Hotărârea nr. 69/2019

HCLS3 nr.69 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfîrescu nr. 2,Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 40122/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36144/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 2, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 69

DIN 31.01.2019


SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

N,.....TEUTON (o- .<         ; 2J-;■ i TAX (cx 402»)    030.: E-MAtlcatw mar pr1njpe3.ro

C. 'ea Di ’ș'.i tir. 191, tctor 3, 031c S.i, București, www.primar1e3.ro


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 2, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 2, Comisia de de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit Nota de constare din 17.01.2019 și Fișa de evaluare din 17.01.2019 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 2.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al


Da: :îe dumneavoastră personale surt prelucrate de ’ ru tăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scop j| îndeplinirii atnbuțnlor legale. Datele pot fi de/.vfilu te unor terți în baza unui temei Iei >1 unificat. Vâ puteți exercita drepturile prevăzute in Regulan ntul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, seu iată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Aîsexa nr. Ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectopilui^S al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de / 4- _2 /. 2^V5 ia adresa: Mzi-L -    , și a constatat următoarele:


2. Clădire :

......................./c. rSN... 4- .77. îtV....                            ... .^if.                ............................................................ l/                    V

Măsuri dispuse :

..........................
Fișă de evasaare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general a> imobilului-

Adresă /y^V /tvx                       Ev». • C.___

Dats      \            __£_

'3Degradări minore


-r—-------i

! clemențele de închidere

j sunt desprinse și degradate

i punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă

I

j reparația punctuală.


i-2


j Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate


Au OPEJRjLȘ

înveli toare*

. . . ..

Punctaj

j Punctaj acordat

J Nu este cazul

! Nu există

3 Fără degradări

T"-                             ---------1--

n

___ -- _

-\A

□ Degradări minore

i Invelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală). ; i Este suficientă reașezarea i

• materialului înveiitorii si

I                                                    „                                     3

| remedieri locale.

1-2

.. □ Degradări medii

i Inveiîtoăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare i (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare. 1

3-7

J

□Degradări majore

! i

Invelitoare lipsește și/sau e ; degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața totală, coamele sunt

1

i

8-12

1

j

1

1

i

1

[

neetanșe.

Prezintă curOuri/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.                              ;

1

1

!

j

. 1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașimă, atic*

i

Punctaj

Punctaj acordat

j Jgheaburi, burlane șs elemente de tmichîgerie*         ! Punctaj       Punctaj

;_________________________________________________ȚF______       ___acordat

□Nu este cazul

■*--->------------------------------------------------------------------------H

' Nu există

i

□Fără degradări

0

□Degradări minore

| Sunt necesare reparații

; punctuale și/sau curățarea : jgheaburilor.

□ Degradări medii

! Jgheaburi și burlane

! degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită

I

3-7

j înlocuire parțială

i

Degradări majore

Jgheaburi și burlane

. degradate în totalitate sau i , lipsă (chiar și parțial). Lipsa ■ î tubului de racord la rețeaua ! de canalizare; Necesită j înlocuire totală.

l

8-12 _

- !

1

i

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

! 2. FAȚADE

i--------------1__--

i Tencuială* j

! i i i

Punctaj

Punctaj

acordat

! □Fără degradări

0

i

3 Degradări minore

i Degradări punctuale și

ș incidentale aîe tencuielii.

i Fără

; igrasie. Posibilă remediere ! ; punctuală. .

1-2

1

1

1

i

Degradări medii

î Degradări locale ale tencuielii (10-30% din

i

. suprafața fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

i

I

□ Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, ! se desprind și/sau sunt

■ puternic umede, tencuială

! degradată peste 30% din

8-12

suprafață. Suprafețele se

_____________________refac total. __   ________:                  ___

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

: Zugrăveală*


Punctaj


Punctaj

acordat


□Fără degradări


□ Degradări minore


J Degradări medii


.Degradări majore


Zugrăveala exfoliată

■ incidental. Posibilă

, remedierea punctuala.____

< Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% din suprafața ‘

fațadelor). Suprafețele se

. rezugrăvesc. __   _ _ _ f v

‘ Zugrăveala exfoliată și/sau

1 decolorată peste 30% din

suprafața fațadelor.

, Suprafețele se refac total, j__
*Se vor ma în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Degradări medii

parțial (10-30% din                3-7

lungime). Umiditate vizibilă i

i pe alocuri. Necesită

î înlocuire și refacere parțială i

.'Degradări majore

i Elementele de închidere

! sunt desprinse și degradate

! peste 30% din lungime.           8-12

■' Umiditate vizibilă. Necesită i

i înlocuire totală. Risc pentru ;

i trecători

Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
Tâmplărie*

!

Puncta.]

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

1 ?

■ □Degradări minore

Vopsire 'defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a

! materialului. Nu lipsesc f elemente de tamplăne.

! Tâmplăria se revopsește și • \ se remediază punctual.

j

1 :t-2

j

i

---

j Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate,

! nefolosibile și/sau defecte i

■ (cel puțin un element).' Nu lipsesc elemente. Reparații

! și înlocuire.

D

D

i

i

.1 Degradări majore

i Materialele componente

■ puternic deteriorate si

1 *

. deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un ‘ element). Necesită înlocuire i completă.

i

* Elemente de tâmplăne:

ferestre (împreună cu obloane), uși (împ

reună cu vitrine, porți de ac;

; Elemeote decorative*

Punctaj        Punctaj |

acordat

□ Nu este cazul

□ Fără degradări

□ Degradări minore

Elemente decorative

incomplete și/sau afectate în f      1-2      ■

Degradări medii


timp de factori atmosferici și biologici___

Elemente decorative care lipsesc ae ne fațade, inclusiv ceie îndepărtate în


............................‘ mod abuziv.____'______

i Elemente decorative

i desprinse, care prezintă nsc

' Degradări majore         • de cădere. Elemente de              4          '---

! tinichigene care lipsesc.

__________■ Risc pentru trecători,_________________________ _  ____

* indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polisttren, etc.

Punctaj acorda;


Fără degradări


Degradări medii


Elemente lipsă pe suprafețe i mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face

! completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.


1-7


_J Degradări majore


Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau . deformată, elemente . componente aie structurii î verticale lipsă parțial, sau           8-24

■ total. Clădire ruină. Risc ■■ pentru trecători.Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și              __


•r


' ^DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR______'_____"

Șarpantă*

Punctaj        Puncta,

acordai

,";Nu este căzui

"Fără degradări

A

Degradări medii

Coșuri ae fum. cu cărămizi desprinse, oare prezintă nsc

■ de cădere. Coșuri de fum            . -7

care prezintă elemente de

• decorațiuni lipsă.

C Degradări majore

Elemente din lemn rupte

1 !

! și/saurlipsă, deformări majore aie structurii

șarpantei. Coșuri de fum    .     8-12

și/sau lucarne lipsă parțial             >■

sau total. Risc pentru

• trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente aie șarpantei.

Punctaj

reparații capitale, on se va

i desființa în oaza unui                                -----

_______________j proiect tehnic autorizat. _______ ______

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidăr-e ur piatră, lemn, oeton, etc.

Imprejnnrire*


Punctaj


^unctaj

acordat


fJ este ea2ul

, oFărâ degradări


□Degradări minore


■ □Degradări medii


□Degradări majore


J Nț£există___

_i............ *.

i Zugrăveala și/sau vopsitona j împrejmuirii sunt exfoliate

■ incidental. Posibilă

; remedierea punctuală. ~ ■

! Elemente decorative

! componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona

; împrejmuirii sunt exfoliate i

j în proporție de peste 10%

i din suprafață._____

Ș Împrejmuirea prezintă

. deformări, degradări,

; înclinări structurale vizibile. ■

i împrejmuirea lipsește

I parțiai. Risc pentru

! trecători.
* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

PAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR    __’ .  _

 • □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc.______________

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

clădiri_____________________

 • □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: neresnecîarea legislației în vigoare, a

Regulamentului local de urbanism, etc._____________ _  _

OBSERVAȚII___________~                ______

Pasicîajuji total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din co ioana dm dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Pusicrajut de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de ■ 00 puncte al fisei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

' Puiael ajjtd procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii

• punctajului total la punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRxlOO). j Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____

j Categoria de impozitare a clădirii      ____________

j □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


I □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

■ □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru, punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și i 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual. între 81% și ! 100%

iPUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

: CATEGORIA DE

i TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

| IMPOZITARE

L - -f ......-

-------C------,

T/E

—r-1

!       TO.

Întocmii,

. Semnătura


P ETA pro


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


>........ .. de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimcirtaren ordinli-de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..                         ................. ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.....w.............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ

MEMBRI.HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul               de pe ordinea de zi /

suplimentarea_prdinii-de-zi a ședinței ordinare din data de                      .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / su^imentârea~ordirrrnie

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /'NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANNONEK INOCENȚIU-1OANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

șuplimejiiarea-Tnrdinii de zi a ședinței ordinare din data de    L.£.L2£1^........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / KUAFOSTintocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL /

NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: .................J/w            ..........FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL