Hotărârea nr. 54/2019

HCLS3 nr.54 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată Ia adresa Str. Cultul Patriei nr. 40, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.39708/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35953/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) Iit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Cultul Patriei nr. 40, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 54

DIN 31.01.2019

SECTOR 3CABINET PRIMARROMAN IA


CABINET PRIMAR

Nr......3W........

Data......


Tt LE FON (004 c .1)3  0303- FAX 1   4 oct) y-Of 04 E-MAfLc, • • ■ t: . im             i.re

C.' Du ești nr. )$i. seci rj, n; 084, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Cultul Patriei nr. 40, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Cultul Patriei nr. 40, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Cultul Patriei nr. 40, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră pei onale sunt reluerate de Primăria .Sectorului 3 în conformitate cu Regulament ii Uniunii Europene 679/2016 in sci ’ul îndeplinirii atribuțiilor le. ale. Datele pot fi <j 'v.i'ui unor terți în i a unui temei . 'ii justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul IJE 679 ’2016. printr-o cerere scrisă, semnată șt datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3

Aaexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s--a deplasat în teren în data de       U^Z^ la adresa:

r. CvJ/'/k/                LVl '      __, și a constatat următoarele:3. Măsuri dispuse :

............................. ./*?. .Anexa nr.


1bClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al impbilului:

Adresă •y/Ej .                             *AA >     _____

Date______<4 4/^/7__

Comisă, streașmă, atic*

Punctaj

Punctaj ; acordat

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

1-2

---- ---

<

i

J

î Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate i

„jînveli toare*

Punctaj

1

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

| Nu există

J

J

.3 Fără degradări

0

AA

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea

i materialului învelitorii și

: remedieri locale.

1

1

I

i-2

i

I

|

1

1

i

i

i

:                                                                                         !

1                                                                       j

i                                                                                                                       1

: □ Degradări medii

i

i

ț

învehto'are lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

i

3-7

ț~

1

-

□Degradări majore

1

I

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

1

1

1

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, rablă, șindrilă, etc.

1 Jgheaburi, buriane și elememte de frhaichigerie*

*

Punctaj

i

Punctaj

acordat

i ONu este cazul

Nu există

j UFără degradări

_______________________ _______________1 ..         0               1                              i

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2 ' ' '

□ Degradări medii

i

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

' 1

3-7

l

• 1

___ ....

j

1

□ Degradări majore

1

1

. ..__L

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

1

8-12

!

.. f

i

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.


Degradări medii

' parțial (10-30% din

lungime). Umiditate vizibilă | pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțiala |

......./

. (Degradări majore

1

1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime.           8-12

Umiditate vizibilă. Necesită j înlocuire totală. Risc pentru trecători

1

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


i 2.'FAȚADE

■ Tencuială*


□ Degradări mmore

j □Fără degradări

Punctaj

Punctaj j acordat

0

; Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

■ Fără igrasie. Posibilă remediere

j punctuală. .

1-2

r

1

î Degradări locale ale

! tencuielii (10-30% din j suprafața

1 m

i


Degradări medii

; fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

1

1

i

□Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din

1

1

I

8-12


' suprafață. Suprafețele se

_______; refac total, ______j         __ _j___

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.


i Zugrăveală*

Punctaj

Punctaj acordat

’ □Fără degradări

i

0               ■____________i

□ Degradări minore

; Zugrăveala exfoliată

! incidental. Posibilă

; remedierea punctuală.

1-2

i — 4Z

__i_____________fâ/tZ

JDegradări medii

j Zugrăveala exfoliată parțial j (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se j rezugrăvesc.

i

!             3

i

i

ȘEF

‘ . tfe

i Degradări majore

! Zugrăveala exfoliată și/sau ! decolorată peste 30% din j suprafața fațadelor.

i Suprafețele se refac total,

|

4

1

1

1   ——— i

i

1

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâanpiărie*

Punctaj

Puncta.] acordat

■ □Fără degradări

J

0

i □Degradări minore

i

! Vopsire~defectuasă

! (scorojită), ușoară uzură a

: materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se re vopsește și se remediază punctual.

i

1-2

I

i

i

1 _

1                                                           !

