Hotărârea nr. 59/2019

HCLS3 nr.59 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. I. C. Brătianu nr. 12, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:
  • -  Expunerea de motive nr. 39723/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36090/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Str. I. C. Brătianu nr. 12, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 59

DIN 31.01.2019ROMÂNIA

■V . 5-    *                    »;A


I SECTOR 3

CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

......


TE li CON                 >■; fAX j. ni 318 o? < : E-MAIL<        n~",’ȚVT

C. ' C ti nr. 1-1.      •'3. ojvTî București, www.prin1arie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Brătianu nr. 12, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Brătianu nr. 12, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. I.C. Brătianu nr. 12, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și


ROBERT

CONF. DISPOZIȚIEI

NR. 2 5 3 / 2 0 1 9 VICEPRIMAR

C ■ c -M T Q r g c y

Datele dumneavoastră perse.- ,’e sunt prelucrate de Prin ’iria S.eterului 3 î:i conformitate cu Rc.-.ulam< jI Uniunii Europene <->7{V2016 in scopul îndeplinirii atr uțiilor legale. D ițele u fi dezvălu e unor terți în baza unui teniei legal justificat, Vă puteți exercita drepturile p evăzute in Re -.damentul UE 670 '2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector .3.

Anexa nr. 5 a


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/uiădire) de pe raza

Sectorului 3 aL Municipiului București s-a deplasat în teren în data de ȚT-cȚ la adresa:

_<.• C. Q            _____Ț Z-______________, și a constatai următoarele:

1. Teren :

............—

isă de evaluareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:-

Adresă_______ț C- d            J 2^-__

Data__d D ~ f - ~v^> Sr_____

Cornișă, streașină, atic*


Punctaj


□ Fără degradări


□ Degradări minore


4----l

1 Elementele de închidere j sunt desprinse și degradate i punctual. Nu sunt urme de ș ! umiditate. Suficientă reparația punctuală.__!

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate [Punctaj • acordat --ț !


-----i. 1. ACOPEMS

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

j Nu există

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală).

i

■f 9

1

1

i

i Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

____

1

1

1                                                                                          i

1

i

----j

; □ Degradări medii

In viitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

!

i

i

I

—      J

i LJDegradări majore

!

1

I

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața totală, coamele sunt' neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire ■ totală.

8-12

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

i Jgheaburi, tartane și elemente de tinichigerie*

i

Punctaj

e_________________1

Punctaj acordat

! UNu este cazul

Nu există

i UFără degradări

0

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

i                                                                 ■         ■     1                                                                    -

i

*-2 i — 1

□Degradări medii

1

1

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

•3 *7

3"7                         i

: î

1

□Degradări majore

j

|

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua ; de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

1

1

8-12

.. >■!>

1

1 —1—

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

• suprafață. Suprafețele se

_____refac total._______________ __ __■, r            ' *Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

j Zugrăveală*

Punctaj

Punctaj acordat

* □Fără degradări

..

0 *

' DDegradăn minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2

1 c---- Z

l î 4

J Degradări medii

Zugrăveala exfoliată parțiai (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.               4

ii

t1

.i Degradări majore

Zugrăveala exfoliată și/sau î decolorată peste 3 0% din

4

1

1 suprafața fațadelor, j Suprafețele se refac total.*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

Puncta.) acordai

1 Fără degradări

1

0 ’

i □ Degradări minore

1

: Vopsire’defectuasă

. (scorojită), ușoară uzură a

i materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

1

1-2

L

j

i

i

i

i

i

. j Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefo’losibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

t

î

3 ' ___

j

1

J

1 Degradări majore

t

1

---------»■■■■■--,---------- - ---- 1 Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie hpșă (cei puțin un element). Necesită înlocuire | completă.

•                                                                                         1

I                                                           1

1

1

1                                                           ;

__________________________________________________________________________________i___i

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

; Ellememe decorative*

1

1

Punctaj

Punctaj acordat j

□ Nu este cazul

□Fără degradări                                                0

■-----------.

Elemente decorative

"iDegradări mmore

■ incomplete și/sau afectate în |

1-2    . L_.._

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj    ' Punctaj

acordat

3Nu este cazul                j                                  ;                  ■

"Fără degradări

1

0 •

A

Degradări medii

1 Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc ! de cădere. Coșuri de fum : care prezintă elemente de i decorațium lipsă.

1 t

.......       . . J _ .       . ...

□Degradări majore

--j---------—--------------4-- i Elemente din lemn rupte

{ și/sauriipsă, deformări

’ majore ale structurii

! șarpantei. Coșuri de fum

i și/sau lucarne lipsă parțial ; sau total. Risc pentru

1 trecători.

i                                       i

1                                                                       ;

1                                                                                         1

8-12

i                                                                       *

<•

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Pereți*

Punctaj

Punctaj acordat

□Fără degradări

1                                                                                                                                   i

- î                                                       ’                ’

0

,..... — J

□Degradări medii

! Elemente lipsă pe suprafețe

| mai mari (colțuri de clădire, ' j soclu). Se vor face

1-7

1 1

<        ______i

completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1

I

i

i

.jDegradări majore

Crăpături de dimensiuni

• man, structură slăbită și/sau ; deformată, elemente

j componente ale structurii verticale lipsă parțial sau

1 total. Clădire ruină. Risc

; pentru trecători.Reabilitarea i

; se va face în baza unui

; proiect de consolidare și

i

i

8-24

i

1

1

j

i

|

i

.________________________

i

1

i

|

i

reparații capitale, on se va i

j desființa în baza unui        ;

--

| proiect tehnic autonzat.      ;•

i                                                                                           i

^Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie cun piatră, lemn, beton, etc.

Degradări medii


! parțial (10-30% din


IDegradări majore


j lungime). Umiditate vizibilă i pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială ’

! Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime.

! Umiditate vizibilă. Necesită j

. înlocuire totală. Risc pentru

i trecători]


8-12! 2. FAȚADE __________________]___j

! Tencuială*                                                  Ț Punctaj j Punctaj j

■                                              ,____!_____j acordat j

| DFără degradări

— ---1---

___________' __________________________1 .....<>

------ H

□Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

1-2

1

1

□Degradări medii

Degradări locale aie tencuielii (10-30% din suprafața

1

3-7

i

i

s I


! fațadelor). Igrasie ușoară. ____ Suprafețele se retencuiesc. i Porțiuni de tencuială ce cad,

i se desprind și/sau sunt □Degradări majore         | puternic umede, tencuială

j degradată peste 30% din

□ Degradări medii


□ Degradări majore


timp de factori atmosferici

. și biologici_______

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade,

! inclusiv cele îndepărtate în

' mod abuziv.__

Elemente decorative

| desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de

. tinichigerie care lipsesc, j Risc pentru trecători.
* Indiferent de materialul din care sunt alcătuitc:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


,—K —---------------

împrejmuire*

i n Nu «ste cazul

□Fără degradări__

□ Degradări minore


! Nu există


□Degradări medii


Ț Zugrăveala și/sau vopsitoria 1

. împrejmuirii sunt exfoliate

1 incidental. Posibilă

1 remedierea punctuală. î | Elemente decorative j componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate j în proporție de peste 10%


□Degradări majore


din suprafață._____j

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, i' împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.


Punctaj
* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

□ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpul ui, etc.____________

[ □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei ! clădiri


' □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a t Regulamentului local ae urbanism, etc._________


Punctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de i 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.


i Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii r punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). f

i Punctajul procentual se calculează pentru flecare imobil evaluat în parte. _____\

impozitare a ci ă dini________

i n Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

! o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

_________________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

;PUNCTAJ

!total

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

i PUNCTAJ

!PROCENTUAL

1 CATEGORIA DE i | IMPOZITARE

!           C

V         !          *5-

SJ

Întocmit,

¥ '3'70- £>S u ,4^/t

& ■?/) 4 '?    & (l A & <?$
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ........£.â...... .. de pe ordinea de zi /,

suplimenlarea-ord+nii-de-zi a ședinței ordinare din data de...........î

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......fc’.S.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NEHA-FOS-T întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNIRADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.......... de pe ordinea de zi /


suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședinț^ din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suplimentareaordinH-tle-__zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NtEA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.iviuiiiuiriui.              ■ i

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...J&Q..............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiniiUezi a ședinței ordinare din data de                    .......

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .                          a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......fe.C?...t...

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJLA-FGSTTnfdcmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................................................................

MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL