Hotărârea nr. 49/2019

HCLS3 nr.49 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 125, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39488/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35927/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite si Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB Nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 125, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 1 și va duce la îndeplinire


hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art prevederile prezentei hotărâri.

NR. 49

DIN 31.01.2019r------—---

SECTOR 3

T; t FON                           FAX ■ x 4. e ni : ț c : t-MAlL ct      .<

CABINET PRIMAR

Data.........

rrai .• bdn • s.

C ■ i D.i. ti n'. b, >■ sector 3,.•,31* "i, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 125, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Dudești nr. 125, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 125, Sector 3, București.


Notă de coasta ta reComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/'ciădire) de pe raza

Sectorului. 3 alz Municipiului București s-a deplasat în teren în data de -fi           la adresa:

, (ha                        ______, și a constatat următoarele:


2 Clădire :

r


Anexa ar. ib


Fișă de evawianeClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului generai al imobilului:

astres®______f _ A/t - An <         //ta I 'W**'

Dau _                  '      __


1. acoperiș

Înveli toare*

1

Punctaj

i Punctaj acordat

□ Nu este căzui

i Nu există

3 Fără degradări

r> V

AA

4      - ——————— -

i Invelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim

2 Degradări minore

1 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.

1-2

i

Invelîtoăre lipsește și/sau e degradată în proporție mare !

i

□ Degradări medii

i

(10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

3-7

i                                                                        «

i

i                                                            1

1

Necesită înlocuire și fixare, i

1

1

1

1

1

mvelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de

1

i

□Degradări majore

i

peste 30% din suprafața totală, coamele sunt

8-12

i

1

1

neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire

i

î

1

1

J

1

j

totală.

i

... .               ________ i

* indiferent de materialul din c

are este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișa, streașină, atic*

1

Punctaj

Punctaj

1

acordat

□ Fără degradări            ,

i

p v

î

Elementele de închidere

J Degradări minore         |

sunt desprinse și degradate .

.-2

punctual. Nu sunt urme de

__—-

umiditate. Suficientă

i reparația punctuală.

i Elementele ae închidere

__                            j sunt desprinse și degradate

1
Degradări medi


'Degradări majore


parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i

! pe alocuri. Necesită

; înlocuire și refacere paială ; i Elementele de închidere i sunt desprinse și degradate i peste 30% din lungime.

! Umiditate vizibilă. Necesită

i înlocuire totală. Risc pentru trecători

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Punctaj

acordat

Punctaj

■ Jgheaburi, boriane și demente de timichigerie*

■ JNu este cazm

Nu există

□ Fără degradări

n V

.uDegradări minore

Sunt necesare renaratii

r

punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

2 ■ 3

1

.1 Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau          ,

înfundate. Necesită înlocuire parțială

T

...Degradări majore

i

1

1

i

i

1

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau i lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală.

■                                                                         1

;                                                            1

8-12 -1-----

...

Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.2=A.'Ț’ADht

Tencuială*

j

i

Punctaj        Punctaj

acordat

: UFără degradări                                                   0

"Degradări minore

i Degradări punctuale și

! incidentale aie tencuielii.

'' Fără

■■                                                                                                                                                                                                                                                                        i

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

------------------L.

i

1-2 ‘

i

Degradan locale ale

Degraaăr-medii           . tencuielii (10-30% din             3-7

suprafața fațadelor), igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

Jegr

acar. majore

Porțiuni de tencuială ce cac, \ se despnnd și/sau sunt

! puternic umede, tencuială

; aegradată peste 30% din

8-12

îr

suprafața. Suprafețele se

_______________refac rotau _____-                ___________

*Se vor lua în considerare balcoanele, socrul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

. Zugrăveală*


Punctaj


Punctaj

acordat


□ Degradări minore


Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.


degradări majore


Zugrăveala exfoliată părți ai

; (10-30% din suprafața

■ fațadelor). Suprafețele se

, rezugrăvesc.___   _

’ Zugrăveala exfoliată și/sau

1 decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

I Suprafețele se refac total.*Se vor iua în considerare și ornamentele, balcoanele, sociui etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


âmplăne*

Punctaj       Punctaj

acordat

Fără degradări

j

n U

□ Degradări minore

V opsire 'defectuasă (scorojită), ușoară uzură a ; materialului. Nu lipsesc elemente de tâmpiărie.

' Tâmplăria se revopsește și i se remediază punctual.

A-2         •

1

i Degradări medii

i

____ J

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibiie și/sau defecte j (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

i

j Degradări majore

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmpiărie lipsa/cei puțin un element). Necesită înlocuire ■ completă.

4

‘Elemente de tâmpiărie ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Punctaj

□emexaîe decorative*


Punctaj

acordat

-----


□Fără degradări


'.Degradări minore


Elemente decorative incomplete și/sau afectate în j


1-2


Degradări medii


timp de factori atmosferici și biologici__

Elemente decorative care lipsesc ae pe fațade, mciusiv cele îndepărtate în mod abuziv.__

Elemente decorativei desprinse, care prezintă risc

Degradări majore         ' de cădere. Elemente de             «■

tmichigerie care lipsesc.

_____________ Risc pentru trecători._________■_______ ■"indiferent dc materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, poiistiren, etc.


3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Puncta'

acordat

.',Nu osie căzui

" ^a.ră degradări

A

Degradări medii

! Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum

. care prezintă elemente de

! decorațium lipsă.

1           -7

..1 Degradări majore

: Elemente din lemn rupte și/sau’lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțiai sau total. Risc pentru j trecători.

1

8-12

i

*Se vor lua în considerare și

coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale

șarpantei.

Pereti’c

Punctaj

Punctaj

acordat

,2 Fără degradări              ;                                 i        0

U Degradări medii

Elemente lipsă pe suprafețe ; ! mai mari (colțuri de clădire, ; i soclu). Se vor face i completări cu elemente în baza unui proiect tehnic

■ autorizat.

A-7

--.

..degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau

8-24

■ total. Clădire ramă. Risc pentru Trecători.Reabilitarea se va face în oaza unui proiect de consolidare și

reparații capitale, ori se va • desființa în oaza unui j proiect tehnic autorizat.

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie piatră, lemn, beton, etc.

împrejmuire*

punctaj


i 3 este cazui □Fără degradări-


□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


____              acordat ' Nu există___

I.....                         ”       ’ ’                   n

: Zugrăveala și/sau vopsitoria

Ș împrejmuirii sunt exfoliate          i-2

! incidental Posibilă

J

: remedierea punctuală.__Țj____

i Elemente decorative : componente lipsă, iar

zugrăveala și/sau vopsitoria         3

i împrejmuirii sunt exfoliate !

■ în proporție de peste .10%

i din suprafață._______•______

Țimprejmuirea prezintă

! deformări, degradări,

' înclinări structurale vizibile. !        u

I împrejmuirea lipsește

* parțial. Risc pentru

j trecători.* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

' cauzele probabile ale degradărilor         Z_ Z

□ Degradări cauzate dc factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpul ui, etc.__________________ _____ ______

. c Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei ciădin

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a Regulamentului local de urbanism, etc.____________

OBSERVAȚI
3>’at’2ctfflju£ total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total finsumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare;. Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaiuat nu are anumite elemente supuse evamării, punctajul maxim ai respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de : 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă ounctajui dc Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxl 00)

; Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte. ____

i Categoria de impozitare a dădirii___;________

! □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

! □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%□ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru puncta.) procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și 80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

PUNCTAJ

PUNCTAJ

PUNCTAJ

■ CATEGORIA DE

:TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

j IMPOZITARE

L— AZ........

'> 4            I

întocmit,

/ 47^/■/2crd 6 £■

? cV A  u Av/l

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


.. de pe ordinea de zi /


suplimentaroa-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............ 3........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........ifz........de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICÂ^b^IANA

MEMBRI:    /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


A

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....................... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinil de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplirnWarearordinirde

zi'a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de pe ordinea de zi /

zi a ședinței ordinare din data de ..^.Z.-.g?.A..â?Z^........


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul        ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinti-de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOST'mtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..............,T. ..                                 ..............................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL