Hotărârea nr. 55/2019

HCLS3 nr.55 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5,

Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 3971 l/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36062/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 1 și va duce la îndeplinire


hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art prevederile prezentei hotărâri.NR. 55

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR
TCLEFON x>4 <.2i) j 03'T- FAX'>04 02»)  ■  ; 04 E-MAIL cabit

C j C ti nr. t 1, sector 3, ojv Bucii ■ ti. www.primarie3.r0EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, Sector 3, București, Comisia de de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Dimitrie Bolintieanu nr. 5, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în con rmitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor le. ale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulam ntu! UE 679'2'Ho. printr-o cerere scrisă, semnată . datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /'j           *a ^resa:

A <22                    U/m.' \ •______i și a constatat următoarele:


3. Măsuri dispuse :

Anexa nr.


Fișă de mioareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului generai ai imobilului:

/    ' -__ 0 ;S/V^z'Ua--C


Adresă

ni n


7      ;               lin Al/? ?n

înveli toare*

—p-j

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

! Nu există

i

3 Fără degradări

i

0

-—-

•\A

.2 Degradări minore

i Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

! 10% din suprafața totală).

: Este suficientă reașezarea

1 materialului învelitorii și

; remedieri locale.

i-2

1

1

ri Degradări medii

i Invedîtoare lipsește și/sau e j degradată în proporție mare i (10-30% din suprafața totală), coamele sunt

! neetanșe.

i Necesită înlocuire și fixare.

3-7       j

i

|

1

1

i

i

□Degradări majore

Invelitoare lipsește și/sau e ; i degradată în proporție de , peste 30% din suprafața i totală, coamele sunt

: neetanșe.

1 Prezintă curburi/rupturi j majore. Necesită înlocuire • totală.

i

8-12

1

l

i i i

i

i

|

l

1 t

1

'■‘Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

Punctaj

1

Punctaj acordat

□ Fără degradări

_4_______ .                                     o

i Elementele de închidere

7 Degradări minore

: sunt desprinse și degradate .        : -2

■ punctual. Nu sunt urme ae

umiditate. Suficientă

j

; reparația punctuală.

j

| !

Elementele de închidere

1

— ...

| sunt desprinse și degradate

Degradări medii            parțial (10-30% din                3-7

, lungime). Umiditate vizibilă i ! pe alocuri. Necesită

_____________ | înlocuire și refacere parțială

i Elementele de închidere

,i sunt desprinse și degradate

Degradări majore         .! peste 30% din lungime.           8-12

Umiditate vizibilă. Necesită i

i înlocuire totală. Risc pentru ________ _       : trecători_____________________________■_______'

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


Jgheaburi, irariane si elemente de Srâichigerie* fu

Punctaj        Punctaj

acordat

□Nu este cazul

I Nu există

i

”'Fără degradări

J Degradări minore

■ Sunt necesare reparații

; punctuale și/sau curățarea j jgheaburilor.

«                                                                        i

•                                                            !

□Degradări medii

i Jgheaburi și burlane

' degradate parțial (neetanșe i și deformate) și/sau

: înfundate. Necesită

, înlocuire parțială

»

3-7

□Degradări majore

Jgheaburi și burlane

degradate în totalitate sau i i lipsă (chiar și parțial). Lipsa ' i tubului de racord la rețeaua l de canalizare. Necesită j înlocuire totală.

8-12

r- £

1

i                              -

* indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

i

Punctaj

! acordat ;

□ Fără degradări

•                                                                                                                                                                                                                                                                         i

0

Degradări, minore

Degradări punctuale și

• incidentale ale tencuielii.

. Fără

igrasie. Posibilă remediere i punctuală. .

1-2

i

Degradări medii

: Degradări locale ale

.• tencuielii (10-30% din

: suprafața

fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

1

u Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cac, . se desprind și/sau sunt j puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

8-12

n

; Z |


suprafață. Suprafețele se

____refac rotai, _____t                 ___

*Se vor lua în considerare oalcoanele, sociul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există


' Zugrăveală'


.f Fără degradăn


LJDegradări minore


1 Degradări medii


Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

. remedierea punctuală.

i

j

I


Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.


Degradări majore


■ Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

] Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Punctaj


Punctaj

acordat


Fără degradăn


Degradări minore


.Degradări medii


V opsireriefectuasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual. Materialele componente deteriorate, deformate, ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.___


Â-Z


iDegradăn majore


+

Materialele componente nuternic deteriorate si

I *                                                                         ■’

i deformate. Elemente de tâmplărie lipsăfcel puțin un element). Necesită înlocuire completă.___[


demente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porii de acces.


Elemente decorative5''


Puncta; acorda:


.Degradări minore


Elemente decorative incomplete și/sau afectate în


1-2


Degradări medii


timp ae factori atmosferici și biologici____

Elemente decorative care lipsesc ae pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.____________


Elemente decorative ; desprinse, care prezintă nsc

Degradări majore          de cădere. Elemente de             4              -

; tmichigene care lipsesc.

__________ _ _________; Risc pentru trecători._________;___

* indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


3. DEFICIENȚE S‘

TRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj        Punctaj

acordat

..'.•Nu este cazul

"Fără degradări

A

-A

Coșuri ae fum cu cărămizi desprinse, care nrezmtă nsc

Degradări medii

. ae cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de

* -7

decorațiuni lipsă.

Elemente din lemn rupte ; și/sau'Tlpsă, deformări majore ale structurii

1

1

..1 Degradări majore

șarpantei. Coșuri de fum ; și/sau lucarne lipsă parțial sau rotai. Risc pentru

8-12

£

j trecători.

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Pereți”

Punctaj        Punctaj

acordat

CFără degradări

0

Degradări medii

> Elemente lipsă pe suprafețe j ; mai mari (colțuri ac clădire, ;

; soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.

1

..Degradăm majore

Crăpături ae dimensiuni man, structură slăbită și/sau deformată, elemente

, componente ale structurii

 • ■ verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc

• pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unui

 • ■ proiect ae consolidare și

8-24

reparații capitale, ori se va desființa în caza unui

______j proiect tehnic autorizat._____,_____——

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidăre m piatră, lemn, neton, etc.

împrejmuire*                                              Punctaj j   ^unctaj

____''    acordat

□ Nu este cazul ______j_^'u există_______

□Fără degradări_____ *_____


 • ■ Zugrăveala și/sau vopsitona

□Degradări minore           împrejmuirii sunt exfoliate

 • ■ incidental. Posibilă

____ ____l remedierea punctuală.__

î Elemente decorative i componente lipsă, iar

□Degradări medii           i zugrăveala și/sau vopsitona :

i împrejmuirii sunt exfoliate ;

i în proporție de peste 10%

 • ■ din suprafață,

împrejmuirea prezintă      j

j deformări, degradări,

□Degradări majore           înclinări structurale vizibile.

I împrejmuirea lipsește j parțial. Risc pentru

_____   _     ; trecători._____

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

CaUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR                 J

, □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc._____________________ _______

, □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpiicare în întreținerea unei ciădin


^lîncîajui total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare), riunctajux de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul max:m de 00 nuncte ai fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de


, Puni etajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). K Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

i Categoria de impozitare a clădirii______;_____

! □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% i _____________________________________________________________________________________________________________________________________________.____

! □ Categoria 4, Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

întocmii,

147C 8^ 6 gr□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

:PUNCTAJ

;TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

i PUNCTAJ

1 PROCENTUAL

' CATEGORIA DE

1 IMPOZITARE

1

11..

Ut

.............7T" " ' '

---1------Au

! r

----1   —    -----IS^-— —        ----------

A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


.. de pe ordinea de zi /

lL.âL...ML3......


suptimeata-rea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .... ........................ ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de pe ordinea de zi /-suplimentarea ordinii do zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

păuni€Îa1)riana

MEMBRI:   A J

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......................... de pe ordinea de zi /

—suplimentarea ordinii~de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplnnentarea~ordimi-de

-zi-a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....5^?.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea pjrdinîî cle zi a ședinței ordinare din data de                   ...........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...........

de pe ordinea de zi / supliinentarea ordinif de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................................................................


MEMBRI.

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL