Hotărârea nr. 6/2019

HCLS3 nr.6 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Ghețu Anghel nr. 67, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:
  • -  Expunerea de motive nr. 38574/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35657/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 5.12.2018 si Nota de constatare din data 5.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

/\

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Ghețu Anghel nr. 67, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 6

DIN 31.01.2019

SECTOR 3

CABINET PRIM


a^CASINET PRIMAR

Nr......3/3W ,.ț

♦ •...- . . •*

•••••


TELEFON ;c >4: i) 0325-a? FAX . 102») 5 8 O’ 04 E-MAILc bmctpri p; 53.ro

C 'ea Dudoști nr. 1<; 1, sector 3. <>     4, Bucure . vzww.primarie3.ro

ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Ghețu Anghel nr. 67, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Ghețu Anghel nr. 67 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 05.12.2018 și fișa de evaluare din 05.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 100% pentru terenul situat la adresa Str. Ghețu Anghel nr. 67, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastiă personale sunt pt Sucrate de Primăria Sector 'ui 3 în conformitate cu Regulamentul f junii Europene 679'2016 in -jI îndepliniri’ atribuțiilor le ale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Re .îlantentul UE 679/2016. prinrr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei .Sector 3.

Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 05. DEC. 2018 la adresa: Sf/L                         M'/t' Q_,        __, și a constatai următoarele:
Fsșă de evaluare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Buc^
Evaluarea aspectului general ai terenului

Adresă_______

!iato - -aMEC 2018

1. împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

n Degradări medii

~i—

i

5-15

L........£ _ ..

:j Degradări majore

|

16-25

_

i □ Lipsă

f

1

26-46

__

J

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.

1 2. IiQtrețmere

Punctaj

Punctaj acordat

i

! t jlntrețmut

•"T...

1

0

O

1

l

; oNeîntreținut

i.

30

i 3.. osatabira

i

- I- •

Punctaj

Punctaj acordat

j □Fără deșeuri

j j

0

1

J

• liCu deșeuri

! ”

30

1

_ Observații
Cateatai pimia etaj astei m arma evaluării:        _____ ___

îtanctajMl tatei Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,


corespunzătoare.______

Paiactajal de referință este ue 100 de puncte..__


i Fim etaj ud procoitaat Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

j punctajului total ia punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare ’ imobil evaluat în parte,

, Categoria da imjgoritare a tereatetai:

L? /alegoria 5, Supraimpozitare cu 100% pentru puncta.) ul procentual între 2% și 20%

i..P Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40%


■L.g./ațeR0.ria2- Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% ; r; Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si '80%________

□ Categoria ■. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%


PUNCTAJ     *.....| PUNCTA/ “

TOT Ai   _ _   ; REFERINȚĂ

X-..........L

întocmii ,

Tc^gom rw-'


i PUNCTAJ

j PROCENTUAL

I      "2^"-


1 CATEGORIA DE i I IMPOZITARE

DIRECȚIA C ENERALA IM POZITE SI TAXE LOCALE


Sediul central Sfant3 Vineri nr. 32 sector 3, 036205 București www.ditl3.roPur ei de lucru : Str. S£ar.ta Vineri rr.32. Sector 3, 030205 București

telefon (004 021} 327 51 45 . fax (004 021) 327 51 46


telefon (004 021) 327 51 45

fax (004 021) 327 51 46

e-mail


reiat .;iȘd.tl3.r0


Da


Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii dezra ședinței ordinare din data de

.........de pe ordinea de zi /

..........


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, fmanțe, întrunită în ședința din data de .............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul............2.........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordimLd& zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, fmanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ^TDRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de zi /

suplimentareaordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    .......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .«2.?.......C..a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......T.......de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de

-zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOSTlntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .i...................de pe ordinea de zi /

i a ședinței ordinare din data de                      .....


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..tXtt...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEEAVORĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...... .7..............................................................

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL