Hotărârea nr. 53/2019

HCLS3 nr.53 din 31.01.2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Cezar Bolliac nr. 34, Sector 3, București.

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39704/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 36048/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 16.01.2019 și nota de constatare din data 16.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa str. Cezar Bolliac nr. 34, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 53

DIN 31.01.2019


SECTOR 3

CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR


■ JW............

Data....


TELEFON {004 O2i} 31803 23 - J FAX (o j 021) 318 c < 04 E-MAIL cabir»' . .. :p-wi;-■iej.ro

Cai? , Dud« .ti nr. ■ .1, sec >rj. t S4, Bucure.ti, www.prirnatie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa str. Cezar Bolliac nr. 34, Sector 3, București.

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa str. Cezar Bolliac nr. 34, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 16.01.2019 și fișa de evaluare din 16.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa str. Cezar Bolliac nr. 34, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de


Datele dumneavoastră pen nale sunt i ehtcrale de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in sci> jI îndeplinirii atribuțiilor k ale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scri-â semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr. ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de /(    7/y y la adresa:

(Au 5-______ __, și a constatat următoarele:

Anexa ar. 1b


Fișă de ©va mareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului generai ai unpbilului:         t

Adresă \Jy\ ,_ClÎA 1    ___

jJaîăî! /I - 0 f. i j? / p_______


'( A

înveli toare*

Punctaj    ; Punctaj

acordat

□ Nu este căzui

l Nu există                                   -—

7 Fără degradări

0

aa

2 Degradări minore

i Inveiitoarea lipsește și/sau e j                  ;

degradată parțial (maxim

i ÎO% din suprafața totală).           1-2

. Este suficientă reașezarea

materialului învelitorii și    ‘                     ■—-

i remedieri locale.

I

3-7

3 Degradări medi


! iii VClILUdrC lipbeșLC Si/bdu c

: degradată în proporție mare ; i (10-30% din suprafața

' totală), coamele sunt

i neetanșe.

, Necesită înlocuire și fixare.


□Degradări majore


mvelitoare lipsește și/sau e ș degradată în proporție de

□este 3 0% din suprafața

i totală, coamele sunt

i neetanșe.

' Prezintă curburi/mpturi

■ majore. Necesită înlocuire ! totală.


8-12


I

i

* Indiferent de materialul din

care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașiaă, atic*

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

! ! 0

! Elementele de închidere     ,

7 Degradări minore

| sunt desprinse și degradate         , -2

punctual. Nu sunt urme ae

: umiditate. Suficientă

i reparația punctuală.          j

i Elementele de închidere

sunt desprinse și degradat!


Degradări medii


iDegradări majore


parțial (10-30% din                3-7

lungime), umiditate vizibilă i

i pe alocuri. Necesită

j înlocuire și refacere parțială ___

! Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate

: peste 30% din lungime.           8-12

Umiditate vizibila. Necesită ;


i înlocuire totală. Risc pentru

_________i trecători__j

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

■ Jgfiieaburi, btririasse

șs demente de tisaichigerie*

Punctaj

Punctaj

acordat

JNu este cazul

• Nu există

J

1

□ Fără degradări

n V

□Degradări minore

j Sunt necesare reparații

; punctuale și/sau curățarea ; jgheaburilor:

1-2

1

i

■               .                                            i

. jDegradări medii

! Jgheaburi, și burlane

i degradate parțial (neetanșe < și deformate) și/sau

. înfundate. Necesită

, înlocuire parțială

3-7

i i

.^Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau

. lipsă (chiar și parțial). Lipsa i tubului de racord ia rețeaua ! de canalizare-, Necesită

| înlocuire totală.

8-12

1

i

L-.

1

* 'indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

Tencuială*

î

i

Punctaj

Punctaj acordat 1

□ Fără degradări

.                                                                                                                                                              i

0

! ‘

Degradări mmore

Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

Fără

; igrasie. Posibilă remediere : punctuală. .

1-2

I

i

i

Degradări medii

j Degradări locale ale

•• tencuielii (10-30% dm

!                     r-            '       -

suprafața

fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

i                                                                        j

1

1

|

J Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, 1 se desprind și/sau sunt

î puternic umede, tencuială i

1 degradată peste 30% din

8-12

ș                                                                        •

suprafață. Suprafețele se

___refac totai._____ ___ ________                   ___________\

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală*

.□Fără degradăn

□ Degradări minore


1 Degradări medii


.Degradări majore


Punctaj

--------------------------- ;                          -                                 ’

;

——<---------------------(-----

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă           ■'

remedierea punctuală._____

Zugrăveala exfoliată parțial

i (10-30% din suprafața *

; fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc,       __ZL_____

! Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din

suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac rotai .___


Punctaj

acordat*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Puncta;        Punctaj

acordat

■Fără degradăn

i                                                                               •                   P                   •

□ Degradări minore

' Vopsire’defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a                    j

i materialului. Nu lipsesc             1-2

• elemente de tâmplărie.       •

! Tâmplăria se revopsește și !                  -----

se remediază punctual.

■Degradări medii

j Materialele componente

’ deteriorate, deformate,       >

i nefolosibiie și/sau defecte   i        3

 • ■ (cel puțin un element). Nu ;                ; ____

 • ■ lipsesc elemente. Reparații 1 și înlocuire.

j Degradăn majore

> Materialele componente

. puternic deteriorate și                                   .

: deformate. Elemente de     i       4             /

tâmplărie lipsă (cel puțin un •                         )

element). Necesită înlocuire i                ;        ' -

completă.

;z Elemente de tâmplărie

ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de ac

Elemente decorative*

Puncta;

Punctaj i

acordat


jNu este căzui

.Degradări minore


Elemente decorative incomplete și/sau afectate în ,


1-2î Degradări medii


timp de factori atmosferici și biologici__

Elemente decorative care lipsesc de ne fațade,

; inclusiv cele îndepărtate în

: mod abuziv..

----------

Elemente decorative


desprinse, care prezintă risc

.• Degradări majore         i de cădere. Elemente de              zi

j tmichigerie care lipsesc.

____ __________i Risc pentru trecători._________■_____ ___ 'indiferent de materialul din care sunt alcătuiteistuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Puncta; acordat

7 Nu este cazul

'Fără degradări

0

A

Degradări medii

 • ■ Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc

 • ■ de cădere. Coșuri de fum           : -7

care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

Degradări majore

Elemente din lemn rupte

; și/sau’lipsă, deformări

majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum          8-12

și/sau lucarne lipsă parțial             *•

sau total. Risc pentru

j trecători.

‘—-

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei

Pereți3'

Punctaj        Punctai

acordai

LI Fără degradări

■ .

0

.'’ Degradări medii

j Elemente lipsă pe suprafețe

l mai mari (colțuri de clădire, ț j soclu). Se vor face

i completări cu elemente în

.-7

baza unui proipct tehnic

__       ______ ________ ______autorizat,______

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau • deformată, elemente

, componente ale structurii -degradări majore           verticale lipsă parțial, sau          8-24

' total. Clădire ruină. Risc

i pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unu;

_______    __________ proiect de consolidare și ,

i reparații capitale, ori se va i desființa în baza unui

___________ j proiect tehnic autorizat. ,____x__

* indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidar piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*


Punctaj       Rmctaj

□ Nu este cazul □Fără degradări


□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


' Nu există__

' Zugrăveala și/sau vopsitoria 1 j împrejmuirii sunt exfoliate

1 incidental. Posibilă

i remedierea punctuală.      '"k

I Elemente decorative

! componente lipsă, iar

i zugrăveala și/sau vopsitoria

i împrejmuirii sunt exfoliate !

j în proporție de peste 10%

• din suprafață-____.

j împrejmuirea prezintă

i deformări, degradări,

! înclinări structurale vizibile, i

i Împrejmuirea lipsește

! parțial. Risc pentru

j trecători.
* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR

j □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ! timpuriul, etc.______________ ________

; □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei


i ___________________________ ____________________

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a Regulamentului locai de urbanism, etc.

P OBSERVAȚII_________                _
k' >v>..


Pimctajui total. După completarea fișei ae evaluare se va caicula punctajul tota-(însumând punctajele din coloana dm dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Rimeraju» die referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim ai respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim, ae • 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de

ciajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO) Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ___

| Categoria de impozitare a clădirii__________

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%I li Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%_________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

;PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

' CATEGORIA DE

! TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

1 IMPOZITARE

'Ci

........./cu

Ly

J r —!

Întocmii,

/ tâ? 5c£y c 6 &

&    4:       6 0. G

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......

suplimentarea ordinii de zi- a ședinței ordinare din data de
consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE


MEMBRI


RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


BĂETICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANSECRETAR,

HONTARU VALERICA

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / supliiTrentârea ordinii de-

-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NtFA-FOST.întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL^proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

.........de pe ordinea de zi /

........ii de zi a ședinței ordinare din data de

9              9


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          .....

de pe ordinea de zi / supEmentarea~ordinm de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FGSTÎntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

............................................................


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL