Hotărârea nr. 63/2019

HCLS3 nr.63 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Mămulari nr. 5, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39887/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36017/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 18.01.2019 și nota de constatare din data 18.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite si Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Mămulari nr. 5, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 63

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR


Ni....

Data.

TELEFON . 04021) ș •. jcj-.;- FAX (o< . • -i) rh <AO4r MAILca: • - WrtW. >’>nw :j.m

C D de -i nr. retor 3. ojic-Sa București, www.primar1e3.ro

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Mămulari nr. 5, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Mămulari nr. 5, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 18.01.2019 și fișa de evaluare din 18.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Mămulari nr. 5, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dunineavoastiă personale sunt ț elucrate de Primăria Sectorului 3 în conf rmitate cu Regulamentul Uniunii Eut pene 679/2016 in sc pul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în ha/a unui lentei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată tea misă pe adresa Primăriei Sector 3.

Awexa nir. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de </ p-£A la adresa: ................... H                  _____. și a constatat următoarele:


2. Clădire :

...............Ea.....Ca


Anexa nr.


ib


Fișă de evaiiuareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 ai Municipiului București


Evaluarea aspectului generai al imobiiuhu:

Adresă_____________LCCvhaL£NaL_22

Dara

. 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

.....

|

□Fără degradări

i

0

|

AA

□ Degradări minore

i Invelitoarea lipsește și/sau e i degradată parțial (maxim j 10% din suprafața totală). ' Este suficientă reașezarea I materialului învelitcrii și : remedieri locale.

i

1 -2

j                                                   ;

i

i

1

<

1

□ Degradări medii

Învdîtoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

1--

1

3-7 !

i

i                                                                                                          .

□Degradări majore

înveiitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/'rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

i

**

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, stireașmă, atic*

i

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

0

......' 1

'1 Degradări minore          1

|

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1

1-2

i

i

1

—......" ■ 1 1

1

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate ■

-j

Punctaj j acordat

Punctaj

: UNu este cazul

Nu există

----------------- — 1

i

1

■ PlFără degradări

i

. .      —                                       ... r                .            j

0

l

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea

i-2       1

1

jgheaburilor.

1

i

□ Degradări medii

i

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

1

1

1

i

i

1

.;

i JDegradări majore

1

„.__1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa ■ tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

i

8-12

1

1

1 f

_ * *

1

1

1 !

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

1 2. FAȚADE

.... .

’ Tencuială*

1

.....1

Punctaj

Punctaj

acordat

j □ Fără degradări

............1.

0

I

1

i

1 Degradări minore

j Degradări punctuale și

j incidentale ale tencuielii.

■ Fără

igrasie. Posibilă remediere i punctuală. .

1-2

■■ 1

î                                                                                         i

2_ i

Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

I

I

■ UDegradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, : se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială j degradată peste 30% din

8-12

1

[Degradări medii

' parțial (10-30% din

j lungime). Umiditate vizibilă

i pe alocuri. Necesită

j înlocuire și refacere parțială j

3-7

i

1

1

Degradări majore

! Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru j trecători

j

8-12

I

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
suprafață. Suprafețele se

_____________________refac total. ___ _________j                      ■               _ ■

*Se vor lua în considerare oalcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


f

t

Zugrăveală*

i

Punctaj

Punctaj

i

acordat

□Fără degradări

i                                                ■■                                                             î

0

Zugrăveala exfoliată

□ Degradări minore

incidental. Posibilă

1-2

2— z

remedierea punctuală.

i

Zugrăveala exfoliată parțial

i

"g

J Degradări medii

(10-30% din suprafața

3              i

V3

fațadelor). Suprafețele se

1

Y

rezugrăvesc.                 4'.'

Zugrăveala exfoliată și/sau ;

□Degradări majore

decolorată peste 3 0% din

4 1*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Punctaj


Puncta.] acordat


"IFără degradări


□ Degradări minore


. 1 Degradări medii


-i-----------

! Vopsire■'defectuasă

; (scorojită), ușoară uzură a i materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și t se remediază punctual. i Materialele componente | deteriorate, deformate, I ne folosibile și/sau defecte ! (cel puțin un element).' Nu I lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

|


1.-2


.1 Degradări majore


Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsa (cei puțin un element). Necesită înlocuire ; completă.__


Elemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.


□emenate decorative*

Punctaj

Punctaj acordat

’JNu este căzui

JFără degradări

0

. Elemente decorative

, incomplete și/sau afectate în ,      1-2

i Degradări minore


;■ ; Degradăn medii


i": Degradări majore


timp ae factori atmosferici

, și biologici__________

Elemente decorative oare lipsesc ae pe fațade,          j 3

! inclusiv cele îndepărtate în

! mod abuziv._____________

î Elemente decorative

i desprinse, care prezintă risc

■ de cădere. Elemente de î       4

i tmichigerie care lipsesc.

î Risc pentru trecători.•
* Indiferent de materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR


Șarpantă*


Punctaj


t

--------------i

Puncta.]

' acordat


j'Nu este cazul


'"Fără degradări

A


Degradări medii


; Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc j


de cădere. Coșuri de fum ! care prezintă elemente de dccorațiuni lipsă.


1-7


J Degradări majore

I i

: Elemente din lemn rupte ! și/sauriipsă, deformări majore ale structurii

: șarpantei. Coșuri de fum

( și/sau lucarne lipsă parțial j

1 '

i sau total. Risc pentru

! ;

| trecători.

*Se vor iua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți*

Punctaj        Punctaj

i acordat

1 □ Fără degradări

1 .

0 1

71 Degradări medii

i Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face

i completări cu elemente în ; baza unui proiect tehnic autorizat.

i

i                                                          f

i

1-7

i                                                  1

i

i ..jDegradări majore

1

i

1

Crăpături de dimensiuni

mari, structură slăbită și/sau

5 • ‘ deformată, elemente

componente ale structurii verticale lipsă parțial sau           8-24

total. Clădire ruină. Risc     ;                  j      --

pentru trecători.Reabilitarea ;

se va face în baza unui       '                i

proiect ae consolidare și     ;

reparații capitale, ori se va i desființa în baza unui I proiect tehnic autorizat.* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie du::piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*                                               Puncta.;    | Punctaj

,                                                                                       acordat

i □ Nu este cazul              : Nu există

□Fără degradări              ■                               ■       0

! Zugrăveala și/sau vopsitoria □Degradări minore          | împrejmuirii sunt exfoliate !      1-2          ---

■ incidental. Posibilă            ;                     ‘

i remedierea punctuală.      ~ T                ;            ■ c

1                                                          '                                                                                            1 •'t»


□Degradări medii


componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste .10%

. din suprafață.


I J

i

i


□Degradări majore


------ >- • l- j -

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ;

împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


 • ■ cauzele probabile ale degradărilor


j □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

: timpul ui, etc,________________

• □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpficare în întreținerea unei

i clădiri_____ ___________

 • ■ □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a i v

Regulamentului local ae urbanism, etc._________________ _____■

i OBSERVAȚII

1 j

I

i

Pmactajid total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de aegractare). _ Pwcîajid de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxîm de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

; Puia etajul procemfcual. Reprezintă vaioara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

; Punctajul procentual se calculează pentru flecare imobil evaluat înjjane.__

i Categoria de impozitare a dădirii__ _  ___________

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% ț_____~_________ ___

■ a Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40% t


I •i i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

J

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ; 80% •________________

□ Categoria 1, Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%__________________1 ________________

;PUNCTAJ

; TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ PROCENTUAL

- CATEGORIA DE

i impozitări:

L   ~V

/oo

X          !        9~

A

întocmit,

/ 47wi/lcîcu C eM 6 C

P cT7Yi s>S (/'   ,4ufl- 4 >

£>P) PI ~           erf
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinitdezia ședinței ordinare din data de

de pe ordinea de zi /

â!.sJ.L.ML


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......                       ............... ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......U..I...........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordini f de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ N1COLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STEL1AN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de~

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / Nb~A FOST îiltocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...G.Zf.......

suplim^area-ordîmTde zi a ședinței ordinare din data de .


.........de pe ordinea de zi /

_______


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimontarea-ordiirrrde_zT a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLArTOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NFEAVORABTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................................................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIANGALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL