Hotărârea nr. 477/2019

HCLS3 nr.477 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudețti nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:
 • - Referatul de aprobare nr.639050/CP/23.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 638483/23,09.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

Nota internă nr. 3205/19.09.2019 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - Adresa nr. 638498/23.09.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

HCLS 3 nr. 416/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL pentru achiziționarea de utilaje, necesare operării în stația de sortare, conform Anexei la prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR.

DIN 24.09.2019

ANEXA la HCLS3 nr •'fi'Tf

Ah. 09. M9

1

Nr.

crt

DENUMIRE ACHIZIȚIE

r

Cantitate

Preț unitar (fără TVA) euro

Preț total

(fără TVA) - I euro     pi

1

-

Miniîncărcător frontal Bobcat S530

1

39.600

39.600

2

Stlvuîtor

3

17.850

53.550 Vi

3

încărcător frontal

2

186.450

I

372.900

4

Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig

2

124.760

249.520

5

Container tip benă basculabilă

10

4.750

47.500  |

6

|

Utilaj automatizat mono operator , bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

1

381.300

381.300 I

TOTAL EURO FARA TVA

TOTAL EURO CU TVA

1.144.370,00  1

1.361.800,30 I

CABINET PRIMAR

TELEFON 0 '1- 3)8 c„ 23 • ?,K FAX (x ț 021) 3>S 03 c.ț E-MAIL catH.r«tprirrirFj|pr:'narie3,ro

Calea Dudeșt' nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N, €^033

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3911.

Prin Hotărârea nr. 416/28.08.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, valoarea rectificată majorată a cheltuielilor incluzând și cheltuielile cu achiziția utilajelor necesare operării în stația de sortare.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înaintate prin adresa nr. 3220/20.09.2019 și înregistrată cu nr.637490/CP/20.09.2019, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorului - societatea Grădinariu Import Export SRL - în vederea încheierii unui contract îm valoare totală de 1,144.370,00 euro (exclusiv TVA), respectiv 1.361.800,30 euro (inclusiv TVA), pentru achiziționarea următoarelor utilaje necesare operării în stația de sortare:

 • - Miniîncărcător frontal (1 buc);

 • - Stivuitor (3 buc);

■ încărcător frontal (2 buc);

 • - Autospecială 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig (2 buc);

 • - Container tip benă basculabilă (10 buc);

Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc (1 buc)

Având în vedere faptul că asupra asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro inclusiv TVA hotărăște asociatul unic - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și ținând seama de raportul de specialitate nr. 638483/23.09.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.£«MAIL guvernant scor poratîva@ prim ar1e3.ro

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 638483/23.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr. 367/14.08.2018 a fost aprobată acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Planul de investiții și dotări al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, rectificat prin HCLS3 nr. 416/28.08.2019, include și achiziționarea de utilaje și containere necesare exploatării stației de sortare a deșeurilor municipale, la care face referire adresa nr. 3220/20.09.2019, înregistrată cu nr. 637490/20.09.2019, a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. Această adresă solicită Consiliului Local al Sectorului 3 acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL pentru achiziționarea unor utilaje necesare operării în stația de sortare, conform tabelului următor:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

Nr.

ort

DENUMIRE ACHlZqiE

Cantitate

Preț unitar (fără TVA) -euro

Preț total (fără TVA) -euro

1

■HnBrcAroător frontal Bobcat S530

1

39400

39400

2

Sthnritor

3

17450

5X550

3

încărcător frontal

2

18&450

372.900

4 |

Autospecială 3x4 pentru transport containere dotată cu cârlig

2

124.700

249420

* 1

Container t^> benă basoidabilă

IO

4.750

47400

C

UtflaJ automatizat mono operator , Mtateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

1

331400

381400

TOTAL EURO FARA TVA                                                           11444.370,00

TOTAL EURO CU TVA                                                             lj561.SOO,30

Astfel cum rezultă din nota internă nr. 3205/19.09.2019, parte componentă a documentației transmise de SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, au fost parcurse mai multe etape până la selecția finală a furnizorului.

In urma cererilor formulate de societate s-au primit următoarele oferte:

— MHS TRUCK & BUS SRL (oferta finală nr. 795/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3173/17.09.2019)

— EUROBODY HYDRAULICS SRL (oferta finală nr. 955/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3174/17.09.2019);

— Grădinarul Import-Export SRL(oferta finală nr. 2440/17.09.2019 înregistrată cu nr. 3175/17.09.2019)

Informațiile conținute în cele trei oferte sunt prezentate sintetic, într-o Anexă atașată documentației, pentru realizarea unui studiu comparativ.

în urma analizei (din perspectiva criteriului de atribuire - prețul cel mai scăzut, raportului calitate/preț pe durata de viață a utilajelor/echipamentelor, termenului de garanție și perioadei de livrare) a fost selectată câștigătoare oferta transmisă de către Grădinariu Import-Export SRL, respectându-se principiile eficienței, eficacității și economicității.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație al SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 46/20.09.2019 s-a aprobat propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în scopul încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, art.12, pct.12.1 lit. m) „ Adunarea Generală a Asociaților” „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro (una sută mii euro) inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil in buget,, și lit. o) „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății. ”.

PRIMĂRIA

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare conform documentelor prezentate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Sef Serviciu Control MartaCe

Compartiment Guvernantă Corporativă întocmit, Cornelia Pivniceru

Către:

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

SALUBRITATE

K Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                  Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritai

c.s3®vahoo.cam------ema

SECTOR 3

ii: salubritates3.runos(%gmail.com

CABINET PRIMAR

SD3 SALUBRITATE SI

DESZĂPEZIRE S3SR L intrare nr ZKJA^?.LUNA^â..ANl»f^9


Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.1., lit.m,: ,,hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil în buget. ’ ’

Consiliul de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46 /20.09.2019 acordarea unui mandat Președintelui CA pentru semnarea unui contract în vederea achiziției de utilaje necesare operării în stația de sortare.

SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE 83

Atașăm prezentei documentația care stă la baza propunerii de a aproba încheierea contractului de achiziție, cât și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/20.09.2019.

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare.

Cu deosebită considerație,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

SALUBRITATE ȘtDESZĂPEZIRES3

SO3 SALUBRITATE SI

DESZAPEZIRE-S3S.R.L. INTRARE NR

ZIUAR^?-LUf ■AMU

NOTĂ INTERNĂ

privind achiziția de utilaje necesare operării stației de sortare

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRI? S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere conturarea necesității asigurării unei bune funcționări a stației de sortare a deșeurilor menajere, cât și asigurarea unei rezerve tehnice pentru aceasta, precum și:

 • - HCLS3 nr. 416 / 28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 societatea dispune în prezent de premisele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activității.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate și într-un mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

 • A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:

 • - stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite să asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiență relevantă privind furnizarea de dotări similare, și în condiții de continuitate,

 • - stabilirea caracteristicilor tehnice necesare pentru buna desfășurare a activităților de care depinde achiziția acestor dotări,

 • - stabilirea criteriilor de selecție/departajare.

 • I.Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

* Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani: minim 10.000.000 lei

 • -      Să nu fi înregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale în ultimii 3 ani

Să nu se afle in situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertelor,

Minim 3 ani de activitate în domeniul principal de activitate (comerț cu autovehicule, autoutilitare, autospeciale ș.a.m.d.), de Ia data înființării

Număr mediu de angajați in ultimii 3 ani: 10

Sediu social sau punct de lucru pe raza Municipiului București sau Ilfov

Service propriu sau partener pe raza Municipiului București sau Ilfov

Portofoliu de clienți relevanți

® SALUBRITATE

ȘîDESZÂPEZfflESS

Să nu aibă datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

 • II.Stabilirea caracteristicilor tehnice

 • 1. Mini-încărcător frontal - 1 buc.

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg)

 • - combustibil: diesel;

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc;

 • - greutate maximă operațională: 3000 kg.

 • - putere: min. 30 KW, max. 50 KW.

 • 2.  Stivuitor - 3 buc.;

 • - combustibil: diesel;

 • - înălțime ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg;

 • - catarg cu înclinare;

 • - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;

 • 3. încărcător frontal - 2 buc.;

 • - combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc;

 • - putere: minim 110 KW/min. 650N/m;

 • - înălțime de ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;

 • 4. Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig - 2 buc:

 • - combustibil: diesel;

 • - transmisie: 8x4;

 • - cutie de viteze: manuală;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;

 • - capacitate de încărcare de minim 20 de tone; • - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)

 • - tip suspensie: arcuri parabolice;

filtru de particule cu auto-curățare;

 • 5. Container tip benă basculabilă -10 buc.;

 • - capacitate de încărcare de minim 32 mc;

 • - lungime container: 4500 - 7000 mm;

 • - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;

 • - role cu bucșe;

 • - grosime tablă: min. 3mm;

 • - podea ranforsată;

 • - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

 • 6. Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18mc - 1 buc.

 • - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate;

 • - putere de încărcare - minim 18 tone;

 • - combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;

 • - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărcare HOOKLIFT;

 • - putere de ridicare - minim 500kg;

 • - grad de compactare minim 2:1;

 • - secțiunea compactorului realizata din oțel de minim 3mm;

 • - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

NOTĂ: CANTITĂȚILE SUNT ORIENTATIVE, CUMPĂRĂTORUL REZERVÂNDU-ȘI DREPTUL DE A SUPLIMENTA SAU REDUCE NUMĂRUL DE UTILAJE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

 • III. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute în vedere

Principal: Raportul calitate preț pe durata de viață a utilajului/echipamentului.

Secundare:

Unitate service mobilă

Cuantumul avansului (maxim 15% sau mai puțin) Termen de livrare maxim de la data confirmării comenzii

 • B.     Lansarea cererilor de ofertă, către 3 potențiali furnizori, respectiv:

 • 1. EuroBody Hydraulics S.R.L., cunr. înreg. 3103/ 11.09.2019

 • 2. MHS TRUCK & BUS S.R.L., cu nr. înreg. 3104/11.09.2019

 • 3. Grădinariu Import-Export S.R.L, cu nr. înreg. 3105 / 11.09.2019

 • C.    Primirea ofertelor:

 • 1. MHS TRUCK & BUS S.R.L., cu nr. înreg. 3125 / 13.09.2019

 • 2. EuroBody Hydraulics S.R.L., cunr. înreg. 3126 / 13.09.2019

 • 3. GrădinariuImport-Export S.R.L, cunr. înreg. 3127/13.09.2019

 • D.    Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili:

 • 1. MHS TRUCK&BUS S.R.L.

 • 2. EuroBody Hydraulics S.R.L.

 • 3. Grădinariu Import-Export S.R.L.

Din analiza ofertelor primite a reieșit faptul că toți furnizorii au respectat cerințele minime tehnice stabilite în cererea de ofertă, utilajele și echipamentele fiind construite și echipate în conformitate cu specificul activității pentru care se dorește achiziționarea acestora.

Totodată, în urma analizei ofertelor s-a stabilit faptul că niciun furnizor nu a transmis informații complete referitoare la termenul de livrare pentru fiecare utilaj/echipament în parte, respectiv perioada de garanție pentru fiecare utilaj/echipament, așa cum era solicitat în cererea de ofertă transmisă.

în acest sens, a fost transmisă o adresă de clarificare către toți furnizorii mai sus menționați, prin care au fost solicitate informații cu privire la perioada de livrare, termenul de garanție, cât și prețul final al utilajelor/echipamentelor în situația în care acesta a suferit modificări.

în urma adreselor de clarificare primite, au reieșit următoarele:

- Societatea Grădinariu Import Export S.R.L. oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni, termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 90 de zile. Avansul solicitat este de 15%, urmând ca diferența de 85% să fie achitată în termen de 30 de zile de la livrare. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de 1.144.370 (euro, fără TVA), respectiv 1.361.800,30 (euro, cu TVA inclus);

® SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3

 • - Societatea MHS Truck & Bus S.RX. oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni, termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 90 de zile. Avansul solicitat este de 20%, urmând ca diferența de 80% să fie achitată în termen de 30 de zile de la livrare. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de 1.195.700 (euro, fără TVA), respectiv 1.422.883 (euro, cu TVA inclus);

 • - Societatea EuroBody Hydraulics S.R.L. oferă pentru fiecare utilaj/echipament o garanție de 12 luni, termenul de livrare pentru fiecare produs fiind de 120 de zile. Nu au fost oferite informații cu privire la avansul solicitat. Prețul total al utilajelor și al echipamentelor este de 1.191.389 (euro, fără TVA), respectiv 1.417.752,91 (euro, cu TVA inclus);

Pentru mai multe detalii referitoare la prețurile unitare ale fiecărui utilaj/echipament, a fost întocmită Anexa nr. 1 care cuprinde și o comparație a ofertelor transmise de către cei 3 furnizori.

Având în vedere ofertele primite, raportul calitate/preț pe durata de viață a utilaj elor/echipamentelor, prețurile unitare cele mai mici, termenul de garanție și perioada de livrare, consider că oferta cea mai avantajoasă este cea transmisă de către societatea Grădinariu Import Export S.R.L.

întocmit,

Cosmin IlieDinculescu Maxim

ANEXAI ■ TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTEMiniincarcator frontal

capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg) combustibil: diesel;

sistem de cuplare rapidă;

capacitate cilindrică; între 2000 2500cmc; greutate maximă operațională: 3000 kg.

putere: tnin. 30 KW, max. 50 KW.Stivui tor

combustiM: diesel;

- înălțime ridicare: mln. 4 m;

-capacitate nominala de ridicare; mln. 2500 kt -catarg cu înclinare;

-garda I» sol minimă sub catarg: min. 120 mm;


încărcător frontal

-combustibH:diesel,-

ca puci ta te cilindrică: min, 6000 cmc, max. 7500 cmc;

 • - putere1 minim 110 KW/mln. 650N/m;

-înălțime de ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate de încărcare cupă: mln. 4 mc;


Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârHg

 • - combustibil diesel;

 • - transmisie: 8x4;

 • - cutie de viteze: manuală;

 • - norma de poluare: Euro G;

 • - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;

capacitate de încărcare de minim 20 de tone;

-înălțime cârlig standard: 1.570 mm (cont Dir. DIN3D722)

 • - tip suspensie: arcuri parabolice;

 • - filtru de particule cu autocurățare.


MHS Truck& Bus


Denumire ofertantf Gradlnariu Import Export


Preț unitar (fara TVA) -


Specificații tehnice


Preț total {fara TVA) -


Preț unitar (fara TVA) -


Miniincarcator frontal Bobcat $530

 • - capacitate incarcare cupa: 1737 kg;

 • - combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrica: 2196 cmc;

 • - greutate maxima operaționala 2815 kg;

 • - putere 36.4 kW

 • - sistem de cuplare rapida;

 • - garda la sol 185 mm;

 • - transmisie: pompe hidrostatice cu piston în tandem reglabile infinit

 • - Inaltime operaționala 3901 mm;

 • - motor Kubota


Stlvurtor Maximal M 2.5T

 • - combustibil diesel;

 • - inaltime ridicare 4350 mm;

■ capacitate nominala de ridicare: 2500 kg;

 • - catarg eu indinare;

 • - garda la sol sub catarg: 125 mm;

 • - putere 42.1 KW;

 • - capacitate cilindrica 3318 cmc;

-transmisie Powershlft

 • - Motor YANMAR

 • - ridicare libera 160 mm


încărcător frontal CASE 621F

 • - motor FPT, model F4HFE613W,Tîer 4;

 • - combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrica: 6700 cmc;

 • - putere: 128 KW/1800 RPM, cuplu 730 Nm;

inaltime de ridicare 4928 mm;

 • - capacitate de incarcare cupa: 4 mc,

 • - transmisia Autoshlft cU 4 trepte fata + 3 spate

■ axe cu diferențial blocabil


Autospeciala M AN TGS 35.400 8x4 BL pentru transport containere dotata cu cârlig

 • - combustibil1, diesel;

 • - transmisie 8x4;

 • - cutie de viteza manuala cu 16 trepte;

 • - norma de poluare Euro 6;

 • - capacitate cilindrica: 9037 cmc; -capacitate de incarcare: 20 tone;

 • - inaltime cârlig standard 1570 mm;

 • - sistem hidraulic blocare container; tip suspense: arcuri parabolice;

 • - filtru de particule cu autocuratare;

 • - telecomanda pentru operațiunile de incarcare/descarcare in cabina șoferului42,500


384,000


186,450specificații tehnice


Miniincarcator frontal Bobcat 5530

 • - capacitate Irwarcare cupa: 1737 kg

 • - capacitate cilindrica: 2196 cmc;

 • - greutate maxima operaționala 2815 kg;

 • - putem 36.4 KW;

 • - Motor Diesel Kubota;

 • - sistem de cuplare rapida;

 • - inaltime operaționala 3901 mm;

 • - garda la soi 185 mm


Stlvultor

 • - echipat cu motor diesel;

 • - capacitate de încărcare: 2500 kg; -transmisie hidraulica;

catarg duplex pana la triplex cu înălțimi de ridicare4000 mm;

 • - free lift intre 495 mm sl 2595 mm;

 • - inclinatie catarg între 6/12 sî 3/6 grade;

 • - putere 35.4 KW;

 • - lungime furci de 1220 mm;


încărcător frontal

 • - Motor Diesel;

 • - putere bruta 150 kw la minim 2200 rot/mln;

 • - putere neta 180 kw la minim 2200 rot/min;

 • - capacitate cilindrica de 6700 cmc;

• capacitate de incarcare cupa de 4 mc;

 • - inaltime de ridicare la hoitul cupei de 4105 mm


Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig -diesel;

 • - nivel poluare Euro 6;

 • - putere 420 CP;

 • - cilindree 12500 cmc;

 • - masa totala maxima autorizata 40.000 kg;

 • - filtru de particule cu autocuratare

 • - transmisie 8x4;

 • - cutie de viteze manuala min. 16 viteze înalte, 2 viteze înapoi;

 • - suspensii pe arcuri parabolice;

• inaltime cârlig standard 1570 mmEurobedy


Mini ih ca rea tw frontal Gehl R150 -capacitate de incarcare cupa 1700 kg;

 • - combustibil: diesel;

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - greutate maxime operaționala: 2796 kg;

 • - capacitate cilindrica 2190 cmc;

 • - putere: 34.5 KW;

 • - motor Diesel YANMAR;

 • - garda la sol 160 mm;

 • - transmisie: pompe hidrostatice cu piston In tandem reglabile infinit;

 • - Inaltime operaționala 3023 mm;

 • - inaltime cu cabina operator: 1908 mm


Stivui tor HC 2.5T -combustibil: diesel;

 • - înălțime ridicare: 4000 mm;

 • - ridicare libera: 150 mm;

 • - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg;

 • - catarg cu înclinare;

 • - garda la sol minimă sub catarg: 123 mm;

 • - putere: 42.1 KW;

 • - motor Diesel YANMAR;

 • - transmisie Powershlft; -furci: 1100x120x40 mm;

 • - capacitate cilindrica: 3318 cmc.


încărcător frontal Hyundai HL960

combustibil: diesel,-

capacitate cltindrică: 6700 cmc;

 • - G cilindri;

 • - putere 168 KW/2200 rpm, cuplu 700 Nm

 • - Motor Cummins, Tîer 4 Flnal;

 • - putere: minim 110 KW/mln. 650N/m;

 • - înălțime de ridicare la boitul cupei: 4105 mm;

 • - capacitate de încărcare cupă: 4 mc;

 • - transmisia: 5 trepte fata, 3 trepte spate.


Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cărGg

 • - combustibil: diesel;

 • - transmisie: Bx4;

 • - cutie de viteze: manuală cu 16 trepte

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - capacitate de încărcare: 20 de tone;

 • - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN3O722)

 • - sistem hidraulic blocare container;

 • - telecomanda pt. operațiunile de incarcare/descarcare in cabina șoferului;

 • - tip suspensie: arcuri parabolice;

 • - filtru de particule cu autocurățare.Preț unitar minim (fara TVA) -


(fara TVA) -

euro


Gradina clu Import


Gradinariu Import


Gradinariu

Import


ldln2


ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

Preturi minime

NR. CRT.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Nr.

Buc.

Denumire trfertanti

MHS Truck&Bus

Gradlnariu Import Export

Eurobody

Preț unitar (fata TVA)-euro

Specificații tehnice

Preț tatei (tara TVA) -euro

Preț unitar ’ (tara TVA) -euro

Specificații tehnice

Preț total (fara TVA) -euro

Preț unitar (fara TVA)-

euro

Specificații tehnice

Preț total (fara TVA) -euro

Preț unitar minim (fara TVA) -euro

Prat total (faraTVA)-euro

Ofertat de:

5

Container tip benă bascula bilă

 • - capacitate de încărcare de mmim 32 mc;

 • - lungime container; 4500 - 7000 mm;

 • - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;

 • - role cu bucșe;

-grosime tablă: mln. 3mm;

-podea ranforsată;

-pereți prevăzut! cu ranforsări verticale

10

5,400

Container tip benă b ase u labilă capacitate de incarrare de 32 mc; lungime container: 7000 mm;

-podea lanforsată;

pereți prevăzuți cu ranforsărl verticale

 • - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;

 • - role cu bucșe;

 • - grosime tablă; îmm pereții laterali si 4 mm podea;

54,000

4,750

Container tip benă bascul a bilă

tip container: deschis;

2 usi cu sistem de inchidere fiecare;

4 balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare;

2 role cu bucșe cu sistem de lubrifiere cu gresoare;

înălțimea cârligului 1570 mm;

tabla otel podea de 4 mm, pereți de 3

 • - pereții containerului rigidizați, prevazutl cu ranforsări verticale;

 • - scara acces in partea frontala, cârlige pt. agatarea prelatei

47500

5,050

Container tip benă bascu labilă capacitate de încărcare: 32 mc; lungime container: 7000 mm;

nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;

 • - role cu bucșe;

 • - grosime tablă: îmm pereții laterali si 4 mm podea;

podea ranforsată;

 • - pereți prevâzuțl cu ranforsărl verticale

5O,5fX)

4,750

47,500

Gradlnariu Import Export

fl

Utilaj automatizat mano operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

-dotatcu sistem dn prindere cere va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât șl a celor de suprafață și semi îngropate;

 • - putere de încărcare - minim 18 tone; -combustibil; diesel;

 • - norma de poluare: Euro 6:

-dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată; -compactor Interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărcare HOOKLIFT-

putere de ridicare - minim 500kg,

 • - grad de compactare minim 2:1;

secțiunea compacturului realizata din oțel de minim 3mm;

 • - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeuri le de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

1

398,300

Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

 • - dutat cu sistem do prindere ce permite prinderea, ridicarea șl golirea, atât a contalnerelorîngropate, cât și a celor de suprafață șl seml îngropate,-

 • - putere de încărcare- 18 tone; -combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Euro 5;

 • - datată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;

 • - com pact or interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărcare HOOKLÎFT; -putere de ridicare- SOOfcg;

 • - grad de compactare 21;

 • - secțiunea compactorukli realizata din ațe de 3mm;

 • - utilajul este capabil să trateze deșeuri le de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.}

398,300

381,300

Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru cote da re deșeuri, 18 mc

 • - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea șl golirea, atât a containeraforlngropate, cât și a celor de suprafață șl seml îngropate;

 • - putere de încărcare -18 tone;

 • - combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;

 • - campactor interschimbabil (capacitate de 18 mc);

 • - sistem de încărcare HOOKLÎFT;

 • - putere de ridicate - minim SOOkg;

 • - grad de compactare minim 2:1;

 • - secțiunea compactorulul realizata din ofe de minim îmm;

 • - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșp.urlle de diferite tipuri (In amestec, hărtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

381300

399,800

Utilaj automatizat mano operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

 • - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea șl golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și seml îngropate;

 • - putere de încărcate : 18 tone; -combustibil: diesel;

 • - norma de poluare; Euro 6;

-dotată cu Instalație de lubrifiere centralizată automată;

-compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărca re HOOKLÎFT; putere de ridicare: SOOkg;

 • - grad de compactare 2:1 (funcție de tipul de deseu)

 • - secțiunea compactorului realizata din oțe de 3mn?;

 • - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hărtie/carton, pet/pJastk, organic, sticlă, etc.)

399,800

361,300

381,300

Gradlnariu

Import Export

TOTAL EURO FAR ATVA

1,195,700. DO

1,144,370,00

1,191,389.00

TOTAL EURO CU TVA

1,422,833.00

1,361^00,30

1,417,752.91

‘ MU*» '  ~

SALUBRITATE

X^g^ȘIDESZAFEZRESS


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C. U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

.. *

email: salubritate.s3@vahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 46/20.09.2019

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R-L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nicîo abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru achiziționarea utilajelor necesare operării în stația de sortare.EuroBodySediu social: Strada Chiciurei or. 47,031372

Punct de lucru: Sal Dragomiresli-Deal, Comuna Dragomiresti-Vals,

Aleea Maria-laura, nr.2-8, Hala E,

A1 Business Park Județ Ilfov, ROMAN IA

Hydraulics

SD3 SALUBRITATE S deszăpezire sap-RL. MRAHE HR.


Către: SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, București

CUI: RO 37804020; Reg. Com : J40/9896/2O17

Nr. 95S /17.09.2018

Răspuns cerere oferta nr. 3171/17.09.2019

SC EUROBODY HYDRAULICS SRL este o companie fondata in 02.02.2015 avand capital integral romanesc ce are domeniu de activitate construcția de caroserii industriale grele. Execuția echipamentelor este realizata la standarde europene iar experiența personalului este de peste 15 ani.

Construim atat caroserii simple (bene basculabile. platforme transport, stropitori stradale) cal si complexe, adaptate fiecărui client pentru lucrări specializate, de nisa (ateliere de monitorizare si răspuns in cazuri de urgenta, mașini de pompieri, nacele linii calc ferata, interschimbabile, s.a.m.d),

EUROBODY HYDRAULICS construiește caroserii pentru toata gama de autovehicule: Citroen. DAF, Ford. Iveco, MAN, Renault. Scania. Volkswagen. Volvo etc.

e Punctul de lucru : Sat Dragomiresti-Deal, Comuna Dragomiresti-Vale. Aleea Maria-Liium, nr.2-8. Hala E, Al Business Park. Județ Ilfov, ROMANIA

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani tic zile a fost:

 • *  2016-9.355.039 RON

C 2017- 12.237.532 RON

o 2018-31.376.728 RON

iar situația contului profil/pierdere in ultimii 3 ani a fost:

2016-> -700.884 RON

. 2017->- 1.454.696 RON

 • •  2018 -> 2.228.948 RON

Numărul mediu de angajați in ultimii 3 ani:

»  2016-28 angajați

o 2017-30 angajați

« 2018 - 36 angajați


Hydraulîcs

Menționam ca la data depunerii ofertei ca societatea noastra nu sc regăsește in nicuna dintre situațiile menționate de legea 86/2014 privind procedura de insolventa, De asemenea, nu figuram cu nicio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

Data: 17.09.2019


ANEXA 1

NR.

CRT.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Nr. Bucăți

PREȚ UNITAR (fara TVA) -euro

Specificații tehnice

1

Miniincarcator frontal

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg)

 • - combustibil: diesel;

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc;

 • - greutate maximă operațională: 3000 kg,

 • - putere: min. 30 KW, max. 50 KW.

1

42.300

Miniincarcator frontal Gehl R150 capacitate de încărcare cupă: 1,5 mc (1.700 kg conform ISO 14397-1) -combustibil: diesel;

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - capacitate cilindrică: 2190 cmc;

 • - greutate maximă operațională: 2.796 kg.

 • - putere: 34.5 KW.

 • - motor diesel YANMAR -transmisie: pompe hidrostatice cu piston în tandem reglabile infinit, acționând două motoare hidrostatice complet reversibile

 • - înălțime operațională: 3.023 mm

 • - înălțime cu cabină de operator: 1908 mm

-garda la sol 160 mm

2

Sti vuitor

 • - combustibil: diesel;

 • - înălțime ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg; -catarg cu înclinare;

 • - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;

3

18.743

Stivuitor HC 2.5T

-combustibil; diesel;

-înălțime ridicare: 4.000 mm

 • - ridicare libera: 150 mm

 • - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg;

-catarg cu înclinare;

-garda la sol sub catarg: 123 mm;

 • - furci: 1100x120x40 mm

-transmisie Powershift

 • - motor: diesel Yanmar

 • - putere: 42.1 kW

 • - capacitate cilindrica: 3.318 cmc

EuroBody

Hydraulics


Sediu social: Slrada Chiciurei nr 47.031872 Punct de lucru: Sal Dragomiresîi-Deal, Comuna Dragomiresti-Valn, Aleea Maria Laura, nr.2-8, Hala £.

A1 Business Park. Județ Ilfov. ROMANIA


EuroBody

Hydraulîcs

3

încărcător frontal

 • - combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrică: min.

6000 cmc, max. 7500 cmc;

 • - putere: minim 110 KW/min. 650N/m;

 • - înălțime de ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;

2

194.330

i

încărcător frontal Hyundai HL960 Motor:

-Cummins, Tier 4 Final

-combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrică: 6.700 cmc;

 • - 6 cilindri

 • - putere: 168 KW/ 2200 RPM, cuplu

700 Nm;

-înălțimede ridicare (la boitul cupei): 4.105 mm;

 • - capacitate de încărcare cupă: 4 mc;

-transmisia: 5 trepte fata + 3 spate

4

Autospeciala 2x4 pentru transport containere dotată cu cârlig

 • - combustibil: diesel;

 • - transmisie: 8x4;

 • - cutie de viteze: manuală;

 • - norma de poluare: Luro 6;

 • - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;

 • - capacitate de încărcare de minim 20 de tone;

'înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)

 • - tip suspensie: arcuri parabolice;

 • - filtru de particule cu autocurățare.

2

i

126.950

Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig -combustibil: diesel;

■ transmisie: 8x4;

 • - cutie de viteze; manuala cu 16

trepte;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;

 • - capacitate de încărcare: 20 de tone;

-înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)

 • - sistem hidraulic blocare container

 • - telecomada pentru operațiunile de încărcare/descărcare in cabina șoferului

 • - tip suspensie: arcuri parabolice; -filtru de particule cu autocurățare.

5

Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc;- lungime container: 4500 - 7000 mm;-nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;- role cu bucșe;- grosime tablă: min. 3mm;- podea ranforsată;-pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

10

5.050

Container tip benă basculabilă

 • - capacitate de încărcare de 32 mc;

 • - lungime container: 7000 mm;

 • - nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;

 • - role cu bucșe;

-grosime tablă: 3mm pereți laterali si 4 mm podea;

 • - podea ranforsată;

 • - pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

SC EUROBODY HYDRAUUCSSRL

Cod fecal RO 34049173

Nr. Rsg.Com.:J40/1157/2015

I BAN: R050INGB0003999S04813248

Banca: ING ROMANIA

EuroBodySediu social: Strada Chiciurei rr. 47,031872

Punct de lucru: Sat Dragoniiresti-Dcal. Comuna Dragomiresti-Vafo. Aleea Maria-Laura, nr.2-8, Hala E, Al Business Park, Jude! ilfov, ROMANIA


Hydrauhcs

6

Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

 • - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și senii îngropate;

 • - putere de încărcare - minim 18 tone;

 • - combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;

 • - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărcare

HOOKLIFT;

 • - putere de ridicare - minim 500kg;

 • - grad de compactare minim 2:1;

 • - secțiunea compactorului realizata din oțel de minim

3 mm;

 • - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

1

1

399.800

Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

J

 • - dotat cu sistem de prindere ce     j

permite prinderea, ridicarea și       i

golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață

și semi îngropate;

putere de încărcare - 18 tone;

 • - combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - dotată cu instalație de iubrifiere centralizată/ automată;

 • - compactor interschimbabil (capacitate de 38 mc);

 • - sistem de încărcare HOOKLIFT;

 • - putere de ridicare - 500kg;

■ grad de compactare 2:l(functie de tipul de deseu);

 • - secțiunea compactorului realizata din oțel de 3mm;

 • - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

TOTAL EURO FAR A TVA

1.191.389,00 EURO

TOTAL EURO CU TVA

1.417.752,91 EURO

 • -   Termen de garanție ia toate produsele din tabelul de mai sus: 12 luni

 • -  Termen de livrare: 120 de zile de la semnarea contractului.

Data: 17.09.2019Către: SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 2, sector 3, București

CUI : RO 37804020; Reg. Com : J40/9896/2017

S03 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE ȘXȘJI-1-. !HIR*8E NR. ..x2.6*V....s......


Nr./2440/17.09.2019

REF: Cerere de ofertă nr. 3171/17.09.2019

SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL a fost înființata in 19.01.1994, fiind de peste 24 de ani unul dintre cei mai mari integratori din Romania, cu proiecte complexe, atat in mediul privat cat si pentru autoritatiie publice, in următoarele domenii:

 • > Echipamente de utilitate publice, atat pentru vara cat si îarn®

 • maturatori, echipamente multifuncționale, eutocompactoare pentru deșeuri, incarcatoare frontale, aspiratoare urbane, vidanje echipamente de incarcat sî descărcat containere,autoplatforme de ridicat mașini, tractoare, etc.

 • Cisterne, raspanditoare de material antiderapant, diferite alte accesorii de deszăpezire, etc

 • > Echipamente complexe din domeniul construcțiilor

 • Incarcatoare frontale, buldoexcavatoare, excavatoare, autogredere, macarale, vibrocompactoare, statiî de aspalt etc

 • > Autospeciale pentru situații de urgenta

 • Autospeciale de stins incendii, mașini de descarcerare, scări de salvare la înălțime, etc

 • > Echipamente pentru Managementul Integrat al Deșeurilor

 • Autocompactoare, statiî de sortare si transfer, pubele si containere, platforme subterane si supraterane pentru colectare selectiva etc

Cifra de afaceri a companiei pe ultimii 3 ani de zile a fost:

 • > 2016 -119,769,491 RON

 • > 2017-107.177.565 RON

 • > 2018-184.699.712 RON

Situația contului profit/plerdere in ultimii 3 ani a fost:

 • > 2016- 6,045,187 RON

 • > 2017- 5.913.650 RON

 • > 2018 -13,225,002 RON

Numărul mediu de angajați In ultimii 3 ani:

 • > 2016-49 angajați

 • > 2017 - 45 angajați

 • > 2018-41 angajați

_________________________ www.gradinariu.ro_____________*

Sediu social: Str, Chiciurel nr 47, Sector 3, București. România; J40/841/1994; CtF: RO6348490; Capital social: 280.200 lei Cont: RO93 BRDE450S V057 3090 4500; BRD Groupe Sociele Generaie-SMCC; Tel: 004(021)344.14 89; Fax: 004(021)344.14.92;

E-mail: offlce@gradlnariu.ro


MRMVI

GRADINARIU

Weea la. Soluția mea. Succesul nostru.

Amplasarea sediului social sau punctelor de lucru:

o Sediul Social: Str, Chiciurei, nr. 47, Sector 3, București

 • •  Punctul de lucru: Str. Drumul Binelui, nr. 119, Sector 4, București

 • •  Punct de lucru : Bld Energeticienilor, nr. 92-98 , Sector 3, București

Din punctul de vedere al service-ului, societatea noastra acorda o atentie deosebita necesităților beneficiarilor si rezolvării in timp util a eventualelor probleme, atat in perioada de garanție cat si post garanție. Astfel, SC Gradinariu Import Export deține autorizație RAR pentru service'ui tuturor echipamentelor comercilizate, atat in service-ul aflat la punctul de lucru din Str Drumul Binelui nr 119, Sect4, București, cat si prin cele 3 unitati de service mobil.

Facem mențiunea ca la data depunerii ofertei ca societatea noastra nu se regăsește in nicuna dintre situațiile menționate de legea 86/2014 privind procedura de insoîventa. De asemenea, nu figuram cu nicio datorie la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.


Data: 17.09.2019

______www.gradinariu.ro _______________________

Oferta tehnico-economiea:

ANEXA l - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

NR.

CRT.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Nr.

Bucăți

j PREȚ

j UNITAR

; (faraTVA)

- euro

Specificații tehnice

Miniincarcator frontal

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 1.5 mc (1500 kg)

 • - combustibil: diesel:

 • - sistem de cuplare rapida:

 • - capacitate cilindricii: între 2000 și 2500 cmc;

 • - greutate maximă operațională: 3000 kg.

 • - putere: min. 30 KW, max, 50 KW.

1

39.600

Minilncarcator frontul

BOBCAT S530

 • - capacitate de încărcare cupă:

1.5 mc (1737 kg conform ISO 14397-1)

 • - forță de smulgere la ridicare 1793 daN

 • - forță de smulgere la basculare 1749 daN

 • - combustibil: diesel;

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - capacitate cilindrică: 2196 cmc;

 • - greutate maximă operațională: 2815 kg.

 • - putere: 36.4 KW.

 • - motor diesel Kubota

 • - transmisie: pompe hidrostatice cu piston în tandem reglabile infinit, acționând două motoare hidrostatice complet reversibile

 • - înălțime operațională; 3901.0 mm

 • - înălțime cu cabină de operator: 1972.0 mm

-garda la sol 185.0 mm

2

Stivuitor

 • - combustibil: diesel;

 • - înăi|ime ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg;

 • - catarg cu înclinare:

 • - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm:

3

17.850

Stivuitor

 • -  Echipate cu motoare diesel .

 • -  Capacitate de încurcare dc 2500kg;

 • -  Centru de greutate 500 mm;

 • -  Transmisie hidraulica tip Powershift l/l;

 • -  Catarg duplex pana la triplex cu înălțimi de ridicare 4000 mm;

 • -  Free lift intre 495 mm si 2595 mm;

 • -  Înălțimea stivuitorului cu catarg coborât pentru valori cuprinse intre 1495 tnm-3600 mm;

 • -  înclinație catarg intre 6/12 si 3/6 grade;

 • -  3 valve cu conexiune


'WIWW


GRADINARIU

ldi2Q3 ta Soluția mea, Succesul nostru


kl
Fj
___www.gradinariu.ro_________________________________

Sediu social: Str. Chlciurei nr 47, Sector 3, București, România; J40/B41/1994; CIF: RO5348490; Capital social: 260.200 lei Cont: RO93 BRDE45QS V057 3090 4500; BRD Groupe Societe Generale-SMCC; Tei: 004(021)344.14 89; Fax; 004(021)344.14 92;

E-maif: office@gradinariu.ro


GRADINARIU **

Ideea ta Soluția mea. Succesul nostru.
încărcător frontal

 • - combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc;

 • - putere: minim 110 KW/rnin. 650N/m;

 • - înăl|ime de ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;


186.450


Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig

 • - combustibil: diesel;

 • - transmisie: 8x4;

 • - cutie de viteze: manuală;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;

 • - capacitate de încărcare de minim 20 de tone;

 • - înălțime cârlig standard; 1,570 mm (conf. Dir. DIN30722)124.760


hidraulica;

 • -  Translație Cascade;

 • -  Lungime furci dc 1220 mm;

 • -  Greutate stivuilor cuprinsa intre 3448 si 3840 Kg;

 • -  Capacitate rezervor - 601 si 4 cilindrii;

I - Putere: 35.4KW

i- Viteza maxima de deplasare (cu/fara sarcina) -17/19 km/h;

 • -  Viteza de ridicare (cu/fara sarcina) -0,56/0.6 m/s:

" Tracțiune0.43-11,55 KN;


încărcător frontai:

Motor:

-Diesel controlat in 4 timpi cu turbosuflanta si răcire intermediara

-Nivel de poluare : minim i ier 4F

-Putereabruta: ISO kw la minim 2200 raVmln

-Puterea neta : 180 kw la minim 2200 rot/min

-Cuplu maxim : maxim 100 kg-m la minim 1400 rot/min -Număr cilindrii: 6

-Hapori de compresie : i6.0 -18.0:1

-Filtru de aer eu elemente dubit uscate, in minim 2 trepte -Altemaior-. 24 V . 80-100 A -Baterie: 2xI2Vx160-l80 Ah

 • - capacitate cilindrică: 6.700 cmc;

 • - putere: 168 KW7 2200 RPM, cuplu 700 Nm;

 • - înălțime dc ridicate (ia boitul cupei): 4.105 mm;

 • - capacitate de încărcare cupă: 4 mc;

 • - transmisia: 5 trepte tata + 3

șpațe_.__b ___________


I

I

1

.-4---------------------------------------

i Autospeciala 8x4 pentru l transport containere dotată cu f cârlig

diesel

nivei poluare: EURO 6, conform normativelor europene in vigoare putere; 420 CP, cuplu ,2100 Nm alimentare : injecție directa common-raii:

cilindree: 12.500 cmc radiator si intcrcooler pana la 35“ _ temperatura medi u inconjurător


__________________www.gradinariu. roGRADINARIU

i'teea la SotuMa mea, Succesul nostru,ș

i

i

t


sistem de răcire : cu lichid; anligel pentru temperaturi mai reci de -35 grade

masa maxima total autorizata : i 4U.00U kg

Masa maxima autorizata pe axe : i 8000 kg pe fiecare axa fata si ■ 13.000 kg pe fiecare axa spate, filtru de particule cu autocitratarc nivel sonor conform normativelor europene in vigoare defieetor de aer prafului filtru de combustibil separator de apa frana pe evacuare electronic - minim 3 trepte de frânare tempomat ambreiaj monodisc cu diametru minim 430 mm admisie aer ridicata compresor aer monociliudru , minim 360 cmc

T ransmisie:

8x4 axele fată directoare axele spate motoare aerisire axa spate ridicata blocaj diferențial axa spate Cutie de viteze:


împotriva


încălzit cu


eontroim


cutie de viteze manuala minim 16 viteze înainte si minim 2 viteze înapoi

Suspensii:

axele fala minim 2 x 9500 kg -arcuri parabolice

axele spate minim 2 x lb.000 kg

 • - arcuri parat»! icc stabilizator axe fata si axe spate

Rezervoare combustibil:

rezervor combustibil minim 4001 pe partea dreapta

rezervor AdBlue minim 30 1 ( Consum de AdBlue sub 4/100 I motorina)

capac rezervor combustibil cu aerisire si închidere cu cheie capac rezervor AdBlue închidere cu cheie

 • - înăljimc cârlig standard: 1.570 mm (conf. Dir. DIN30722)

www.gradlnariu.ro___


GRADINARIU

lUaea ta Sotulța maa. Succesul nostru
Container tip benă basculabilă

- capacitate de încărcare de minim 32 mc;- lungime container: 4500 - 7000 mm:- nr. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță;- role cu bucșe;- grosime tablă: mîn. 3mm;- podea ranforsată:- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale4.750


Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, ît mc

 • - dotat eu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate;

• putere de încărcare - minim 18 tone;

■ combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Curo 6;

 • - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;

 • - rompactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărcare IIOOKL1FT;

 • - putere dc ridicare - minim 500kg;

 • - grad dc compactare minim 2:1:

 • - scc|iunca compactorului realizata din oțel de minim 3 mm;

 • - utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșcurije de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/piastic, organic, sticlă, etc.)


381.300


Container tip benă basculabilă Tip container - deschis Containerele sunt prevăzute cu:

 • - 2 usi (usa dubla) cu sistem de închidere fiecare.

 • - 4 balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare;

 • - 2 role dimensiune 0l68x25Omm, conform DIN 30722 cu bucșe cu sistem de lubrifiere cu gresoare;

 • - scara acces in partea frontala, cârlige pentru agatarea prelatei.

 • - Pereții containerului rigidizați, prevazuti cu ranforsari verticale, Cale de rulare, saslul containerului din profil INF 180. Inallimca cârligului - 1570mm: Materiale folosite: tabla olel:-podea 4mm; pereți 3 mm; profîle

i l.’NPțINP 180; țeava i rectangulara. î._. ........

Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc -Iveco

 • - dotat cu sistem dc prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață șî senii îngropate;

 • - putere de încărcare - 58 tone;

 • - combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - dotata cu instalație de lubrifiere centralizată automată;

 • - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărcare 1IOOKL1FT;

 • - putere dc ridicare - minim 500kg;

 • - grad de compactare minim 2:1;

 • - secțiunea compactorului realizata dîn oțel dc minim 3mm;

 • - utilajul este capabil să trateze dcșcurilc dc diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pct/plastic, organic, sticlă, etc.)


TOTAL EURO FARA TVA

1.144.370,00 EURO

TOTAL EURO CU TVA

1.361.800,30 EURO


www. grădinărit;, roGRADINARIUtdsoB ta Sotuțm mea Succesul nostru.


NR.

CRT.

DENUMIRE ACHIZIȚII

I........

i bir.

Bucaîi

Termen de livrare

Perioada de garanție.

! Miniincarcator frontal

1

 • - capacitate de încărcare cupă: niin. 1,5 mc (1500 kg)

 • - combustibil: diesel;

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc:

 • - greutate maximă operațională: 3000 kg.

 • - putere: min. 30 KW, max. 50 KW.

I

1

i

1

90 de zile

î

1

12 luni

!

î

I

| 2

f

1'

L.„.   .

i Stivui tor

 • - combustibil: diesel;

• înălțime ridicare: min. 4 m:

 • - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg;

 • - catarg cu înclinare;

i - garda la sol minimă sub catarg: min. 120

i mm;

f

i

3

1

90 dc zile

ș

1

1

!

i

12 luni

j

i

j

_______ .

ț

3

1

încărcător frontal

 • • combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrică: min. 6000 cmc, max. 7500 cmc;

 • - putere: minim 110 KW/min. 650N/m;

 • • înălțime de ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate de încărcare cupă: min, 4 mc;

2

!

1

90 de zile

12 iunî

i

i

r 1

4

i

Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig

 • • combustibil: diesel;

 • - transmisie: 8x4;

 • - cutie de viteze: manuală;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • * capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;

 • - capacitate de încărcare de minim 20 dc tone;

 • - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (conf

Dir. DIN30722)

 • - tip suspensie: arcuri parabolice;

 • - filtru de particule cu autocurățare.

2

90 de zile

12 luni

5

Container tip benă basculabllă

- capacitate de încărcare dc minim 32 mc;-lungimc container; 4500 - 7000 mm;- nr. uși de închidere: 2 buc, cu sistem de siguranță;-role cu bucșe;- grosime tablă: min. 3mm;-podea ranforsată;- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

j

10

|

90 de zile

1

|

12 luni

wvw. grudinariu. ro


JeWWrV


Intre tinere stradala


►]Succesul nostru.

GRADINARIU

ideea ta. Soluții

I Utilaj automatizat mono operator,

1

6

! bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

 • - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate;

 • - putere de încărcare - minim 18 tone;

* comhustibil: diesel;

 • - norma de poluare; Euro 6;

 • - dotată cu instalație de lubrîfierc centralizată automată;

«

90 de zile

12 Juni

_J

 • - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc):

 • - sistem de încărcare HOOKL1FT;

 • - putere de ridicare - minim SOOkg;

• grad dc compactare minim 2:1;

 • - secțiunea compactarului realizata din oțe! de minim 3mm;

 • - utilajul trebuie su fie capabil să trateze

deșeuri le dc d iferite tipuri (în amestec,        :

hârțîc/carton. pet/plașțic, organkxsticlă. eîc.) j

j

1 j

i

j


9. Declaram eu pentru produsele din tabelul de mai sus acordam o garanție de 12 luni, In condițiile de exploatare menționate in manualele de utilizare si certificatele de calitate si garanție.


15. Detalii comerciale:


 • >  Preturile sunt exprimate in E L'RO/bucata;

 • >  Condiții de plata: 15% avans, diferența la 30 de zile de la livrare;

 • >  Valabilitate oferta; 30 zile;


Dala: 13.09.2019www.gradtnont/.ro_____


MHS Truck & Bus

Nr.795 din 17.09.2018


Către

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL


București, Calea Vitan , nr. 154-158, sector 3, România

In atentia Președintelui Comisiei de seiectie/evaluare

Referitor: Cererea de clarificări nr. 3171/17.09.2019 privind oferta depusa in cadrul procedurii de cerere oferta nr. 3104/11.09.2019 pentru furnizare „utilaje si echipamente "

Stimați Domni,

Arn luat act despre solicitarea de clarificare mai sus menționata prin care ne informați ca autoritatea contractante dorește comunicarea următoarelor informații;

 • 1. Termenul de livrare pentru fiecare utllaj/echipament, conform Anexei nr.l;

 • 2. Perioada de garanție pentru fiecare utilaj/echipament, conform Anexei nr.l;

 • 3. Preturile finale pentru fiecare utilaj/echipament, din Anexa nr.l, (in situația in care acestea au suferit modificări);

In acest context depunem alaturat Anexa 3 refăcută conform solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebit respect.

MHS TRUCK & BUS S.R.L.

ION MOTOROIU

DIRECTOR LICITAȚII

ANEXA 1 - TABEL CU UTILAJE, AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE

NR. CRT.

r f

DENUMIRE ACHIZIȚII

i PREȚ UNITAR j

Nr. Bucatî ‘ (fara TVA) -  1

}      euro      !

Specificații tehnice

1

Miniincarcator frontal

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 1,5 mc (1500 kg)

 • - combustibil: diesel;

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - capacitate cilindrică: între 2000 și 2500 cmc;

 • - greutate maximă operațională: 3000 kg.

 • - putere: min. 30 KW, max. 50 KW.

i

i

t

i

1

i

i

1

i

]

42.500,00

Miniincarcator frontal BOBCAT S53O

 • - capacitate de încărcare cupă: 1,5 mc (17.37 kg conform ISO 14397-1)

 • - forță dc smulgere la ridicare 1793 daN

 • - forță de smulgere la basculare 1749 daN

 • - combustibil: diesel:

 • - sistem de cuplare rapidă;

 • - capacitate cilindrică: 2196 cmc;

-greutate maximă operațională: 2815 kg.

 • - putere: 36.4 KW.

 • - motor diesel Kubota

 • - transmisie: pompe hidrostatice cu piston în tandem reglabile infinit, acționând două motoare hidrostatice complet reversibile

 • - înălțime operațională: 3901.0 mm

 • - înălțime cu cabină de operator: 1972.0 mm -garda ia soi 185.0 mm

Termen de livrare:    90 de zile

Termen de garanție:   12 luni

2

Stivuitor

-combustibil: diesel;

-înălțime ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate nominală de ridicare: min. 2500 kg;

 • - catarg cu înclinare;

 • - garda la sol minimă sub catarg: min. 120 mm;

3

19.700,00

Stivuitor MAXIMAL M 2.5T

combustibil: diesel;

-înălțime ridicare: 4.350 mm

 • - ridicare libera: 160 mm                         v

 • - capacitate nominală de ridicare: 2500 kg;        \

3

încărcător frontal

 • - combustibil: diesel;

 • - capacitate cilindrică: mirt. 6000 cmc, max, 7500 cmc;

 • - putere: minim 110 KW/min 65ON/m;

-înălțime de ridicare: min. 4 m;

 • - capacitate de încărcare cupă: min. 4 mc;

2

4

Autospeciala 8x4 pentru transport containere dotată cu cârlig

 • - combustibil: diesel;

 • - transmisie: 8x4;

 • - cutie de viteze: manuală;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - capacitate cilindrică: max. 14000 cmc;

 • - capacitate de încărcare de minim 20de tone;

 • - înălțime cârlig standard: 1.570 mm (con! Dir. DIN30722)

2

 • - catarg cu înclinare;

 • - garda la soi sub catarg: 125 mm;

 • - furci: 1070x122x40 mm

 • - transmisie Powcrshift

 • - motor: diesel Yanmar

 • - putere: 42.1. kW

 • - capacitate cilindrica: 3.318 cmc

Termen de livrare:     90 de zile

j Termen de garanție: 12 luni i încărcător frontal CASE 621F l Motor: • - FPT, model F4HFE613W, Tier4 Final . - combustibil: diesel;

j -capacitatecilindrică:6.700cmc;

< -6 cilindri

192-000,00


 • - putere: 128 KW/1800 RPM, cuplu 730 Nm. -înălțimede ridicare: 4.928 mm;

 • - capacitate de încărcare cupă: 4 mc;

 • - transmisia: Autoshift cu 4 trepte fata + 3 spate

 • - axe cu deferentîal autoblocabil ; Termen de livrare; 90 de zile

| Termen de garanție:__12 luni_______

't Autospeciala MAN TGS 35.400 8X4 BL pentru

"j transport containere dotată cu cârlig

; - combustibil: diesel;

; - transmisie: 8x4;

128.900,00


} - cutie de viteze: manuala cu 16 trepte;

i - norma de poluare: Euro 6d;

; - capacitate cilindrică: 9037 cmc;

j - capacitate de încărcare: 20 de tone;

! -înălțime cârlig standard: 1.570 mm țconf. Dir. | DIN30722)

; - sistem hidraulic blocare container__

 • - tip suspensie: arcuri parabolice;

 • - filtru de particule cu autocurățare.

1

5

Container tip benă basculabilă - capacitate de încărcare de minim 32 mc;- lungime container: 4500 - 7000 mm;* nr. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță;- role cu bucșe;- grosime tablă: min. 3mm;- podea ranforsată;- pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

10

6

Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deșeuri, 18 mc

 • - dotat cu sistem de prindere care va permite prinderea, ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât și a celor de suprafață și semi îngropate;

 • - putere de încărcare - minim 18 tone;

 • - combustibil: diesel;

 • - norma de poluare: Euro 6;

 • - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată automată;

 • - compactor interschimbabil (capacitate de minim 18 mc);

 • - sistem de încărcare HOOKLIFT;

 • - putere de ridicare - minim SOOkg;

 • - grad de compactare minim 2:1;

 • - secțiunea compactorului realizata din oțel de

1

‘ - telecomada pentru operațiunile de incarcare/

, descărcare in cabina șoferului

 • - tip suspensie: arcuri parabolice pe axe fata:

 • - filtru de particule cu autocurățare.

ț

i Termen de livrare:     90 de zile

; Termen de garanție: 12Jyni_________

j Container tip benă bascuiabilă

I - capacitate de încărcare de 32 mc;

î - lungime container: 7000 mm;

: - rir. uși de închidere: 2 buc. cu sistem de siguranță;

| - role cu bucșe;

5.400,00


j - grosime tablă: 3mm pereți laterali si 4 mm podea;

! - podea ranforsată;

 •  pereți prevăzuți cu ranforsări verticale

î

’. Termen de livrare:     90 de zile

l

\ Termen do garanție: 12 luni

j -                                                             _

; Utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru

î colectare deșeuri, 18 mc

; - dotat cu sistem de prindere ce permite prinderea,

I ridicarea și golirea, atât a containerelor îngropate, cât

I și a celor de suprafață și semi îngropate;

j - putere de încărcare -18 tone;

j - combustibil: diesel;

398.300,00


j - norma de poluare: Euro 6;

l - dotată cu instalație de lubrifiere centralizată/

I automată;

[ - ccmpactor interschimbabil (capacitate de 18 mc);

j - sistem de încărcare HOOKLIFT;

j - putere de ridicare - SOOkg:

 • - grad de compactare 2:l(functie de tipul de deseu);

I - secțiunea compactai ului realizata din oțel de 3mm;

I - utilajul este capabil să trateze deșeurile de diferite |

minim 3mm;

- utilajul trebuie să fie capabil să trateze deșeurilc de diferite tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticlă, etc.)

tipuri (în amestec, hârtie/carton, pet/plastic, organic, sticla, etc.)

Termen de livrare:    90 de zile

Termen de garanție:   12 luni

TOTAL EURO FAR A TVA

1.195.700,00

TOTAL EURO CU TVA

1.47.2.883,00

...... ....... ...................

_     ’ ' _    . '     '              l

Modalitati de pfata:    20% avans

80% la 30 de zile de la livrare

Valabilitate oferta: 60 zile

17.09.2019

MHS Truck&Bus SRL


Director Departament Licitații

Icn Motoroiu
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantac0rporat1va@pnmar1e3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 638498/23.09.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare, însoțit de raportul de specialitate 638483/23.09.2019 și de adresa nr. 3220/20.09.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 637490/20.09.2019) a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvemanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniccru


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

--------=--------—--- ------------------—

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......£... de pe «rdinea de zi /

suplimentare^rdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea^Grdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .‘LLyC?.... de pe < suplimentarelor dinii de zi a ședinței ordinare/extraordinarc din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrumjă în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul TT&țw...... de pe ordinea de zi / suplimentareajordinii de zi a ședinței ordinare/exiraordÎHafey-și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN