Hotărârea nr. 476/2019

HCLS3 nr.476 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect ” Servicii de promovare”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.640206/CP/23.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 639194 / 23.09.2019 al Direcției Comunicare - Serviciul Promovare Instituțională;

 • -  Procesul verbal nr. 638746/23.09.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota justificativă nr. 639137/23.09.2019 a Direcției Comunicare - Serviciul Promovare Instituțională;

 • -  Anunțul de intenție al societății Smart City Invest S3 SRL nr. 2728/17.09.2019 înregistrat cu nr. 631554//17.09.2019 ;

 • -  Adresa nr. 639374 / 23.09.2019 a Direcției Comunicare - Serviciul Promovare Instituțională;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de negociere și atribuire, întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea Smart City Invest S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Servicii de promovare”, în valoare totală de 6,468,840.00 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să achiziționeze serviciile pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect ” Servicii de promovare", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcției Comunicare - Serviciul Promovare Instituțională și societatea Smart City Invest S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire

a prezentei hotărâri.
NR.


DIN 24.09.2019


Nr. 638746/23.09.2019

UetS î (Ui. W/^.


PROCES-VERBAL FINAL DE ANALIZĂ A OFERTEIîncheiat astăzi 23.09.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării și analizării ofertei depuse de societatea Smart City Invest S3 SRL, în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect" Servicii de promovare

Nr. Invitația de participare: 632564/17.09.2019.

Valoarea estimata totala 5,436,000.00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 1,032,840.00 lei, valoare inclusiv TVA 6,468,840.00 lei, (conform Referat nr. 629441/16.09.2019 emis de către Serviciu) Promovare Instituțională, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București).

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 4305/17.09.2019 compusă din:

Președinte - Cotiga Bogdan Constantin - Direcția Comunicare

Secretar — David Alexandru - Direcția Comunicare

Membru - Gavrilă Dana-Camelia- Direcția Economică

Membru -Emilia Carabulea - Direcția investiții și Achiziții

Membru - Iftimie Irina - Direcția Juridică

Membru Supleant - llie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru Supleant-Costea Andrei - Direcția Juridică

a procedat astăzi, 23.09 .2019 ora 12.00 la sediul achizitorului, la analiza ofertei depuse.

Președintele comisiei de analiză informează ca:

Având In vedere:

prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către intreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a Programului de activitate pe anul 2018 al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. (Smart City Invest 53 SRL)


Hotărârea Consiliului Local Sector 3 268/16.05.2019, privind aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al societății Smart City Invest S3 SRL

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Anunțul de intenție nr. 2728/17.09.2019 privind prestarea serviciilor, depus de Societatea Smart City Invest 53 SRL., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr 631554/17.09.2019;

Modelul de contract, caietul de sarcini si instrucțiunile pentru ofertare, aprobate de către Primarul Sectorului 3, în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect "Servicii de promovare";

Referatul nr. 629441/16.09.2019 emis de către Serviciul Promovare Instituțională, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 4305/17.09.2019;

Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 630491/16.09.2019 a contractului și a modalității de atribuire poziția 35 din anexa

Oferta depusă de societatea Smart City Invest S3 SRL înregistrată cu nr. 638382/23.09.2019.

Proces verbal de deschidere nr.638527/23.09.2019

încheiat astăzi 23.09.2019, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a evaluării și analizării ofertei depuse de societatea Smart City Invest S3 SRL

EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

Smart City Invest S3 SRL a îndeplinit cerințele tehnico-economice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnico-economică prezentate (de la pagina 1-95), acestea reprezentând Anexa, parte integrantă a prezentului proces verbal.

EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară (la pagina 1-9) a fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

In temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a analizat și a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta", „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz", și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor"

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ

Propunere financiară Smart City Invest S3 SRL


Elementele principale ale propunerii financiare:

Formularul FI Centralizator cheltuieli pe obiectiv pagina 7 și F2 Centralizator financiar pagina 8-9

Valoarea totala de 5,436,000.00 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 1,032,840.00 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 6,468,840.00 lei.


Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Valorare totală cu TVA

1

Concept și spot video cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de conștientizare “Donații pentru comunitate” si concept și spot audio cu durată minimă de 25 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de informare și conștientizare “Donații pentru comunitate”

1

250,000.00

47,500.00

297,500.00

2

Pachet de servicii diverse de promovare și publicitate

1

5,000,000.00

950,000.00

5,950,000.00

3

Studiul al gradului de impact al companiilor de informare si conștientizare

3

186,000.00

35,340.00

221,340.00

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

5,436,000.00

TOTAL VALOARE TVA

1,032,840.00

TOTAL VALOARE CU TVA

6,468,840.00FORMULARUL 2 - CENTRALIZATOR FINANCIAR

NR. CRT.


1____________

~2


DENUMIRE


Concept și spot video cu durată minimă de 30 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de conștientizare “Donații pentru comunitate” si concept și spot audio cu durată minimă de 25 de secunde și un cut de 15 secunde de promovare a campaniei de informare și conștientizare “Donații pentru comunitate”


■i


DESCRIERE SERVICII


SPECIFICAȚII TEHNICE

SPOT VIDEO

SPOT AUDIO


-Servicii de difuzare spoturi tv și radio a spoturilor de la punctele 2.1 și 2.2 și ale altor spoturi video sau audio care promovează servicii publice oferite de Primăria Sectorului 3 precum și logo-ul și sloganul Sectorului 3.


-Servicii de publicitate în mass media ordine și în mass media tipărită;


Pachet de servicii diverse de promovare și publicitate


-Servicii de publicitate - afișaj stradal și afișaj tv în stațiile de metrou;


-Servicii de printare afișe, flyere, bannere, colantare;


-Servicii de realizare spoturi audio, Tv;


-Servicii de promovare pe rețele de socializare;


-Alte servicii de promovare și publicitate;-Serviciu de gestionare unitară a


paginilor de Facebook aparținând Primăriei Sectorului 3;

-Studiu al gradului de impact al campaniilor de informare și conștientizare ;

3

Studiul al gradului de impact al companiilor de informare si conștientizare

 • - Realizarea unui studiu prin care

să sondeze opinia unui eșantion de minim 1500 de cetățeni adulți, locuitori ai Sectorului 3 despre activitățile      sau     obiectele

promovate prin intermediul contractului;

 • - Studiile vor avea ca rezultat date

privind    comportamentul    și

atitudinile cetățenilor din Sectorul 3 referitor la efectele demersurilor de promovare a activității Primăriei sectorului 3.

-Studiile se vor realiza la comanda Beneficiarului și în perioada menționată de către acesta.

 • - Set de minimum 20 de întrebări cu ajutorul cărora se va realiza studiul pe baza răspunsurilor primite.

TOTAL VALOARE FARA TVA

5,436,000.00

TOTAL VALOARE TVA

1,032,840.00

TOTAL VALOARE CU TVA

6,468,840.00

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se incadreaza in valoarea de 6,468,840.00 lei cu TVA, prevăzută in și aprobată prin Notă 630491 / 16,09.2019 privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avînd ca obiect "Servicii de promovare"

Urmare a celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 4305, din data 17.09.2019, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect "Servicii promovare" a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit.a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de analiză a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de societatea Smart City Invest S3 SRL ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, având ca obiect "Servicii de promovare"

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnico - financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

- Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 630491 /16.09.2019 a contractului și a modalității de atribuire, poziția 35 din Anexă.

 • 4. Comisia de analiză declară oferta Societății Smart City Invest S3 SRL, ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare.

 • 5. In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de Societatea Smart City Invest S3 SRL, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 și respectă prevederile caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare, precum și valoarea estimată comunicată prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus.

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate ică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.


Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Președintele Comisiei de analiză declară închisă ședința.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, in două exemplare originale, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul în valoare totală de 5,436,000.00 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 1,032,840.00 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 6,468,840.00 lei, prețuri rezultate în urma analizării ofertei și negocierii ofertei.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal.

Comisia de analiză a documentației


Președinte - Cotiga Bogdan Constantin - Direcția Comunicare

Secretar — David Alexandru - Direcția Comunicare

Membru - Gavrilă Dana-Camelia- Direcția Economică

Membru -Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Iftimie Irina - Direcția Juridică


Membru Supleant - llie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru Supleant - Costea Andrei - Direcția Juridică


Reprezentant Smart City Invest S Președinte Consiliu de Adminis SIMONA ANDREEA BĂ

ROMÂNIA


Î9JB 20181 SĂP&Â7OP1M ÎMPREUNATELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 ©4 E-MAIL ccm12n5c.7re@primarie3.ro Calea Dudețtr nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.ro

k<VQ:A(X £_

4ACIS 3 /Ui. W


Nr. 639137/23.09.2019

NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;
TELEFON (004 ©21) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 313 03 04 E-MAtt comwrticarfi^primarifi-pa

Calea Durfețtl nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.ro


 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • - Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:

 • -  Procesul-Verbal final de analiză a ofertei aprobat de către Primar nr. 638746/23.09.2019 al Comisiei de analiză;

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit SIMONA ANDREEA BĂLA ȘA al Societarii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.., anexa Ia prezenta notă justificativă.

 • -  Prevederile art . 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018

'Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile lezale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziția Comisiei de analiză, prin oferta înregistrată cu nr. 638382/23.09.2019, de către Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L.., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menționat si justificat în Procesul -Verbal de negociere aprobat de către Primar nr. 638746/23.09.2019       al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înființarea unei societăți comerciale care are ca obiect principal de activitate prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi.

ațele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul deplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în rgulamcntul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
ROMANIA


1 PIS ZQ18 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA. ” j) asociați : 1. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea Dudești nr. 191, sector 3, București reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin Negoiță

2. Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în București, Calea Vîtan nr, 154-158, birou 2, parter, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020. ”

"Punctul G Capitalul Social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:

 • -  Sector 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei, corespunzător unui număr de 99 părți sociale si unei cote de participare la capitalul social de 99%

 • -  Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Conform actului constitutiv al societarii SMART CITY IN VEST S3 S.R.L.. actualizat,

 • -  Declarația reprezentantului împuternicit SIMONA ANDREEA BĂLAȘA al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L.. prevede ca mai mult de 80% din activitățile Societarii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3,

 • -  Declarația reprezentantului imputemicit SIMONA ANDREEA BALAȘA al Societarii SMART CITY INVEST S3 S.R.L...TELEFON (004 021J 318 03 23 * 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL comunjcare@prtmarje3.fo

Calea Dudețtr nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:

 • -  Sector 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei, corespunzător unui număr de 99 părți sociale si unei cote de participare la capitalul social de 99%

 • -  Societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

SERVICIUL PROMOVARE INSTITUȚIONALA ȘEF SERVICIU

COTIGĂ BOGDAN CONSTANTIN


ȚE DE ȘEDINȚĂ

SMART CITY INVEST S3 SRL

C. U.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

ÎMPUTERNICIRE


Prin prezenta, subsemnata Balasa Simona-Andreea, in calitate de Președinte C.A. al SMART CITY INVEST S3 SRL, împuternicesc pe Tataru Lucica Florentina, avand funcția de Referent Achiziții in cadrul Societarii SMART CITY INVEST S3 SRL, in vederea semnării documentelor aferente procedurii de achiziție publica11 Servicii de Promovare'", in ceea ce privește conformitatea acestora.

Președinte C.A.
HCt s 3 /u)î.W/^.09.M


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr........data...............


1. Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica.

Având în vedere prevederile normative menționate in continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98Z2016privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 al Municipiului București a procedurii de achiziție având ca obiect.............................;

s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:

Părțile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr ...... deschis  la Trezoreria sector 3,

reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiță în calitate de achizitor, pe de o parte, și

B..............................................................................................

în calitate de prestator, pe de altă parte,

2.Definiții
 • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante,


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte care are ca obiect prestarea de servicii; prezentul contract și toate anexele sale; • b.    contract de achiziție publică de prestări servicii - contractul care are ca obiect exclusiv prestarea de servicii;

 • c.    achizitor - beneficiarul contractului de prestări servicii, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • d.    prestator- persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizare obiectului contractului;

 • e.    prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

 • f.     forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, iară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • g.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare
 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

 • 3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca ordine de prioritate :

 • - Prevederile legii romane ;

 • - Prezentul contract, împreuna cu anexele sale;


Clauze obligatorii

4. Obiectul principal ai contractului
 • 4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii..................................................................................................

(denumirea serviciilor), în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

5.Prețul contractului
 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este

de...............lei inclusiv TVA, din care TVA...........lei, reprezentând ..............lei exclusiv TVA, ,

conform Procesului-verbal de analiză nr......./........aprobat prin H.C.L.S 3 nr.......din........

 • 5.2. Sursa de finanțare va fi: Bugetul local și alte surse legal constituite.


AVIZAT DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație fi Avizare Contri


6.Durata contractului
 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv......., până la,

31.12.2019, cu posiblitatea prelungirii pentru o perioadă de maxim 4 luni, în funcție de alocările bugetare existente.

7.Executarea contractului
 • 7.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție si emiterea Notei de comandă.

(2) Garanția se constituie în 5 zile de la semnarea contractului.


8.Documentele contractului
 • 8.1 .Documentele contractului sunt:

 • a.    Caietul de sarcini;

 • b.    Oferta tehnico-financiara a prestatorului;

 • c.    Proces-verbal de deschidere a ofertei;

 • d.    Proces-verbal de analiză;

 • e.    Anexe;

 • f.    Alte documente, după caz.

9. Protecția patrimoniului cultural național
 • 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

 • 9.2. Prestatorul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții prestatorul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care prestatorul are dreptul.

 • 9.3. Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

lO.Obligațiile principale și drepturile prestatorului
 • 10.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și cu atenția și promptitudinea cuvenită, în comcordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

(2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 10.2 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul de îndeplinire a activităților contractului.

 • 10.4 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 10.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu obligațiile asumate și documentele          uiTTotodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor


operațiunilor și metodelor utili Tcât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

DIRECȚIA COMUNICARE__

SEF SERVICIU

BOGDAN CONSTANTIN COTIGĂ


AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație ți Avizare Contracte


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV OCTAVJAN GHEȚU

 • 10.6 Pe toata durata contractului, executantul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 10.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitoare la orice problemă privitoare la serviciile prestate, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 10.8 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i)  reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 10.9 (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului.

 • (2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor

 • 10.10 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.

ll.Obligațiile și drepturile achizitorului
 • 11.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract,

către..........................în contul deschis Ia Trezoreria................., conform prevederilor prezentului

contract.

 • 11.2. (1) Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract. în vederea realizării recepționării, achizitorul va notifica prestatorul într-un termen rezonabil.

 • 11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate datele și informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

 • 11.4. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul prestării serviciilor, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 11.5. Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin prestatrea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 11.6 (1) Achizitorul are obligația de a examina serviciile prestate, în vederea recepției, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea prestatorului.

(2) Achizitorul va recepționa serviicile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

 • 11.7 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, dupăAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație și Avizare Contracte


12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligațiilor
 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îșî onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 12.3. Achizitorul îșî rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13.Garanția de bună execuție a contractului
 • 13.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din

valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de............lei, în termen de 5 zile de Ia semnarea

prezentului contract de ambele părți. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 13.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul

 • 13.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prqudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 13.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale înAVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație ți Avizare Contracte vigoare.


14. Modalități de plată
 • 14.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 de zile de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție a serviciilor acceptat de ambele părți.

 • 14.2. Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 14.3. Dacă achizitorul nu onorează facturii eîn termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, afinei prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat duă ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 14.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art.14.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbal de recepție a serviciilor de către cahizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

15. Recepție și verificări
 • 15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract.

 • 15.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile din prezentul contract Achizitorul are obligația de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

 • 15.3 Recepția (cantitativă și calitativă) se va face la livrare, în prezența ambelor părți și va fi consemnată într-un proces-verbal, semnat de ambele părți.

16. începere, finalizare, întârzieri, sistare
 • 16.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin prezentul contract.

(2) In cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

 • 16.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termen, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de Ia data începerii prestării serviciilor.

 • 16.3 In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

 • 16.4 Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligația de a notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăților. Modificarea datei de efectuare a plăților se face cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 16.5 Cu excepția prevederilor clauzelor privind forța majoră, o întârziere în efectuarea plăților dă dreptul prestatorului de a solicita penalități achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 12.  AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație ți Avizare Contracte,


 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice;

 • c) prin acordul părților consemnat în scris, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) ) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 17.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 17.3 în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 17. 4.Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

17. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi contractuale, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate achizitorului o sumă egală cu 10% din valoarea contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • a) prestatorul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în contract;

 • b) prestatorul nu presteazp servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de către achizitor;

 • c) prestatorul subcontractează serviciile ce fac obiectul contractului;

 • d) în cazul în care împotriva prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau falimentul.

 • 17.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să Ie presteze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 17.7 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 17.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

18.Ajustarea prețului contractului

18.1 Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.AVIZAT

DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație ;i Avizare Contracte


19. Amendamente

19.1(1) Părțile pot conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul în care intervin modificări legislative incidente prezentului contract.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de către prestator.

2O.Cesiunea
 • 20.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

21.Forța majoră
 • 21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 21.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21 APartea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau Ia dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 21.5.Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor
 • 22.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 22.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

23. Limba care guvernează contractul
 • 23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
 • 24.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 24.2. ComunicăriIe între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a


  AVIZAT


DIRECȚIA JURIDICA, Serviciul Legislație ți Avizare Contracte primirii comunicării.


 • 24.3 .în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 24.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 24.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 24.6. Notifîcările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 .Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. Dispoziții finale
 • 26.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

 • 26.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica respecta în totalitate, obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

27. PărțiIe desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului:.............................................................

-din partea achizitorului:..........................

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Prestator.

Achizitor,                                                   Prestator,

CABINET PRIMAR
REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 S.R.L. a contractului având ca obiect " Servicii de promovare"

Inițierea unei noi campanii de promovare care să contribuie ia creșterea numărului de spații verzi amenajate în Sectorul 3 este binevenită și va acorda un sprijin esențial îndeplinirii prevederilor Hotărârii nr. 375 din 30.07.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3.

Urmare a promovării eficiente a campaniilor “Curățenie în Sectorul 3" și 'învățământ dual în Sectorul 3" putem afirma, fără echivoc, că foarte mulți cetățeni au intrat în contact cu mesajele campaniilor, ambele având rezultatele scontate.

Astfel, putem astfel concluziona că demersurile și totodată cheltuielile întreprinse până în prezent în cadrul acestui contract au fost perfect justificate și au arătat concret o îmbunătățire a percepției locuitorilor Municipiului București despre serviciile publice oferite în Sectorul 3.

Din toate aceste motive rezultă oportunitatea unui alt contract care să contribuie la creșterea numărului de spații verzi amenajate în Sectorul 3 prin demararea unei campanii de promovare. De asemenea în anul 2020 prin același contract se intenționează inițierea altor campanii de promovare a activităților desfășurate de Primăria Sectorului 3, respectiv promovarea obiectivului de investiții Centrul SPA ce va fi finalizat la începutul anului 2020 precum și informarea cetățenilor referitor la sistemul integrat inteligent de gestionare a parcărilor ce va fi implementat anul viitor. De asemenea în perioada mai iunie anul 2020 va fi reluată campania de conștientizare și informare referitoare la păstrarea curățeniei în Sectorul 3.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind

CABINET PRIMAR

achizițiile publice, societatea Smart City Invest S3 SRL a înaintat anunțul de intenție nr. 2728/17.09.2019 înregistrat cu nr. 631554/17.09.2019, prin care și-a manifestat intenția de a participa la procedura de atribuire a contractului având ca obiect "Servicii de promovare".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea SMART CITY INVEST S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, cu o valoare totală de 6,468,840.00 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seamă de raportul de specialitate nr. 639194/23.09.2019 al Direcției Comunicare - Serviciul Promovare, am inițiat proiectul de hotarare pe care îl supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA COMUNICARE


ROMÂNIA


I91B ZOÎBîSARflÂTCRtM ÎMPREUNA


Nr. 639194/23.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către SMART CITY INVEST S3 SRL a contractului având ca obiect ” Servicii de promovare”

Având în vedere faptul că:

Primăria Sectorului 3 a încheiat în data de 22.04.2019 un contract de prestări servicii "de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, ordine, publicare advertoriale in presa tipărită și studii de impact ” prin care au fost promovate în spațiul public mesajele a două campanii denumite Curățenie în Sectorul 3 și învățământ dual în Sectorul 3 precum și ale noului brand al Sectorului 3 “Sectorul 3. Cei mai buni”.

Potrivit adresei emisă către Serviciul de Promovare Instituțională emis de către Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 3 și adresei emisă către Serviciul de Promovare Instituțională de către Direcția Generală de Salubritate a Sectorului 3, dar și potrivit datelor publice oferite de către Inspectoratul Școlar București putem concluziona că demersurile întreprinse ca urmare a gestionării eficiente și derulării contractului mai sus amintit au avut rezultate pozitive semnificative și totodată a oferit consistență noului slogan al Sectorului 3.

Astfel ca urmare a promovării eficiente a campaniei Curățenie în Sectorul 3, datele oferite de către Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 3 arată fără echivoc că foarte mulți cetățeni au intrat în contact cu mesajele campaniei și au acționat în consecință, numărul amenzilor fiind cu aproximativ 45 % mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, având în vedere că numărul polițiștilor locali aflați în patrulare în acest scop a fost aproximativ

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți bl baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA COMUNICARE


ROMÂNIA


191 b W18 l'SASeÂlowMiMPnFUNĂ


același.

De asemenea, potrivit adresei Direcției Generale de Salubritate a Sectorului 3 rezultatele pozitive ale campaniei se verifică cu cele ale Poliției Locale deoarece cantitatea de gunoi stradal s-a redus semnificativ, respectiv cu 40 %.

Referitor la campania învățământ dual în Sectorul 3 putem afirma că, potrivit datelor oferite de Inspectoratul Școlar București, aproximativ 70% dintre elevii bucureșteni înscriși la clasele de învățământ dual au optat pentru liceele Sectorului 3, și având în vedere că populația Sectorului 3 reprezintă mai puțin de un sfert din populația Municipiului București, promovarea ofertei educaționale a Sectorului 3 în ceea ce privește acest domeniu a avut rezultatele scontate și totodată a oferit consistență noului slogan al Sectorului 3.

Putem astfel concluziona că demersurile și totodată cheltuielile întreprinse până în prezent în cadrul acestui contract au fost perfect justificate și au arătat concret o îmbunătățire a percepției locuitorilor Municipiului București despre serviciile publice oferite în Sectorul 3, o creștere semnificativă a încrederii în seriozitatea ofertei educaționale în licele din Sectorul 3, o creștere importantă a nivelului de conștientizare a necesității păstrării curățeniei publice, aspecte ce vor genera perspective promițătoare pe piața muncii calificate la nivelul Sectorului 3 și a Municipiului București dar și o reducere a costurilor pentru curățenia stradală la nivelul Sectorului 3.

Din toate aceste motive devine necesar un alt contract care să contribuie la creșterea numărului de spații verzi amenajate în Sectorul 3 prin demararea unei campanii de promovare până la sfârșitul anului curent. De asemenea în anul 2020 prin același contract se intenționează inițierea altor campanii de promovare a activităților desfășurate de Primăria Sectorului 3, respectiv promovarea obiectivului de investiții Centrul SPA ce va fi finalizat la începutul anului 2020 precum și informarea cetățenilor referitor la sistemul integrat inteligent de gestionare a parcărilor ce va fi implementat anul viitor. De asemenea în perioada mai iunie anul 2020 va fi reluată campania de conștientizare și informare referitoare la păstrarea curățeniei în Sectorul 3 Prin acest contract se va acorda un sprijin esențial îndeplinirii prevederilor HCL 375/30.07.2019 privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării

de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3. De asemenea, în sensul consolidării identității de brand a Sectorului 3 o componentă a acestui nou contract va cuprinde și servicii diverse de promovare și publicitate dedicate acestui demers fapt ce trebuie să genereze o creștere constantă a încrederii serviciile publice oferite cetățenilor sectorului 3.

