Hotărârea nr. 57/2019

HCLS3 nr.57 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 4, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39718/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36036/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile.

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 4, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 57

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

Nr.............Data.


TELEFON >e'r.u);  03 23 -: FAX 74021) 31S 03 04 E-MAIL cU .r-    -r..,r. .  i3> -3.ro

C .•• Duch ti nr. 491, xt'-rj,084, București www.primarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 4, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Hristo Botev nr. 4, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Hristo Botev nr. 4.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și apr ării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele duntneavo -trăpersonale sunt prelucrate de Prin aria Sectorului 3 în conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atr i>uț lor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui tentei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul U'i 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adre■ t Primăriei Sector 3.

Aitsexa nr. la


Notă de ceas ta* ta reComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s~a deplasat în teren în data de          xib Ia adresa:

__H- A o ZZ Aj&v- 4___________________> și a constatat următoarele:


.3. Măsuri dispuse :
•<Anexa nr. 1b


Fișă de evaluareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului.general al imobilului:

A dres ă____m           Ș"___

Data _ î        lAi d_______

Cornișă, streașimă, atic’’'

--------------r_

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

i                                                                  1                0

□ Degradări minore

’ Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de ș umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

i                                                                                                                        i

1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate !

j

i, 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

i Nu există

1--------------     -----------d

□ Fără degradări

0

•\A

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

! remedieri locale.

1 7 i-2

1

1                                                                                         i

1

i ■                                                i

'                                                                                                                        i

!                                                                        1

i

___

. □Degradări medii

1

j

InveOtdăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare . (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare. !

3-7

r-------------

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e j degradată în proporție de peste 30% din suprafața     ;     8-12

totală, coamele sunt neexanșe.                     j

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

1

1

* Indiferent de materiaiui din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.

î Jgheaburi, burlane si elemente de tânichigerie*

Punctaj p

Punctaj acordat

i UNu este cazul

Nu există

~j

i rJFăra degradări

0

j

: □ Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

".........i

T-----— i

J Degradări medii

1

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită

3-7

|

_______ |

1

Degradări medii

i parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

î

' 1 Degradări majore

j

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători

8-12

* Indiferent dacă este streașină

orizontală, înclinată sau înfundată.
_____, înlocuire parțială__

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau


J Degradări majore           lipsă (chiar și parțial). Lipsa

i tubului de racord la rețeaua ;

I de canalizare. Necesită

_________; înlocuire totală._______

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

P'/fațade

' Tencuială*

j .   ...... - -- -          -   -    ....

Punctaj

Punctaj         vv

acordat

j □ Fără degradări

0

j

Degradări punctuale și

1 incidentale ale tencuielii. J Degradări minore         . Fără

igrasie. Posibilă remediere i punctuală. .

1-2

!

1

1

i

1

' Degradări locale ale

’ Degradări medii           : tencuielii (10-30% din

suprafața

! fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

0 i

/

Porțiuni de tencuială ce cad, ‘ se desprind și/sau sunt ■ LJDegradări majore          j puternic umede, tencuială j

i degradată peste 30% din

i

8-12

i

1

I

1

' suprafață. Suprafețele se refac total.


*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*

i-----

j J Fără degradări


1 □ Degradări minore


JDegradări medii


i Degradări majore


ț__

i Zugrăveala exfoliată f incidental. Posibilă

i remedierea punctuală.

± ----------- ■■


Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din i suprafața fațadelor. | Suprafețele se refac total.


i—                                                              _______ _____________________

*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie*                                               ;    Puncta.] i   Punctaj

i                    J    acordat

! f i Fără degradări _           !___| Q

■ □Degradări minore

Vopsire’defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc            1-2

elemente de tâmplărie.       i        *.

Tâmplăria se revopsește și I se remediază punctual.

1------------

i

i

1

i

1

— 1

1

: 1 Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

s

1

3

j

"---—

1

1 Degradări majore

i

i

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie Upsa (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.

.... .........

4

1

I

1

* Elemente de tâmplărie; ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

ftaieme decorative*

□Nu este cazul

J.:L?? degradări____

Degradări minore


Punctaj

IElemente decorative

I incomplete și/sau afectate în j_ 1-2


! E Degradări medii' timp de factori atmosferici . și biologici

i

Elemente decorative care

lipsesc de pe fațade,

j inclusiv cele îndepărtate în i mod abuziv.


-----------

: Elemente decorative

i desprinse, care prezintă risc

1 de cădere. Elemente de

i tinichigerie care lipsesc.

| Risc pentru trecători.

i"i Degradări majore

1

4

i

i

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fler, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR              ;

Șarpantă*

1

Punctaj

. .     _______i_

Punctaj acordat .

11 Nu este cazul               ;                                  ’■                     .---—

“'Fără degradări

0

A

‘Degradări medii

■ Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

. de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

j decorațium lipsă.

1

1-7

!

.2 Degradări majore

Elemente din lemn rupte j și/sauriipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum i și/sau lucarne lipsă parțial i i sau total. Risc pentru ; trecători.

1

1

8-12

1

*

l

î

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

‘ Pereți *

1

Punctaj

. ... . i

Punctaj

acordat

■ LFără degradări

!__.                              _ i _ o                 i                                ;

□Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, [ soclu). Se vor face completări cu elemente în

i

1

1-7

i

i

|

I

baza unui proiect tehnic autorizat.

f

i

i

„.Degradări majore

i

i

i

i j

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau ; deformată, elemente componente ale structurii

I

1

1

1 j

verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea ; se va face în baza unui proiect de consolidare și

8-24

i

1

..... .... .

j

1

1

1

V


reparații capitale, on se va i desființa în baza unui proiect tehnic autorizat. ;Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie di


piatră, lemn, beton, etc.


■—------- ------------

împrejmuire1

° este cazLd

' □Fără degradări


Nu există


□Degradări minore


□Degradări medii


r--□Degradări majore


; Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă

remedierea punctuală.

Elemente decorative

! componente lipsă, iar

j zugrăveala și/sau vopsitoria !

: împrejmuirii sunt exfoliate [ în proporție de peste 10% din suprafață.____|

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ! împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


Pamctajul total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând puncta.]ele din coioana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Pumctajui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite clemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de

-----------.-^^,-3 A A' referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRx 100). i £3 lo ză pentru fiecare imobil evaluat în parte.                            \


Punctajull procentual. Reprezintă valoara exprimata în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de j

procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.


I

I

I

!

ș

I

[


Cazona de impozitare a dădini____________

□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%


□ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%


□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ;J0%__________________________

; □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și . 100% * ’ ______


i PUNCTAJ

jTOTAL i-


ÎS .....


PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ      ;CATEGORIA DE

PROCENTUAL | IMPOZITARE

'fofi

■    ...<5Z......%         z_zi


Întocmit,

/         /2î?'5A- d (T*


Semnătura

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. .........J2

de .pe ordinea de zi /

3L..aL....MÎ


suplimentarea-ordtnii de zi a ședinței ordinare din data de ...

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul............... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

raport

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiniLde zi a ședinței ordinare din data de                     .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Z.ZZ?... de pe ordinea de zi / supiimeflfareaordiniide__. -zi-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A^EOSUntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /,-NEEAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:
PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

=

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul        .............de pe ordinea de zi /

inii de zi a ședinței ordinare din data de                     ........


Comisia pentriy^rotecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de              2c?.Z^f..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Ă5X........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordi-nii-de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................................................................

PREȘEDINTE,

POPESCU ROMEO

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VO1CU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL
1

CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR     _______~       _

■ □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc._______________ _______

□ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri