Hotărârea nr. 62/2019

HCLS3 nr.62 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Ion Minulescu nr. 61, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 3988 l/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35971/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Ion Minulescu nr. 61, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 62

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


SECTOR 3CABINET PRIMAR

. JW......

^JS:.gL^2


TELEFON (o : <)3  0323-2- FAX; | c-21! 3' 03 < E-MAIL c. -.n ma; primi :j.

C. Dud*, -ti nr. t^i. sector 3,031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


■ii ■                ■ -r A


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Str. Ion Minulescu nr. 61, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Ion Minulescu nr. 61, Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Str. Ion Minulescu nr. 61, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s~a deplasat în teren în data de p-Q-f-       la adresa:

___ M (jAdre.rc.7-________kq       ________________, a constatat următoarele:


2. Clădire :

.......

.3. Măsuri dispuse :

.....................L^rp.            .... 4#    ..

J                 &Anexa nr. ib


Fișă de evataareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

A dres ă____ _ ___ M             'Qcx

Data____________(3

Cornișa, streașmă, atic*

i    Punctaj

i

Punctaj acordat

□ Fără degradări

. .    —1.   — .. ... ------

... 0

□ Degradări minore

; Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate .!       1-2

i punctual. Nu sunt urme de

‘ umiditate.. Suficientă

! reparația punctuală.

1 !

i <z~   ;

i

i                                                                        •

i                                                            ;

1

i Elementele de închidere

1 sunt desprinse și degradate i

■Ț......               |. 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

4

1

J---      —4

."iFără degradări

0

AA

□ Degradări minore

' învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

. remedieri locale.

1                                                                    J

!                                                                                  !

1

> ^2           |

'                                                                                                                                         '                                                                                                                        j

'                                                                                          1

1                                                                    i

i                                                                                  ,

. □ Degradări medii

Invefitoăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

T

J                                                            j

1

____

1

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

!

1 r

1

i

v.___!

1

. i

1

l

1

1

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

i Jgheaburi, buriane și elememte de tmichigerie*

Punctaj

□ ...

Punctaj acordat

‘ ONu este cazul

Nu există

1

j UFără degradări

h——zz riu~o

------SSțs—--- .   .j

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor:

i-2

--

□ Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

1

. .                    . - - j

I

1

____ i

i

1

1

JDegradări majore

1

i

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

i

8-12

1

1

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

i 2. FAȚADE

Tencuială*

1

.......ț

Punctaj

Punctaj j acordat

□Fără degradări

i

0

!

1 Degradări minore

< Degradări punctuale și

: incidentale ale tencuielii.

Fără

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

1-2

1

i r__________

'Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

j

□ Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

8-12

1

! î j

* """" !

suprafață. Suprafețele se refac total.

45

Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

' Zugrăveală*

Punctaj

j Punctaj

• acordat

□Fără degradări

1

. _________________

0       L _______________i

i Zugrăveala exfoliată

□ Degradări minore

! incidental. Posibilă

1-2

__ /i


..] Degradări medii


Degradări majore


i remedierea punctuală.__

I Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% din suprafața

' fațadelor). Suprafețele se

■ rezugrăvesc. ___

! Zugrăveala exfoliată și/sau

i decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

i Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

1

1

! Punctaj acordat

/Fără degradări

r

j         0

i

i

□ Degradări minore

V opsire 'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplăne. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

1

1

1

1

$ -9 uL-Z.

[

1 - -

i

:                                       j

1

’                                                           1

;                                                                       i

1 Degradări medii

!

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

1

3

1

1

■ * ■" 1 1

i

___

i

.                                                                       i

j

1 Degradări majore

J

1

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipșă/cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

4

1

1 1

1

1                                            !

1

1                                                                       1

* Elemente de tâmplărie- ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

EHesnejate decorative*

Punctaj

I______________i

Punctaj acordat j

□ Nu este cazul

ffFărâ degradări__■

Elemente decorative

(Degradări minore__________j incomplete și/sau afectate în

1-2


timp de factori atmosferici și biologici

□ Degradări medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în ! mod abuziv.

3

i"î Degradări majore

; Elemente decorative

j                                                                                          '                                      t

; desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de

i tinichigerie care lipsesc.

| Risc pentru trecători.

1

*4-                     *

^Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

j, DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR '  ~~___~

Șarpantă*

Punctaj

Puncta.) acordat

3 Nu este căzui

'Fără degradări

0

A

Degradări medii

Coșuri de fam cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

1

i        1-7

i

i

i

1

!

i

i □Degradări majore

i

1

- - .... 1

Elemente din lemn rupte și/sau'lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

î

i                                                                                                        ■

i____________________

8-12

j

*Se vor lua în considerare și c

oșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

i reparații capitale, ori se va 1 ; desființa în baza unui

_______________________î proiect tehnic autorizat. ;■__j_               j

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire1 2

Punctaj

Punctaj acordat

' □ N u este cazul

| Nu există

i

1                                                                        1

!                                                           '

□Fără degradări

L                                              . !

0

i                                                                        !

' Zugrăveala și/sau vopsitoria

□Degradări minore

j împrejmuirii sunt exfoliate

|

1-2

z

i incidental. Posibilă

ăl

j remedierea punctuală.

H Lfi

i

i Elemente decorative

vi

componente lipsă, iar

<

\

□ Degradări medii

zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10%

n

i

i

j

din suprafață.

1 ....... ■

împrejmuirea prezintă

i

1

deformări, degradări,

□Degradări majore

înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial- Risc pentru trecători.

4

1

1

i i |

i

* indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă | pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială ’

o '-y

1 Degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate ' peste 30% din lungime.

Umiditate vizibilă. Necesită j înlocuire totală. Risc pentru

8-12

I

_____ i trecători__i______ * Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.Pereți*                                                         Punctaj        Punctaj

_____                                                                                 i acordat

□Fără degradări

0

□Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe ; mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1-7

.., Degradări majore

|

i J

i

Crăpături de dimensiuni man, structură siabită și/sau ; deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și

8-24□ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc._________________ _______


I

; LJUU.JLJJ LU UA > V LV.

i □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

! clădiri_______________

. □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v

; Regulamentului local de urbanism, etc.__________•

i OBSERVAȚII

■--------J-----


, Puiflctajmd procentual Reprezintă valoara exprimata în procente în urma împărțirii TSk punctajului total la punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

: Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _       y

i C.

i—            1---------------------------------------—------

! □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

ria de impozitare a clădirii


J □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

i___,_______________________________________________

; □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

■i

i


i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și •' 80%__________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

;PUNCTAJ

ȚPUNCTAJ

!PUNCTAJ

' CATEGORIA DE

:TOTAL

i REFERINȚĂ

PROCENTUAL

| IMPOZITARE

l.......7 t

[0 0

.....

J ..... 7„...

A

Întocmit>

/ 4~ j    Ac $Cu C 6 &

P ps u Aud d >

& ud /L
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ............... .. de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......kZ.J..........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


^3

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................. de pe orjțiineade zi /

suplimentarea ordiniidezi a ședinței ordinare din data de ..3........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședmța din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...fe.v?......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordtnrhde-

__zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A~FOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.................de pe ordinea de zi /

^uplimenl^^a'or^inîrde zi a ședinței ordinare din data de ...                  ......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ..4h^..'©.Z.-..^t?/^...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul         .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea_ord.inii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA-FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

............................................................


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL1

I I

Pwactajid total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total

- (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

2

PuBicîajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul

. maxim de i 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.