în conformitate cu prevederile:
 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei personae juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepțiaformelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • -   Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare:
DIRECȚIA COMUNICARE

TELEFON (004 02i)    03 23 - 28 FAX (004 023) JlS 03 04 E-MAIL cornunkarelgJprimariej.rc

Cale*) Dud ești nr. 1 țjt, sector 3, <331084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice înregistrata cu nr.5674/CP/16.05.2017

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau furnizarea de produse. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a Programului de activitate pe anul 2018 al societarii SMART CITY INVEST S3 SRL Hotărârea Consiliului Local Sector 3 268/16.05.2019, privind aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al societarii Smart City Invest S3 SRL

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Anunțul de intenție nr. 2728/17.09.2019 privind prestarea serviciilor, depus de Societatea Smart City Invest S3 SRL., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr 631554/17.09.2019;

Modelul de contract, caietul de sarcini si instrucțiunile pentru ofertare, aprobate de către Primarul Sectorului 3, în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect * Servicii de promovare

Referatul nr. 629441/16.09.2019 emis de către Serviciul Promovare Instituțională, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București; Dispoziția de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 4305/17.09.2019;

Strategia Anuală de Achiziții Publice înregistrată cu nr 630491 / 16.09.2019 a contractului și a modalității de atribuire poziția 35 din anexa

Oferta depusă de societatea Smart City Invest S3 SRL înregistrată cu nr. 638382/23.09.2019. Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 638527/23.09.2019

Proces-verbal final de analiză a ofertei nr. 638746/23.09.2019

 • -  Notă justificativă nr. 639137/23.09.2019 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

 • -  HCL 375/30.07.2019 privind acordul de principiu pentru prioritizarea suportării de la bugetul local al Sectorului 3 a cheltuielilor aferente realizării de noi spații verzi pe terenuri donate Municipiului București și date în administrarea Sectorului 3.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a


DIRECȚIA COMUNICARE


ROMÂNIA


1918 ZtDB’SA&BATOftM ÎMppflW*


contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018, care stipulează:

"Art. 10. Procesul-verbal de negociere și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procestdui-verbal de negociere și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de negociere și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de negociere și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art 11. Atribuirea si încheierea contractului

(1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețuri/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de negociere, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”,

supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către SMART CITY INVEST S3 SRL a contractului având ca obiect "Servicii de promovare

- Aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de negociere nr. 638746/23.09.2019 aferent proiectului având ca obiect ” Servicii de realizare siDIRECȚIA COMUNICARE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021J 318 03 04 E-MAIL camunicare1@Jprimarie3.fO

Calea Ducfețti nr. agi, sector 3,031084, București, www,primarie3.ro

difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradală, Online, publicare advertoriale în presa tipărită și studii de impact ”,

aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului având ca obiect “Servicii de promovare ” cu SMART CITY INVEST S3 SRL
DIRECȚIA COMUNICARERomânia


TELEFON (004 Oii) 31S 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL comunîcare@priir7iari®j,,KO

Calea Ditcfești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prlmarle3.r0


ISIS ZOI a J SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA.


639374/23.09.2019


Către.


CABINET PRIMARReferitor: atribuire către societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de promovare”

Prin prezenta, va transmitem alăturat următoarele documente:

 • - proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de promovare

 • - Raportul de specialitate nr.639194/23.09.2019 al Serviciului Promovare Instituțională din cadrul Direcției Comunicare;

 • - Procesul-Verbal final de analiză ofertei aprobat de către Primar nr. 638746/ 23.09.2019 al Comisiei de analiză, însoțit de anexe;

 • - Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr, 98/2016 nr. 639137/23.09.2019,

 • - Modelul de contract având ca obiect ”Servicii promovare” cu societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în contormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul h...... de pe ordinea dFzi / suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de..................................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................ , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....£>.......

de pe ofdinca-do zi / suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /-NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂLMCĂAJJRIANA T

MEMBRI:        f

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LTVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


r

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....A.....de pe ordinea de zr /

suplimentared^irdinii de zi a ședinței ordinare/extruordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ...A,.15...QS....T2tO.\5!..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul..............de pe ordinea de zi / suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordinare/extraefdiftare,

și consideră câ acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI.

MARINEATĂ MARCEL

5

RADU CONSTANTIN

HONTARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIV1A

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor ta proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentare^fordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din

. de pe ordinea de zi l

data deS;P..S„<5/â


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ofdinea de zi-/ suplimentareawdinii de zi a ședinței

ordinare/extfttoi dirrai e, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN