Hotărârea nr. 72/2019

HCLS3 nr.72 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 18, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39978/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35998/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 18, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 72

DIN 31.01.2019


SECTOR 3
ROMÂNIACABINET TOM țAB|NET PRIMAR

L UTW

[ Oa.a.......


TELEFON : -J 3’8 îj-î FAX »c:>)   < t 04 £ MAIL câ:w p tmsr r ■ ej.ro

C <• < Dv ' vti i' . i 1, s< r 3. < u S.-,., Buc . ești, www.primarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 18, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Smârdan nr. 18, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 18, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastiâ personale sunt prelucrate Jc Prin iria Sectorului 3 în coniormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in sc< pul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite un r terți în ba • unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 670 2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Aîsexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /j           la adresa:

____ \ Avt^l         * ? ________________________, și a constatat următoarele:

Anexa nr. 2b


Fișă de evaluare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al MunicipiuluiBucurești


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă          Ăvia/m zfctr /? '__

Data H A □? A ____

L ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

Nu există

j__                             .1---------

.3 Fără degradări

o L

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e

1 degradată parțial (maxim

| 10% din suprafața totală).

i Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

1

i

1-2 --

1 î

!                                                          i

j                                                                                                       !

□ Degradări medii

Investitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

i

______

□Degradări majore

1

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

8-12

I

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.

Comisă, streașmă, atic*

Punctaj

Punctaj acordai

□ Fără degradări

______________:_________                     I             o

I Degradări minore

Elementele de închidere     •

sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

1

i

1 Elementele de închidere

_________ . sunt desprinse și degradate i

( Jgheaburi, ibuiriane și elemesate dle tăiaichigerie*

Punctaj       Punctaj

K'4'                  i acordat

• ONu este cazul

Nu există

j UFără degradări

0                1                             i

J Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

; 1

____             i                 —

U Degradări medii

i

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

1

3-7        ;

î

i                                                   i

. ......        .           i                    _.._J1

i JDegradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau i lipsă (chiar și parțial). Lipsa

!                                                   i

8-12

i

j tubului de racord la rețeaua !

i de canalizare. Necesită ;      ,

___________j înlocuire totală.___j________!________

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

suprafață. Suprafețele se

________________refac totau_______j __ :     ___

*Se vor lua în considerare oalcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

! Zugrăveală*

Punctaj

- -

Punctaj

acordat

; □ Fără degradări

i

0

Zugrăveala exfoliată

□ Degradări minore

incidental. Posibilă

1-2

1 — Z

remedierea punctuală.

__L_    /£

Zugrăveala exfoliată parțial

i Ci

JDegradări medii

(10-30% din suprafața

.7

j                                    «

\<5‘

fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

■__\lî

'■

i Degradări majore

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din

4

suprafața fațadelor.

__________; Suprafețele se refac total.

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă., dacă acestea există.Tâmpîărie*

Punctaj

; Puncta.] acordat

; □Fără degradări

0

i □ Degradări minore

!

' Vopske'defectuasă

i (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmpîărie. Tâmplăria se revopsește și I se remediază punctual.

1-2

r

I

1                                                                      i

i

i

. i Degradări medii

1

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte           3

(cel puțin un element):' Nu lipsesc elemente. Reparații | și înlocuire.

i

1

1

|

1 Degradări majore

i

!

Materialele componente puternic detenorate și deformate. Elemente de tâmpîărie lipșajcel puțin un j element). Necesită înlocuire j completă.

1

]                                                                       I

i

4           i

1 ’

j

'"Elemente de tâmpîărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

Punctaj

Punctaj

j acordai j

□Nu este căzui

n                            —Ț-                           ,

□Fără degradări

0 • —

! Elemente decorative

. .Degradări minore_________, incomplete și/sau afectate în j

1-2

timp de lactori atmosferici


și biologici___

Degradări medii


i'! Degradări majore


Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, ș inclusiv cele îndepărtate în ! mod abuziv.

-i------------------

j Elemente decorative ; desprinse, care prezintă risc f de cădere. Elemente de i tinichigerie care lipsesc.

; Risc pentru trecători.

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR _____

Șarpantă*

Punctaj        Punctaj

acordat

2 Nu este cazul

""Fără degradări

1

0

A

Degradări medii

i Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

! decorațium lipsă.

I                                                                       •

1 ’

J Degradări majore

1

1

i Elemente din lemn rupte și/samlipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum    j

șEsau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

î                                                                       1

>                                                           1

8-12

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți’u

j

Punctaj

Punctaj

, acordai

■ 0 Fără degradări

1

0

C Degradări medii

1

1

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1-7

f

1

I

1

i i „.Degradări majore          i

i

Crăpături ae dimensiuni mari, structură slăbită și/sau ‘ deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea ! se va face în baza unui

8-24

1

1

i

■ proiect de consolidare si

Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

Degradări majore

1

1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită j înlocuire totală. Risc pentru trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.■2? FAȚADE

■ Tencuială*

| □ Fără degradări


Degradări minore


: Degradări medii


Degradări majore


Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

' Fără

; igrasie. Posibilă remediere punctuală. ._________________

i Degradări locale ale

i tencuielii (10-30% din

I suprafața

fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. Porțiuni de tencuială ce cad, j se desprind și/sau sunt ' puternic umede, tencuială j degradată peste 30% din• reparații capitale, ori se va ■ j desființa în baza unui

j proiect tehnic autorizat. ;


* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie du? piatră, lemn, beton, etc.


- împrejmuire*

Punctaj

Punctaj

acordat ,

' □ Nu este cazul

Nu există

f

□Fără degradări

“î ' 0

Zugrăveala și/sau vopsitoria

ff

, rjDegradări minore

împrejmuirii sunt exfoliate

1-2

!

incidental. Posibilă

___/Sj

remedierea punctuală.

_____ÎS

1 ■ ............... 1

Elemente decorative

componente lipsă, iar

V

■ □Degradări medii

zugrăveala și/sau vopsitoria

3              :

____ 1

1

împrejmuirii sunt exfoliate

i

i

în proporție de peste 10%

i

I

din suprafață.

f

; 1

împrejmuirea prezintă

i

1

deformări, degradări,

i

f

1

□Degradări majore

înclinări structurale vizibile.

4

* 1

împrejmuirea lipsește

i i

i

parțial. Risc pentru

j

1

trecători.

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR               '      ]

■ □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc._______________________j

' □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei i clădiri_____________._______

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespeciarea legislației în vigoare, a

! Regulamentului local de urbanism, etc.

^observații_____ _________ZZ___J

Paaactajid total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumăna punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul! de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de i 00 nuncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____

Categoria de impozitare a clădirii                                  __ ______

u Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

î o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și C80%________'_________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și . 100%

punctaj

PUNCTAJ

PUNCTAJ

' CATEGORIA DE

total

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

i IMPOZITARE

J L

A

întocmii,

47^ / /??'d SM 6 gr

'F7Mu Au/LAi

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

...... . de pe ordinea de zi /


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul suplimentare» ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........xJ.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi- a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ^CTWANA

MEMBRI:     / Z

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT ,

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul........................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de                  ............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..552..;.... de pe ordinea de zi / suplimentarea-erdimi de —-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLJ A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


7^

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul         ...........de pe ordinea de zi /

s^iplimentârea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de .                     ......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de JhP- ..£1.1..». .SU& 1 â analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii' de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / HLLAH^OSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................................................................


MEMBRI

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL