Hotărârea nr. 65/2019

HCLS3 nr.65 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată Ia adresa str. Matei Basarab nr. 51, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:
  • -  Expunerea de motive nr. 39975/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36011/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab, nr. 51, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 65

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


SECTOR 3CABINET PRIMAR

n,.

Data...2.£/L.!^T^


ROMÂNIA


TEIEFON {OO..'t T:            FAX (004 021) 31 • E-MAILc »r..             ■>.. uo

C ' > D .deș’.î nr. 191, sector3, <jv București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab nr. 51, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Matei Basarab nr. 51, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab nr. 51, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobărjj


inițiat prezentul proiect de cal al Sectorului 3.


Datele dumiieavt stră personale su prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67!- 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în 1 a unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 670/2016. printr-o cerere set ’ ă. . uitată și datată transmisă pe adre-1 Primăriei Sector.!.

Notă de coasta ta reComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 1 al/Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /6„ Q/. Ic/^la adresa: pU                               Ș f___ ________. și a constatat următoarele:


2. Clădire :

.....tkc.. ...........Q’

.......................................................................................
Anexa ar. ib

Fișă de mmare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului generai al imobilului:

Adresă j/frț . fZOrZ?                 Mri       _____

Data __ ___G         _______

1. acoperiș

înveli toare*

i

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este căzui

i Nu există

,’Fără degradări

n

.--

AA

2 Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

i 10% din suprafața totală).

■ Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

i remedieri locale.

1-2

1

□ Degradări medii

i

i Invefîioăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare i ; (10-30% din suprafața ! totală), coamele sunt

i neetanșe.                       i

Necesită. înlocuire și fixare. !

J - /            !

i

i

1 ț

!

1

1

□Degradări majore

1

i i

j

Invelitoare lipsește și/sau e i degradată în proporție de ceste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire . totală.

i -

i

8-12

î

i

i

i

i

____

i

i

i

i

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

j

i

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

t

0

3 Degradări minore

j Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate . punctual. Nu sunt urme de i umiditate. Suficientă

i reparația punctuală.

1 -2

i Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

H-                  ---<

Jgheaburi, bwrJane șs

dememte de tmicbigerie*

Punctaj       Punctaj

acordat

JNu este cazul

I Nu există

. i .

Ti Fără degradări               ■                                           0        '

J Degradări minore

j Sunt necesare reparații

: punctuale și/sau curățarea

i jgheaburilor:

A-Z

J Degradări medii

' Jgheaburi și burlane

1 degradate parțial (neetanșe ; și deformate) și/sau înfundate. Necesită

. înlocuire parțială

i i 3-7

..   .... ....          i                                    .

.... Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa i tunului de racord ia rețeaua . i de canalizare-. Necesită , înlocuire totală.

i

8-12 1'2^

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

f

Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i j pe alocuri. Necesită i înlocuire și refacere parțială

3-7

Degradări majore

i Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate

: peste 30% din lungime

i Umiditate vizibilă. Necesită : înlocuire totală. Risc pentru

1 trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
2. FAȚADE Tencuială*


Degradări minore


Punctaj        Punctaj

i acordat

->--------------------1

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere ■ punctuală. .

1-2


□egradăr. medii


• Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.


3-7


Porțiuni de tencuială ce cac, se despnnd și/sau sunt

! puternic umede, tencuială i degradată peste 30% din


8-12suprafață. Suprafețele se

_________________refac totai. _ ________                ___

*Se vor lua în considerare oalcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea exista

Zugrăveală*

Punctaj

□Fără degradări

i                              '                                       i                 C

□ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată

incidental. Posibilă                  . -2

: remedierea punctuală.

.1 Degradări medii

Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% dm suprafața             3

= fațadelor). Suprafețele se

’ rezugrăvesc.                 *țv

: Degradări majore

’ Zugrăveala exfoliată și/sau ■ decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

! Suprafețele se refac totax.

Punctaj

acordat

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, sociul etc. componente aie fațadelor spre

stradă., dăcă acestea există.
j

Punctaj        ^unctaj

acordat

:Fără degradări

i

n

□ Degradări minore

Vopsire riefectuasă

(scorojită), ușoară uzură a

I materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie.

! Tâmplăria se revopsește și . se remediază punctual.

t

i-2        ;

Degradări medii

i Materialele componente

. deteriorate, deformate,

; nefolosibile și/sau defecte i (cei puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații

• și înlocuire.

1 3

1 Degradăm majore

i Materialele componente

• puternic deteriorate și

■ deformate. Elemente de tâmplărie lipsăjcel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

4 --:

"Elemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Degradări medii


timp de factori atmosferici și oiologic;__

Elemente decorative care lipsesc de oe fațade,

. inclusiv cete îndepărtate în

■ mod abuziv.

4--------

: Elemente decorative


■ desprinse, care prezintă risc

Degradări majore

de cădere. Elemente de            4         —

■ tinichigene care lipsesc.

j Risc pentru trecători.

ndiferent de materialul din care sunt alcatuiteistuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordat

Nu este cazul

?

"Fără degradări

/A

Iz

A

Degradări medii

• Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

! de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

■ -7

. 1 Degradări majore

Elemente din lemn rupte ; și/saudipsă, deformări : majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau totm. Risc pentru i trecători.

8-< 2

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente

ale șarpantei

Pereți5=

Punctaj

Punctai

acordat

□ Fără degradări

A

U

Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe

! mai mari (colțuri de clădire, 1 soclu). Se vor face

: completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

A -7

..Degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau ; deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial, sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unui

8-24

-

proiect ce consolidare si

reparații capitale, on se va desființa în baza unui                                 .

__j proiect tehnic autonzat. ______       ______

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie cm. piatră, lemn, neton, etc.

împrejmuire*


Punctaj        Punctaj

acordat


:: Nu este cazul □Fără degradări


i_Nu există_________□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


* Zugrăveala și/sau vopsitoria

I împrejmuirii sunt exfoliate

i incidental. Posibilă

i remedierea punctuală. j

i Elemente decorative

j componente lipsă, iar

i zugrăveala și/sau vopsitona

; împrejmuirii sunt exfoliate

‘ în proporție de peste 10%

i din suprafață.___

î împrejmuirea prezintă

; deformări., degradări,

I înclinări structurale vizibile.

' împrejmuirea lipsește

! parția^. Risc pentru.

i trecători.Ktaeiste decorative*


^unctaj


Punctaj


□Nu este cazu.

_____jFără degradări

.Degradări minore


Elemente decorative


mcompiete și/sau afectate în ,


1-2


_. acordat* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

; cauzele probabile ale degradărilor ...... ..........

-i i


, □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.______________ ________ _______

! □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei : clădiri

□ Degradări intenționate cauzate cie factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a Reguîamentului iocai de urbanism, etc.

OBSERVAȚII"

p-asactajai total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul tota, (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare), riancîajm de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul ooțmut astfel reprezintă punctajul de referință

Pum etajul procentual Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

; Categoria de impozitare a clădirii           _______________

I

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


! n Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40% i i

I □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între §1% și 100%

.PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

• CATEGORIA DE

| TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

i IMPOZITARE

M-

tw

±T %Z2___“

întocmit,
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................. de pe ordinea de zi /-suplimentarea- ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLA-FOSTÎntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘEDINTE,

păuni^aZ

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


........de pe ordinea de zi /


suplimentareaordiniide zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședinta din data de .    * <2.Z..\.a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordiniLde

—zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOSX-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

.....de pe ordinea de zi /

......


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...<£2^.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / MU A-FOS T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..................Jf# <7^...                              ...............................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL