Hotărârea nr. 73/2019

HCLS3 nr.73 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 43, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39933/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35987/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 43, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 73

DIN 31.01.2019


CABINET PRIMAR

Nr.                          ........

| Data


Nr.


TElf FON {004 oj :) 3 ■■ ■ ; 3 - FAX >4 cei) 318 03 04 E-MAILcabine primar c >ma, -3.ro

C ' 1 D rde-ști .1 >. sector 3, 0310S4, București, www.primarie3.r0

ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 43, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Smârdan nr. 43, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 43, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulam, ntuî Uniunii Europene 679 '201 6 in serv îl îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teiți în h. -a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. prinți o cerere scrisă. s<. tnnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector .3.

Anexa nr. ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de/}             la adresa:

___U'ț't'l y__________, și a constatai următoarele:
3. Măsuri dispuse :

.....b.. y2./.a


Anexa nr, 1b


I^ișă de evaluareClădiri neîngrijite situare în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea asnectului general al imobilului: Adresă ,/kyi                           '

Bato _ M-      <7__

1. ACOPERIȘ______________t___________

învelitoare*                                                 I Punctaj        Punctaj

________ __ I                 [ acordat

 • □ Nu este cazul_____i Nu există__               ■   “_____.[___

 • □ Fără degradări__i ~    __________________________■        0        !

i învelitoarea lipsește și/sau e i

i degradată parțial (maxim

.-Degradări minore          10% din suprafața totală). 1      1-2

Este suficientă reașezarea ;

materialului învelitorii și remedieri locale.

1

i

-----------—

□ Degradări medii

Inveiitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

-j--

1

3-7

I

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

....              j

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.

Cornișa, streașină, atic*

1

Punctaj

Punctaj acordat

□Fără degradări

. .. . 1

0

I Degradări minore

1

1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

1

1

1

i

1

i

i

!

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

i

j

Degradări medii           ! parțial (10-30% din         j 3-7

j lungime). Umiditate vizibilă | pe alocuri. Necesită

_________ înlocuire și refacere parțială

i Elementele de închidere

j sunt despnnse și degradate

IDegradări majore         ; peste 30% din lungime.           8-12

i Umiditate vizibilă. Necesită

i înlocuire totală. Risc pentru ! _____ _ _    j trecători__;_______

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.! Jgheaburi, burlane șs elenneiate de timichigerie*

i

Punctaj

i

Punctaj acordat

j ONu este cazul

Nu există

' ; 3 Fără degradări

_.                                    ____________J_______ 0             ■___ ..      1

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

i

‘-2

□Degradări medii

i

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

! “ *'

i

i

: 1

1

JDegradări majore

J.

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

‘                                                            i

8-12

i                                                            ;

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

I 2.>AȚADE

! ”T‘p.r»/-nrnala*

Tencuială*

Punctaj i

. .

Punctaj j acordat

! L3Fără degradări

i                                    -

0

(------------------- ----------------

| Degradări punctuale și

1

1

1 j

| incidentale ale tencuielii.

1

.3 Degradări minore

i Fără

1-2

*---

. igrasie. Posibilă remediere

punctuală. .

i                                                                                         .

' Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

r

. 7 j-/

i

i

1

i

LJDegradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

8-12

O 1 y i

(

suprafață. Suprafețele se

____________________________refac total.___j                __

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

1 Zugrăveală*


f----

j □Fără degradări


' □Degradări minore


.1 Degradări medii


i Degradări majore


-

J------

i Zugrăveala exfoliată i incidental. Posibilă

remedierea punctuală.____

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.__

Zugrăveala exfoliată și/sau i decolorată peste 3 0% din ' suprafața fațadelor, i Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă., dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

j Punctaj acordat

! □Fără degradări

| ..................................’........

_____0 __ __

■ □Degradări minore

! Vopsire'defectuasă

i (scorojită), ușoară uzură a i

; materialului. Nu lipsesc            1-2

i elemente de tâmplărie.       i

Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

I

i                                                                                         .

1

i

!

. i Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element).' Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

! :

3

1 "—-

i                                                                        !

j

1 Degradări majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de

4

i

i

l

I

’ tâmplărie lipsă (cel puțin un , i element). Necesită înlocuire i i completă.__[

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.


i Elemesne decorative*

□Nu este căzui             ;

□Fără degradări___■______

Elemente decorative


Punctaj ; acordat .' --------


.Degradări minore_________  ; incomplete și/sau afectate în ,

1-2


i. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj acordat

.1'1 Nu este cazul

□Fără degradări

0

‘'

A

Degradări medii

i Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațium lipsă.

i

î                                                                                         :

1-7

■                                                                       l

________

□Degradări majore

Elemente din lemn rupte și/saudipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșim de fer. și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

i

1

1

1

8-12

1

1

1

*Se vor iua în considerare și coșurile de fiim, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți

(

Punctaj

Punctaj

, acordat

□ Fără degradări

0

1 ■

□Degradări medii

i Elemente lipsă pe suprafețe

! mai mari (colțuri de clădire, ' j sociu). Se vor face

■ completări cu elemente în ; baza unui proiect tehnic autorizat.

1-7

i                                                  1

i

1                                                  i

.j Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau ■ deformată, elemente

i componente ale structurii

i verticale lipsă parțial, sau

; total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea i

i -                                                                                                           1

1 se va face în baza unui

■ proiect de consolidare și

8-24

"“ț"     - ..j

i                                                           i

i                                                           i

<                                                                       i

1

i

1

; 1

! reparații capitale, ori se va j desființa în baza unui

; proiect tehnic autorizat. j* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie dm


piatră, lemn, beton, etc.


împrejmuire*

: 1J biu este cazul □Fără degradări

□Degradări minore


Punctaj


Punctaj acorda;


■ □Degradări medii□Degradări majore


j Nu există____ ____

T Zugrăveala și/sau vopsitoria

I împrejmuirii sunt exfoliate          1 -2

I incidental. Posibilă

! remedierea punctuală. ~'Ț______

i Elemente decorative

! componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria ;       3

i împrejmuirii sunt exfoliate :

i în proporție de peste 10%

! din suprafață_____!____

Împrejmuirea prezintă deformări, degradări,

’ înclinări structurale vizibile. •        4

I împrejmuirea lipsește

i parțial. Risc pentru

' trecători.* indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

■' CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR     _____._Z_        j

 • ■ □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

 • timpul ui, etc._________

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

i clădiri_____ ________

 • □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v Regulamentului local ae urbanism, etc.


'observații_______"

i /'Ăt

P’imctajid total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Puimctajui de referință. In cazul în care imo bilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință. ____ __


□ Degradări medii


i"! Degradări majore


timp de factori atmosferici și biologici___

Elemente decorative care


: lipsesc de pe fațade,          j 3

! inclusiv cele îndepărtate în

; mod abuziv._____

i Elemente decorative

j desprinse, care prezintă risc

I de cădere. Elemente de             4

i tinichigerie care lipsesc.

; Risc pentru trecători.}* indiferent de materialul din care suni alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.
i Pumietajul proeentuai. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii


punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de refennță (PT/PRxlOO). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____î

Categona de impozitare a dădrni                                              ' *

a Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% • □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

 • □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și


□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%>_______

' PUNCTAJ

’TOTAL

;..................f'>


PUNCTAJ

REFERINȚĂ EZZZZL-


PUNCTAJ

PROCENTUAL

|      pj ~~

----L._   ---


întocmii,

f 47#rn        d S£>â 6 r

fc'Tfl- ffS u   /fufl.4r>

h of'j                   <cS
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............... . de pe ordinea de zi /

șnplimentarearnrdinii ritrzi a ședinței ordinare din data de..........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .... .                     ................. ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......r.U..........de pe ordinea de zi / -suplimentarea- ordimi-de- zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A^OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNIC

MEMBRI:SECRETAR,

HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordimi de zra ședinței ordinare din data de                    ......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /suplimentarea or-diniLde_,

—zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST 1 NEHA-FOSXîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectuljle hotărâre înscris la punctul       ..............de pe ordinea de zi /

â ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                      .....


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .3?^?..:. ^2.1..:.*^?. .5.^.,' a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUjAJEQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................a/.                   /&:.................................................


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL