Hotărârea nr. 56/2019

HCLS3 nr.56 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Str. Eufrosina Popescu nr. 14, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39714/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35957/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Eufrosina Popescu nr. 14, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
NR. 56

DIN 31.01.2019


f OR 3CABINET PRIMAFCABINET PRIMAR

........JW.

.......


TfU rO‘»(Ck 3 3 r>i 2$ - f AX pe ;     3'8 0304 E-MAIL c . ut n primai '-.ro

C i Duceați nr. ' u 'dor 3. < u< <1, Bucun tL www.prin1arie3.ro


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Str. Eufrosina Popescu nr. 14, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Eufrosina Popescu nr. 14, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și Fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 300% pentru clădirea situată la adresa Str. Eufrosina Popescu nr. 14, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră pers nale sunt prelucrate de Primăr Sectorului 3 în conformi ate t Regulam», itul Uniunii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui tem J legal justi ficat. V A puteți exercita drepturile j ■ revăzute in Regulamentul UE 679/2016. prinu-o cerere scrR-k semn, tă și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Asexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

SectoruiuLT al Municipiulm București s-a deplasat în teren în data de /-F -Z7/ U/7 la adresa: ......             W» /'                  ____, ?i a constatat următoarele:


2. Clădire ;

............

....j..              -----j. jĂ'&'tfJtj.         ■ /2 C• ■ '•.............................
Comisia,

Anexa ar. lb


Fișă de evataareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă         ~

Data               yLtrf         *

1

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□Nu este cazul

i Nu există

i

□Fără degradări

■ț.....

0 i

AA

□ Degradări minore

i înveiitoarea lipsește și/sau e i degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală).

| Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

1 !

1

1-2 1

! 1 !

•                                                                                                                        i

1

.... .. ------1

; □ Degradări medii

Invetîto'are lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

i                                                                                          i

l

1

□Degradări majore

i

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

1    o

j

1_____________

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

1

Punctaj

1 Punctaj i ! acordat

□ Fără degradări

.J.

0

□ Degradări minore

; Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate . i [ punctual. Nu sunt urme de i : umiditate. Suficientă

; reparația punctuală.

1-2

-»—..... H

I                                                                        1

1                                                   i

i ,_____

L----------j

: Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate Ș

; Jgheaburi, bdriane șs elemente de tâsichigerie*          j    Punctaj

Punctaj acordat î

j ONu este cazul

| Nu există

j                                         .                   . .

■ uFără degradări

i

n

| ... u

j

1

□ Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

i

? o

i-Z

“7

1

□Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

i

i

1

i

i

i

1 i

□Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

1

8-12

i

1

<_9

i

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), eic.

2. FAȚADE

Tencuială*

-----------------------------------------r—

1

1

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

□          :1 o

3 Degradări minore

Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

1-2

!

i

i

i

'Degradări medii

1

1

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. 1

3-7

!

1

1

1

i

1

1 □Degradări majore

I

Porțiuni de tencuială ce cad, ! se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială j degradată peste 30% din

1

8-12 !

I

1 ț

1

suprafață. Suprafețele se

_______________________________; refac total.______j __        _____________

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*


Punctaj


■ □Fără degradări

□Degradări minore


J Degradări medii


,i Degradări majore


j Zugrăveala exfoliată

i incidental. Posibilă

| remedierea punctuală.__________

Zugrăveala exfoliata parțial

i (10-30% din suprafața i

; fațadelor). Suprafețele se

j rezugrăvesc._________ ______

i Zugrăveala exfoliată și/sau i

i decolorată peste 30% din i

■ suprafața fațadelor.

j Suprafețele se refac total. J___
*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă., dacă acestea există.Degradări medii

parțial (10-30% din

; lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

i

!

1

/e

J tr)

-—

1 Degradări majore

1

.........

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din iungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători

-------------------------.-----------------------------------------------------------------------L

1

8-12

i

.... ...---1

7

1

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


Tâmplărie*

Punctaj

i

Puncta.] acordat

□Fără degradări

1                                                                 1 o

□ Degradări minore

' Vopsirexiefectuasă j (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

1

1

i-2

I

i

1

'Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, ncfolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

i

!

3

i

;

1

V

1

JDegradări majore

i

i

IVIaterialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipșă/cei puțin un element). Necesită înlocuire completă.

*

i

1

4

I

1

!

i

L

1

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces.

I

• □ Degradări medii


□ Degradări majore


timp de factori atmosferici și biologici___

Elemente decorative care

: lipsesc de pe fațade,

i inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.

H-------

' Elemente decorative

i despnnse, care prezintă risc ! de cădere. Elemente de

I tinichigerie care lipsesc.

i Risc pentru trecători.


* indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


; 3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

i acordat !

.□Nu este căzui

1 ' - '

"’Fără degradări

0

i

A

! Coșuri de fum cu cărămizi

1 despnnse, care prezintă risc

I                                                           ■

i

Degradări medii

; de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

1-7

decorațiuni lipsă.

1

Elemente din lemn rupte și/sau'lipsă, deformări majore ale structurii

l

I

f 1

1

.□ Degradări majore

șarpantei. Coșim de fum

8-12

1 !

și/sau lucarne lipsă parțial

f!

1

sau total. Risc pentru trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

' Pereți”                                                            i Punctaj : Punctaj

acordai

□Fără degradări

0

□Degradări medii

1 Elemente lipsă pe suprafețe 1 ‘ mai mari (colțuri de clădire, '

soclu). Se vor face           j       1-7

completări cu elemente în baza unui proipct tehnic

1 autorizat.                           j                      i                  !

1 ...Degradări majore

|

I

i

Crăpături de dimensiuni

mari, structură slăbită și/sau j                  '               j

deformată, elemente         ;                :

componente ale structurii

verticale lipsă parțial sau           8-24

total. Clădire ruină. Risc pentru trecători .Reabilitarea I se va face în baza unui proiect de consolidare și

i reparații capitale, on se va i

i desființa în baza unui

___________________[ proiect tehnic autorizat. ;_______ ___,

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticala: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

împrejmnaire*


Puncta;    ■   Punctaj

13 este cazul

• □ Fără degradări__

□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


! Nu există________         __

l H--------L

i Zugrăveala și/sau vopsitoria j împrejmuirii sunt exfoliate ' incidental. Posibilă remedierea punctuală.__ȚT

Elemente decorative

1 componente lipsă, iar

■ zugrăveala și/sau vopsitoria !

! împrejmuirii sunt exfoliate |

, în proporție de peste 10%

--l J împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. ! împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

cauzele probabile ale degradărilor __'' ___

 • □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc.___

 • □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

_clădiri________ __________

 • □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v

Regulamentului local de urbanism, etc._____________ _

OBSERVAȚII

c

Ptmctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând puncta.]ele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Pimcîajnd de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de i 00 puncte al fișei de evaiuare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.


i PwacUjid procentual. Reprezintă vaioara expnmataîn procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj totai/punctaj de referință (PT/PRx 100). h procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _ _____\

. Categona de impozitare a clădirii______________

I □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

____ _L ______ __

l o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40% |

I

________________ e                        -i

□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%


i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și ; 80%__________________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

PUNCTAJ

TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

iPUNCTAJ

PROCENTUAL

' CATEGORIA DE i KMPOZIJARE

............

A

Întocmit,

4 cr'771 ffS u AA $■>

i) £)l's

Semnătura ,

k
□ Nu este căzui □Fără degradări


n...........Degradări minore_________; incomplete și/sau afectate în |______1-2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul

suplunentarea-erdinii-de-zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABiL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNIC^DRIANA

MEMBRI:     /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPR1AN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul               de pe ordinea de zi /

^uphmeiitai eairrdiiiirde zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .^2....'..^?.a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

*-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul         ..... ....... de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordmiTde zi a ședinței ordinare din data de                  ...........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ..f?./fî...... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul         ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi~a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU_A£OSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................................................................

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL