Hotărârea nr. 75/2019

HCLS3 nr.75 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 173, Sectorul 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39792/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35966/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 173, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 75

DIN 31.01.2019

SECTOR 3ROMÂNIA


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

N,

TEIFTON 4 021) ;>3 03 23 - 2 'AX (..>0.4 021) 3,8. .. :E -MAU Ci•     !              -.y.to

Cak Du .ti nr. \ 1, f»r 3. 03K ^4., Bi> iteșii. www.primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 173, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Splaiul Unirii nr. 173, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Splaiul Unirii nr. 173, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră . .rsonale sum prelucrate de ’iimăti . Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvălu : unor terți în K>;a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regula lentul UE 679/2016. pr intr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de coasfcatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /j Uh ^7 la adresa:

__J/, {/?—--------------------_; șj a constatat următoarele:

1. Teren :Anexa nr. 1b


ă de ©vaiuareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general ai imobilului: Adresai y.

Data       7!          11

1. ACOPERIȘ_______________________j

înveli toare*                                                   I Punctaj J Punctaj ;

□ Nu este cazul

| Nu există

T~

I

.2 Fără degradări

1

0

AA

L Degradări minore

i Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

t

1

i

1-2

1

i

i

!

j

i

i

_

!                                                                                          1

i                                                                                          i

1 --------------------------- j

!

: □ Degradări medii

i

i

j—       _         ....               . .

Învefîtdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

1

3-7

1

1 □Degradări majore

I

1

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

....

1

1

1

* !

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașmă, atic*

Punctaj       Punctaj

acordat

□ Fără degradări

1

0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate . punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

"2 i

1

!                                                            i

i                                                                                          ■

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

Degradări medii


(Degradări majore


' parțial (10-30% din                3-7

lungime). Umiditate vizibilă ! pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială i Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime.           8-12

! Umiditate vizibilă. Necesită .

i înlocuire totală. Risc pentru !

! trecători;


* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
Punctaj

Punctaj

_ 1

i UNu este cazul

Nu există                    f                j

i HFără degradări

_ ____i____o... l -

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

---J---

I

1-2

1

■ JDegradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe i

3-7        ,

1

1


JDegradări majore


i și deformate) și/sau înfundate. Necesită

, înlocuire parțială__

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa I tubului de racord la rețeaua • de canalizare-. Necesită ( înlocuire totală.8-12


*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

Punctaj ; acordat

□Fără degradări

0

1 Degradări minore

j Degradări punctuale și

j incidentale ale tencuielii.

; Fără

. igrasie. Posibilă remediere i punctuală. .

!-2

I

!

i

Degradări medii

i Degradări locale aie tencuielii (10-30% din

; suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

i ?

□ De gradări maj ore

Porțiuni de tencuială ce cad, ! I se desprind și/sau sunt ! puternic umede, tencuială j 1 degradată peste 30% din

7

i i

8-12

1

i

j

suprafață. Suprafețele se refac total._______[


*Se vor lua în considerare balcoanele, socml și alte componente aie fațadelor, daca acestea există.


i Zugrăveală*

Punctaj

’ □Fără degradări

0

□ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2 !

I

.] Degradări medii

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.                4

3

;Degradări majore

1

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

Suprafețele se refac total.

4            ,

i

i

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.Punctaj ; Punctaj

acordat


□ Fără degradări

O

F................ —

V opsire'defectuasă

□ Degradări minore

(scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

■•2                       i

■ !

!

. 1 Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

'                                                                                                                                                                                                   !

1                                                                                                                                                                                                   •

1 ’

3 ;


□Degradări majore


(cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire._____

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cei puțin un element). Necesită înlocuire completă.


* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.


Elemeote decorative*


□Nu este cazul ilFără degradări


Punctai 1 Punctaj

____ acordat

■ț---------


□Degradări minore


. Elemente decorative

7__

incomplete și/sau afectate în i______1-2      |


... J


’ timp de factori atmosferici

_____ și biologici___

Elemente decorative care

? Degradări medii            lipsesc de pe fațade,

■ inclusiv cele îndepărtate în

_______ ________i mod abuziv.__

i Elemente decorative

i desprinse, care prezintă risc

iDegradări majore         j de cădere. Elemente de

i tinichigerie care lipsesc.

______: Risc pentru trecători._______* indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

X DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN'EXTERIOR

Șarpantă*

Puncta;

Puncta.]

acordat

□Nu este căzui

"Fără degradări

C

*——_

A

Degradări medii

; Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

: de cădere. Coșuri de fum

i

1-7

1

i

care prezintă elemente de

■ decorațiuni lipsă.

I                                                                     '

i                                                                                    ;

i        -      ______ ..

i

.J Degradări majore

•: Elemente din lemn rupte j și/sauriipsă, deformări i majore ale structurii

1 șarpantei. Coșuri de fum ; și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

1 ‘

i

1

8-12

i

.V

* !

»

r

I

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei

Pereți”1

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

0

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, ! soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizai.                       ș

i

i

I

i-7

|

i

i

i

u Degradări majore

1 t

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și

i

! 1

i

i

8-24

I

i                                                                       i

i reparații capitale, ori se va

i desființam baza unui

_________I proiect tehnic autorizat. ;___j_ '* ~   ~~~ i

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, oeton, etc.

Impirq!oaiirirex

□ Nu este căzui □Fără degradări


[ Nu există


Puncta.) ) .Punctaj ' acordat


□Degradări minore


i ’

□Degradări medii


□Degradăn majore


! Zugrăveala și/sau vopsitoria i împrejmuirii sunt exfoliate ' incidental. Posibilă

i remedierea punctuală.

I Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate : în proporție de peste 10% din suprafață.___

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ! împrejmuirea lipsește ! parțial. Risc pentru j trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


; cauzele probabile ale degradărilor ____

 • ■ □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

 • ■ timpul ui, etc.____________

i □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei ^clădiri_______________ __

’Pajfflctejuă totali. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

.Puuicmjuii de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de ! 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință,

.....


Pwodajnâ procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ______

i CaUgjom de impozitare a dădmi___ _

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

I □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

i_________ _         _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ^80%___________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și
Întocmit,

/ 456     6 6~

& .#0 7 -            L&SMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea dezi /


supHmentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de..........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................ .., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........7..V.........de pe ordinea de zi / supfrmentareaordmiide zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PĂUNICĂ A

MEMBRI:


DRi^NA


SECRETAR,

HONTARU VALERICARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....2.C............ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   ..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea-erdinii.de

^ra"ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST-/ NU A FOST-mtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.
PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT y .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...'XTp. supliment

â ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

5            ?


..........de pe ordinea de zi /

........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de^zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUjVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................7..                              .................................................


MEMBRI.

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL