Hotărârea nr. 52/2019

HCLS3 nr.52 din 31.01.2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 92, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.39500/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35988/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor, nr. 92, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 52

DIN 31.01.2019


SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR
Data.

TELEFON 4< . i) 3' oț 25- FAX T ;< 21) 3  03 o.; E MAILc ■ ir . dm Tnv ’s.ro

C -a Di ti nr. 191, s lor3, c J10S4, Buc..'ești, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 92, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Moșilor nr. 92, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 92, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria ș eterului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67*> 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul LE 679/2016. printr-o cerere set să. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa nr, Ia


Notă de eo sistata reComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de^j       A ‘a adresa:

__OU. -   riA ifîvLjV bUz zi ________ _____, și a constatat următoarele:


3. Măsuri dispuse :


......

Anexa nr. ib

Fișă ăe evaluare

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general ai imobilului:

Adresă La/ . /ivWCt C^,' 7  ___________

Das __      ,p ~/7.     ?____


□ ACOPERIȘ

înveli toare*

- —1—

1

Punctaj

j Punctaj ! acordat

□ Nu este cazul

'■   ■ ■     "I     “     ....... ;                                     ■■    '                             ’ ■

ț Nu există

□ Fără degradări

î

.1 Degradări minore

■" i" a                        ~

i Invelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

i 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii șî

j remedieri locale.

1-2

i                                                                                          :

i

□ Degradări medii

: Inveîîtoăre lipsește și/sau e ; degradată în proporție mare !

1 (10-30% din suprafața totală), coamele sunt

j neetanșe.

Necesită înlocuire si fixare. :

3-7

i

j

!                  l

i                                                            !

'                                                            i

!                                                                        ;

:                                                                                                                        i

□Degradări majore

. Invelitoare lipsește și/sau e ! | degradată în proporție de j peste 30% din suprafața i totală, coamele sunt j neetanșe.

; Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire

! totală.

8-12

i . .1

i

1

*                     i

!

î

i

1

<

* indiferent de matenaiui din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașină, atic*

Punctai

Punctaj

acordai

□ Fără degradări

n

i Elementele de închidere

□ Degradări minore

i sunt desprinse și degradate ! punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă

1-2

i reparația punctuala.

! Elementele de închidere

i sunt desprinse și degradate

-f-

[

Degradări medii            parțial (10-30% din                3-7lungime). Umiditate vizibilă !

i pe alocuri. Necesită _______ j înlocuire și refacere parțială. .

! Elementele de închidere

; sunt desprinse și degradate

■Degradări majore         i peste 30% din lungime.           8-12

: Umiditate vizibilă. Necesită ;

înlocuire totală. Risc pentru j ____________, trecători____

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

• Jgheaburi, burlane șj eiemesate de tmichigerie*          j Punctaj       Punctaj

• acordat

' .3 Nu este căzui

' Nu există

_____i                                                   i

; □ Fără degradări

U Degradări minore

: Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

j                                                            i

.-2 '

i

L! Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7          '                     !

1

i

J Degradau majore

i

i

..... . ____________________________L

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord ia rețeaua ; de canalizare. Necesită înlocuire totală.

i

8-12 1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

2. FAȚADE

:—

......

1 i encuială"

i

j—

Punctaj

Punctaj acordat ■

i □ Fără degradări

i

n V

i i

2 Degradări minore

i Degradări punctuale și.

! incidentale ale tencuielii.

i Fără

igrasie. Posibilă remediere

1 punctuală. .

1-2

Degradări medii

Degradări locale ale

; tencuielii (10-30% din

; suprafața

lațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc. i

3-7

J De gradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se despnnd și/sau sunt i puternic umede, tencuială.

8-12

I

i

j

,                                                                                          i

j degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se

_______________________refac totai. __  _______;               ___T~Z_

*Se vor lua în considerare oatcoanele, soclul și alte componente aie fațadelor, dacă acestea există.

,! Zugrăveală*

' -Fără degradări


□ Degradări minore


.]Degradări medii


.Degradări majoreZugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

4

Zugrăveala exfoliată, parția; i (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc._

‘ Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.


*Se vor ma în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplâne*                                           :   Punctaj       Punctaj

acordai

: Fără degradări

3---------

n u

i □Degradări minore

: Vopsrre-defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a

i materialului. N’u lipsesc

! elemente de tâmplărie.

! Tâmplăria se revopsește și !

. se remediază punctual.

1-2 '

1

!

1 Degradări medii

I Materialele componente

i deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cei puțin un element). Nu Ș lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

•7                      i

i ‘—

1

i Degradări majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cei puțin un element). Necesită înlocuire j completă.

4           i

j

* Elemente de tâmplărie: terestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

, Elemeniie decorative*                                     i    Punctaj       Punctaj

_________________ !       ____ acordat □Nu este cazm____ __[______________

_P_F_ără degradări____                  ____________ 0__

Elemente decorative

□ Degradări minore__ incomplete și/sau afectate în ,_____1-2            __

Degradări medii


timp ae faeton atmosferici și biologici___

Elemente decorative oare lipsesc de oc fațade, mciusiv ceie îndepărtate în mod abuziv.___

i Elemente decorative! desprinse, care prezintă nsc

 • • ' Degradări majore         * de cădere. Elemente de              zt

i tmichigene care lipsesc, _______Risc pentru trecători._________;_____

 • * Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

acordat

7 Nu este cazul

i

"Fără degradări

A

Degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care orezintă risc

! de cădere. Coșuri de fum           1 -7

. care prezintă elemente de

■ decorațiuni lipsă.

--■

J Degradări majore

: Elemente din lemn rupte

; și/sau’lipsă, deformări, majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum           8- i 2

și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru

; trecători.

—■

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți35

Punctaj

Punctaj

acordai

o


T Degradări medii


i

Elemente lipsă oe suprafețe I mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face

! completăn cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.


Degradări majore


Crăpături de dimensiuni

. mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente

. componente ale structurii verticale lipsă parțial, sau 1      8-24

total. Clădire ruină. Risc

• pentru trecători.Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și


1 reparații capitale, on se va

■ desființa în oaza unui _______________i proiect tehnic autorizat. ,_______

* Indiferent ne materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie ci;;, piatră, lemn, oeton, etc.

împrejmuire*

Punctaj        Functaj

acordat

' □ Nu este căzui

' Nu există

□Fără degradări

J                 ’                                 (


; Zugrăveala și/sau vopsitoria ’ □Degradări mmore         j împrejmuirii sunt exfoliate         1 -2


‘ incidental. Posibilă

____ ___; remedierea punctuală. U______

i Elemente decorative

! componente lipsă, iar

□Degradări medii          ■ zugrăveala și/sau vopsîtona

ș împrejmuirii sunt exfoliate i

j în proporție de peste 10%

A____ j din suprafață.__________

i împrejmuirea prezintă deformări, degradări, □Degradări majore          1 înclinări structurale vizibile, j       a

! împrejmuirea lipsește

[ parțiax. Risc pentru

____ trecători._________

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

' CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR ~    _____’

 • ■ □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

i-mElEHlEL.EIE____________________________7

i □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

i clădiri________________________

! □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v

 • Regulamentului local de urbanism, etc.____________ ______

P OBSERVAȚII___________________

total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul totai (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). _ PMeîajixf de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul

. maxim de iOO puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Puiactajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii

’ punctajului total ia punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). ; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. _____

• Categoria de impozitare a clădirii__________

i a Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

I □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40% j

i □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

l □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și î 80%


întocmit,

/ 47           C

fi- 5


Semnătura
□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și

■ 100%

.PUNCTAJ

TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

jPUNCTAJ

iPROCENTUAL

CATEGORIA DE i IMPOZITARE

C’ I       /£ c

-~T

!    C

C            MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea-ordinii-de-zr a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din ........... ..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la ..........de pe ordinea de zi /-suplimentarea-ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

data de punctul


consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /
HONTARU VALERICARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


6"3 •

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..^.'?.Z./..£.?..;r....ă?.Z.^,.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Z\.S.....de pe ordinea de zi / suplimentârea’Ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       ..............de pe ordinea de zi /

a ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   .........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii -de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA_FQST4ntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAjyPRATfiL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.................'F&Ty.. ttâni.................................


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL