Hotărârea nr. 61/2019

HCLS3 nr.61 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Ion Minulescu nr. 55, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39878/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35984/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Ion Minulescu nr. 55, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 61

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr 35W

Data.....4^'^^


ROMÂNIA


TELEFON (t ț ci.) 518 03 ’ț - 4- FAX (0G4 ccij < L < ț 04 E-MAIL c.i’sir-' ;.iirr(.<r in-isncț.rc

C Dude ti nr. 191. sect r 3, o?i< S4, Buci a -ti, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Ion Minulescu nr. 55, Sector 3, București


Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Ion Minulescu nr. 55, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Str. Ion Minulescu nr. 55, Sector 3, București.


Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale SectorJ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și ap parării'kului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt r elucrale de Primai ia Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67' '2016 in sco d îndeplinirii atr uțnlor legale. Datele pot li dezvăluite unor teui în h. za unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Anexa nr. ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 7^ • î>7v "b 4/ la adresa:

H <x^ t&io î M 5   _____________> și a constatat următoarele:

1. Teren :Anexa nr 1b


Fișă de ©valoareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

.Adresa___E;i (fe&m ( e>c\ '   S-'S"________

Data _____________fa-'SĂ'

. 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Puncta.)

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

j Nu există

!

i

□ Fără degradări

1

0

*«=-- ,

! invelitoarea lipsește și/sau e i degradată parțial (maxim

1

t

i

1

1"2

1

1

1

i                    -                                      :

Degradări minore

10% din suprafața totală). 1 Este suficientă reașezarea ■ materialului învelitorii și remedieri locale.

i                                                                        i

»                                                                        i

»

1                                                                        1

4-------------        |

□ Degradări medii

Inveiîtdare lipsește și/sau e

I degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesita înlocuire și fixare.

i

3-7

1

!

.                                                                        1

1

i                                                            I

i

__                                      j

----1

1

<                     1

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața

8-12

totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

1

1

1

1

1

v Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*                                  ; Punctaj       Punctaj

__________ __________ i                   ' acordat

JFără degradări

1 0 —

Elementele de închidere    (

1

7 Degradări minore

sunt desprinse și degradate i

1-2

punctual. Nu sunt urme de j

umiditate. Suficientă

i

_________________ _____. reparația punctuală.__

l Elementele de închidere

__________________j sunt desprinse și degradate

; Jgheaburi, bmriame și eiememte de tânichigerie*

J                                                                                                                                             *

Punctaj

î

Punctaj acordat

' ONu este cazul

Ș Nu există

_________. 1

j FJFără degradări

:      o i a .

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor:

p-

1

1-2 !

□Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

1

3-7

I

i

:                                                            i

j

j

...'Degradări majore

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

1

8-12

1 ■" i

.             ___i

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

j 2. FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

           1L

Punctaj acordat

1 □ Fără degradări

i                                                                                                                                                             '

0

1

------------- . ...

3 Degradări minore

Degradări punctuale și j incidentale ale tencuielii. ; Fără

. igrasie. Posibilă remediere i punctuală. .

1-2

.1

i

Degradări medii

 • ■ Degradări locale ale

 • ■ tencuielii (10-30% din suprafața

fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

1

- i

1

1 !

LJDegradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, !■ | se despnnd și/sau sunt 1 puternic umede, tencuială 1 degradată peste 30% din

1

!

!

8-12

1

1 suprafață. Suprafețele se

__________________refac totai._______;                 ____

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclui și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

j Zugrăveală*


□ Degradări minore


J Degradări medii


■ Degradări majore


i Zugrăveala exfoliată

i incidental. Posibilă

; remedierea punctuală.____

i Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% din suprafața

' fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc,___

! Zugrăveala exfoliată și/sau ’ decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. comnonente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Degradări medii

parțial (10-30% din

j lungime). Umiditate vizibilă

■ pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

: 3'7

i

.1 Degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină

orizontală, înclinată sau înfundată.
‘ 0 Fără

! □ Degradări minore

Vopsire ■'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a

; materialului. Nu lipsesc

: elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

1

i

i

1 -9 j. "Z.

A

j

l

L

!

1

1

i Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin -im element):' Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

I

3

!

|

]Degradări majore

1

1

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cei puțin un ! element). Necesită înlocuire | completă.

i

1 | • M '

i

1

i

i                                                                       i

V

* Elemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

Punctaj    i Punctaj

acordat

dl Nu este căzui

!

: 1

□Fără degradări

f)                   '                     -

i Elemente decorative

i

□ Degradări minore

i incomplete și/sau afectate în ,

j     X

; ^DEFICIENȚE structurale vizibile din exterior_________~       ..

Șarpantă*                                                 i Punctaj        Punctaj

___________._____• acordai

II Nu este cazul               i                                  :                       ,

''Fără degradări

. ; 0 . — ■

A

! Coșuri de fum cu cărămizi

; desprinse, care prezintă risc

1

i                                                                       •

Degradări medii

i de cădere. Coșuri de fum

i*- /

!

’ care prezintă elemente de

i

•                                                                       i

! decorațiuni lipsă.

1

i          ...

i

! Elemente din lemn rupte

j

j și/sauriipsă, deformări

1

!                                                  1

<                                                                       1

majore ale structurii

1

..2Degradări majore

șarpantei. Coșuri de fum

8-12

1

i și/sau lucarne lipsă parțial i sau total. Risc pentru

1

i

I

?                                                                       i

1 trecători.

_

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei

■ Pereți”

Punctaj

Punctaj

acordat

1 7 Fără degradări

0

! Elemente lipsă pe suprafețe | mai mari (colțuri de clădire,

i

1

Ti Degradări medii

soclu). Se vor face

1 completări cu elemente în

• baza unui proiect tehnic

1-7

1                                                           i

autorizat.

i                                                           *

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau i i deformată, elemente ; componente ale structurii

i                                                                       i

.                                                           i

i                                                           i

Degradări majore

f verticale lipsă parțial sau

j total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători .Reabilitarea ;

1 se va face în baza unui

■ proiect de consolidare și

8-24

i

1

i                                                                        1

i

• reparații capitale, ori se va

: desființa în baza unui                                 ----

____________j proiect tehnic autorizat. ;__j____J

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.


■ împrejmuire*

Punctaj        Punctaj

i acordat

1

‘ (.'] Nu este cazul

| Nu există

i                                                                                   i

□Fără degradări

1*0 1 ‘ __

i

! Zugrăveala și/sau vopsitoria

y

(□Degradări minore

j împrejmuirii sunt exfoliate

1-2

/

j incidental. Posibilă

c

/

remedierea punctuală.

4---

1

Elemente decorative componente lipsă, iar

i

□ Degradări medii

zugrăveala și/sau vopsitona

o

3

împrejmuirii sunt exfoliate

J                 1 2 ■—

|

în proporție de peste 10%

i

1

i

din suprafață.

j

_______i

!

împrejmuirea prezintă

i

deformări, degradări,

I

i

□Degradări majore

înclinări structurale vizibile.

!

J

împrejmuirea lipsește

V-------

1

!

1

parțial. Risc pentru

!

_)

1

trecători.

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.Punctaj


Puncta.)

acordat

•i----

j


.? Degradări medii


i î Degradări majore1 mod abuziv.___<____

Elemente decorative

: desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de 1       4

i tinichigerie care lipsesc, j Risc pentru trecători.|


* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.: PnuactajuR proces tal!. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.__    ____y

j Categona, de impozitare a clădini______________

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% t_________________________________

j □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

___________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

' PUNCTAJ

PUNCTAJ

jPUNCTAJ

: CATEGORIA DE

■ TOTAL

REFERINȚĂ

|PROCENTUAL

| IMPOZITASE

L

-f cCJ

1..

J...... J±..

Întocmit

I        /2<f d Icjfl 6 G~

f t7(lpS u /hj(L flr<>


□ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiriMUNICIPIUL BUCUREȘTI

19

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


.a........ . de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea- ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................... ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul . ......a......... .. de pe ordinea de zi / su^imeiitareir ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-AHFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ


MEMBRI.


RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....^........ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    ........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentârea’dfdinii de

c zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        ...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea firdinii de zi a ședinței ordinare din data de ...3./...^'./.;...^?..^.......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul..........<.

de pe ordinea de zi / supîimentareaordimide-zi-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUArFOSTmtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................................................................

PREȘEDINTE,

^POJESC^ROMEO^ MEMBRIr

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL1

□ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc._________________

, □ Degradări intenționate cauzate d.e factorul uman: nerespeciarea legislației în vigoare, a ! Regulamentului local de urbanism, etc.

fOBSERVAȚII

2

Pmnctajul total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).____

Ptmcîapji de referiață. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.