'                                                                       1

1

. 1 Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

1 '

!                                                   i

Materialele componente puternic deteriorate și

1

I

1 Degradări majore

l

'                                                                                                                                                             1

;                                                                                                                                                             1

j                                                                                                                                   i

deformate. Elemente de tâmplărie lipsăjcel puțin un element). Necesită înlocuire j completă.

4

r        i

1

* Elemente de tâmplărie- ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

' Elemente decorative*

i

1

i

Punctaj

... ____.

Punctaj | acordat i

□ Nu este cazul

■ ■ ■■■                   1 ■ " j

□ Fără degradări

0

■                                                                                                                                    i

; Degradări minore

Elemente decorative incomplete și/sau afectate în |

-2    . J□ Degradări medii


□ Degradări majore


timp de factori atmosferici

și biologici____J________

Elemente decorative care

. lipsesc de pe fațade,          i 3

i inclusiv cele îndepărtate în

j mod abuziv.___.____

j Elemente decorative

j desprinse, care prezintă risc

I de cădere. Elemente de i       4

i tinichigerie care lipsesc.

i Risc pentru trecători.i* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, ere.


3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj acordat

.□Nu este cazul

'"'Fără degradări

1------------ '                    —r-

i

C

A

Degradări medii

1

i Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc i

; de cădere. Coșuri de fum care prezmtă elemente de decorațium lipsă.

1

1-7

I

j.

1

i i

□Degradări majore

i i

|

Elemente din lemn rupte și/saudipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial ! sau total. Risc pentru trecători.

i

i

8-12

1

A

t

1

i

1

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți’*

Punctaj

Punctaj acordat

j CFără degradări

....

0

| .

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire,

i                                                                                         !

1                                1

□ Degradări medii

soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic

1-7

7

!

i                                                                       i

autorizat.

i                                                                       ;

!

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau j deformată, elemente

"ț             " 1

;                                                                       I

i

i

componente ale structurii

!                                                           I

._ Degradări maj ore

verticale lipsă parțial, sau

8-24

I

1

total. Clădire ruina. Risc

1

î                                                           1

i

1

i

pentru trecători.Reabilitarea ’ se va face în baza unui

f                                                                        1

proiect de consolidare și

-L .....       . _. ___.

i reparații capitale, ori se va *

• desființa în baza unui        ;                  : "     -—1

_________________j proiect tehnic autorizat.      j___j____j

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie dm piatră, lemn, beton, etc.


împrejmuire*                                             ;    Puncta;    i Punctaj   ■

i                       acordat j

I □ Nu este cazul

Nu există

□Fără degradări

0

□Degradări minore

Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate         1 -2                    /L-

incidental. Posibilă          ;                              /S/

remedierea punctuală.       ;                           ’.q!


□ Degradări medii


I-----


□Degradări majore


Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona împrejmuirii sunt exfoliate | în proporție de peste 10% din suprafață._____j

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. | împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.[î

l

l

i

I

i

J


* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


j □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

___________________________


\ □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei ! clădiri


1 -i i

i


■ □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

. Regulamentului local de urbanism, etc.__________________■

•j I !


> OBSERVATE

!----------J____
Pamctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând puncta;ele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).____

Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de i 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul dei Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj lotal/punctaj de referință (PT/PRxlOO). H

i Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.          ___\

Categoria de impozitare a dădirii _               ____

□ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

i o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 2Î% și 40%

 • □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și UW%____________________________’

 • □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

  Întocmit


  ;PUNCTAJ

  r PUNCTAJ

  î PUNCTAJ

  ; CATEGORIA DE

  ;TOTAL

  REFERINȚĂ

  1 PROCENTUAL

  | IMPOZITARE

  C---

  1 1 __

  jZZT“'

Semnătura

ZL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


JX,...... .. de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea'ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIpArAQRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul...................~... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii ele zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi Asuplimentarea-erdmfi-de

zf a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


A \

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   .........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU.A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................ZZrZ.         . zfe.tes /?.....................................................

PREȘEDINTE,

POPESCU ROMEO

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL