Hotărârea nr. 478/2019

HCLS3 nr.478 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, care au obținut media 10 Ia examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 640267/23.09.2019 al grupului de consilieri locali PSD din cadrul Consiliului Local Sector 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 640842/24.09.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

  • -  Adresa nr. 640267/23.09.2019 a grupului de consilieri locali PSD ai Consiliul Local Sector 3;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HG 623/2019 privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VHI-a - 2019 și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019;

Art.9 alin. (7), art. 103 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

  • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art 166 alin. (2) lit. 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui premiu elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat în anul școlar 2018-2019, în sumă de 1.000 lei/elev, menționați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Fondurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art.l vor fi suportate din bugetul Sectorului 3.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură și Direcția Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR.

DIN 24.09.2019


Na ț ion Alti I ÎNSPICTORATUI. Șt'Ol AR. AL

9 Municipiului bucurești

TABEL

romania2019zeu

«wC^a '«clS3 W7 .

CU DATELE ELEVILOR MERITUOȘI CE AU OBTINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SI LA EVALUAREA NAȚIONALA IN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

NRCRT

NUME ELEV

UNITATEA DE tNVATAMANT

CLASA

TELEFON ELEV 1

EMAIL ELEV

TELEFON PĂRINTE

1

ȘCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU

VIII

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 92

VIII A

- . ' . •

1

3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.81

VIII A

-

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.195

VIII F

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.195

VIII C

6

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCUREȘTI

VIII

7

LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCUREȘTI

XII G

tREFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat

în anul școlar 2018-2019

Promovarea, susținerea performanței în educație și recunoașterea valorilor constituie un obiectiv important pentru consilierii locali din cadrul Consiliul Local al Sectorului 3.

Conform prevederilor art. 166 alin. (2) lit. I) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru buna funcționare a serviciilor publice privind educația.

în acest context Consiliul Local al Sectorului 3 a acordat și acordă un interes deosebit domeniului învățământului, promovează, susține performanța în educație și recunoaște valorile, fiind alături de elevii care, prin munca lor, au obținut note deosebite.

în acest sens, propunem premierea cu 1.000 lei pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat în anul școlar 2018-2019.

Prin premierea elevilor se răsplătește efortul acestora în realizarea de performanțe deosebite, oferindu-se, totodată și o motivație pentru noi performanțe.

De asemenea, premierea elevilor constituie modalitate de recunoaștere a efortului depus de aceștia la promovarea imaginii fiecărei unități de învățământ și a valorilor educaționale prin rezultatele excepționale obținute.

Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre, în vederea dezbaterii și adoptării.

PĂUNICĂ ADRIANA

Liderul de grup al PSt/ciin^adrul Cons

adrul Consiliul Local Sector 3SECTORULUI <

bucure?


TEltfON
Nr. 640842/24.09.2019

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, în anul școlar 2018-2019

Promovarea, susținerea performanței în educație și recunoașterea valorilor constituie un obiectiv important pentru Primăria Sectorului 3 și Consiliul Local al Sectorului 3-

Prin premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, în anul școlar 2018-2019, se răsplătește efortul acestora în realizarea de performanțe deosebite, oferindu-le, totodată și o motivație pentru noi performanțe.

De asemenea, premierea elevilor constituie modalitatea de recunoaștere a eforturilor depuse de către aceștia la promovarea imaginii fiecărei unități de învățământ și a valorilor educaționale prin rezultatele excepționale obținute

Având în vedere:

  • -  Adresa nr.640267/23.09.2019 a membrilor grupului PSD în cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 cu privire la inițierea unui proiect de hotărâre privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, în anul școlar 2018-2019

  • -  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Art.12 alin. (3), alin.(5)

considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, în anul școlar 2018-2019

Director Executiv Ai^cmct ~

Mihaela Nagy RAdutțanuOssicfc dmfwiejvo-i'Wj p^Tjonalu               Ju Frimlria fetunto 3 h confor.niuu eu Reiiîlan'iniiil Vrtiunii F-uropnc 2i":    J iu

se. 'ful întfepiiliirii <uribujiiler le. ssUc. Datele pot fi de v.'duiic unor unt îi      unui tvau L-.al justiuat. Vî; jntkli refc ■. JAtpiuriIo ..utt

Domnule Secretar General, Marius Mihaita

Va transmitem alaturat in vederea introducerii ca punct suplimentar pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data 24.09.2019, un proiect de hotarare privind, premierea elevilor care au obtinut nota 10 la examenul de Evaluare Naționala in anul școlar 2018/2019 si la examenul de Bacalaureat in anul școlar 2018/2019. Premierea va fi de 1000 RON / elev.

Inițiator Consilieri Locali PSD:


Paunica Adriana luliana Văduvă Voicu Alin lonu Tudor Elena Hontaru Valerica Belu-Sima Elena Daniela Baietica Nicoleta Mariana Marinescu Ionela Dobre Alexandru Marineata Marcel Radu Constantin Fleancu Florin Corneanu Antonio Ciprian Vasiliu Mariana


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economlco-soclale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......Z.....de pe ui dineu de ii /

suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordin ar e/extraordinarc din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de-zi-/-suplimentarea ordiniț/de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

J
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe         df; /

suplimentarea ordinii de zi â ședinței ordinare/extr^<(rdinare din data de..................................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                 ............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...A.......de pe

ordinpa-'tie’zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraorainare, și consideră că acesta A FOST / NU ^TOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-auex primat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE AțgA^DRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOJNEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraurdliiăre c


Comisia de administrație publică locală, juridij$, apărarea ordinii publice și respectarea , a analizat proiectul de de pe ordinea de zi /-suplimentarea ordinii de zi a ședinței


Comisia de administrație publica locala, juridică, apararea ordi drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data hotărâre înscris la punctul ordinare/-cxtraerdtrrarerși consideră că acesta A FOST / NU "A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELTNARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VO1NEAINOCENȚIU-IOAN