Hotărârea nr. 76/2019

HCLS3 nr.76 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 209, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39783/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35960/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu pănă la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 209, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 76

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


Nr.

TELEFON X>4s •) j 03   - îFAX (004 cei) 318 Oj 04 E MAILcab ? • w rt . . «iui ■ ;.<c

C ea Dudești nr. ivi. s ?ct r 3. c-jk. "4, București www.primarie3.r0

ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 209, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Splaiul Unirii nr. 209, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 209, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de

hotărâre pe care îl supun dezbați.siliului Local al Sectorului 3.


ROBER


Dalele dumneavoastră peron tic sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scoi j| îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în ha • i unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul Uli 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa ar. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /,1 ^7/ cT/^/la adresa: ypJC < (/ytZi ’•        ___________, și a constatat următoarele:


Anexa nr. lbFișă de evaluare


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă______J- ///E d/\            ■___

Data /ZI J/-   / ?____

, 1„ ACOPERIȘ                                                 ___

înveli toare*

Punctaj

! Punctaj acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

□ Fără degradări

0

AA

□ Degradări minore

■ înveiitoarea lipsește și/sau e i degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea

, materialului învelitorii și remedieri locale.

1                                                                                   1

1                                                                     1

! .1

1-2        i

I

\

. □ Degradări medii

i

învedltoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesita înlocuire și fixare.

3-7

1

1

□Degradări majore

1

1

înveiitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări             ;

0

J Degradări minore

Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate . i punctual. Nu sunt urme de

umiditate. Suficientă

! reparația punctuală.

1-2

1                                                                                                                         f

1

■ Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

_

■.....i

. Jgheaburi, buriane și eiememite de tsaichigerie*

!

Punctaj

Punctaj acordat

i UNu este cazul

Nu există

j UFără degradări

_______________i.         0

!

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

□Degradări medii

j

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

_

<r l

1

j □Degradări majore

1

Jgheaburi și buriane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua , de canalizare. Necesită înlocuire totală.

•                                                                                                î

1

8-12

! ■^****”^*^

1

i

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă

' pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

Degradări majore

..     ..                                                    ______ . i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători

8-12

* indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
2. FAȚADE

Tencuială*


Punctaj


| □Fără degradări_____


Degradări mmore


: Degradări medii


Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii.

• Fără

! igrasie. Posibilă remediere punctuală, .__

| Degradări locale ale

! tencuielii (10-30% din

; suprafața

fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. ! Porțiuni de tencuială ce cad, i se desprind și/sau sunt ; puternic umede, tencuială   ;

j degradată peste 30% din i


0_

1-2


3-7


8-12


Punctaj acordat ;
suprafață. Suprafețele se !                     _______

_______i refac total. _____;         _       ____; *Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


i Zugrăveală*


1— — ------—«—— ■ —--------■—

t —Fără degradări


' □ Degradări minore


J Degradări medii


.1 Degradări majore


j

-4-----

i Zugrăveala exfoliată i incidental. Posibilă

■ remedierea punctuală.____

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața

' fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.__

I Zugrăveala exfoliată și/sau ; decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor.

| Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă., dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

j Puncta.)

acordat

!Fără degradări

0

i □ Degradări minore

' Vopsire'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc

■ elemente de tâmplărie.

! Tâmplăria se revopsește și

1 se remediază punctual.

T

1

|                                                                       j

’ -2

I                                                                       i

*

1

. 1 Degradări medii

! Materialele componente

■ deteriorate, deformate,

: nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element).' Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

J

1

1

i

1

l

1 Degradări majore

î

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un ! element). Necesită înlocuire j completă.

4

I

|

1

1

1

i

1

* Elemente de tâmplărie- ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.


Elemente decorative*


Punctaj i Punctaj i acordat


□ Nu este căzui □Fără degradări


Elemente decorative

incomplete și/sau afectate în ,______Ț-2


timp de factori atmosferici și biologici

Elemente decorative care

: lipsesc de pe fațade,

i inclusiv cele îndepărtate în ! mod abuziv.

-t——---------—:--------;-------f-


■' Degradări medii


•3 Degradări majore


• Elemente decorative

| desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de tinichigene care lipsesc.

î Risc pentru trecători.


* Indiferent de materialul din care sunt alcătuiteistuc, piatră, fier, tablă, polistiren, ere.

Pereți’K


13 Fără degradări


1 Degradări medii


j...........r—....................

! Elemente lipsă pe suprafețe

■ mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face

| completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat._____

Crăpături de dimensiuni

; mari, structură slăbită și/sau ! deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea ; se va face în baza unui proiect de consolidare si__L
3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordat

.3 Nu este cazul

i                                                                                                                                                                                                     :

Fără degradări

|

0

i

A

Coșuri de fum cu cărămizi

■ desprinse, oare prezintă risc

1

i l

Degradări medii

i de cădere. Coșuri de rum care prezintă elemente de

1-7

i

i

| decorațium lipsă.

1

! Elemente din lemn rupte ; și/sam lipsă, deformări

i

i

i

i

majore ale structurii

1

.jDegradări majore

șarpantei. Coșuri de fum

8-12

i

și/sau lucarne lipsă parțial j

1

i

sau total. Risc pentru

i

>

trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc„ componente ale șarpantei

' reparații capitale, on se va j

i desființa: în baza unui

_________ j proiect tehnic autorizat. j__[_ ^'Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie dinpiatră, lemn, beton, etc.


□ Nu este cazul


□Fără degradări

. □Degradări minore


q

---1

I

I

i

I

• Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona


Nu există


Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.~i

□Degradări medi:

I

I

A

împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafața

j

i                                                                       i

i                                                            î

•                                                           1

i                                                                        ;

i                                                                                                      ■

□Degradări majore

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. :

4

1

i

j

1

împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.

i

i

j

_________________________i___________________

1

i

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


; □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc.______________

! □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpiicare în întreținerea unei

i clădiri______________________

: □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespecîarea legislației în vigoare, a , &egdhimentulm local ae urbanism, etc.                ____________ ___

i OBSERVAȚII'

_____--------J___Pswctajml total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Fimctajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de i00 puncte ai fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

• P^iadajnil procentual. Reprezintă valoara exprimata în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj lotai/punctaj de referință (PT/PRxlOO). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaiuat în parte.         _____

; CaUpjtforiia de impozitare a dădini___ _    ________________

’ n Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

î □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

; 80%___________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

PUNCTAJ

1

PUNCTAJ

jPUNCTAJ

1 CATEGORIA DE

TOTAL

REFERINȚĂ

|PROCENTUAL

| IMPOZITARE

_

.22

1 (T

Întocmii,

Semnătura


f 4"I <<2/rî f              C B £)fl (. gr


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

'       .. de pe .ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........„...........(2a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ..........Z..Z de pe ordinea de zi / suplimentareaordiniidezi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU~ A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICAlDklANA

MEMBRI:     O-

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRE1-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONTARU VALERICACONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinirde zi a ședinței ordinare din data de

......de pe ordinea de zi /


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi / suplimentarea^ordinii -de

zi-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A. FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul           .......

ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


de pe ordinea, de zi /Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședmța din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinh-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUjA-FOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................................................................FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIANGALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL