Hotărârea nr. 50/2019

HCLS3 nr.50 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 161, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               9

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 39492/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35955/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 161, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 50

DIN 31.01.2019CABINET PRIMARSECTOR 3

CABINET PRIMAR

Oata.T.T.^ W


TELEFON


. O7i)>  03 -r

Calea DudeștiROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 161, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Dudești nr. 161 Sector 3, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 161, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării onsiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sun! prelucrate de Primăria Seetoru i 3 în con -rmitate cu Regulament ;i Uniunii Europene 679'2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor le, ale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în haz.t unui temei k al justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulau, ntul UE 679 Io. printr-o cerere seri ă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului.3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de Qr           la adresa:

c<^/                (A. ♦ ȘIC (______________ __, și a constatat următoarele:3. Măsuri dispuse :

.....................Anexa nr. 1b


Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă C&/ .                    I

Data 1           ___

Cornișă, streașină, atic*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

1 0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate . punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.

|

1-2

ț—- —          -t

~~~     i

i

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

—1

1. 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

□Nu este cazul             i Nu există

□ Fără degradări

0

j--    —

AA

□ Degradări minore

învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficienta reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

i          .

1-2

1

1

i

1

i                                       i

i__v

i                                                                                          i

i 1

i                                                                        1

i                                                                                          I

1___ ______1

, □Degradări medii i

i

i

i

Învelîtoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

1

3-7

i

(

i

0 Degradări majore

1

1

1

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

1

j

J

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Degradări medii


■ parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă | pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială . Elementele de închidere

| sunt desprinse și degradate IDegradări majore          ,■ peste 30% din lungime.

| Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru ___________ _    ; trecători___________________________;

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau. înfundată.
, Jgheaburi, burlane șj elemeiate de tmichigerie*

Punctaj

■■ic?

Punctaj acordai

! UNu este cazul

| Nu există

i -          -

1

i □ Fără degradări

0

!

■ □ Degradări minore

! Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor;

1-2

j

□Degradări medii

Jgheaburi și burlane

i degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

.            ....                        j

1

1

i

___

1

1

|

□ Degradări majore

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua ; de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

1

8-12

|

..

I L

!

• i

.     -J

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

'2.'FAȚADE

Tencuială*

Punctaj

Punctaj i acordat

j □ Fără degradări

i

0

i

I

Degradări minore

' Degradări punctuale și

| incidentale ale tencuielii.

i! Fără

! igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

1

1-2

l i |

/Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

j

1

□ Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială , degradată peste 30% din

j

8-12

1

V- i

1

1 suprafață. Suprafețele se

________________________________; refac total.______|          _____:___; *Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*

Punctaj

I

Punctaj

acordat

' □ Fără degradări

!

0

j                                                                       j

.■ D Degradări minore

■ Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă

1-2

1 ~

...J___

remedierea punctuală.

.1 Degradări medii


,iDegradări majoreZugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.__

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total.


*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplăne*

Punctaj

Puncta.] acordat

' □ Fără degradări

_0. .

i □ Degradări minore

' Vopsire'defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a j materialului. Nu lipsesc     j       1-2

elemente de tâmplăne.       j        t,

Tâmplăria se revopsește și ! se remediază punctual.

i i i

!                                                                       i

i

(

: 1 Degradări medii

1

Materialele componente deteriorate, deformate, ne folosibile și/sau defecte (cel puțin un element)! Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

I

i

1

1

' 1 Degradări majore

i [

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplăne lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire j completă.

i

4

1

i

1

1

______________i

* Elemente de tâmplăne: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Elemente decorative*

Punctaj

Punctaj j

acordai 1

□ Nu este cazul

r

_____________!_____ _ i

r                                                   |---------1

j                                                           r

□ Fără degradări

0 !

Elemente decorative

• Degradări minore_____' incomplete și/sau afectate în

1-2

■ □ Degradări medii


□ Degradări majore


timp de factori atmosferici

și biologici______

Elemente decorative care

; lipsesc de pe fațade,          !        3

i inclusiv cele îndepărtate în

j mod abuziv.__<_____

i Elemente decorative

j desprinse, care prezintă risc ;

I de cădere. Elemente de j       4

: tinichigerie care lipsesc.

î Risc pentru trecători.i* Indiferent de materialul din care sunt aicătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

; 3. BEEICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj        Punctaj

acordat

□Nu este cazul

• 1 1

"Fără degradări

o

A

Degradări medii

i

i Coșuri de fum cu cărămizi 1 desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.

1 1

5-7

i

!                                                                       i

»                                                                                         i

i

ț

i

i

1

i

1 □Degradări majore

1 j

1

Elemente din lemn rupte și/sau’lipsă, deformări majore aie structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

i                                                  i

j

8_12 ! --------

J

i                                                                       !

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei.

Pereți*

— . .. —

Punctaj

Punctaj acordat

□Fără degradări             i                               i       0

□ Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe ' mai mari (colțuri de clădire, j soclu). Se vor face completări cu elemente în i baza unui proipct tehnic autorizat.

1-7

i

i

1

1

!

1

i

i ...Degradări majore

i

i

1

i

1

Crăpătun de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători.Reabilitarea ; se va face în baza unui proiect de consolidare și

8-24

j

i

i

1

1 !

1

i i

i

___________________                                       i

1

1

1

1

! reparații capitale, ori se va ; desființa în baza unui

______________ j proiect tehnic autorizat. j______]_ “--- i

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.

Nu există


: □Fără degradări__

□Degradări minore


: □Degradări medii


□Degradări majore


4

i Zugrăveala și/sau vopsitoria j împrejmuirii sunt exfoliate : incidental. Posibilă

remedierea punctuală. ’ Elemente decorative componente lipsă, iar i zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață. _________

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.


 • □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea

timpului, etc._____

□ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri


I

i

 • □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a I v Reguiamentuiui local de urbanism, etc.

OBSERVAȚII       ~                                    ...... "Panctajul total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punc’fajai de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul dc referință.


Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimata în procente în urma împărțirii /|

punctajului total la punctajul de referință (puctaj toial/punctaj de referință (PT/PRxlOO). K procentualse calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.__   ______\

i C^ j □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

ro de impozitare a clădirii


i o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

îPUNCTAJ

'TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ      : CATEGORIA DE

PROCENTUAL | IMPOZITARE

/> 1 /#£>

4 >_______J ______£1__l

întocmit,

B 12/2' /2 ~ 6 £ # 6

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplinrentarea-’erdinH-de-zi a ședinței ordinare din data de

de pe ordinea de zij d l • G l; /


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......J..(........... de pe ordinea de zi /-suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNI^XÂÎ>RIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANHONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

..........de pe ordinea de zi /

.5/ , o / < /g


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ....6.7......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOSTintocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       ..............de pe ordinea de zi /

suplimentarea~ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   ..........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ...âp...X?a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi_a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NIJA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..............-... ................................................

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL

SECRETAR, BELU-SIMA ELENA-QANIELA