Hotărârea nr. 48/2019

HCLS3 nr.48 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată Ia adresa Calea Dudești nr. 107, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

9               *

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39484/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35933/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 107, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


NR. 48

DIN 31.01.2019CABINET PRIMARTELEFON (004 Oii)


ROMÂNIA


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr......

Data....


0323- FAX' ;c2i) ți-i’iOAE-MĂîlcabir ■ ui, w -j.ro


C De ti nr. 191. s actor 3. <ju $4, Bucure ti. www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 107, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Dudești nr. 107 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 107, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Localejâector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și ap

MJului Local al Sectorului 3.


ROBERT SOCONF. DISPOZIȚIEI

NR. 252/2019 VICEPRIMAR ELENA PETRESCU

Datele diimneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorul ■' 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor leg. ?. Datele pot fi dezvăluite unor terți în h. ■ unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679’2016. printr-o cerere scrisă, semnată șt datată transmisă pe adresa Pontă iei Sector 3

Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/cîădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s~a deplasat în teren în data de <%. ^79 *a adresa: ____îd                           _______ ____, și a constatat următoarele:
f /■=

Anexa nr. 1b


Fișă. de ©vataareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Aflresă              durt^g/7 Z/Z.

3ata . .. ..1pX_Woț_________

1. acoperiș

înveli toare*

i

Punctaj

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

! Nu există

JFără degradări

‘              ,... ------------- ■ - “■ ■’ -                                  j

i

0

Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e ■ degradată parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea

’ materialului înveiitorii și remedieri locale.

1-2

1

□ Degradări medii

Inveiîtdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare : (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

1

i

i

1

1

□Degradări majore

1

i

i

i

i

1

invelitoare lipsește și/sau e i degradată în proporție de peste 3 0% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curouri/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

i r

8-12

j

{

j

i

1

i

* Indiferent de materialul din c

are este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, sîreașmă, atic*

1

Punctaj

Punctaj acordat

□ Fără degradări

0

!

1 Degradări minore

j

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt 'urme ae umiditate. Suficientă reparația punctuală.

,-2

1

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

t •

Jgfoeabisn, iirariane și elemesnte de tjhmicfeigerie*           ' Punctaj        Punctaj

_________T‘~‘          ___^__acor^Pl

. JNu este cazul

' Nu există

1

3 Fără degradări

0

J Degradări minore

: Sunt necesare reparații

1 punctuale și/sau curățarea ; jgheaburilor.

_-2

1

. Degradări medii

i Jgheaburi și buriane

i degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită

, înlocuire parțială

3-7

— .

..Degradări majore

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau

. lipsă (chiar și parțial). Lipsa i tubului de racord la rețeaua ! de canalizare. Necesită

! înlocuire totală.

8-12

i

Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

suprafață. Suprafețele se

__________________refac rotai. _____\                   ___

~Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există

Zugrăveală*


Punctaj        Punctaj

f Fără degradări

□ Degradări minoreJ Degradări medii


, remedierea punctuală.__

Zugrăveala exfoliată parțial i (IO-30% din suprafața fațadelor;. Suprafețele se


.Degradări majore


j rezugrăvesc.

' Zugrăveala exfoliată și/sau

■ decolorată peste 3 0% din suprafața fațadelor._________; Suprafețele se refac total. _j____

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Țâra piane*

Puncta

Punctaj

acordat

Tără degradări

!                                                             r

□ Degradări minore

V opsire 'defectuasă

(scorojită), ușoară uzură a

j materialului. Nu lipsesc             i-2

I elemente de tâmplărie.       i

: Tâmplăria se revopsește și

; se remediază punctual.      j

1

; Degradări medii

j Materialele componente

• deteriorate, deformate,

i nefoiosibile și/sau defecte i        3

(cei puțin un element).' Nu

■ lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

V

i                                                                        1

;Degradări majore

i Materialele componente outemic deteriorate st

1 ■* **

< deformate. Elemente de            4

tâmplărie lipsa (cel puțm un element). Necesită înlocuire completa.

□Elemente de tâmplărie-

ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Eleroefflîe decorative*

Punctaj

Punctaj i

acordat

JNu este căzui

~ (Fără degradări__

Elemente decorative

-^egraaăr: minore______ incomplete și/sau afectate în

Degradări medii

parțial (10-30% din                3-7

: lungime). Umiditate vizibilă ț

| pe alocuri. Necesită

! înlocuire și refacere parțială

Degradări majore

Elementele ae închidere

! sunt desprinse și degradate

i peste 30% din lungime.           8-12

■ Umiditate vizibilă. Necesită i

i înlocuire totală. Risc pentru

i trecători

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.■. FAȚADE

’encuială*

Punctai

i

i

Punctaj

acordai

IFără degradări

0

\Degradan minore

■ Degradări punctuale și

! incidentale ale tencuielii.

Fără

• igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

! 1 ■ - 1 f

I -2

!

--.

.Jegrauăr; rneoiiDegradări locale ale

’ tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor), igrasie ușoară.

Suprafețele se retencuiesc. i Porțiuni de tencuială ce cac, , se despnnd și/sau sunt puternic umede, tencuială

! r

; degradată peste 30% din J


8-12Degradări medii


timp ae factori atmosferic: și oioiogici__

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, mclusiv cele îndepărtate în mod acuziv__

Elemente decorativei desprinse, care prezintă nsc                       '—

Degradări majore         ‘ de cădere. Elemente de             4

î tmichigene care lipsesc.

______________' .Risc pentra trecători.___________________ ^indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polisriren, etc.


3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR __________

Șarpantă*                                                    Punctaj       Puncta;

__________ _____ acordat ,'LNu este căzui________ ;__________ __

"Fără degradări             ____ ________ __ C___       __

Coșuri ae fum cu cărămizi

desprinse, care prezintă risc

Degradări medii            de cădere. Coșuri de fum

care prezintă elemente de ___________decorațiuni lipsă.

Elemente din iemn rupte

! și/sau’lipsă, deformări majore ale structurii

■LDegradări majore           șarpantei. Coșim ae fum          8--2

și/sau lucarne iipsă parțial

sau totai. Risc pentru

_____j trecători.__z____

vSe vor iua în considerare și coșurile de mm, lucarnele, etc., componente ale șarpantei


Pereți5'

Punctaj

Punctaj

acordat

V

CFără degradări

u

.'Degradări medii

■ Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, sociu). Se vor face

x-7

compietăr- cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.


/©gradări majore


Crăpături de dimensiuni mar., structură sia&ită și/'sau deformată, elemente

, componente ale structuri; verticale lipsă parțial, sau total. Clădire ruină. Risc

■ pentru trecători.Reabilitarea se va face în oaza unu, proiect ce consolidare și


8-24reparații capitale, on se va '

< desființa în oaza unui                              ____

_________________i proiect tehnic autorizat.____ ___

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie c\ piatră, lemn, neton, etc.

Impnymiirire*                                            Puncta;

□ Nu este căzui

1 Nu există

□Fără degradări

n

□Degradări minore

: Zugrăveala și/sau vopsitona i împrejmuirii sunt exfoliate

; incidental. Posibilă

i remedierea punctuală.

\-2

□Degradări medii

A

s Elemente decorative componente lipsă, iar

i zugrăveala și/sau vopsitona

= împrejmuirii sunt exfoliate i

j în proporție de peste 10%

; din suprafață.

-

□Degradări majore

i împrejmuirea prezintă deformări, degradări,

! înclinări structurale vizibile.

1 Y             -                  T                                 !

i împrejmuirea lipsește

! parțial. Risc pentru

î trecători.

4

* Indiferent ae materialul din care este alcătuită împrejmuirea, și de elementele sale decorative.Cauzele probabile ale degradărilor ' __’_ ’’ZZ.... '.12__J

, □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpul ui, etc._________

■ a Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimpiicare în întreținerea unei

: clădiri

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a v Regulamentului local de urbanism, etc.

OBSERVAȚII__"______ ~~    '

tom. După completarea fișei ae evaluare se va calcula punctajul iota. _(înștimând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Rmaciajui de referință. In cazul în care imobilul evaiuat nu are anumite elemente supuse evaluării; punctajul maxim ai respectivei categorii neevaluate se va scădea din ounctaju: maxmr. de ■ 00 puncte ai fișei de evaluare. Rezultatul ooținut astfel reprezintă uunctajul dePuu etajul procentual. Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii 7 punctajului total la punctajul de referință (puctaj total/punctaj de referință (PT/PRxlOO). V

■ Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

l Categoria de impozitare a clădirii _______

' □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

•___,____________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________

■! □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21% și 40%

; □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și

80%

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și : 100%

: PUNCTAJ

; TOTAL


ti


PUNCTAJ

REFERINȚĂ

~ -

------------


;PUNCTAJ

!PROCENTUAI

7 O/


- CATEGORIA DE ț

i impozitam:

i :r.......d


întocmit,

/ AT.5tc/ d 6 gr cV4 S>3 U         firS-

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................ ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........</../.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NtFA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICA^lDRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

raport

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ......LJ....;........ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   .........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..^2./...^?/..!...         a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ....^A.^....-de pe ordinea de zi 7 suplimentarea~ordinif de zra ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /^NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul......X/f.............de pe


1/


supIimentareiLordiirîi de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ...5#..a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul Ă.^?.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA^EQSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.............r. A.         ....................................................


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL