Hotărârea nr. 58/2019

HCLS3 nr.58 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 13A, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 3972l/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36022/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile.

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 13A, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚANR. 58

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


SECTOR 3CABINET PRIMAR

ftnr. ••c.m..............................


Nr.


TELEFON (004: 1) 3  : -3 ■ FAX (004 ccr) 31E 03 < . E-MAIL c.'    . 1

Cal Di ti nr.tv . sector 3, 05K >4, Bucu • !i, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 13A, Sector 3, București


Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Hristo Botev nr. 13A, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 13A, Sector 3, București.


Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și arobeRtTso


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de rimăria Sectorul 3 în conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 6   2(116 in -coș j|

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot Ci dezvăluite unor terți în h.i/a unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 670/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată ti \ smisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de -/■?icl3 la adresa: __________7'3 A—________, și a constatat următoarele:


Comisia,

‘{


Anexa nr. 1b


Fișă de evaluare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului BucureștiEvaluarea aspectului general al imobilului:

A dres ă___■<>

DMa ______-75*— Q{'     ______

, 1. ACOPERIȘ

---- ---------

! înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

□ Fără degradări

0

AA

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e î degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficienta reașezarea materialului învelitorii și

1 remedieri locale.

!                                                                                          i

.                                                                       |

j □ Degradări medii

i

■ învefitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

1

j

□Degradări majore

1

1

1

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunr neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire i totală.

8-12

|

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*                                       Punctaj ' Punctaj

                                              I                  ' acordat

□ Fără degradări

j

0

! Elementele de închidere

7

1

I

□ Degradări minore

j sunt desprinse și degradate ; punctual. Nu sunt urme de

: umiditate. Suficientă

1-2

I —

1

i

| reparația punctuală.

1

Elementele de închidere

1

_______

j sunt desprinse și degradate

1

J

Degradări medii          i parțial (10-30% din                3-7

i lungime). Umiditate vizibilă j

1 pe alocuri. Necesită

________ înlocuire și refacere parțială j

i Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate

□ Degradări majore         i peste 30% din lungime,           8-12

i' Umiditate vizibilă. Necesită

i înlocuire totală. Risc pentru ____ _   ; trecători__i

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.
; Jgheaburi, burlane și elemente de tânichigerie*

Punctaj    ; Punctaj

| acordat

| UNu este cazul

Nu există

i

j OFără degradări

0 1 —

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor:

i                                                                                   i

1-2

1 z            1                l

i                                    r

□Degradări medii

1

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

1

3-7

1

1

...... ,                            1        .                                         J

i J Degradări majore

1

1

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

' 1

1

1

8-12 ___

j

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), sic.

! 2. FAȚADE

1 Tencuială*

1

. - - . . 1

Punctaj

, Punctaj j acordat

! □Fără degradări

0

1

1

Degradări punctuale și

| incidentale ale tencuielii.

1

i

□ Degradări minore

Fără

' igrasie. Posibilă remediere î punctuală. .

1-2

'Degradări medii

1

Degradări locale ale

; tencuielii (10-30% din

,. -

j supraiața

; fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

rr

1

)

□Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cao, , 1 se desprind și/sau sunt l puternic umede, tencuială > 1 degradată peste 30% din

j i

8-12

!

1

i

' suprafață. Suprafețele se

____________refac total. _____

*Se vor lua în considerare balcoanele, sociui și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*

T----- -----------f

Punctaj

1

! □Fără degradări

î

r*                     !

u

• '□ Degradări minore

! Zugrăveala exfoliată î incidental. Posibilă

j remedierea punctuală.

1-2 j

.........._4_

.1 Degradări medii

j Zugrăveala exfoliată parțiai

1 (10-30% din suprafața

! fațadelor). Suprafețele se

; rezugrăvesc.                 *

i

3              i

i

i Degradări majore

I Zugrăveala exfoliată și/sau ! decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor.

| Suprafețele se refac total.

4           i

i

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, sociui etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.Tâmplărie*

Punctaj

Puncta.]

acordat

□Fără degradări

L

0

,---—

□ Degradări minore

Vopsire'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

!                                                                                   1

!                                                                     !

î                                                           1

1 -2 a.-Z           |

1

1

1 ;

j

i

i

I

□ Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte

! :

3

1

1

j (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații j și înlocuire.


• Materialele componente

■ puternic deteriorate și

□ Degradări majore          deformate. Elemente de           4           s

tâmplărie lipșăjcel puțin un j i element). Necesită înlocuire i

_______________________i completă._________i___;

* Elemente de tâmplărie- ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

EliemeKHe decorative*

Punctaj

i

i

Punctaj | acordat i

□Nu este căzui

_

•liFără degradări

L .            ;

-—

□Degradări minore

i Memento decorative        ;

; incomplete și/sau afectate în j__1-2__i

' “ Degradări medii


□ Degradări majore


timp de factori atmosferici

și biologici____|__

Elemente decorative care

. lipsesc ne pe fațade,                  3

! inclusiv ceie îndepărtate în

mod abuziv.____________ _____

. Elemente decorative

| desprinse, care prezintă risc

i de cădere. Elemente de <’       4

i tmichigene care lipsesc.

i Risc pentru trecători.|* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Puncta.;

; acordat

□Nu este cazul

“Fără degradări

0

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațium lipsă.

1

i

1         l-/

1

i

.

i

i

i i

□Degradări majore

! i

1

Elemente din lemn rupte și/sauriipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

1

8-12 :

1 --

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei.

Pereți*

i

Punctaj

Punctaj

, acordai

□Fără degradăn

0

1

i

I

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face

1-7

1

j

1

l

completăm cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.


-Degradăn majore


Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau I deformată, elemente i componente ale structurii • verticale lipsă parțial sau ! total. Clădire ruină. Risc i pentru trecători.Reabilitarea i se va face în baza unui , proiect, de consolidare și___


8-24


reparații capitale, ori se va   ■                  ;

i desființa în baza unui                             ______.

________________ | proiect tehnic autorizat.      ;__j____j ^Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie dm piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


i u blu !;ste cazul

□ Fară degradări

□Degradări minore


j Nu există


□Degradări medii


□Degradări majore


I Zugrăveala și/sau vopsitoria ' împrejmuirii sunt exfoliate ! incidental. Posibilă remedierea punctuală.      î

Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață.__________;

Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. } împrejmuirea lipsește

, parțial. Risc pentru

‘ trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

! CAUZELE PROBABILE ALE DEGRaDARILOR

I

□ Degradări cauzate dc factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.___________________


□ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpficare în întreținerea unei clădiri

!

i •I (

j


' □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a , I Regulamentului local de urbanism, etc.

i OBSERVAȚII         ’                             “                   '

4


OBSERVAȚIIPunctajul total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând puncta.)ele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de i 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctatul de referință.


i Puia etajul procentual. Reprezintă vaioara exprimată în procente în urma împărțirii

punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). b

^ ^r^ctiMul procemual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____\

Jgoria de impozitare a clădirii


i L

□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


□ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

! 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

'PUNCTAJ

!TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ      ;CATEGORIA DE

PROCENTUAL | IMPOZITARE

G"      !         *5"

Întocmit,

£> Of) fi-
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.. ........11..... .... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordin» de zi a ședinței ordinare din data de........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........2^-?./..^.......... ,...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......J..J........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLAEOST1 întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRIHONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul            .....de pe <

suplimentarea ordinii dc zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ./J..Z......de pe ordinea de zi / supli mentarea-ordinii-de

—zî-a-ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUTAFOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       .............de pe ordinea de zi /

supliment


de zi a ședinței ordinare din data de                  ............


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .^^2..:??/..’. .<<<?/..?.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul         .......

de pe ordinea de zi / suplimentarca--ordinii de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................................................................

MEMBRI

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL