Hotărârea nr. 51/2019

HCLS3 nr.51 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 84, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39497/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 36004/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor, nr. 84, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 51

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR


SECTOR 3ROMÂNIA


CABINET PRIMAR

... .::-------------------------


Ni.


TELEFON >04021)*    > 23 ■ 20 f ÂX u. t) 318 oj 04 E-MAIL ca: ■

C.    C dești tir. 191, sector 3. ojk SBucure 1 www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 84, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Moșilor nr. 84, Sector 3, București,

Comisia de de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constatare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Calea Moșilor nr. 84, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale hotărâre pe care îl supun dezbaterii și

3, am inițiat prezentul proiect de Lului Local al Sectorului 3.Datele dumneavoastră personale sunt prelucr .:c de Pri tăria S<. clorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii furopene 67*» 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor ierți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drep.urile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o eeren. scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Aaexa nr. la


Notă de coiDistafâreComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de       Tjfy 'y ia adresa:

______< fiJhxuy tc^ ______________________> și a constatat următoarele:Anexa nr. 1b


Fișă âe ©valoare


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evacuarea aspectului generai al imobilului:

a dres ă         _ /?_£ i'iUv       6 1__

Data __ Az■ .j? - Tu? l '1_______


A^OiPΣj<j[)Ș

înveli toace*

Punctaj

1 Punctaj acordat

□ Nu este cazul

l Nu există

Fără degradări

0

-\A

.2 Degradări minore

! Inveiitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

1 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și

i remedieri iocaie.

(

i 9

x-2

i

i                                                                        i

«                                                                                          i

□ Degradări medii

i Invedîtdare lipsește și/sau e i degradată în proporție mare ! (10-30% din suprafața j totală), coamele sunt

i neetanșe.

; Necesită înlocuire și fixare.

i

) -7

I

i

i

»                                                                                          i

i

;                                                                        i

:                                                                        i

J

□ Degradări majore

; Invelitoare lipsește și/sau e j degradată în proporție de , peste 3 0% din suprafața i totală, coamele sunt

: neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi

i majore. Necesită înlocuire

' totală.

1                                                                                  I

1 j

8-12

i                                                                                   i

i                                                                                   i

i                                                                                   i

1                                                                                   !

I                                                                     I

î

j

i

i

i

i

i

1

i

i

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașmă, atic*

1

1

Punctaj

Punctaj

acordat

□ Fără degradări

;                                                                                                                                    i

0

□ Degradări minore

f Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de

i umiditate. Suficientă

i reparația punctuală.

.-2

i Elementele de închidere

. sunt desprinse și degradate

-------ț

Degradări medii


parțial (10-30% din          1      3-7

lungime). Umiditate vizibilă i

i pe alocuri. Necesită

i înlocuire si refacere parțială

U------------------------_2------------------------&--2---4-------------

i Elementele de închidere

j sunt desprinse și degradate

; Degradări majore         ; peste 30% din iungime            8-12

: Umiditate vizibilă. Necesită i i înlocuire totală. Risc pentru .

_________     _ _    ; trecători__j_________ * Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


Jgheaburi, buriame și elemente de timchigerie*

Punctaj        Punctaj

acordat

JNu este căzui

Nu există

j                                                            ’

"j’Fără degradări

0 =

Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

î

-

i

•                                                                        i

■Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

i

3-7

i

i

„Degradări majore

j

1

I

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau i lipsă (chiar și parțial). Lipsa i tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

i

8-12

i

i

Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

.FAȚADE

encuială*

Punctaj

1

J

Punctaj

acordat

1 Fără degradări                                                     0

' Degradări minore

Degradări punctuale și

! incidentale ale tencuielii.

. Fără

! igrasie. Posibilă remediere ; punctuală. .

1

-.-2

i                                                                       i

1                                                                       i

|

~____

1

i

Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din

i                                v

suprafața fațadelor), igrasie ușoară.

3-7

Suprafețele se retencuiesc. Porțiuni de tencuială ce cad,

se desprind și/sau sunt

'd

Degradări majore

l puternic umede, tencuială

8-12

i

, degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se

__________refac total. __  ________;                        __      _

*Se vor lua în considerare oalcoaneie, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

.Zugrăveală*


Punctaj


Punctaj

acordat


□ Fără degradări□ Degradări minore


Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă


. remedierea punctuală.


.] Degradări medii


Zugrăveala exfoliată parțial i (10-30% din suprafața ' fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.


.Degradări majore


; Zugrăveala exfoliată și/sau

■ decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

; Suprafețele se refac tom.*Se vor ma in considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente aie fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

i

Punctaj        Punctaj

acordat

□ Fără degradări

n

U

V opsrre'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a


□ Degradări minore         i materialului. Nu lipsesc            1-2

! elemente de tâmplărie. i Tâmplăna se revopsește și _______^rggediag punctual__1_____

Materialele componente : deteriorate, deformate,

i Degradări medii

i ne folosi bile și/sau defecte

1 (cei puțin un element). Nu ■' lipsesc elemente. Reparații ! și înlocuire.

7

1 Degradări majore

’’ Materialele componente i puternic deteriorate și i deformate. Elemente de

4

?

l                                                                       ,

tâmplărie lipsă (cei puțin un element). Necesită înlocuire completă.

1

'‘Elemente de tâmplărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Eâeasexne decorative*

dunctaj acordat


Elemente decorative incomplete și/sau afectate în t

• reparații capitale, on se va ; desființa în baza unui

_______________j proiect tehnic autorizat.___   __ --—

* indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie a-.: piatră, lemn, oeton, etc.

lanpreinniire*


. □ Degradări minore


i

I î

i i


Zugrăveala și/sau vopsitona împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.


□Degradări medii


■t Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona • împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10%}

I

i

A

i din suprafață.

Degradări majore

j împrejmuirea prezintă

| deformări, degradări,

• înclinări structurale vizibile.

■ Împrejmuirea lipsește

; parțial. Risc pentru

,! trecători.

a

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


^cauzele probabile ale degradărilor _____J

• □ Degradări cauzate de faeton naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc._________ ____________________________________ ________ _______

' □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

i clădiri________________ ____

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v . Regulamentului iocai de urbanism, etc.

'observații".......

Va M-ri L4.A v

J /

Ci a a etaj id total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul tota. (însumând puncta.] ele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). RocîajîXd de referință. In cazul în care imobilul evaiuat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim ai respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de ’OO puncte ai fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul dc referință.

> Categoria de impozitare a dădirii                        ______

| □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% | □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%) i

: □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

1 □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

80%


□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

PUNCTAJ

PUNCTAJ

jPUNCTAJ      1 CATEGORIA DE

TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL î IMPOZITARE

Ă          !     4

A

întocmit,


Semnătura

4

r              MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul... ......

suplimentarea^ordinii de-zi a ședinței ordinare din data de


consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, lUNICArADRIANA


SECRETAR,

HONTARU VALERICA


MEMBRIRADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEOPETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


„                                32

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris ia punctul.........................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                    .......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    /^Z., a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordîmrde

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ............ de pe ordinea de zi /

îmTde zi a ședinței ordinare din data de                   ........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de.....analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^2^.........

de pe ordinea de zi / suplimentai ca oi dinri~de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NILA-EQST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față_de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................................................................


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL