Hotărârea nr. 66/2019

HCLS3 nr.66 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 37-39, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 40008/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36134/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 37-39, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 66

DIN 31.01.2019


SECTOR 3CABINET PRf


CABINET PRIMAR

NrTELEFON ■    ' n i >    ,; FAX >4 OSl) 3'<-; <,4 E-MAIL c. vw ț in .riep-o

C e < Dud ti nr. 191, sec r 3, 03’. • 'București. www.prin1arie3.ro


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 37-39, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Parfumului nr. 37-39, Comisia de de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit Nota de constare din 13.12.2018 și Fișa de evaluare din 13.12.2018 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa str. Parfumului nr. 37-39.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și ap


MJului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria .Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 079'2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți a baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Re ulamentul UE 67 '2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nir. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire)

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de l]jL2i)ln

___4'//?'/_-£,// X// ir Ny________________> și a constatat următoarele:


de pe raza îa adresa:
3. Măsuri dispuse :

Comisia,Anexa nr.. l'b

Fișa de ©valoare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al îmobijului:

Adresă Sr/l.               /fd Vi _____________

$Ma __ r'F/Z. Wy___j___


1. acoperiș

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□Nu este cazul

i Nu există

_

N

□ Fără degradări

0

AA

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e ! degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficienta reașezarea

. materialului învelitorii și remedieri locale.

I

1

1

1-2

1

1

j

!

i .__________

i

, □ Degradări medii

i

i

Învdîtoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

__

3-7

i LJ Degradări majore

I

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele suni neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

1

.1

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașmă, atic*

I

1

1

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

j

0

7Degradări minore

i Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate . i i punctual. Nu sunt urme de

! umiditate. Suficientă

i reparația punctuală.

1-2

t                                                                                           f

f

1

1

1 > !

1

i

i Elementele de închidere

{ sunt desprinse și degradate ;

i                                                                        i

1                                                   i

Degradări medii           F parțial (10-30% din          ;      3-7

| lungime). Umiditate vizibilă ;

; pe alocuri. Necesită

____ j înlocuire și refacere paială j __

i Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate

I Degradări majore         ; peste 30% din lungime.           8-12

i Umiditate vizibilă. Necesită |

| înlocuire totală. Risc pentru ■ _________ _    ; trecători___________________________i_______'

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.; Jgheaburi, buriane ss elemente dle tisaicibiîgerie*          !    Punctaj

Punctaj acordat

; UNu este cazul

Nu există

—-

[ UFără degradări

________________________ _____.____0__L              .

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

I

1

1

1

1  - J

□ Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

i

3-7

1

-J... 1

1 .JDegradări majore

1 |

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa : tubului de racord la rețeaua ; de canalizare-, Necesită înlocuire totală.

8-12

„ fi

!                                                            i

i i

i

1

J

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

: 2. FAȚADE

5 Tencuială*                                                     Punctaj

i

Punctaj ! acordat

□ Fără degradări

0

............. '

Degradări minore

; Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii.

Fără                               I -2

igrasie. Posibilă remediere i punctuală. .

j

1

j

j

Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din             3-7

suprafața

fațadelor). Igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc.

i

□ Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, |

I                                                                                   i

se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială   i     8-12     j   /

degradată peste 30% din

' suprafață. Suprafețele se     i                  :

______refaciotai.____________\                  .

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

Zugrăveală*

i

Punctaj    j Punctaj

acordat

□ Fără degradări

!                                               ■                                                              i

Q             '

—1

Zugrăveala exfoliată

□ Degradări minore

incidental. Posibilă

1-2 .---

/

remedierea punctuală.

i

/c

Zugrăveala exfoliată parțial

*T3

J Degradări medii

(10-30% din suprafața

3              i

>.

fațadelor). Suprafețele se

i —

\ €

1

rezugrăvesc.

i Degradări majore

i Zugrăveala exfoliată și/sau j

1 decolorata peste 3 0% din suprafața fațadelor.

■ j Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie’*

Punctaj        Puncta.]

acordat

□Fără degradări

' | ......... ..........~ .......

0 : —

□Degradări minore

Vopsire ■'defectuasă j (scorojită), ușoară uzură a 1 materialului. Nu lipsesc i elemente de tâmplărie.

! Tâmplăria se revopsește și j se remediază punctual.

i                                                                                   i

! !

■j  o

x  z               | .. >

i

!                                                                       ;

■                                                                                         (

; 1 Degradări medii

J Materialele componente

i deteriorate, deformate,

! nefolosibile și/sau defecte

! (cel puțin un element): Nu

i lipsesc elemente. Reparații j și înlocuire.

3           i -7

! 7 i

1

]Degradări majore

j Materialele componente

i puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipșă/cel puțin un '

i element). Necesită înlocuire j j completă.

i                                                           ■

4

i                             -

!

1

^Elemente de tâmplărie. ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

Punctaj

! Punctaj

i acordat

□Nu este căzui

t’       ------------- “ -------1

□ Fără degradări

n u

• Elemente decorative

,i Degradări minore

• incomplete și/sau afectate în ,       1 -2

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj acordat '

jNu este cazul             ;

"Fără degradări

1

p u

A

Degradări medii

: Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, oare prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

1-7

1

1 !

i

-M

i

.3 Degradări majore

i

Elemente din lemn rupte și/sauriipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

1                                                    !

1                                                                                   •

i                                                                                   :

8-12

!                                                                                                        1

1

1

1

1

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei

■ Pereți

Punctaj

£

Punctaj

acordat

1 □ Fără degradări

0 |

——

j

71 Degradări medii

t

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, ’ soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizai.

i

„ 1

i | 1

1

1

1

1

.. Degradări maj ore

î 1

I

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc

8-24

i

I

1

i

i

'                                  i

i

i pentru trecători.Reabilitarea !

se va face în baza unui

________________; proiect, de consolidare și ,__

' reparații capitale, ori se va   î                  ;

. desființa în baza unui                          !

_______________ I proiect tehnic autorizat.      ■__j_ _______

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


: n este

□Fără degradări


j Nu există


□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradăn majore


! Zugrăveala și/sau vopsitoria i împrejmuirii sunt exfoliate i incidental. Posibilă i remedierea punctuală.

i Elemente decorative

i componente lipsă, iar

! zugrăveala și/sau vopsitoria ! împrejmuirii sunt exfoliate ; în proporție de peste 10% [ din suprafață.____

i împrejmuirea prezirită deformări, degradăn, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește i parțial. Risc pentru I trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.
' timp de factori atmosferici și biologici

-------

7 Degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de ne fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.

J

3

’ Degradări majore

Elemente decorative

1 desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tmichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători.

4

i i

i

* Indiferent de materialul din care sunt aicătuitcistuc, piatră, fler, tablă, polistirencauzele probabile ale degradărilor _________~_

Degradări cauzaîe de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

: timpului, etc.____________________

j □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei ș clădiri


Punctaj nl iotail. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).____

Punctaj ui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de i 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

I Punctajul procentual. Reprezintă valoare exprimată în procente în urma împărțirii /| punctajului total la punctajul de referință (puctaj toiai/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

se calculează pentru flecare imobil evaluat în parte. _____

jCategorâ „A® impozitare a clădirii___________51

□ Categoria 5, Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


□ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%


j

-----------.-------- ----------- .                              ~i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ; 80%


□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% oentru punctajul procentual între 81% și

■ 100%

r----------


:PUNCTAJ


7 PUNCTAJ ’  ’  : PUNCTAJ

I REFERINȚĂ    | PROCENTUAL

... ±;              f 7a


3_.Întocmit,

? cTi4 ps u  A/4 45


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


.......de pe ordinea de zi /

......


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... J. £?.."4/            ............. ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......p.J............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST /NU-A4FGST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au.exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNIC^ ANA


SECRETAR,


MEMBRI.RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MALUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


....... de pe ordinea de zi /

.......


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii pyblice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de /fel..-...........(.j., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zîTsupIimentarea ordtrrir-de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOSllntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORADIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRIPELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul         ...........de pe ordinea de zi /

suplimentareinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......

de pe ordinea de zi, / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOSTmtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI.

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL