Hotărârea nr. 60/2019

HCLS3 nr.60 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. I.C. Brătianu nr. 16-18, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.39743/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36085/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. I.C. Brătianu nr. 16-18, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 60

DIN 31.01.2019


SECTOR 3


ROMAN IA


• A.CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

... ZZZZ AV'/


t "OS < i) j 0333-2» FAX, j o?.i) 318 Ci 04 E-MAIL Cib ' ;.nmsi ■ rr>snt$.n>

C C deșt» nr. i i, sev. r 3. o'poS.i, Bucure- li. www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. I.C. Brătianu nr. 16-18, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str I.C. Brătianu nr. 16-18, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa str. I.C. Brătianu nr. 16-18, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și


CONF. DISPOZIȚIE

NR. 2 5 3 / 2 0 1 9

VICEPRIMAR

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului .3 în conformitate cu Reg farm tu! Uniunii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în b. unui teniei legal jusii .leat. Vă puteți exercita dre; urile prevăz ite in Re ilament UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semn, ă și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de        X»75 la adresa:

__j- C:                    7 C- 7 C______________, și a constatat următoarele:

1. Teren :
Anexa nr. lb


Fișă de evaluareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă_________Cx TE              • -/€•' -/P______

Data ______________3

□ Degradări minore


1-2


Punctaj       Punctaj

acordat

------1 2------1 o

d-----_ ....

|

i

t 1

I [

I


înveli toare*

Punctaj J Punctaj

acordat

□ Nu este cazul

Nu există

1-- —p-

□ Fără degradări

Ț~                             - •

0

1

AA

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală).

1 Este suficientă reașezarea j materialului învelitorii și remedieri locale.

1

-2

1                                                         1-1

I                                                   1

1                                                                        :

1    I——

1

i

1

1

1

1 1

i

!

□ Degradări medii

învefitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

1

1

; --

i

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața

8-12

i

1

1

---- x    •  1.. i v

totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

1

1

Coraișă, streașină, atic*

■7

'7

Degradări medii

1 parțial (10-30% din

' lungime). Umiditate vizibilă i pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

Degradări majore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită |

8-12

■ înlocuire totală. Risc pentru

______ i trecători___i

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.i Jgheaburi, burlane și elememte de tăiai cihiger ie * lL_ __________.

L este cazul____I Nu există

L ^3 Fără degradări____ _____________________


Punctaj ! Punctaj

i acordat

1

1


□Degradări minore


□ Degradări medii


! Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.____

i Jgheaburi și burlane

i degradate parțial (neetanșe ; și deformate) și/sau

i înfundate. Necesită


1-2


3-7


; înlocuire parțială__


Jgheaburi și burlane

JDegradări majore


( degradate în totalitate sau i ; lipsă (chiar și parțial). Lipsa , i tubului de racord la rețeaua

I de canalizare. Necesită

i înlocuire totală.[

---1


* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

' 2. FAȚADE

' Tencuială*

.. ... - . . . - - - ... -.......- --

Punctaj

Punctaj i

acordat

□Fără degradări

0

<—

.3 Degradări minore

j Degradări punctuale și j incidentale ale tencuielii.

i Fără

igrasie. Posibilă remediere | punctuală. .

1-2

1

1

1

1

'Degradări medii

j Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

!

( i

U Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, ! se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială j

1

1

8-12

i

1

degradată peste 30% din

■ suprafață. Suprafețele se

_______, refac rotai._______j _ _        

*Se vor lua în considerare oaicoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

.’ Zugrăveală*

Punctaj

i Punctaj j acordat ■

j □Fără degradări

o                ■                             i

! Zugrăveala exfoliată

1

□ Degradări minore

! incidental. Posibilă

1-2

i -—

!


J Degradări medii


J Degradări majore


remedierea punctuală.__

Zugrăveala exfoliată părți ai I (10-30% din suprafața i fațadelor). Suprafețele se ' rezugrăvesc.____

! Zugrăveala exfoliată și/sau j decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac total.1 1

I       _                                  ______I_____________________________________ i

i

I

$

3

i

i

4-

j


*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

1

Punctaj

acordai

□ Fără degradări

Ț~

| 0

ț

□ Degradări minore

’ Vopsire'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplăns. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

i

1-2

<______ i

1

1

1

1

; 1 Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefoiosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

j

1

1

I

1

j

' 1 Degradări majore

|

i

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un : element). Necesită înlocuire i completă.

i

i

1

1

1

1

v                       i

i

j

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces.

Elemente decorative*                                    l Punctaj j Punctaj

____            ___________ _______________i acordai □Nn este căzui               i                                 ■

flFără degradări____*_______                        ;       Q_______

Elemente decorative

..Degradări minore_______ incomplete și/sau afectate în ,

i' n Degradări medii


'! Degradări majore


timp de factori atmosferici

și biologici___î_________

Elemente decorative care

; lipsesc de pe fațade,          i 3

! inclusiv cele îndepărtate în

,! mod abuziv.____._____

: Elemente decorative

• desprinse, care prezintă risc

I de cădere. Elemente de             4

’ tmichigerie care iipsesc.

j Risc pentru trecători.|* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj acordat

.jNu este cazul                ;                                  ;                      -----

‘IFără degradări

0

A


Degradări medii


Degradări majore


; Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

' de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

i dccorațiuni lipsă.____

 • ■ Elemente din lemn rupte și/sau’lipsă, deformări majore ale structurii

 • ■ șarpantei. Coșun de fum

( și/sau lucarne lipsă parțial

: sau rotai. Risc pentru

j trecători.


*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.


Punctaj


C Degradări medii


Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proigct tehnic

■ autorizat.


1-7


Punctaj

acordat         v

I

+■■

I

i

I


Degradări majore


Crăpături de dimensiuni

; mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente

i componente ale structurii ; verticale lipsă parțial sau ; total. Clădire ruină. Risc i pentru trecători.Reabilitarea : se va face în baza unui ; proiect de consolidare și__


8-24I reparații capitale, ori se va i i desființa în baza unui        j

j proiect tehnic autorizat.      j


i

I

i

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie om piatră, lemn, beton, etc.


împrqmirire*

Punctaj

Punctaj acordat

! □ Nu este căzui

| Nu există

i

□Fără degradări

i

■ o i

i

-

i Zugrăveala și/sau vopsitoria

!

□Degradări minore

1 împrejmuirii sunt exfoliate i

1-2

4

1

I incidental. Posibilă

; remedierea punctuală.


□Degradări medii


I

I

I


□Degradări majore


Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria | împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.___         .

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ! împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.|* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR


| □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea j timpului, etc.


[ □ Degradări cauzate de factorul uman, prin decizia de neimplicare în întreținerea unei i clădirii OBSERVAȚII

«A

(•■•xîĂ ■. vf               -A j


Pamctajul totali. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total

- (însumând punctajele dm coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Pumcxajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctatul de . referință.


z a

punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRx 100). K 16          %] ă

se calculează pentru flecare imobil evaluat în parte. ____a          ''


Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii    /g

f

j Categoria de impozitare a clădirii _________

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

i ..                                                  ___________________________________________________________________________________________ '_____________

| o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

f

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

' □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‘

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

80%

■ □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%___

; punctaj'

'.total___

i


PUNCTAJ


REFERINȚĂ__________

J


PUNCTAJ

PROCENTUAL


' CATEGORIA DE s IMPOZITARE T


-Z?-


Întocmit

I               c e£>a 61

f(Ti7W A//145

ii) &!'j         6 £ $ 6 X


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........ZZ.........de pe ordinea de zi /

suplimentarea-erdimi-de-zi a ședinței ordinare din data de .. ........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........!?../.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU~A~F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ~4DRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICACONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        .......de


x suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordimiiie _

zi_a-ședinței ofdinareTși consideră că acesta A FOST / NlLA-FOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Xpl................de pe ordinea de zi /

de zi a ședinței ordinare din data de                  ___________


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NIXA'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ..................... 2^ .«>/<. ................................................


MEMBRI

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN
MARINEAȚĂ MARCEL

1

A Fără degradări

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate , punctual. Nu sunt urme de i umiditate. Suficientă i reparația punctuală. __

2

• Elementele de închidere I sunt desprinse și degradate