Hotărârea nr. 68/2019

HCLS3 nr.68 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 1, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 40098/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36140/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 1, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 68

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR
SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

oata....2£^7


TELEFON(c i)5  ■ ; FAX (o- ț oai) 318 03 04 E MA!Lc«’ primar Cprimai cj.ro

C 1 D ■ '■ ti nr. 1 ,i, sector3, < / • S4, B jcurești, www.prin1arie3.ro


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 1, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 1, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa str. Radu Calomfirescu nr. 1, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și Direcției Generale Impozite și Taxe Lo hotărâre pe care îl supun dezbaterii și/aama de raportul de specialitate al ^,^m inițiat prezentul proiect de


o||giy^n^Jj^lui Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt ș relucrate de Primăria Sectorului 3 în confermitate cu Regulamentul Uniunii l.uror .ne 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui tentei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute ir. Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Aaexa nr.. Ha


Notă de eoiastetareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de            f ia adresa:

Mo,                         c>^          _____, și a constatat următoarele:


Anexa nr. io


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaiuarea aspectului general al imobilului

Adresă /-/vi-                                   i___

Data _ ,/C „42 /. zî/y *2____

1. acoperiș

înveli toare*

Punctaj

Punctaj

1

acordat

□ Nu este cazul

j Nu există

□ Fără degradări

î

A

.....

AA

! Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

□ Degradări minore

i 10% din suprafața totală). | Este suficientă reașezarea

i materialului învelitorii șî

1-2

-----ș

1 remedieri locaie.

. Inveiîtdare lipsește și/sau e

i degradată în proporție mare

’i

□ Degradări medii

1 (10-30% din suprafața ! totală), coamele sunt

3-7

i

1

! neetanșe.

i

1

1

! Necesită înlocuire și fixare. i

i

.4

■ Invelitoare lipsește și/sau e ■ j degradată în proporție de

1

i

j

1

□Degradări majore

peste 3 0% din suprafața

8-12

I

!

i totală, coamele sunt j neetanșe.

t

1

I

i

i Prezintă curburi/rupturi

i

j majore. Necesită înlocuire

f

! totală.

. i_______

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

I

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

0

| Elementele de închidere

□ Degradări minore

j sunt desprinse și degradate ’ punctual. Nu sunt urme ae umiditate. Suficientă

,;-2

i reparația punctuală.

i

! Elementele de închidere

1

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

■ Jgheaburi, ibwriane și eiememte de tîniclrigerie*

i                                                                                       L

Punctaj

!

Punctaj

acordat

I UNu este cazul

Nu există

. 1

□ Fără degradări

0

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor:

k-2

*-------------

: □ Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

.---

□Degradări majore         ;

i

1

1

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa j tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

8-12

i

i

7

1

i

/d

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

FAȚADE

encuială*

J

i

<

i

Punctai

Punctaj acordat

□ Fără degradări

0

2 Degradări minore

Degradări punctuale și

j incidentale ale tencuielii.

,• Fără

; igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

1-2

j

i

1

! ____

Degradări medii

Degradări locale aie tencuielii (10-30% din

. suprafața fațadelor). Igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

1

j

[............

□ De gradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, ' ; se despnnd și/sau sunt i puternic umede, tencuială i degradată peste 30% din

8-12

i --

Degradări medii.'Degradări majore


parțial (10-30% din

lungime). Umiditate vizibilă î i pe alocuri. Necesită

înlocuire și refacere parțială .

 • • Elementele ne închidere

i sunt desprinse și degraciate

| peste 30% din lungime

Umiditate vizibilă. Necesită •:

 • • înlocuire totală. Risc pentru

 • • trecători

1--------------------


suprafață. Suprafețele se '

_____________________refac totar ______              __

*Se vor lua în considerare oaicoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


i Zugrăveală*                                               ; Punctaj

‘ ZFără degradări___      __■______________’__________        i_______0

Zugrăveala exfoliată

: O Degradări minore           incidental. Posibilă                 1-2

remedierea punctuală.

.]Degradări medii


Punctaj acordat


i Zugrăveala exfoliată parțial i (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se •ezugrăvesc.


1 Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.


.Degradări majore

, Suprafețele se refac total.


Zi
*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă., dacă acestea există.


Tâmpilărie*


Punctaj


Punctaj

acordat


j □ Degradări minore


' Vopsire'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a j materialului. Nu lipsesc i elemente de tâmplăne.

i Tâmpiăria se revopsește ș> . se remediază punctual. _


) Degradăn medi


1 Degradări majore


! Materialele componente

•! deteriorate, deformate,

i ne folosibile și/sau defecte j (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații 1

, și înlocuire.____

i Materialele componente

j puternic deteriorate și

i deformate. Elemente de tâmplăne lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.______i_


* Elemente de tâmplăne: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.


’ Eliememe decorative*


. ■Degradări minore


Elemente decorative incomplete și/sau afectate în ,


1-2


timp ae factori atmosferici

______ și biologici______j____ Elemente decorative care

Degradări medii            lipsesc ae ne fațade,

mclusiv ceie îndepărtate în

____________' mod, abuziv._____________


Degradări majore


; Elemente decorative . desprinse, oare prezintă risc

■ de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc.

■. Risc pentru trecători.

* indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordai

j'Nu este cazul

{

"Fără degradări

A

Degradări medii

• Coșuri ae fum cu cărămizi desprinse, oare prezintă risc ! de cădere. Coșuri de fum care prezmtă elemente de

■ dccorațiuni lipsă.

: -7

i                                                                                   >

r

i

L Degradări majore

. Elemente din lemn rupte și/sau’lipsă, deformări.

■ majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru

i trecători.

i

j

8-12

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei.

Pereți*

Punctaj

Punctaj

acordat

□Fără degradări

3

"1 Degradări medii

: Elemente lipsă pe suprafețe ! mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face

i completări cu elemente în

x-7

3

baza unui proiect tehnic autorizat.

Crăpături de dimensiuni man, structură slăbită și/sau ; deformată, elemente componente ale structurii verticale iipsă parțial, sau total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și

8-24reparații capitale, on se va

■ desființa în baza unui

j proiect tehnic autorizat.      ;

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidăr piatră, lemn, beton, etc.

*lndifereni de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

' CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR     __ _ J . ’       J

 • □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc.____________________

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia ae neimplicare în întreținerea unei

clădiri__________________

 • □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v Regulamentului local de urbanism, etc.

Faiacriâjui tom. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). _ Riincîajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de >00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de


i Pum etajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii / punctajului total la punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRxlOO). | : Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

; Categoria die impozitare a clădig-ii ________

■ n Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

i □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

; □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60% I

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ! 80%

'punctaj

! TOTAL

.-----------v


□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%____

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ PROCENTUAL

• CATEGORIA DE • i IMPOZITARE

/.Atf

13 .

J____4__________1


întocmit,

!fn             C p£)ft &

? c~l~(l £>S U A-ufL fiț.

î) 9fi bflMG

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


i.1...... . de pe ordinea de zi / . ri y. . . .       ....        /. /


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de~zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................ ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ


MEMBRIHONȚARU VALERICA


RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........


suplimentarea ordiniTde zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinrrde

,-zLa ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       .............de pe ordinea de zi /

suplinjentafeaordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    ........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...QS^............

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordîntHiu zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...........................7..                   .......................................


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL

□ Nu este căzui □Fără degradăn


□ D e gradări mino re


j Zugrăveala și/sau vopsitona I împrejmuirii sunt exfoliate

‘ incidental. Posibilă

. remedierea punctuală.


□Degradări medii


Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste din suprafață.__


□Degradări majore


I

i

i

! ______________

. - — împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. i împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.


j

I I i i i

I