Hotărârea nr. 64/2019

HCLS3 nr.64 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab nr. 39, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39902/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36014/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate si control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab, nr. 39, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 64

DIN 31.01.2019

SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

Nr 3Wtâ

Oa.a...T££^>/^

TELEFON         i 03 2J- FAX (OC4 < OÎ 3P 03 04 E-MAIL c< ' • ■ ;.....jnejJO

C i Dudești nr. 191, sector 3, 030 84, Bucure ti. www.pHmarie3.r0

ROMÂNIAEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab nr. 39, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Matei Basarab nr. 39, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Matei Basarab nr. 39, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii si aprabă4LConsiliului Local al Sectorului 3.

--1 \ \

.cO \

ROBERTSOR

CONF. DISPOZIlirOg

NR 2 5 3 /2 0 1 9

' vICEPRlmar -- / fi.HS PETRESCU


A.J I

©iță

Datele dumneavoastră personale sui” prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformju ie cu Regulamentul Uniunii Europene A79/20I6 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. 1) ele pot li >. ezs Alune unor terți în b. unui teniei lt d justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă. semnată și datată uansmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Araexa nr. ia


Notă de consta ta reComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /C.             adresa:

—pti. fl                                    _____> și a constatat următoarele:

Anexa nr. 1b


Fișă de evataaireClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă /Vfr, • ț^/(       P € 7                   ___

Data____4 6< 0A_____


1. ACOPERIȘ___

înveli toare*

Punctaj

1

Punctaj acordat

C Nu este căzui

j Nu există

'IFără degradări

0

___

•\A

3 Degradări minore

i Invelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

i remedieri locaie.

* 1

1-2

1

i

" i

□ Degradări medii

i mveiîtdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare

i (10-30% din suprafața

| totală), coarnele sunt

| neetanșe.

i Necesită înlocuire și fixare.

1

i

3-7

1

1

I

1

J

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e I degradată în proporție de peste 30% din suprafața ! totală, coamele sunt

neetanșe.

■ Prezintă curburi/rupturi | majore. Necesită înlocuire Ș totală.

1                                                                     r

j                                                                     ‘

!                                                                     i

1

8-12

I J                                                                     1

j                                                                     !

1

i                                                           i

!                                                                     1

!                                                                     i

1

1

J

i

! t

1

* Indiferent de materialul

din care este alcătuită: țiglă, tablă,

șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic’'

Punctaj

i

Punctaj acordat

‘ ’ rară degradări

0

2 Degradări minore

1 Elementele de închidere

j                                           ' ’

. sunt desprinse și degradate ! punctual. Nu sunt urme de

: umiditate. Suficientă

1 reparația punctuală.

î

i-2

i

i Elementele de închidere     !

î

_____                            sunt desprinse și degradate                          __-

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Jgheaburi, bwriane și elememte de timehigerie*

Punctaj

Punctaj acordat

! JNu este cazul

! Nu există

î                                                                                           i

'7 Fără degradări

p

T

□Degradări minore

î Sunt necesare reparații

1 punctuale și/sau curățarea

1 jgheaburilor.

.-2

i

î Jgheaburi și burlane

: ,’Degradări medii

i degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită

3-7

, înlocuire parțială

Jgheaburi și burîane degradate în totalitate sau

f

Degradări majore

• lipsă (chiar și parțial). Lipsa i tubului de racord ia rețeaua i de canalizare. Necesită j înlocuire totală.

8-12

- a'-

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), ele.

2. FAȚADE

___I____________

Tencuială*

Punctaj        Punctaj   !

j acordat    ;

□ Fără degradări

0

■ Degradări, punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

'                                                                     1                                                           !

l

;                                                                                    i

"Degradări minore

Fara

-2 ;

igrasie. Posibilă remediere

■ punctuală. .

Degradări locale ale

Degradări medii

t tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

i

i

7

3egradări majore

Porțiuni de tencuială, ce cac, se despnnd și/sau sunt

‘ puternic umede, tencuială

i

8-12

■ degradată peste 30% din


Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i j pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

■    3-7

j Degradări majore

! Elementele de închidere sunt desprinse și degraoate peste 30% din lungime

8-12

! Umiditate vizibilă. Necesită ;

,• înlocuire totală. Risc pentru

; trecători[


suprafață. Suprafețele se

_______________________refac totai. __  ______u__              ___-—

*Se vor lua în considerare oalcoaneie, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există


, Zugrăveală*


□ Fără degradări


□ Degradări minore


.1 Degradări medii


. Degradări majore


i Zugrăveala exfoliată și/sau • decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor.

! Suprafețele se refac rota,.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, socrul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplăne*                                             Punctaj       Punctaj

_________________ acordai

□ Fără degradări             j__

' Vopsire'defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a

□Degradări minore         j materialului. Nu lipsesc

’ elemente de tâmplărie.

i Tâmplăria se revopsește și

_________ . se remediază punctual.

! Materialele componente

; deteriorate, deformate,

. . Degradări medii           i nefolosibile și/sau defecte

 • ■ (cel puțin un element): Nu

 • ■ lipsesc elemente. Reparații

.......................• și înlocuire.____;___.            

! Materialele componente

< puternic deteriorate ș;

1 Degradări majore         j deformate. Elemente de

tâmplăne lipsă (cei puțin un

element). Necesită înlocuire •

_____________ completă.______i__     __________d clemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.EJemeraîe decorative*                                     j Puncta;        Puncta-'

_______ _________________■    ______. acordat ^Nu este căzui

„__l?ără degradări_________                                0

Elemente decorative                              __

.Degraaăn minore_______ incomplete și/sau afectate în ,      1-2î Degradări medii


timp ae factori atmosferici

și biologici______

Elemente decorative care lipsesc ce ne fațade, inclusiv ceie îndepărtate în

' mod abuziv.______

Elemente decorative


j desprinse, care prezintă risc

Degradări majore         i de cădere. Elemente de

; tinichigerie care lipsesc.

____________i Risc pentru trecători._______________ ___ * Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR__________________

Șarpantă*                                                        Punctaj        Puncta./

______________ _______ . acordat „îNu este căzui________ j___________._____- v__

'Fără degradări

A

A

Degradări medii

Coșuri ae fum cu cărămizi desprinse, care prezintă nsc : de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațium lipsă.

i-7

Elemente din lemn rupte și/sam lipsă, deformări majore ale structurii


CDegradări majore          șarpantei. Coșuri de fum          8-12

i și/sau lucarne lipsă parțial             8            _

sau totai. Risc pentru

_________■ trecători.___________________________•____ *Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Punctaj


Punctai


acordai

CFără degradări            ______ ________ _      .       0

; Elemente lipsă pe suprafețe

! mai mari (colțuri de clădire,

1 Degradări medii            ’ soclu). Se vor face                   .<.-7

■ completări cu elemente în baza unui proiect tehnic _____       _________ ____ _____autorizat.______

Crăpături de dimensiuni mart, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii

-Degradări majore          : verticale lipsă parțial sau          8-24

: total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unui


proiect de consolidare si

• reparații capitale, on se va

: desființa în baza unui                             —

j proiect tehnic autorizat.

* Indiferent de materialul din oare este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidăr piatră, lemn, oeton, etc.

împrejmuire*


j Nu este căzui


Fără ^e.8raaaL


□Degradări minore


! Zugrăveala și/sau vopsitona î împrejmuirii sunt exfoiiate

1 incidental. °osibilă

!

1 remedierea punctuală.

+


□Degradări medii


j Degradări majore


Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.

”x---;------------------------•--T-----f"

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.* indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

: cauzele probabile ale degradărilor

. □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

- timpului, etc._________________

; □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpiicare în întreținerea unei

■ clădiri

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman- nerespectarea legislației în vigoare, a

•                  local ae urbanism, etc.

OBSERVAȚII--,

S’imctajuî totali. După completarea fișei ae evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaiuăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de ■ 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă nunctajul de "cierm ia


Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____

| Categoria de impozitare a clădirii

I □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

; □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40% {

! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


î o Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%___________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

;PUNCTAJ

PUNCTAJ

jPUNCTAJ

■ CATEGORIA DE [

!TOTAL

REFERINȚĂ

|PROCENTUAL

i IMPOZIJARE

[li

1_____CT

1 _1_____1

întocmit,

i 67.onidc $Cu C B£>fl 6 r f tTi4 £>S u Au/l A $

&    '-i ~


ZI

/ /


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.......

.. de pe ordinea de zi /


suplimentarea-ordinii-de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de . ....................... ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........(?S..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de^-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDI

PĂUNIC


MEMBRI.HONȚARU VALERICARADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

- referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....

...... de pe ordinea de zi /


suplimentarearordiiritdezi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședințadin data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordiniLde

—zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA/FOSTintocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...............de pe ordinea de zi /

^suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    ......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........^2.CZ..

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.................................................................


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUT

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL