Hotărârea nr. 475/2019

HCLS3 nr.475 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21)n din cadrul Contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:
 • - Referatul de aprobare nr. 639042/CP/23.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 637567/20.09.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • - Adresa nr. 637623/20.09.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - HCLS3 nr. 297/11.07.2017 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, cu modificările și completările ulterioare, în baza căreia a fost încheiat contractul de execuție nr. 8878/01.08.2017

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă prețurile/tarifele unitare/tipul de activitate pentru listele de cantități si devizele aferente notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare, pentru obiectivul de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala GimnazialăLiviuRebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, prevăzute în Procesul - Verbal întocmit de Comisia de analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiție "Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București” în sumă de 7.350.405,48 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se mențin neschimbate valorile pentru celelalte trei obiective de investiție din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017, după cum urmează:

 • a) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București - 7.190.566,23 lei, inclusiv TVA;

 • b) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), Sector 3, București -4.927.599,74 lei, inclusiv TVA;

 • c) Extindere Școală Gimnazială nr. 81, Sector 3, București - 4.028.657,08 lei, inclusiv TVA;

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, și societatea Algorithm Residențial S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. ^4-5

------------- z


DIN 24.09.2019


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


TELEFON (004 021) Jl8 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investiți îaehizitiigpprim9rie3.ro

Caleâ Dudețfj nr. 191, Sector 3, 031084, București

/L/dp/J.

Bc21S.W/^.09.tol9


PROCES VERBAL DE ANALIZA

NR: 637075/20.09.2019


Având in vedere:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului B ti și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Și îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți'lB. baza unui

Regulamentul UE 20J 6/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată t

cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul t legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Iresa Primăriei Sector 3.                         1
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 297/11.07.2017 privind atribuirea către Soci etatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

■ S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

 • -  Gimnazială Li viu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala

 • -  Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala

 • -  Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București

 • -  Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 634/07.12.2017 privind aprobarea prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3nr. 194/04.05.2018 privind aprobarea preturile /tarifele/tip de activitate - P - recalculate in conformitate cu noile modificări ale legislației in domeniul fiscal si in domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv in parte, la contractul nr. 8878/01.08.2017.J) SECTORULUI 4


PRIMĂRLA^l


BUCUREȘT1.JHotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 285/03.07.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor/tip activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrări — soluții noi, aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2019, necesare in vederea optimizării si îmbunătățirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție: Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis(fosta nr. 89), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 336/31.07.2018 privind aprobarea modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/07.08.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor/tip activitate - norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 397/30.07.2019 s-a aprobat actualizarea prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu(fosta nr. 21), Sector 3 București”

Adresa nr. 1831/27.08.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 608669/28.08.2019 privind listele de cantitati si devizele aferente cu notele de comanda suplimentara (NCS) si notele de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Liviu Rebranu ( fosta nr.21);

Memoriul Justificativ al proiectantului S.C TUDOR ARHCONS S.R.L privind Notele de comanda Suplimentara(NCS) si notele de renuntare(NR) anexat la adresa nr. 608669/28.08.2019 a societarii Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;

Art. 19. Ajustarea prețului contractului, pct. 19.2 „Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”:


încheiat azi 20.09.2018, data la care comisia de analiza si atribuire s-a întrunit in vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării a listelor de cantitati si devizele aferente notelor de comanda suplimentara (NCS) si notelor de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Liviu Rebranu ( fosta nr.21)” depuse de societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L se constata diminuarea valorii de contract la obiectivul de investiții susmenționat cu suma de 23.685,11 lei inclusiv TVA, astfel noua valoare pentru obiectivul susmenționat este de 7.350.405,48 Iei inclusiv TVA.

Celelalte obiective care constituie obiectul contractului de lucrări nr. 8878/01.08.2017 cu modificările si completările ulterioare isi mențin valorile stabilite prin Actul Adițional 9 nr. 612241/30.08.2019.

Având in vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal insotit de anexa privind noua valoarea pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21)” si anexa centralizatoare privind valoarea totala a obiectivelor care fac obiectul contractului nr. 8878/01.08.2017.

S-a încheiat prezentul proces verbal de analiza in 3 exemplare originale.


Președinte - Virginia Butoiu — Direcția Invatamant CulturaMembru - Ioan Rusavat Popescu - Direcția Invatamant CulturaMembru - Gabiela Comanescu - Direcția Economica


Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția de Investiții si Achiziții


Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția JuridicaS.C Algorithm Rezidențial S3 S.R.L - Reprezentant, Ena
Construire complex multifuncțional pentru actlvitati didactice si sport la Școala Gimnaziala "LMU REBREANU" (fosta nr. 21), Sector 3 - București


CENTRALIZATOR VALORIC PE OBIECTIV Școala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr.21)DENUMIRE OBIECT

VALOARE CONTRACT

CONFORM

AA NR-84620/09.05.2018

VALOARE DECONTATA

LA 01.01.2019

VALOARE REST DE DECONTAT LA 01.01.2019 -înainte de indexare

VALOARE REST DE DECONTAT IA 3L12.2018 -cu Indexare, cu NR sl NCS

NOUA VALOARE DE

CONTRACT LA 01.01.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

VALOARE DECONTATA ‘CUMULAT

REST DE PLATA DIN NOUA VALOARE DE Ctr.

VALORI NRSI NCS

REST DE PLATA DUPĂ

NR Sl NCS

NOUA VALOARE DE CONTRACT CONFORM NR Sl NCS

1

ARHITECTURA

1.975.168,06

20.093,14

1.947.074,92

2.574.743,24

2.602.836,38

1.171.201,59

1,431.634,79

-129.713,72

1.301.921,07

2.473.122,66

2

STRUCTURA

1,558.955,59

808.401,71

750.473,89

785.401,06

1.593.882,77

1.399.504,61

194,378,15

130,073,48

324.451,63

1.723.956,25

3

HVAC-Induslv echipamente

261.300,43

0,00

261.300,43

513.605,39

513.605,39

0,00

513.605,39

25.580,33

539.185,72

539.185,72

4

ELECTRICE SALA-Indusiv echipamente

1.415.409,73

0,00

1.415.409,73

450.146,83

450.146,83

0,00

450.146,83

-34 067,76

416.079,07

416.079,07

5

ELECTRICE GOSPODARIE-InditsJv echipamente

126.152,66

83.282,16

42.900,50

49.599,75

132.881,91

83.282,16

49.599,75

0,00

49.599,75

132.881,91

5

CURENT! SLABklndusiv echipamente

141.569,63

0,00

141.569,63

157.605,62

157.605,62

0,00

157.605,62

2.244,94

159.850,56

159.850,56

7

SANITARE SALA-lndu9lv echipamente

294.115,65

0,00

294.115,65

319,281,47

319.281,47

0,00

319.281,47

-14.020,72

305.260,75

305.250,75

8

SANITARE GOSPODARI E-Induslv echipamente

97,190,28

0,00

97.190,28

99.275,49

99.275,49

0,00

99.275,49

0,00

99.275,49

99,275,49

TOTAL EXE^TIE

5.869.892,04

9

DOTĂRI

61.600,00

0,00

61.600,00

61.600,00

61.600,00

0,00

61.600,00

O,00

61.600,00

61.600,00

10

ORGANIZARE OE ȘANTIER

105.598,92

105.598,92

0,00

0,00

105.598,92

105.598,92

0,00

0,00

0,00

105.598,92

11

PROIECTARE

160.000,00

152.000,00

8.000,00

8.000,00

160.000,00

160.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

TOTAL

6.197.090,96

1.177.455,93

5.019.635,03

5.019.258,85

6.196.714,78

2.919.587,29

3.277.127,49

-19.903,45

3,257.224,04

6.176.811,33

T.V.A. 19%

1.177.447,28

223.716,63

953.730,66

953.659,18

1.177.375,81

554.721,58

622.654,22

-3.781,66

618.872,57

1.173.594,15

TOTAL CU T.VJk.

7.374.538,24

1.401.172,56

5.973.365,69

5.972.918,03

7.374.030,59

3.474.308,87

3.899 781,71

-23.685,11

3.876,096,61

7350.405,48


Comisia de analiza

Președinte-Virglnia Butoiu - Direcția Invatamant Cultura Membru - loan Rusavat Popescu - Direcția Invatamant Cultur Membru - Gabiela Comanescu - Direcția Economica

Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția de Investiții si Achiziții Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridica


SCALGORITHMRESIDENT1ALS3 SRL- Reprezentant,

Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

Școala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr.21)

CENTRALIZATOR VALORI NOTE DE RENUNȚARE / NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA ( NRSINCS)

Nr.CRT.

Deviz / categorie de lucrări

Valoare NR (LEI fara TVA)

Valoare NCS (LE! fara TVA)

1

REZISTENTA

0.00

130,073.48

2

ARHITECTURA

-226,741.22

97,027.50

3

HVAC

-300,898.14

326,478.47

4

SANITARE SALA

-29,668.54

15,647.82

5

CURENT! SLAB!

-48,243.07

50,488.01

6

ELECTRICE SALA

-126,918.92

92,851.16

TOTAL VALORI (LEI FARA TVA}

-732,469.89

712,566.44

TVA 19%

-139,169.28

135,387.62

TOTAL VALORI (CU TVA)

-871,639.17

847,954.06

OBIECTIV: Școala Gimnaziala "LIVIU REBREANU" (fosta nr.21)

MEMORIU JUSTIFICATIV

PENTRU NOTELE DE COMANDA SUPLIMENTARA SI NOTELE DE RENUNȚARE

REZISTENTA :

- Notele de comanda suplimentara reprezintă suplimentarea cantltatilor de lucrări pe

anumite categorii de lucrări (fata dfe cantitatile din P-urile prevăzute in oferta), necesare pentru execuția lucrărilor conform Iproiect.INSTALAȚII HVAC:


concluzia ca soluția cea mai buna din punct de vedere funcțional si economic este inlocuirea celor 7 bucăți recuperatoare de căldură, de 1700mc/h, cu 2 bucăți recuperatoare de căldură, de 5000mc/h. Astfel, din punct de vedere economic, se reduce numărul de suporți (confecții metalice) pentru recuperatoare si tubulatura spiro, numărul de grile liniare de introducere, numărul de piese speciale (ramificații, coturi, reducții). Articole noi: P280A, P280B, P280C, P280D, P280E, P280F, P20HVAC, P21HVAC, P22HVAC, P23HVAC, P24HVAC, P25HVAC, P144A, P144B, P144C, P148A, P203A, P229A, P229B, P229C, P229D, P229E.

 • -  Din cauza ca noile recuperatoare de căldură au racordurile de $450, se suplimentează cu tubulatura spiro $450 si se renunța la o parte din tubulatura spiro de $400. Articol nou: P200A.

 • -  Având in vedere diferența de gabarit, se renunța la grilele liniare cu simpla deflexie 500x225 (P218) si se suplimentează cu grile liniare simple deflexie 825xl25mm, deoarece grilele de 500x225 nu se pot monta pe tubulatura spiro de $400. Articol nou: P218A.

 • -  Se renunța la grilele de transfer de 360xl60mm (P214), 460xl00mm (P216), 600x300 (P217) si se suplimentează cu grile de transfer de 300x200mm, 600x200mm, deoarece grilele sunt atipice ca dimensiuni, se produc pe comanda. Articole noi: P214A, P217A.

 • -   Pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea suplimentarii sistemului de ventilare existent cu 6 bucăți aparate de climatizare tip split, de 24000 BTU, în sala de sport.

Montarea acestor aparate este benefica pentru desfasurarea activitatilor specifice in sala de sport pe perioada calda. Ventilarea aerului este asigurata prin recuperatoarele de căldură. Articol preluat de ia Sc nr 89: P034V.

INSTALAȚII CURENT! SLABE:

Se suplimentează cu sistemul de detecție si avertizare la efracție, obiectivul fiind instituție de interes de interes public, conform art. 68, lit. b, din HG 301/2012. Rolul funcțional al sistemului de alarmare la efracție va fi de a detecta pătrunderea in spatiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate. Articole noi: P006CS, POO7CS. PQ08CS, P009CS, P010CS, P011CS, P012CS, PO13CS, P014CS, P015CS, P016CS, P017CS, P018CS, P019CS.

 • -  Se suplimentează cu o bariera de fum 50xl5m. Acest sistem este foarte util pentru clădiri cu tavane înalte, respectiv săli de sport, sau In situații in care fumul poate fi Imprastlat intr-o zona destul de mare înainte de a fi detectat. Articol preluat de la Sc nr89: P037CS.

INSTALAȚII SANITARE SALA:

 • -  Din punct de vedere economic, se renunța la wc-urile cu rezervor îngropat (P468, P470) si se adopta soluția cu rezervor la semiinaltime. Articole noi: P468A, P470A.

Instalații electrice sala:

■ Odata cu execuția lucrărilor si a măsurătorilor din teren, s-a constatat necesitatea suplimentarii cu cablu electric si pat de cablu. Articole: P302, P304, P306, P307, P308, P347, P370, P387. Articol nou: P029E.

- Tipurile de corpuri de iluminat au fost modificate astfel incat sa fie ușor de achiziționat si sa îndeplinească cerințele normativelor in vigoare. Articole preluate de la Sc nr 89: P001E, P002E, P003E, P004E, P005E, P006E, P007E, P008E. Articol nou: P028E.


AfMMWilnr. 637075/20.09.2019

Executant 010 ALGORITHIW RESÎDENTIAL S3 SRL Gb!ectJv:14 Școala L.Rebreanu-cf.OUG114

Obiect' ■ 1 Rezistenta

Categorie; 01 Rotlstenta

NCS: 02 NCS - 02

LISTA N&TE VE C0MAȚȚDA SUPLTMEKTAKA______

rar. Crt.

Capitolul de lucrări simbol

Denumise xesuxma Observații

U/M

Cantitatea

19

P116.

KG

10,373.1400»

STRUCTURA METALICA PLANSEU TERASA S35S (CUPRINDE: PROCURARE, MONTARE, TRANSPORT,)

637075/20.09.2019


Executant: 010 ALGORITHM RESIDENTJAL S3 SRL

Obiectiv: 14 Scoale L.RehnteniMf.OUGllA

Obiect: 01 Rezistent®

Categorie: Ol Rezistente

NCS:O3NCS-P3
lista note de comanda suplimentake

!tr.

Crt,

Capitolul <Se lucrări

Slabul

Demmlx* reBut'SM obcvxvatll

U^W

Cantitatea

1       P.606

BETON ARMAT IN GRINZI FUNDARE (05/30) (CUPRINDE: PROCURARE, TURNARE Cil POMPA, TRANSPORT)

MCUB

40.39000

2       P004.

BETON ARMAT IN FUNDAȚII (C2D/Z5) (CUPRINDE: PROCURARE, TURNARE CU POMPA, TRANSPORT

MCUB

8&Z4000

3       POOB.

COFRAIE IN STÂLPI SI PEREȚI

MP

Z3S.46OTQ

nr. 637075/20.09.2019

Executam: 010 ALGORITHM RESIDE NTIAL S3 SRL

Obiectiv: 14 ScosU LRebreanu-cLOUGlld

Obiect; 02 Arhitectura

Categoric 01 Arhitectura

HR: 02 NU 02

LISTA NOTE VE RENUNȚARE

Kt.      Capitolul do lucrezi

Crt.      AJabol

Donunim c*mu»

Obsuvatil

U/M

Ctwilftctn

1        P020.

TERMOKOLATII LA SOCLU - POUSHREN EXTRUDAT DE 10 CM (H=l.S0M) INCl ADEZIV TERMDIZ FIXARE CU DIBLUR

MP

126.43000

4       P023.

TENCUIELI MORTAR IMPERMEABILE ARMATE CU STNB (INCLUSIV MORTAR, FIASA STNB St TRANSP)

MP

253.58000

6        P025.

PIETRIȘ

M CUB

11.63000

14      5C35.

PLAT SUSPENDAT COPERTINA ACCES IMN TABLA TIP ALUCOBONO STHUCT METALICA

MP

64350W

15       POST.

TENCUIELI DECORATIVE PENTRU EXTERIOR

MP

1,000.00000

18       POL7.

PLOLiSTWN EXPANDAT 3CM LA FERESTRE

MP

88.35000

m    pom.

VATA MINERALABAZALTICA10CM GROSIME IA PEREȚI

MP

145.52000

26       P062,

PROFIL DE SOCLU CU LACRJMAR DIN TABLA DE OTEL AMBUTKATA PREVOPSITA

M

144.75000

27       P063.

SORTURI DE TABLA OE OTEL PEVOFSITLATIMEA MAX WCM INCLUSIV AGRAFE DE OTELZINCAT

M

133.33000

29       P070,

PEREȚI COMPART SIP5-CARTOW El BO' PE STRUCT MET INTRE VESTIARE SI HOLURI. CU FOI NORMALE

MP

34.44000

34       P077.

PLACĂRI CU RIGIDURIT PENTRU PANOUL DE CATARARI

MP

74.56000

36-       P0B1.

SAPA AUTONIVELANTA LA SALA DE SPORT

MP

1^84.37000

37      P083.

TRATAMENTE HIDROIZOLANTE IA $APE(VOPSITORII)

MP

17.30000

4B      POST.

PARDDSEUEPOXIWCE

MP

.  65.61000

60    mo.

SPALIERE CONFECȚIONATE DIN LEMN CU PRINDERI METAUCE

MP

67.67000

63      P 661

PERETE DIN PANOU SANDWICH IZOLAT CU VATA MINERALA

MP

145.00000

nr. 637075/20.09.2019


Executant: 010 ALGORITHM RESIDENTIAI S3 SHL

Obiectiv; 14 Școala L.Rcbre»nu-r.f.OllG114

Obiect: 02 Arhitectura

Categorie: 01 Arhitectura

NCS:O1NCS-<J1

NRiOlWROl

LISTA NOTE VE RENUNȚARE

14.00000


Nr.

Capitolul do luaraxi

U/M

Cantitatea

Ort.

Biaibol

DwsumiT'» lanuraa

obauEvatli

X

P02O.

MP

TERMaiZOLATII LA SOCLU - POI.CTREN EXTRUDAT DE 10 CM fH<=l.S0M) INCL ADEZIV TERMOIZ FIXARE CU DIBLUR

5        P-71001                                                                            M

61.40000


SISTEM DE SCURGERE APE PLUWALE-JGHEABURI MONTATE IN ATICExecutant! 010 ALGOMTUM RESIMNTIAL S3 SRL

Obiectiv: 1< Școala L.Rebreanu-ef.0LKrll4

Obiect: 02 Arhitectura

Categorie: 01 Arhitectura

NCS: 02 NCS - OlLISTA NOTE VE COMANDA SUPUMENTAKA

Air.      C^ifcolul d* luorxvd

Ot      flAabol

EtantBKtre

Qbff«rr*t£L

U/M

Cantitatea

1        P049.

KIOHOIZOIATIE CU MEMBRANE TEBMOSUPABIU STRAT NORMAL

MP

48.23000

2       P05L,

BARARĂ D£ VAPORI

MP

49.33000

3        P052

STRAT OE DIFUZIE VAPORI 2 STRATURI

MP

49.23030

4       PO54.

SAPE PROTECTIE TERMOIZOLADE ARMATE CU PLASA STNB ■ D 6 /100 MM 5CM

MP

25.10000

5       P053.

TENCUIELI ARMATE RIDICATE PE ATICE DIN ACELAȘI MATERIAL CU SAPELE 3CM

MP

49.23000

6       pese.

BETON DE PANTA LA TERASA GROSIME 5-20CMI CUPRINDE: PROCURARE, TURNARE. CU POMPA, TRANSPORT

MCUB

JMflOOțî

7      ptm.

TERMOWLATtt ORIZONTALE SUB PLACA PAJÎTER POLt$TMEN EXFRUDAT «CM

MP

143.3100)

«       P022.

FQtl£ POUEWENASUB PLACA PARTER

MP

279.25000

9       F056-

PLASA ORRONÎALA DIN TEXTILE

MP

1,718.90000

10       P072-

PLAFON SUSP!NDAF DIN PUO GIPSCARRJN VEHOEflA BAI VESHAREJ

MP

27.58000

11       P075.

PLACĂRI CU GIFKARTON 1 STRAT, CASA SCĂRII

MP

56.69000

12      VJ70.

SAPE DE EGALIZARE PARDOSELI EXTERIOARE

MP

33.33000

U      FO84.

TENCUIELI INTERIOARE STAIJ’t 51 PEREȚI MN BETON SAU CĂRĂMIDĂ,lua MORTAR

MP

321.86000

14      PO95.

PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE INCLUSIV PLWTAfH *10 CM}

MP

65.61000

15       PQ99.

PARDOSEALA SPORTIVA INCLUSIV PUNTA (H -10 CM)

MP

55.36000

15       3103.

VOPSEA ACRILICA/ LATOt INCLUSIV GLET

MP

1903*000

17       P104.

PLACI CERAMICE INCLUSIV STRAT DE POZA

MP

37.15000

ÎS      P «52

ACOPERIȘ PIN PANOU SANtWICH IZOLAT CU VATA MINERA! A

MP

43.10000

T»(i32S,TS..i7

Qbtactift M SoM^I LHEbTB8Jl(bDF,<HttM.W

Obiect-03 HVAC

CM«ewte Dl Inswlairr

NS.-DlitnOi

fer.

Crt,

Capitolul d® IncxarX

U/M

CanOtntai

Dwiimfriw wpnuMFur «te hw»rl

I*

pi:s.

WBVUTUXA CfflCUUM RH3DA TTP SP5IÎD (OLASA DE ETANȘEITATE 0) PENTRU 1NTR0DIX7.R X/EVACUAACT, W125

M

lOJfflOOO

Jfi

P14?.

TUBULATURA CIRCULARA FWfflA ȚF WRO (CASA PE CTANSOTATt 0) PEWTHU WmOPUOR S/EVACAEH, ON20O

NI

E.00009

39

TUBIAATUfH ORCUIAMM6DA W WIEO |O AM PE ETANS(ITAIEtl) MED

M

25J0M00

M

Pi 30,

7USUU7VM CIRCULARA RlfilM T1P SPIRO (CLASA DE ETAN5EITA1T D] D 333 MM

M

esixKw :

31

PI 93.

TUBULATURA ORCUiAM WW SW (CLASA PE ETANȘEITATE 0) B 350

M

icwk

31

P200.

TuwHATimA circulara rigim tifswro (clasa deetanSwtated) n «wmm

M

îsumx»

M

F203.

TU8ULA1URA OCULARA N    A. MERTHATA rUN Al UMIfeJU IAIWNAT PF WTHU WAtlIARE M

JVDMO

M

5.COD00

85

TLHlUUTUfl* CIRCULAM FLEXIBILA IZOLATA DIN ALUMINIU LAMINAT PENTRU EVACUARE AER

VW

M

AOO0OS

36

P207r

TUBULATURA ORCUIARA FLEXIBILA IZOLATA DIN ALUMfNW LAMINAT PENTRU EVACUARE AER , COMPLET DUS

M

5.00003

F2I2.

OOLARIBA TERMICA A TUHUIATUFrUW MQAM3U WRE/CIRCULARE CU CAUCIUC5JNHTK CU C ElU«mCHBE

MP

mhodpoo

Pil 4.

filWiA Q£ TRANSFER PENTRU MONTAJ IN USl, CDMPLE7 CU ACCESORII iTFCXJffl MM

BUCATA

U»000

40

pas.

SmtA DC TRANSFER PENTRU MONTAI UI II.W, COMPLET CU ACCESORII 4HJX1D0MM

BUCATA

1JOOW

41

P217.

ffitll*MTMNSreSrtNT»UM<WTAII«US,COM)>lțTCUA«ESClWIMONTAI, 600XSOOMM

BUCATA

2.00000

<2

P218.

«RILA UNJARA CU SIMPLA DffLBtfE, COMPLET ECHIPATA CU SISTEME DE PRINDERE. DtMEN 5fU»5țWQ15MM

BUCATA

U&00900

P221,

ANEMD5TAT PLAN, FATRAT, CU REFUTARE FE PATRU DIRECȚII, CU ffl-WM KOTAT MOO»

BUCATA

AJXW»

4B

P23.2.

ANENWSTAT PIAN, FATRAT, CU REFULARE PE PATRU flîRECTIț. CU FtfNUM HLrtAT 315X375

BUCATA

Loom

46

W27.

GMAICTERIO4RA, COMPLET «HIMTA CU SISTEME DE MINORA DIMENSIUNI 7DDK4D0 M M

BUCATA

2.00000

48

«20.

fifllAEXn&raDARA. COMPLET ECHIPATA CU SISTEME K PRINDERE. DIMENSIUNI P-+0C MM

' BUCATA

2000000

OMefJte 14 L«efcrewnKf^U0J.M

OWect: 03 HVAC

Categ orie Kt Jln#ftafetfT

NCSitM MC501


LISTA M$TE VE RENUNȚARE

Wr.


Otr


dA J.ntSSwri

glg*»X Denwrfrw fftjtfttftititf «hf krrwt


F12S.


REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȚEAVA DE PE-XA LA COLAC PENTHU TEHNICA DE IMKNAflE Ql MAMSD


Anexa 1 ia procesul verbal de analiza

ffiaf&ArwfURIDiO) ACHBHCMKniNVrSWraKI

nr. 637075/20.09.2019


Ohlftrtte 34 Scolia LRebmnu-cf.DUGJ.14

Obiect» O3HVÂC

□rtegarie: 01 JnstHfwff

NCfijOlNCSQl

LISTA M9TT COMANDA SLCPLlMENTAKt


frr.

Ciupi toiul

<Xn IcBTflKi

iW

QinfBsie*

Erf.

EHMmtI

tjfflwnrihn; cspfaArfwf tfa liKflHi

I

RL44»

POA SPECIALA (COT? CV SECT RECTAW, Ft W7TODUCEAE/EVACUARE AHC WÎEWE PlME

N5ÎUN1

MP

ZUOO0

3

P14 <H

NE5A 5PECWA (RAMIFICARE) CU SECT RECT, PT iNIBODUCțRE/EVAa/AAE AED, PIHSITE 04MKNSUW

MP

2OJO03O

3

51-HC

PTESA SPECIALA (REDUCȚIE) CU 5EC1 RECT, CTlNRWLK^E/fcVACUARfi AEC. «FERITE Of MfNStVW

MP

«.MW»

4

J?I40A

TUBUWnfflA CffiCflENWM NEED1ATA P1W

M

1OHKB0

5

W<KW

TUBU1ATVRA ORC RtGiPA TIP W0 M.W

M

90MIM>

5

P5«03ft

TlfflUVmiRA CTRCH^XISUA NțHOlATA 03.15

M

vunow

y

P234A

GTULA PE TRANSFER PT MONTAJ PM US RKW2DC)

BUCATA

g

W17A

GRILA WTRAfWFW FF MONTAJ N IKI fiOW2M

BUCATA

4JKDD0

o

B21SA

GALA D€ TUBULATURA 825X123

BUCATA

2W0B»

w

P229A

GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA «WX33D

BUCATA

4J0WM

w

msn

GRflAEXTERKJAHA, CUMP1ET ECHIPATA 401XM0

BUCATA

zjww

«

P229C

GRILA EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA fRSXJVJQ

BUCATA

XflDMO

13

P223TJ

GWJ A EXTERIOARA, COMPLET ECHIPATA 500X300

BUCATA

240000

W

PÎ2SS

OUA EXTERIOARA tJVMFUT CtHRWTA MW

BUCATA

<umo

OHttWwi 14 Scoflb UI^WU-ttaUGlM

OblactOSHVAC

Cctajwipj 01 tnrtafeiir

NC&Q3M3M


/ M97T DT O9HWEW SUPLIMENTAREffn

CsjpifcMlul

de XuO£&*JL

IVM

CHntttvteB

Crt.

ALaML

n<wn*tow          Iwrf

1

euf.

TU8UW7URA CIRCULARA RlGftM 73P SPIRO (CLASA DE CTAN5HTATE fi} PfNTRU INTftOPLfCER C/EVAC AElț DW16Q

M

xsj»a»

2

P10G.

TUBULATURA CIRCULARA RtGTDA TfP SPiRO (C1ASA OF HANSERATE D) O 100

M

&OK0OOP

3

W01.

TUBULATURA OBCUtAHA IWflBttA NEKOIATA flW AUIMINTU lAMJNATPWffRU EVACUARE AF

RDM ISO

W

SJXXXXt

4

W13,

am manuaia pentru regam deettw.ii of aer

BUCATA

1UMOOO

5

F034V

SISTEM CllMITOABETIPSnrr PEMOOOBTU, CU UNITATE INTERIOARA MONTATA W PENET t

, BUCATA

6AXXV

OhiKtfcj; IA Scoate tJțftfcrwnmjF-CiyGllrt

Obfetf: 03 HVAC

Cat^prfe 02 MenUf utlteja d k Wp

NM:02NBG2

LISTA M9TEVTKENUMTAKE

Mr.

Capitolul da luceju’l

U>M

Cantltit.?

rtAscbcil

Pwwmlf** «c^țnltdu* <to hn»wrl

1

piss.

TAMO4J DE AUKJMAWWE S FORȚA PENTRU AUTOMATIZARE A CWANUUJI, £U PROGRAMATA

BOHAR

BUCATA

W

AS.10

fl: M WTARE CEMffiAU T£R WCA MURALA CU FUNCȚIONARE PE GAZ, PUTERE NOMMATA J*7XG KW ,1We«W?£.

BUCATA

3.DOD03

W

1A35A1 AS1M

fi: MONTARE POMPA fflEOWMATIE CAZAN, l^3.15MQ/H, HP--5MM, COMPLET ECHIPATA

BUCATA

3.W000

OWetth1; 14 Setnrfa UtebizQnir-ctâUijiJ 14

Obtect: 03HVAC

Cjrtfgorte: 62 M     trtUsfc »t «hlp

NC5.' ni NCS Dl

NfcOlffftffX

LISTA NOTT VE y-ENUNTAHT

Nr,

at.

Csplfcplnl 4r Întinzi

U/M

ContftMu

sitftxd

GBMMrfrw uptulHiur ria lut+atf

9

M7P

AS37C

S • BA7EWE DE ÎNCĂLZIRE ELK7RKA MONTATA PE KIBUIAIURA, P ELECHUCA-8 KW flVZKHZ

BUCATA

J.BfflWO

3

IB06C

S' MONTAT RAMATOARE OH OTEL M-ROMIS00

BUCATA

unooo

F03ffvt:.c
S       IB06D

ffXrrnc

3; MONTAT RADIATOARE WN OTEL 33-300X2600

BUCATA

2JMJ0W

7       VqlpA

9! MONTAT RECUPERATOR DE CATOURA1700 M£/H

BUCATA

100WQ

posmc

3        VClfiA

9! MONTAT REOfPHȚATOA DFCAWUHA l«fl MC/H

BUCATA

l.UCOOT

MONAC

9      vnien

9! MONTAT RECUPERATOR DE CAIXHJRA 350 MT/H

BUCATA

1.05000

P07UVAC

12     VC2M

9! MONTAT MW DE ÎNCĂLZIRE A AltlWlUl 1,« KW

BUCATA

i.ooeoa

Anexa 1 la procesul verbal de analiza nr. 637075/20.09.2019

PEASQANA WHIWCA ACHIZITOARE (INVBIUDR}

Obiectiv! 14 SrtffllB LRRbTCTJwrf.DU'tâlW

Obiect 03 HVAC

Categwlss 03! Mont*J wfilțjs »l erfilp

WC&0ÎNCS02


USTA N&FE VI COMANDA SUPLrfâNTAKE

Ht.

C&pltttlal cta JwcmmmA

U/M

CjnUUKU

Oi.

fflwbcl

JtaiRBfrea «zpIfokrfHf ita knmrt

X

P20OR

MONTAI CM OD 10/10 M»f 1 - MCODU J«W

BUCATA

2.00000

2

P2AO0

MQWW COWVfflTffOFl Cffi FRECVENT* 5W01ZIG5A, INCLUSIV WST ELECTWCA SI AUTOMATIZA

M

BUCATA

4.0MK

3

moc

MONTAJ CTA DOM T/7 HW - RKQ20r NK12KW

te

BUCATA

UXNK»

4

JP8SOO

MOmW NGUUTOft Pt TURAȚIE 5O5A, WCW!»V INSTEUCTWASI AUTOMATIZARE

BUCATA

N.flOO»

5

P20OE

MONTAJ CTA POM 146/190 77150., fiJW

bucata

L000W

5

F280F

MONTAI REGULATOR DfiUJftATlE ELY1S, INCLUSIV INST ELECTRIC* Si AUTOMATIZARE

BUCATA

2JHXW0Anexaiza nr. 637075/20.09.2019


Obiectiv: 14 Școala L.Rebreanu-cf.OU6114

LISTA

NOTE VE RENUNȚARE

Obiect: 03 HVAC

Categorie: 02 Montaj utilaje si echip Ncs:01NCSOl

Nn 01NR 01

I ron J


Cod


U/M       Cantitate®


fisa tehnica


Deiotmirea__________________________

el Utilaje, eeffiipKMiite tebnologioe P12HVAC                 - BUCATA

RADIATOR OTEL 22-600X1600

P13HVAC                 BUCATA

RADIATOR OTEL 33-600X2600

P14HVAC                  BUCATA

RECUPERATOR DE CĂLDURĂ 1700MC/H

P15HVAC                  BUCATA

RECUPERATOR DE CĂLDURĂ 1650MC/H

P16BVAC                  BUCATA

RECUPERATOR DE CĂLDURĂ 3S0MC/R

P19HVAC                 BUCATA

BATERIE ÎNCĂLZIRE 1.6KW

1?26B                        BUCATA

BATERIE ÎNCĂLZIRE P-9KW, 40QV

atașata

«i Cunctlonei* car* neeaalta aontaj

1.00000

2.00600

7.00000

l.OOffiK)

1.00600

1,30000

8.00000analiza nr. 637075/20.09.2019

Obiectiv: 14 Școala LRefareanu-cf.OUGlM

LISTA

NOTE DE COMANDA SUPLIMENTAI

Obiect; C3 HVAC

Categorie: 02 Montaj utilaje si echlp

Nes: 02 NCS 02

Wr.


cod


U/M


CsnttaîoB


Ffea tehnice


Crt.


Deaunlre»


a) Ufciltije, «chipononte tehnologice mi funcționale cor® necoeita aontej

P20HVAC                  BUCATA

z.otcdo


CTA DD 10/10 MSF1 - RECQ4O, 24KB

P21HVAC


BUCATA


4.00000


CONVERTIZOR DE FRECVENTA SV022IG5A, INST E1ECTRICA+AUTOMATIZ

P22HVAC


BUCATA


2.00000


CTA IJUM 7/7 E6G3405 - BEC020, NK 12KW

F23HVAC


BUCATA


4.00000


REGOTATOR DE TUBATTE STL5A, IHST KMCTBICR+AUTOWITIZMUS

P24HVAC


BUCATA


2.00000


CTA DDM 146/130 7725C2, 6KB

P25HVAC


BUCATA


2.00000


REGULATOR DE TURATIE EJY15, INST ELECTRICA+AUTONATIZARI!OWertM I‘S5oo»f6(.n«br«»ni>-rf.OU6JJ4

Obfect: 04 Sanitare ssJ«

CrtEgorte 01 hwtatolll

NX:0xNRffi

LISTA NGTȘVEn&WimiiE


Nr»

Or.

CapltoJ»! 4q luomri

U/M

conta»ten

Bwuwiîrea crfHwImM fa JHffiart

3

ycin

KMNSFAtATWCOMPUTA PENTRU W£ 9 BUC

Mr

1S.WSJ0M1

P«J?

$

ycoi

e; INSTALAȚIE COMPLETA PENTRU WC țPțNTRU rfJLSOANE CU UANWCAF)

w

SjMWMOOO

MO

w

real

B.' SISTEM DEGJVMRC CONDUCTE, COMPOT ECHIPAT, CAffl.U OTW, 2 w

UI

w&aaw

FJS2

5fl

rcoi

KSfSTCMOEGWHME COMMET ECHIPAT. CABLU OTB>10 St OTO1A

ua

i^gs wxn

*583


Obiecth.' 14

Obiect: 04 Sanitare sala

CiHtjforîe: 01 fnstrîaW

«CSrOINCXOj

LISTA N&TLVECOMANVA SUPLIKWTAKE

iw.

Crt.

cuplului tf* îwswir*

U/M

Cantitatea

SfM*Xkl

DvnVMbw «ppfMuM de kxrarf

1

P4SAA

HV5TAJ/71E CXIMIWA WCr ACCESOffli

BUCATA

2

P470A

M5TAIAT1ECOMnEXA WC* ACCESORII PENTRUMANKCAPATf

BUCATA

1-MOOOOfatte M ScMfe LRebreatw^.OUSlM

Obiect: Sanitare sala


Crfpfforft: 03 Menaj utltyeriGdifp


Nr.                 dn Inororl


USTA N&FE V€ RENUNȚARE________.

ii/M                       Cfcntitstisia liza nr. 637075/20.09.2019

LISTA

NOTE VE RENUNȚARE

Obiect; 04 Sanitare sala

Categorie: 02 Montaj utilaje si echip

Nr; 02 NR 02__________________________________________________________________[rcm]

Nr. Cod                          U/M        Cantitatea                          Fisa tehnica

Crt.______Pwnuatoaa____________________________________________________ atașata

®) Utilaj», echipemant» twhnologloa el fHnatlaniil» ciur® ns»oesit« Bontej F52-4                         BUCATA                                  1.00000

RADIATOR ELECTRIC 2KK
OfaforCtfW 14fictWa LRibwnu-tf^TUGlM

Obiect: 05 Curent! sfabl

Cttftfârtw Gi rnslBlaVF

NfcOlNR 01


LISTA OE RÎM<N7X££

4        ED02A         9* SOCLU DETECTORI CU ttntATOJL COMPLET ECHIPAT INO.LJSV ACCESORII M MONTAJ


BUCATA


MMW0Q


Nr,

Cri.

Capitolul de l'Hertsri

WM

CnttKKHi

Dgnwwfrwr           hwnwi

1

Ecosei

S.'UBIU AUMENTAHE CBN CUPRU ,OI INTAR3EHE MĂRITĂ iA PROPAGAREA FOCUtUț WXH 3X2.

M

«nxnooo

5,UN-1KV

P306

XJ MW

-osojf<w„«<   -emu ntmiHnsx m aofm , mm 3x1.3. w-im

2

EDD2A

fc DETECTOR OPTIC DE RJM, COMPLET fCHfPAT

BUCATA

njKxm

JW4_________________ _____ _ ___

fc; acig -ooiUiJjfStM >ia?T4CJHB orrxc jut aut* co/triFT R^mr

P4J£__

X^iFAlB -QgflJrJJ373JP -CTCJU? MT^CroRl CT            CQPff’I.JT ECrfXFAT JXJțff.gjnZ JCODft»

7       ED02A         9 !SIRENA DEVENI» ADRESABILA BOTE HBW, COMPLET ECHIPATA IWCLLKIV ACtESOfla D                      BUCATA

3.DW0Q


£ MONTAJ

F4DS

ifEL10

~00XttSSrtlSS    -ATlfâ» n XHTtMM MKFMBUA K3SIB lOttoB, CWFLÎ11 gCHJmm

B

PI 10

ED02A

S! SIRENA DE CTTETOCR COMPLET ECHIPATA INCLUSIV ACOKWH DE MONTAJ

BUCATA

LtMNMO

X? ELJW

-ttiHrssiafc    -snuwt as Kxmaon cawzsr rccrajm inaw.iv .WCT®«rxj ns m

9

ED05B

3; SURSA DE AUMEWARE MWA, CU ACUMUIATOfl 1X12V/MH. COMPOTEWATIWXUSfV AC

BUCATA

wx»<»

UȘORII DE MONTAJ

P41I

iznaor, -(M43:53Q4io$ -gawA pg AlJMBmwj Jgy/JAz ctr MmFiAim          coautr

10

M13

BD02A

9f MODtllTBANSPONOfR 4 IN f l OIJȚ, COMPLET ECHIPAT CU IZOLATOR 5J CARCASA

BUCATA

6.00000

XJ XL 28

-oui5534 ssi     -nxxm nMistmujiat 4 in / 1 <wr, cxMftosT fcwxmt etr jaoxator

14

ECO BA

9! CABLU ^(SIKDQW

M

M.WM00

P416

-MflMIW    -CiMMJff jy/sy/Jf 1XXXG,8

15

ECCSA

9! CABLU JEH(5TjE3n 2X2X0, B

M

Auoaa»

17

£j Ktât

-0002:483.5557.    -CABLU JgHWKSG XlIrt.A

16

RADIA

9! TUB HESSfL CU DIAMETRUL 0ț 26MM

M

Maooooo

F41B

Irf KCM

-0009H70DOS4    -TiC /XEZ/fM CU DJMWffiDX DJT 15 SN

27

EF01B

9IAMPUJTCATOAAUPIO 2X2D0W/1G0V

BUCATA

UMxxn

P429

Ar KL3Q

-m rwixw   -MPLxmanw Mxvrar iw raok

29

IROSA

9! CONSOLA DE ARIEI DIGITALA MS13

BUCATA

ifloow

F430

XJ SISJB

-002115314MB    -CTSJ5(WM OS AMM SftlTJU DOg 19

29

SFQ1B

91MODUL DWTALlEflHJ DCM 4 - B

BUCATA

LOOOOC

JWJT

Ar<L2P

WMJIJW    -NCJWZ «PiaryM I&5IBI DON 4 - 8

w

£dD2A

« COMBINAȚIE TUrCNBI/ CD, MP3

BUCATA

uxmo

Pf3J

3*4 9M8

•'cat&snAns iwoaw/ cd, s&s

»

KT01B

9> MOBILINTERFAȚAUNJVE1SA1A UUM

BUCATA

UHOM

P433

I.‘WM -

Pdji.-W67S1    hww - JWrmwM uwpxmaia ara

n

EP03A

9! WCINTAACUSTICA OSTAVAHSWflOOV, SEL9RDR, U0HMSXHÎ

BUCATA

ZJMOOC

WJ4

£.- Jf£jj   -M   tS?8tGl!!     -INCINTA ACUSTICA RE TfllfflW ftl^lODV, SPL 9BVB

31

EDO2A

9* INCINTA ACUSTICA DE pmTE<WV/J.Q0V, SplMM, U0W45KHZ

BUCATA

««0000

PW5

34

SCDSA

9< CMUU DM CUHtU CU ÎNTÂRZIERE MĂRITĂ LA PROPAGAREA FOCUUR JEH(STJE3t> MMM

M

MMMXM

M3S

LtELis -oao7i ■'sissef    -ouom pin mw cir jmemjww dWirTgsyjKro jjuxc1, s

35

BAU3AS

e; tub wc ai mamehwi w m mm

M

2MM0QO

P/Jfi.

Air,      Dppitoiwi da iMcvarl

Crt       tfjtabol            iTanMimkra iwpftpfuW «ț/a Jwcr»riCnntitttâg


PW


-07£<ft7Jigna -marifiit lat B4,r, etifffAK" kcrifat jj^usjv4tt^‘<wrr jjjj

41       EC09A         9: GAfiUJ R'f’WT SE


54£>. tMW


M*?_____  _______________

IjtfțjJ -OO&fr'tSJSSr'g -CMB JTJ7 C.'.r Jjg

42      £T.i QB        9: W RGXWL Ol NAMETAUL DE WMM


315.0000&
Obtedlw M Școala MtebrwniKf-OUSlM

Obiect: OS Curent! slabi

CrteRortE 01 Ins Molii

«<3:01 NES 01

LISTA NOTE VE COMANDA SUPLIMENTARE

Jir,

CfV

c^pXtolal do luerori

U/M

Ctntitntca

DCTumfru eafftoMuf <• kwxl

1

P012CR

CENTRAI A 00 EFRACȚIE AITIWSA WLA

BUCATA

1.030»

I

P013CS

MOnUt4«WUW<KSIM

BUCATA

2400000

a

P01ICS

DCTFCTOR OF MIȘCARE 01 IM UNITATE ANIMALE

BUCATA

11.90000

4

P015CS

OETECTOR IX MKCME DIMt. HRtMW

0UMTA

i.oom»

S

001 «C3

TASTATURA ARMARE/OEZARMARE

BUCATA

LOGO®

6

M1TC5

CONTACT MAGNETIC

BUCATA

2.0WW0

7

PDlflCS ■

SIRENA DE EFRACȚIE - EXTERIOR

BUCATA

i.ewoc

4

PDlSCfi

5JWNA OE EFRACȚIE - INTERIOR

BUCATA

1.0CWO

9

PQ06C5

PATQI CORD FTP CAT-S 3M> GEMJWRD PPfi^M

BUCATA

IZJXWW

10

P007C3

PATCH COT 13 FTP CATJS D SM, GEMBfflD PPM.SM

BUCATA

28.00300

xs

P008CS

ȚEAVA PVC MO, KALDGEN FREE. WOLJSV ffilNGURI

M

23& WEHW

12

PD09CS

CANAL Dț CABLU 25XMJMM

M

1W.00W3

13

PG10CS

CANAL CABLU 15X12MM

M

ÎSUHOOO

14

ponce

COPEX OSO, HM0GEW FWE

M

iswMoai

Obleetkf 34 Sswțki LRebrMtfiP-cT.0U<îll4

Obiect: OS Curent! dabî

CMe^rlo: Oi, IfljMMU NCSsoiwesfti


LSSTA NOTE VE COMANDA SUPLIMENTARE

IWr.

ot

Capitolul    JscrGrA

u/w

Csntftstw

Rin Vt»l

DcnwirinM «BpFfoJMltd <he tanti

1

EAfllCl

O.'TUB PROTECȚIE MRA HAW6EN tM6 MM

M

HO.âwK

P384

2

KCOOft

9' CABLU FTP 4XJX0A CATfi

M

170. WW

KM

l: JSI,M

-0OT7//M57W     -C3JUP rtfi 4XM0fS, rjiTfi

3

F04QCS

MONnm tCO M", COMfW K1WAT

RUGATA

1-M0M

4

F044CS

CALCULATOR DESKTOP DOTAT CU SDTTWAW OHmțOLFT MMW'CTHEflF. VIDEO

^■BUCATA.

un«g

*300

fizisoos -sops.-jiihom    -amp ns imunul ixiau ou srnsu xw> <oo

a

V3U

EGQ201

97 PIATBANDA OUN 4GW +SISTEM PRWMfltf

M

200X0000

27

«K0»01

a: Offlp DE ÎLUMfflAT EXTTRrROR IED 50W

BUCATA

«ooooo

*328

28

EC03G1

K CABLU ALIMENTA RE DIN CUPRU ARMAT. TlPCMBV 3X2 J. UN* 1KV

M

8000000

*329

Lt 33007

-txmrttatiia   -ckuai iuhmw m cw.iv, muot, tiv m*i j».j, w - im

23

TfflWMCl

8.5AP.MAN.IN STĂTU UMirjUBlM CU SPRISJU EW.MAN.1lt PAMXU UMIMIAT. LA ADINC.

MCUB

M.00000

Obiectiv; 14 Aflate LRd»t«nu-cttiUGiM

Obiect: 07 Electrice sala

Cnte*oNe: 01 fnwtetfi

Mlt.'MNftDQ

_______ LISTA M97T PE KENUNTAWE

hlh      Capitol ni d» ZvocariU/M

cantitett»

£rt.

Biaobol

ttwwwiraa cHpfatfwMde lucrul

1

J5E22A1

O; MONTARE S PROCURARE

BUCATA

0x0000

Lt 13M9

.BftU.-UMJM -wwf » «maur tir eivi imnvuair), jc.iwr ev suisi ne

2

PMS

EE12A1

MONTARE «PROCURARE

BUCATA

lunotn

A: 12W4

-OTO!!j2trJ7?f    -rasr wr rr.iwnw nf mr IMM-Wr;, Kcsmr ev suxs.i mo

B

P296

KK12A1

S: M0WTW5I PROCUR*»

BUCATA

15XOOW

Li 3300»

-MWfJIOJM#    -soiu» tw TAWrjr WF S£OT JSOHHU* C.7 MM W© 1W

5

PM9

WKU?.l

B: CORP de ILUMWAT ECHIPAT CU SURSA UEP MW„ MONW APARENT, GRADDf P.TOTTCTÎF MtN IMJPM

BUCATA

SXKVQO

LrlMto

-oMErJIMPM    -CMJ jib jr.«c**r jîc^aw cu mm» j.bo ion, «amu Mnw,

6

KEI2A1

8: CORP OE «WWW KIWAT dl «DM* LED «W. MWW AMRfW, SA*D OS PSOTSCrjE IWN

BUCATA

1X0009


<MM,5MT.TARE

M

*368


PJJO

30

P33J

W2H04M

0.‘ STRAT NISJp AȘEZAT IN SÂNT PENTRU PROTEJAREA CABLURI» LA LUCR IN PRO? WHPJZAT

MOUB

12X0000

31

*332

332

FOUE AVfiftTttARE

M

MOJW000

82

WW

ASÎ33

CĂMIN DB TRAGEM

BUCATA

sxoooo

33

PJN

EG13A

9;PttSAWMA7l£

BUCATA

MM00

L;mm

-DD0a<73>2471    -PTSiA 5RMK3»g

W

JW

TWJDSftl

«; COMPACTAM CU MMUt.M CTHATUffl SUCCESIVE

SUTE MC

OMOOO

35

A!W

ED02A1

Cî PREA SIMPLA CU CONTACT DE PfiOTOCT®2IHP E, JU6A/2MV, MOWTAJ

BUCATA

1SX000C

Xr13034

-4)W388747»     -.flWLl SJMKJi CV tXWTJKlr OB mOXttTIt! SJWBf lCl/330Vt

AR

*363

BS12A1

e: corp ne iluminat tb> wot (oaWLSWj, echipat cu suma ud max. aiw,

BUfflTA

cooooo

Xj 11009

-WHMlOiM    -CORP DB rr.mnMT f.TP SPOT MOMLX&W, BCNTPAT CTf SWWJL J£0

48

*364

EE1ZM

?; CPJP OE ILUMINAT ECfflPAT CU SURSA IED 20Wr MONTAJ APAREN

BUCATA

MjOOOOO

x: 12M9

-C52JiJJMM    -oi-tp oe izwjwr wj> w* /zwwjmctj, tcftiPM eu bcrsi lbd

50

EE21B

9' 001» ne ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA WO AW, HOWU WIHW, EWW DC PBCTSCTK MN

BUCATA

9-00000

IMJ*S4

PJgg

Lsxmibs -egoistos731    -cwtp bs nom jcjxwir txt mpm xm> io», nnvrĂJ nmwr, s

51

P3M

EK21B        B.‘OMPt3EILUMWATfiCMiPAT CU SURSA IJEUROW,

BUCATA

umooo

n-mnti -OMiiSmim:   -mw ev nnenar ccbimt ar nmst jjj> vor.

52

SB21B        9’CORP «ILUMINAT ECHIPAT OJ SURSA 1E011W, DISKftSOR «N FCWUlftONATOPAC

BUCATA

13X0000

*367

Lzxmil -0007:3103347    -CB7P Aff JîffillMr KKXMT CV StOtSU UX> IM, DlBPKlBta PJH POL

ÎE21E

S'COWW WJMlNATDE-nPWiarcTOR, ECHIPAT CU SURSA CU1EOSWW,.

BUCATA

Anexq^x ia

©tr

Biatol

d« tsiwfcxi

DanmrfrtM capftetata) de luool

U/M

Canttatea

Xt/ariM

-OflJ4?;5JOMfl/    -CO.J? DX JX£K?TJW DU TXP WOJlKrtW, JWWMF Ctt ffilî: CU J.BD J

54 f>3£9

EultlM

3: CORP DE ILUMINAT WTU- SIGURANȚA CU SUMA LtD 1J0W,

BUCATA

MWW

i; IZQQ9

‘‘BoioisiosuM    -crap ot n,w/ar m jjwjt fflwwtnswj r rc&nytf cv wmaț

5B

P373

EC03H1

fi; CABLU ALIMENTARE DIN CUPRU .CU WTAWIERE MARNA LA PROPAGAREA HKUUfl NÎWf SXfi .UNcMV

M

9MM0P

Li 12007 ~Q006:«tQ^34l           AIJJfWMRK OJM CW-W M?SN SXf t U?^1KV

K)

P395

EGQ3G1

fi; CABLU AUMENW3- DIN UWW, ARMAT, Pf CYA5Y 3M. UN * 1XV

M

mm»

Ăl iSOO7 -i

WlMMgH8    H3U»F JttJMWfJL* DIH CUFXV, JMM9, WJF Cftur     W " MW

ablativ; 14 Scad» LfiBbrwnJ-țf.OUGllA

Obiect: 07 Electrica sala

ttt IiwltflJ

NCSrMMSM


Fir.

telul dw luorarl

U/M

cemiuie»

Crt.

BAnbol

fcrmnrfhw «fthafaUrf fotml

1

BE1PJU

n: cqrf ne fiuiwowT nr srcrr («owniisht), bchibat cu sursa ied mas, siw

BUCATA

3600000

P297

JGf 13008

-001113103543     -IXlRF Df XUMtWHT «.? țtiPQT WSXS/JJGWJ . >CWJ’."AT t® S4MJI M»

2

ER12AÎ

r con? nr ftuMWAT w w siiîumnts, cm sursa ied im w, montaj awlrent

BUCATA

3.0OK»

P391

ZilXOOf

-oohuj.t<wc7j    -am w lutmur im m siKWiwra, a subs* i.hd ixs»

3

EC03G1

B: CABLU AUMfNIWE WHCUmi ,CV WTABBSRE MAWA LA MIOPAGAHEA FOCULUI Nl»l Kl.

M

zso.aoocn

3 JWÎXV


P304

j.j îtoar

-OOOlr4802145    -GAgJM AHTW5WAAS PIU CUPM ,X2Xff 3X1, S , W*HtV

4

P3V6

EC03C1

Bl CABLU AUMCNTARS DIN OIFIIU .CU INTAIWESEMARfTA U PROPAGAREA FOCULUI WXH SXÎ.

S. UN-3KV

M

iSMCOffi)

Ef J7W7

-0003 r 4505105     "CWMfJ JTJWWT-MW f>M CftFJtf? , MZW 3.\*,Jr mWJW

5

BC01G1

CABLU AUMFNTARE BN CUPRU ,CU ÎNTÂRZIEREMAHITA LA PROPAGAREA fiXULIA N2XH «tJU

M

iswooo

S A'MnlKV

7.3*7

Zîj jwav

~0fI31 î490f.WS    -CMTM BttXgNTMjt Olt! CMKW , MWW 4X1,5 , flJWW

6

jX'03G1

8: CABLU AlfMETUlAME OBJ CUPRU fCU ÎNTÂRZIERE MAfflTA LA PTÎUPAGAWEA FClCUUJf H'4?C?5X2.

hi

mooww

5 ,UN=1KV

P3oe

-003214805317    -4W AMHMTAJUT PIN avKW HiMi 3X1. S , tW~fXV

7

M21

EDC2A1

81 SENZOR CMPUSOWrMO*™ APARWLIP54

BUCATA

<oo<x»

Zl12014

-nm.-WfflW    -seni»! arxpaxnrujțx, montaj VJureWr

8

ECQ3G1

CACW AUMEMTME DIN CUPRU XV1NTWWEW MARTTA 1 A PTOWtfWWA RXUUJI CfK 4X1.

M

lOO.Mono

5.WMKV

P347

ti 12007

-Mt3l4BD3»75    -CXKV XtOOUX CXT-JF, 4X1-5

9

fiCW&l

8; CAMU ALIMENTARE WW CUPRU,CU WTAR3ERE MĂRITĂ IA PROPAGAREA FOCULUI N2KH «X

M

MOOffxn

5 , UN-1RV

F370

Zf22007

-003414003055    -CABLU A&MBWWT WW «WP NBKff 4M.5 , LW-W

10

F3fl7

PAT CABLURI MN TABLA PERFORATA 6UW0MM, UWfAT LA 3M

M

«S.OOOOO

RW

11

SOOU6

CB. TIP SJW, CU MDOULtfDHW, BALAST ELECTRONIC, MONTAT WCASTXAT, 1M0, RIT E MERGENTA2N

BUCATA

1UNW0O

12

P0G2S

qlwsfot, cu moduuw uw, miast ejectww; montat iwastrat, ipm

BUCATA

si.ooooo

jJ

N03E

rit. CU MRPERÎOB, NPMH» UWMR1EI). ia3W. BALAST ELECTRONIC, MONTAT APARENT ,IP55

RUGATA

iuxxw

M

mu

OL CU WSPMSDA, FIWOE-lfMB-iBU-O. MW, BALAST HECTNONC APARENT. IWS, K IT EMERGENTA 2H

BUCATA

OjOOOOO

15

P0Q5E

OL CU BWBBOB, BPAIMIS-UMB-IMXD. iSW. BALAST MCntOfOC, MONTAJ APAMNT,

BUCATA

iwooo

IW5

16

P0U6E

OL CU «SttMOfc MODUL LEOS5W, BALAST ELECTRONIC^ APARENT, HOT, K1TEMISGEVTA

2H

IUCATA

S-OOOB

w

P007K

CU CU mSMBSOfl. WAD AS-lB-SUjSfO UF, MW, UTIS, AFAIIBNT, GJIATM WOKCnE,

BUCATA

3000000

BALAST EltCTROMC

ia

PU08B

OL CU OBBSWM Hm-OWR-SB-MtBJ HP, 731*. IfTtS, ABAnMT, GAATAH, HT EMBHG

BUCATA

i&oaooo

RMK2H

Otfwttv: 145coih LRdwvmt-cMHWJM

Obiect: 07 Electrice sala

Cfcteffwfe: M JfBtalsîil

NCS:(HHC5W,

LISTA NOTE O'F COMANDA SUPLIMENTARE


«r. Cri.

C&jpl talul d« Xnneari,

U/M

ctriKttea

4tobol

Prmtmlrc* zapJtaM»*? taffarl

1

P0203

Gk CLI IWCTSOfl, MCWt Ui» 55W. fttf ASTElECTROfllC, APARFNT, K*20

BUCATA

tOJ®0

Anexai Ja procesul verbal de analiza nr 637075/20.09.2019 amachizitoare flwEsrmcmi

OKtecftff 14 Scoria Utataninircf.OUâU*

Obiect 07 Electrica ssla

CrtejawîBrCâ Frolnjfthnnlaflce

im: oi mm

LISTA N&TTVTKTMttMrAKT

Crt,

Capitolul d® liwrawl

U/M

Cnittttrtej

PlMbttrl

9«ninnlrr* pțpNohjM d* taervrf

34

P33S

EfîOlAl

8: IMCERCARE CABLURI DE ENERGIE ElfCTRtt A

mlGATA

7JOOTOO

JP.931

Ewosin

a: WCEROWEA tabloului w dwtribuw

s

BUCATA

7.08000

36

F339

RIMN05A

3: MA5URAW PRIZA DE PAMANF

bucmm

X0O9OO

Kra0O3JT-OTM*AHJ2JGJ    -MMt GPZW7 PC f

XiWwoîMflMimw;    -cCTflwctt)* fff t mpCentralizator

Nr. Ctr.

Denumire obiectiv

Valoare Proiectare (lei fata

Valoare Constructii-Instalatii+Echipamente si utilaje=Probe si teste( LEI fata TVA)

Organizare de șantier (lei fara TVA)

Valoare Dotări (lei fara TVA)

Valoare Totala (lei fara tva)

Valoare Totala TVA lei

Valoare Totala Lei cu TVA

1

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gini. URcbreanu (nr. 11)

160.000,00

5.849.612,41

105.598,92

61.600,00

6.176.811,33

1.173.594,15

7.350.405,48

2

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gim. N.LaOis (nr. 89)

203,000,00

5.491.364,85

115.197,81

232.929,97

6.042.492,63

1.148.073,60

7.190.566,23

3

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport Ia Școala Gim, F.G.Lorca (nr. 196)

111.000,00

3,907.796,32

66,495,99

55.547,81

4.140.840,12

786.759,62

4.927.599,74

4

Extindere Școala Gim. Nr. 81

84,600.00

3.114.681,24

53.919,88

132.225,00

3.385.426,12

643.230,96

4.028.657,08

Total General

558.600,00

18.363.454,81

341.212,60

482302,78

19.745.570,19|        3.751.65834

23.497.228,53


Comisia de analiza

Președinte-Virgin ia Butoiu - Direcția Invatamant Cultura Membru - loan Rusavat Popescu - Direcția Invatamant Cultuba Membru - Gabiela Comanescu - Direcția Economica

Membru - Alexandru Adrian Țugui - Direcția de Investiții si Achiziții Membru - Irina Valentina Vasile - Direcția Juridica

A

SC ALGORITHM RESIDENTIALS3 SRL- Reprezentant, EnacbeW
CA8INET PRIMAR

TELEFON (004 021} 318 <33 23 - ?$ FAX (004 021) pS 03 04 E'MAfL cabinet primar^?prirrtane3.ro

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N GW'ri.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantități și devizele aferente notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21)" din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017

în baza Hotărârii nr. 297/11.07.2017, prin care Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, având următoarele obiecte și valori:

 • a) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București - 7.374.090,59 lei, inclusiv TVA

 • b) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București - 7.190.566,23 lei, inclusiv TVA

 • c)  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București - 4.927.599,74 lei, inclusiv TVA

 • d) Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București - 4.028.657,08 lei, inclusiv TVA

Având in vedere adresa nr. 1831/27.08.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 608669/28.08.2019 privind listele de cantități si devizele aferente notelor de comandă suplimentară (NCS) și notelor de renunțare (NR), precum și Memoriul Justificativ al proiectantului S.C TUDOR ARHCONS S.R.L, pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnazială Liviu Rebreanu ( fosta nr.21)", astfel cum rezultă din Procesul verbal de analiză al Comisiei de analiză, se constată diminuarea valorii de contract a acestui obiectiv de investiții cu suma de 23.685,11 lei inclusiv TVA, noua valoare a contractului pentru acest obiectiv devenind de 7.350.405,48 lei inclusiv TVA, pentru celelalte trei obiective, valorile rămânând neschimbate.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 637567/20.09.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 s-a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București și contractele având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 297/11.07.2017 s-a aprobat atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă.

S-a încheiat contractul de lucrări nr. 8878/01.08.2017, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L, având ca obiect:

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Ia Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București

 • -  Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București

 • -  Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București

Prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 242/12.06.2017 - Caietul de sarcini, privind noi categorii de lucrări propuse în vederea realizării structurilor din beton armat prefabricat și anveloparea sălilor de sport cu panouri tip sandwich.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 634/07.12.2017 s-au aprobat prețurile/tarifele unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 550/07.11.2017, în urma Procesului Verbal întocmit de Comisia de negociere și atribuire.

Prin H.C.L.S 3 nr. 194/04.05.2018 s-au aprobat preturile /tarifele/tip de activitate - P recalculate in conformitate cu noile modificări ale legislației in domeniul fiscal si in domeniul salarizării muncii, pentru fiecare obiectiv in parte, la contractul nr, 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini întocmite in vederea atribuirii către interprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferenta realizării unor obiective de investiții, modificata si completata cu HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 privind aprobarea unor categorii noi categorii de lucrări.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

Prin H.C.L.S 3 nr. 285/03.07.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrări - soluții noi, aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 264/26.06.2019, necesare in vederea optimizării si imbunatatirii soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la obiectivul de investiție: Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Nicolae Labis(fosta nr. 89), Sector 3, București” din cadrul contractului de execuție nr. 8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 336/31.07.2018 s-a aprobat modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S 3 nr. 242/12.06.2017 referitoare la modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 550/07.11.2017 și HCLS 3 nr. 264/26.06.2018 privind aprobarea unor noi categorii de lucrări.

Prin H.C.L.S 3 nr. 344/07.08.2018 s-au aprobat preturile/tarifele/tip activitate - norme compuse P, aprobate prin HCLS 3 nr. 336/31.07.2018, necesare în vederea creșterii calitative și uniformității unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de școală, privind renunțarea la costurile unor categorii de lucrări ce privesc gospodăria de apă, evitând suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investiție “Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labis (fostă nr. 89), Sector 3, București “ din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

Prin H.C.L.S 3 nr. 397/30.07.2019 s-a aprobat actualizarea prețului contractului nr. 8878/01.08.2019 în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 la obiectivul de investiție „Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu(fosta nr. 21), Sector 3 București”

Ținând cont si avand in vedere cele de mai sus si cele ce urmeaza:

Adresa nr. 1831/27.08.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 608669/28.08.2019 privind listele de cantitati si devizele aferente cu notele de comanda suplimentara (NCS) si notele de renunțare (NR) pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21);

Memoriul Justificativ al proiectantului S.C TUDOR ARHCONS S.R.L privind Notele de comanda Suplimentara(NCS) si notele de renuntare(NR) anexat la adresa nr. 608669/28.08.2019 a societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;

Art. 19. Ajustarea prețului contractului, pct. 19.2 „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apariției unor imprej urări care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului”;

Se propune aprobarea unor noi categori de lucrări si preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate pentru categoriile de lucrări rezultate conform listelor de cantitati si devize aferente

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

notelor de comanda suplimentare si noteleor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr,21);

Noile categorii de lucrări propuse, conform memoriului justificativ a proiectantului de specialitate vor înlocui soluții din proiectul inițial, s-au dovedit a fi mai bune din punct de vedere funcțional si economic fiind constituite prin note de renunțare si note de comanda suplimentare, anexate.

Astfel se impune diminuarea valorii de contract la obiectivul de investiții „Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport Ia Școala Gimnaziala Liviu Rebreanuffosta nr. 21)” cu suma de 23.685,11 Iei inclusiv TVA, astfel noua valoare pentru obiectivul susmenționat este de 7.350.405,48 lei inclusiv TVA.

Restul clauzelor ramai neschimbate.

Fata de cele de mai sus, inaintam procesul verbal de analiza al comisiei, insotit de anexe, înregistrat cu nr. 637075/20.09.2019 in vederea aprobării preturilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantitati si devize aferente notelor de comanda suplimentare si notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Liviu Rebranu ( fosta nr.21)”.


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZJ SEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLIC MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE SI M(W

SEF SERV

OVIDIU TARIG

ITORIZARE CONTRACTE kciu \


[NUIn vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotarare:

1) privind aprobarea preturilor /tarifelor unitare/tip de activitate pentru listele de cantitati si devize aferente notelor de comanda suplimentare si notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv multifuncțional Școala Gimnaziala Liviu Rebranu (fosta nr.21)” din cadrul contractului de execuție nr.8878/01.08.2017.

Anexat, va transmitem documentele însoțitoare aferente:

 • -  Raportul de specialitate nr. 637567/20.09.2019 întocmit de Direcția Investiții si Achiziții;

 • -  Expunerea de motive;

 • -   Proiectul de hotarare;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRLPUBLICE ȘEF SERVICIU V.

MARIUS POPESCU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....w.......de pe ordinea de zi /

suplimentar ea^>r dinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de ....

na de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din ........ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul „UZ........


Comisia de studii, pr<

data de.................................

de pe ordinea de-zi-/- supliimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/exteaordmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe,HONȚARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


AVIZUL


z'

?.......de pe ordinea de zi-/


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............r_________________

suplimentarea4)rdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinarc din data de.............................


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......X.......de pe ordinea de zi / suplimentaredfordinii de zi a ședinței


și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019


privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai


sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


SECRETAR, TUDOR ELENA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL


RADU CONSTANTIN


HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN


DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEOTUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARLAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

la punctul       de pe on

extraordinare din data de


referitor»la proiectul de hotărâre înscris supliuieilturea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea în ședința din data de                        a analizat proiectul de

drepturilor cetățenilor, intri hotărâre înscris la punctul ordinare/extraordinarc, și c prevederile legale.


q......de pe ofdinea-de zi-/ suplimentarea/prdinii de zi a ședinței

eră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /■NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

SECRETAR, VASILIU MARIANA


VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:              Uz

PELINARU CORNEL       \

'szzz...


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN