Hotărârea nr. 67/2019

HCLS3 nr.67 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 33, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

5               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 40046/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36083/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 33, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


NR. 67

DIN 31.01.2019


I SECTOR 3ROMÂNIACABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

Nr.......

Data.


TELEFON {004 021) 31803 2J- î FAX (o joci) 3'e ^3 04 E-MAll cat» mar 1ma1c3.ro

Caî î Dude# 1 ■-. iui, sec r 3, < 5108 Bucure ti, www.primaria3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 33, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Parfumului nr. 33, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 33, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate șijinând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe hotărâre pe care îl supun dezbateri/J^

3, am inițiat prezentul proiect de iliului Local al Sectorului 3.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene ->79/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Văputeți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-u cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Aaexa nr« la


NotăComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ari Municipiului București s-a deplasat în teren în data de                 adresa:

f _    ______, și a constatai următoarele:


3. Măsuri dispuse :

..................Anexa nr. 1b

Fișă de evaluare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului generai ai imobilului:

Afires ă        , p£                Îa^ _________

Data Z z? (.      7____

E ACOPERIȘ__

înveli toare*

i

Punctaj

i Punctaj acordat

.3 Nu este cazul

■ Nu există

IFără degradări

-♦------ — ------- ------------------- . |

0

Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală).

; Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

i remedieri locale.

1-2

1                                                                       i

1

i

□ Degradări medii

; Învelîtdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare. '

3-7

i

i                                                           ;

i                                                                       !

j                                                           j

□Degradări majore

i

ț

mvelitoare lipsește și/sau e i degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi maj ore. Necesită îniocuire totală.

8-12

i                                                           :

j                                                           i

1                                                                       ■

~~~~

i                                                                       ț

■                                                                       i

i

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașibaă, atic*

1

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

! Elementele de închidere j sunt desprinse și degradate j punctuai. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă

i reparația punctuală.

4-2

-

i Elementele de închidere

1 1

i sunt desprinse și degradate

Jgheaburi, bmriane se dememte de tmichigerie*

Punctaj        Punctaj

acordat

4* D ? V

JNu este cazul

Nu există

'3 Fără degradări                                                     0

□Degradări minore

Ș Sunt necesare reparații

j punctuale și/sau curățarea : jgheaburilor:

i

;-2 1

. Degradări medii

i Jgheaburi și burlane

' degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

,                                                                                           j

....Degradări majore

Jgheaburi și bunane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa j i tubului de racord la rețeaua j de canalizare. Necesită j înlocuire totală.

1

8-12

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

i

|

1

Punctaj

Punctaj

! acordat

□ Fără degradări

i                                                                                                                                   i

0

' Degradări minore

Degradări punctuale și

l incidentale ale tencuielii.

Fără                           ;

e ■ , igrasie. Posibilă remediere

; punctuală. .

1-2

1                                                            •

1                                                                        !

!

ț

i

. >egradăr. medii

j Degradări locale ale tencuielii (10-30% din

. suprafața fațadelor), igrasie ușoară, Suprafețele se retencuiesc. ;

3-7

f

!

cjDegraoăr majore

Porțiuni de tencuială ce cao, se desprind și/sau sunt

! puternic umede, tencuială i degradată peste 30% din

8-12

1 'D

suprafață. Suprafețele se

_____________________refac total,___   ____ _____)

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și aite componente ale fațadei or, dacă acestea există.

. Zugrăveală*

1

1

Puncta.]

; Punctaj

acordat

.2 Fără degradări

1

V

□ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

1-2

remedierea punctuală.

.) Degradări medii

Zugrăveala exfoliată părți a:

1 (10-30% din suprafața

3

~ M'”

; fațadelor). Suprafețele se

. rezugrăvesc.                  v

i Zugrăveala exfoliată și/sau

7

.Degradări majore*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Nu este căzu.

Fără degradări

Degradau minore


Tâmplăne*

Puncta]        Punctaj

acordat

' Fără degradări

i---------------------------------------------------------

n

□Degradări minore

Vopsire -defectuasă (scorojită), ușoară uzură a ; materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie.

j Tâmplăria se revopsește și i se remediază punctual..

j

j                                                                                         i

1 -2

i

Degradări medii

 • ■ Materialele componente deteriorate, deformate,

; ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu

 • ■ lipsesc elemente. Reparații

 • ■ și înlocuire.

i 3 I 3>

;                                                                 !          v

!

i

iDegradări majore

! Materialele componente

; puternic deteriorate și

i deformate. Elemente de tâmplărie hpsăt(cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

a

clemente de tâmplărie-

ferestre (împreună cu obloane), uși

(împreună cu vitrine, porți de acces

flancate decorative*

Puncta]

Punctaj

acordat

________ v

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în >       1-2

Degradări medii


timp de factori atmosferici și biologic;__

Elemente decorative oare lipsesc de ce fațade, inclusiv ceie îndepărtate în mod aouziv.__

Elemente decorative


i desprinse, oare prezintă risc Degradări majore        i de cădere. Elemente de             “            —

tmichigene care lipsesc.

_____________i Risc pentru trecători._________;____ _ ___ indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

X DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR ~    __________•

Șarpantă*                                                    Punctaj       Punctaj

_______________acordat

INu este căzui              ;___ _i_______


'Vărs degradări

A

Degradări meci.

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc ' de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă

■ -7

<---------------------.

. Elemente din lemn rupte și/sau»lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru

i trecători.

1

C Degradări majore

8-12

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei

Pereți”

Punctaj        Punctaj

acordat

□ Fără degradări

u

1 Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe

! mai mari (colțuri de clădire, ?

'i soclu). Se vor face

; completări cu elemente în baza unui proigct tennic autorizat.

x-7

X

„Degradări majore

1

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită si/sau deformată, elemente componente ale structuri; verticale lipsă parțial, sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecător.Reabilitarea ‘ se va face în oaza unu; proiect de consolidare și

8-24

reparații capitale, on se va desființa în baza unui

____ î proiect tehnic autorizat. ,___________ ■__

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie m:. piatră, lemn, beton, etc.


este cazul

□Fără degradări _

□Degradări minore


' Nu există____


□Degradări medii


□Degradăn majore


 • • Zugrăveala șî/sau vopsitona ! împrejmuirii sunt exfoliate

' incidental. Posibilă

i

i remedierea punctuală.

-i--------------

i Elemente decorative

j componente lipsă, iar

i zugrăveala și/sau vopsitona

i împrejmuirii sunt exfoliate

. în proporție de peste 10%

i din suprafață. _____

■ împrejmuirea prezintă

j deformări, degradăn,

! înclinări structurale vizibile.

 • • împrejmuirea lipsește

j parțiai. Risc pentru

i trecători.Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i ■ pe alocuri. Necesită j înlocuire și refacere parțială ■

3-7

i Degradări majore

j Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate

i peste 30% din lungime

i Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru

i trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.O.

V


* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

~Cauzele probabile ale degradărilor .... .1

 • □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc.__________________ ________

 • □ Degradăn cauzate de factorul uman prin decizia ae neimplicare în întreținerea unei clădiri

 • □ Degradări intenționate cauzate ae factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v Reguiamentului local ae urbanism, etc.

"observații 2


Fuoctajîăi totali. După completarea fișei ae evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana dm dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Puasetajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse eva/uărn, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de i-00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.


Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii

■ punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). ; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _  _ _____

j Categoria de impozitare a clădirii


| □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

j o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

| □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și . 100%

■ PUNCTAJ

!TOTAL

LZZZMZ

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ PROCENTUAL

CATEGORIA DE

IMPOZITARE

L___ta o

IZ?      .

-... ___1

•X

Întocmit,

/ A7,Seu c 6 r <?Z>   ~   6 *2 $ 6 fComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


o....... . de pe ordinea de zi /

lilâL.....M.L3


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din ................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

data de punctul


consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADJ3


MEMBRI.SECRETAR,

HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA

MALUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


Qp.

... de pe ordinea de zi / .£..!.E.:f.:..^2./..î...


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ...‘

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pudice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința, din data de               .....a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       ..... . de pe ordinea de zi / suplimentarea ordmii de

czia ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU "A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANComisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

supliment rdinii de zi a ședinței ordinare din data de                      .....


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL