Hotărârea nr. 70/2019

HCLS3 nr.70 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 8, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 40108/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36147/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite si Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 8, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 70

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


TELEFON               ; 33 - 2? FAX (o-- . pg vt 04 E MAIL c;- r - imar . imai ■■pc

C • ea C ■ ti nr. ,91, sector 3. -• 110X4, Bucure ti. www.primane3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 8, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 8, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 8, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun de                            lui Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale suri pteiuc ce Primăria S eterului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor le ale Datele pot fi . _z\ ;0uue unor terți în b. unui temei legal justificat. V â puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. prinți-o cerere ; crisă. Sstiin.iiă și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului, București s-a deplasat în teren m data de /I ''L&i ’y la adresa: C,_______, și a constatat următoarele:
Anexa nr..


1b


Fișă de evadare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului


Evaluarea aspectului general al imobilului:

A dres ă                                          , C't'b' ____

Data_____^7 A LZ7 ?__


Înveli toare*

Punctaj

Punctaj

acordat

------------------------------1

□ Nu este cazul

i Nu există

r

îl Fără degradări

0

AA

Z Degradări minore

i înveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

.2

1

; □ Degradări medii i

învchtoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

i □ Degradări majore

1

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

............ .......

8-12

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.


Cornișă, streașină, atic*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

Elementele de închidere j sunt desprinse și degradate . i punctual. Nu sunt urme de j umiditate. Suficientă ! reparația punctuală.

1-2

——

i

î Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate

X-

Degradări medii


i parțial (10-30% din

i lungime). Umiditate vizibilă î ! pe alocuri. Necesită

i înlocuire și refacere paială • I Elementele de închidere

sunt desprinse și degradate ;

! Degradări majore         î peste 30% din lungime.

! Umiditate vizibilă. Necesită ;

; înlocuire totală. Risc pentru ;     | trecători i* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

i Jgheaburi, burlane șs elemente de tiimchîgerie*

Punctaj

Punctaj acordat

i UNu este cazul

Nu există

I

j OFără degradări

0

i

‘ □ Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1

1-2

1

1

j

□ Degradări medii

1

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

.....-i

1

i

-

i

|

1

1

1

□Degradări majore

I

1

I

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

1

8-12

i

1

1

1

J

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

! 2. FAȚADE

■ Tencuială*                                                     |    Punctaj    t Punctaj i

i acordat

i □Fără degradări              i                                |        0

Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

3 Degradări minore          Fără                             1-2

igrasie. Posibilă remediere

| punctuală. .

i

1

i

' Degradări locale ale Degradări medii          , tencuielii (10-30% din

> suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

i

3-7

i -__'

1                                                            !

j                                                            i

*                                                            i

Porțiuni de tencuială ce cad, i se desprind și/sau sunt

□ Degradări majore         i puternic umede, tencuială

i degradată peste 30% din

!                                                                        1

8-12      1                |

r                                                                        ‘

1 suprafață. Suprafețele se ; ________refac total. ___ __________|             _ j__;

*Se vor lua în considerare oalcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea exista.

i Zugrăveală*

□Fără degradări

■ □Degradări mmore


: Zugrăveala exfoliată

; incidental. Posibilă


J Degradări medii


1 remedierea punctuală.____

j Zugrăveala exfoliată părți ai

I (10-30% din suprafața

■ fațadelor). Suprafețele se


!

4-


i Degradări majore


rezugrăvesc.___

; Zugrăveala exfoliată și/sau ; decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac rotai.


47

-4—

l


Punctaj


i Punctaj acordat
*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

j Punctaj acordat

.’ "3 Fără degradări

!                                                                       i                 0

; □ Degradări minore

V opsrre'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

1-2

I

1

i

. i Degradări medii

i

i

|

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

!

j

i

i

1 Degradări majore

1

1

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un ! element). Necesită înlocuire i completă.

• I 3

1

1

J___________________1

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

Punctaj    ! Punctaj

j acordat

□Nu este cazul

__13Fară degradări

0

Elemente decorative

..Degradări mmore ______ incomplete și/sau afectate în ;______1-2


I

i ~ Degradări medii


i ’i Degradări majore* Indiferent de materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră., fier, tablă, polistiren, etc.


' DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN 'EXTERIOR     _ " ~~ '

Șarpantă*

Punctaj         .Puncta.]

acordat

jNu este cazul

■’Fără degradări

i

o

A

j Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

Degradări medii

! de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

1-7

I                                                                       I

1

j decorațium lipsă.

i Elemente din lemn rupte ; și/sauriipsă, deformări ; majore ale structurii

!                                                                       i

1

1                                                                       .

.2 Degradări majore

: șarpantei. Coșuri de fum

1 și/sau lucarne lipsă parțial < ! sau total. Risc pentru

8-12

j

*

! ]

i trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei


Perețiw


□Fără degradări


?. Degradări medii


Punctaj        Punctaj

, acordat

0

j Elemente lipsă pe suprafețe

î

mai mari (colțuri de clădire,

i

soclu). Se vor face

1-7

completări cu elemente în


..jDegradări majore


■ baza unui proiect tehnic

1 autorizat._________ ___

Crăpături de dimensiuni

: mari, structură slăbită și/sau [

: deformată, elemente

i componente ale structurii

i verticale lipsă parțial sau           8-24

| total. Clădire romă. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea j j se va face în baza unui

I

j proiect de consolidare și ,! reparații capitale, ori se va j j desființa în baza unui

_________________ i proiect tehnic autonzat. j____[      ■--j

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.


: u Nu este cazul

! Nu există

□Fără degradări

■ 0 “■

-----

□Degradări minore

1 Zugrăveala și/sau vopsitoria

1 împrejmuirii sunt exfoliate

1

1-2

! incidental. Posibilă

i

/i

i remedierea punctuală.

P

— si

i Elemente decorative

■ □Degradări medii

componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria

3

împrejmuirii sunt exfoliate

în proporție de peste 10%

i

1

din suprafață.

împrejmuirea prezintă

□Degradări majore

deformări, degradări, înclinări structurale vizibile.

4

%_________

i

i

împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.

j

1

I

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


cauzele probabile ale degradărilor_____________________

 • □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc.______________________

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri


i

i

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v Regulamentului local de urbanism, etc.

OBSERVATE

____________i_________ .         _______


Pamctajiid total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând puncta.]ele din coioana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Puia etaj ui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite demente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim ne 100 puncte ai fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

.....                        O

k z Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total ia punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

l                      se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____

i S'. â® impozitare a clădirii__________________

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

■ o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și '80%_______________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

ipunctaj

!total

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ

PROCENȚUAL

CATEGORIA UE | IMPOZITARE

.............%-

TU

„7

1 5

A

Întocmit,

Semnătura f

rii—


■V''"

i 47«2/7/2crd e^/2 6 27

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........J.uL.........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul .................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘEDIN1

PĂUNICĂ AD1

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

...

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


.........de pe ordinea de zi /

3/


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de        *7?...a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suphmontarca-ordinii de

zTFședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST ANU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..'dr./.................<'

suplimentarea-ordimi-de-zra-sedintei ordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordmir-de-^i a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.............................^7^.. M.tlj. 'fW...... ftan.        ................................


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL