Hotărârea nr. 71/2019

HCLS3 nr.71 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată Ia adresa Strada Smârdan nr. 5, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9              9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 40049/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36007/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile.

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 5, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 71

DIN 31.01.2019

SECTOR 3


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARROMÂNIA


Ni........

Data... D V-D


TELEPON . |c          23-2 FAX • 021) 318 oț 04 E-MAIL c ubir' .          <n;. ej.ro

Ca ea Dv nr. tgt, seci r 3. 03KS4, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 5, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Smârdan nr. 5, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și Fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Smârdan nr. 5, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxp Inralp sprtnr 3 am inițiat prezentul proiect de

hotărâre pe care îl supun dezbatertKocal al Sectorului 3.

\7\

\* \

Anexa mr. ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teyen/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de Zr           la adresa:

______                fVxsy_____________________, și a constatai următoarele:


A .kS-........Ck...........TZ’ckț... / ,C......

................................................................C................... (

3. Măsuri dispuse :

5


Anexa nr. lb


Fișă ae ©valoareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă__$ AR  ț{ £Mzt     ___

Data______[>-#[- \&l 1___

. 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

1 Nu există

J Fără degradări

0

AA

□ Degradări minore

i Invelitoarea iipsește și/sau e ! degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală).

: Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

, remedieri locale.

1

1-2 1

i

i

i

i

j----    -----

. □ Degradări medii

i

învelîtoăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

i

i

1

1

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e 1 degradata în proporție de peste 30% din suprafața totaiă, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

1

-

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.

Comisă, streașină, atic*

Punctaj

Punctaj • acordat

□ Fără degradăr:

i                  0                                                   '

2Degradări minore

i' Elementele de închidere

j simt desprinse și degradate

: punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

—1---- -ț

i                                                            i

i ___________________

• i

i

1                                                            !

i                                                                        i

1

j

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate i

1                        1

1                                            i

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Jgheaburi, burlane și elemente de tânicbigerie*

Punctaj

Punctaj acordat

□Nu este cazul

Nu există

1

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

_

~i

□ Degradări medii

i

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

i

; 1

□ Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa

1

8-12

l

1

1

• tubului de racord la rețeaua

suprafață. Suprafețele se

_________refac total.____   _____;                    ;__

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*                                                 i Punctaj

□Fără degradări

0

□ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2

J Degradări medii

Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.                4

3

j Degradări majore

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor.

Suprafețele se refac total.

4

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, sociul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


j Punctaj acordatPunctaj

1

Punctaj acordat

□ Fără degradări

1

0

i

□ Degradări minore

Vopske'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

!

1-2

i

*

1

I

i

i

i

i                                                  i

|                                            :

1

: i Degradări medii

1

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

i

i

3

* 1

1

i

i

i

i                                                                       i

i

1 Degradări majore

1

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsa (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

1 1

4 î

i

i

i

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

I

Punctaj     '   Punctaj !

.    acordat '

□ Nu este cazul

i                                                                                                  ■ ■ ■                                                                                         i

*                                                                                                                                    i

.. ; . .. .

j

□ Fără degradări

n V

□Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în ,

1-2     j —

-   -L........ .J

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR              ;

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordat

.□Nu este cazul

"Fără degradări

i

0

A

Degradări medii

, Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, oare prezintă risc i de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de j decorațiuni lipsă.

1

1-7

i                                                                     ’

1                                                                                   i

i ______ ;

l

i Elemente din lemn rupte j și/sauriipsă, deformări i majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum j și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru

i trecători.

i

!

I

□Degradări majore

8-12

1 !

*

!

1                                                                                  j

!

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei.

Pereți*

I

Puncta.]        Punctaj

acordat

□Fără degradări

0

Elemente lipsă pe suprafețe |

j                                                           !

mai mari (colțuri de clădire, |

! 1

■Degradări medii

soclu). Se vor face

i-7

completări cu elemente în

;             -------------------i

1

baza unui proiect tehnic

i                                                           i

autorizat.

1

I

I

i □ Degradări medii


timp de factor! atmosferici

și biologici____

Elemente decorative care

; lipsesc de pe fațade,          j 3•3 Degradări majore


! inclusiv cele îndepărtate în

; mod. abuziv.

4--------i--------

i Elemente decorative

■ desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de ;       4

j tinichigerie care lipsesc.

i Risc pentru trecători.;

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tabla, polistiren, etc.


Crăpături de dimensiuni ; mari, structură slăbită și/sau i deformată, elemente ; componente ale structurii Degradări majore          j verticale lipsă parțial sau


î total. Clădire ruină. Risc i pentru trecători.Reabilitarea j se va face în baza unui       ; proiect de consolidare și


Degradări medii


' I Degradări majore


parțial (10-30% din

lungime). Umiditate vizibilă i ! pe alocuri. Necesită

i înlocuire și refacere parțială j

I Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate

i peste 30% din lungime.

| Umiditate vizibilă. Necesită ;

; înlocuire totală. Risc pentru

i trecători j


3-7


8-12i de canalizare-. Necesită ;       ..           I

________| înlocuire totală.__|_____!___j

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.


Z. FAȚADE

Tencuială*

1

Punctaj

□Fără degradări

î .                          ’                              .....i

0

3 Degradări minore

: Degradări punctuale și

i incidentale aie tencuielii.

Fără

: igrasie. Posibilă remediere

1 punctuală. .

1-2

Degradări medii

i Degradări locale aie

\ tencuielii (10-30% din

! suprafața

fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

J Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, j se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

8-12
■ reparații capitale, ori se va i desființa în baza unui j proiect tehnic autorizat.


* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămida, zidărie dn? piatră, lemn, beton, etc.

iimprejmmre’-'


Punctaj


Punctaj

acordat


□ Nu este cazul


' Nu există


□Degradări minore


! Zugrăveala și/sau vopsitoria


j împrejmuirii sunt exfoliate         i-2

i incidental. Posibilă

; remedierea punctuală. " i


□Degradări medii


I Elemente decorative

i componente lipsă, iar

■ zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.□Degradări majore


împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ! împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

|r~CAIJZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR             '         1

j □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

! timp ui ui, etc._________J

■ □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

i pis-din______________ ________


P’Mctajul total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând puncta.]ele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

■ Pinuictajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul

. maxim, de lOO puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de


Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj toial/punctaj de referință (PT/PRxlOO). K i Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____V

CaEegom de impozitare a dădini___________

 • □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

 • □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%


□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

: 80%

ț*—-—— ------------——— — ...............

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

r punctaj ‘ TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ      1 CATEGORIA DE i

PROCENTUAL f IMPOZITARE

L        ...M.

___//.Ci_____C"_d

A


Întocmit,

I ,4'T^ /' /2&' 5A C & g-

Pc"T(î-.oSu   Au71 fir
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul..........


suplimentarea ordinii de zi- a ședinței ordinare din data de .

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....                     ................... ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ....../Z............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi-a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNI

MEMBRI.


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul       ..............de pe ordinea de zi /

supliment a reaordiniLdezi a ședinței ordinare din data de                    ......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul        .....

. de pe ordinea de zi / supiiineniaiea ui dinii de5 a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-mtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVURABIL7 proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL
SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...-^Zrr............de pe ordinea de zi /

ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..                   ........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de             .....a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii- de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJJ-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.......................X/TY.. r..           .................

MEMBRI.

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL