Hotărârea nr. 474/2019

HCLS3 nr.474 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor nr. 13,14 și 15 la HCLS 3 nr. 236/18.06.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr, 63993 l/CP/23.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul comun de specialitate nr. 639431/23,09.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • - Adresa nr.639441/23.09.2019 a Direcției Investiții si Achiziții și a Direcției învățământ Cultură;

în conformitate cu prevederile:

 • -  HCLS 3 nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, modificată și completată cu HCLS 3 nr. 342/25.06.2019 și HCLS 3 nr. 351/25.06.2019 ;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 13, 14 și 15 la Hotărârea nr. 236/18.06.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR.

DIN 24.09.2019

pecs &(un. WM.că'.SalS


Anexa nr/^rfCLS ni\. Î&6.....

din ..U.Ol^OpA'X

Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot

- Grădinița nr. 191

>

 • 1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 5,210,343.98

  EURO 1.117.739,78


din care: C+M:


LEI 4.283.979,95

EURO 919.013,18

EURO: 4.6615 (curs InforEuro luna mai 2018)


2. Eșalonarea investiției (C+M) LEI 4.283.979,95

Anul I                             LEI 4.283.979,95


EURO 919.013,18

EURO 919.013,18


1. Capacitati finale:

290 copii

1 bazin de înot și 1 sală de sport cu vestiare Regim de înălțime:     P+1E

Suprafața Utila:         878.42 mp

Suprafața Desfasurata:   1101.89 mp

Lucrările propuse constau in intervenții coordonate pentru remedierea deficientelor si corecta funcționare a bazinului (care includ refacerea bazinului, înlocuirea scurgerilor cu un canal perimetral, refinisarea zonelor de intervenție, amplasarea a doua scări metalice pentru accesul in bazin) si supraetajarea cu un nivel a clădirii pentru amplasarea unei săli de sport si activitati recreative, vestiare, grupuri sanitare si un depozit pentru materiale sportive.


2. Durata de realizare a investiției: 180 zile


întocmit, Asocierea: CONCRETE & DESIG.VS BAU STARKS.R.L. YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L
ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUB


MARIUS POPESCU


TRpRE

CULT


ucis $


Anexa nr.J3HCLS nr... .£&>.... „ din..&..£>£

Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot Grădinița nr. 154

 • 1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 2,614,186.87

  EURO 560.803,79


  din care: C+M:


  LEI 2.136.519,12


  EURO 458.332,97


EURO: 4.6615 (curs InforEuro luna mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M)  LEI 2.136.519,12

AnulI                            LEI 2.136.519,12

EURO 458.332,97

EURO 458.332,97


1. Capacitati finale:

310 copii

1 bazin de înot și 1 sală de sport cu vestiare

Regim de inaltime:     P+1E

Suprafața Utila:         430.89 mp

Suprafața Desfasurata:   552.84 mp

Lucrările propuse constau in intervenții coordonate pentru remedierea deficientelor si corecta funcționare a bazinului (care includ refacerea bazinului, înlocuirea scurgerilor cu un canal perimetral, refînisarea zonelor de intervenție, amplasarea a doua scări metalice pentru accesul in bazin, înlocuirea ușilor de lemn cu usi din profîle PVC) si supraetajarea cu un nivel a clădirii pentru amplasarea unei săli de sport si activitati recreative, vestiare, grupuri sanitare si un depozit pentru materiale sportive.

 • 2. Durata de realizare a investiției: 180 zile

întocmit,

Asocierea:              'rr> ____

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

BAU STARK S.R.L.             (

YARDMAN S.R.I..

FORTIORI CONSULTING S.R.L.


ȘEF SERVIC

INVESTIȚII, LUCRĂucis 3 IU)1.


Anexa nr.|5 HCLS nr..£3>6,.....

din .. l&       $

„Demolare și edificare imobil destinat învățământului anteprescolar și preșcolar zona Dristor"

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 8,471,766.42

EURO 1817390.63


din care: C+M:


LEI 6,397,048.42

EURO 1372315.44

EURO: 4.6615 (curs InforEuro luna mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M)  LEI 6,397,048.42

EURO 1372315.44

EURO 1372315.44


Anul I                            LEI 6,397,048.42

1. Capacitati finale:

200 copii (din care 40 anteprescolari si 160 preșcolari)

10 Săli de grupa

Regim de inaltime: P+2E

Ad= 1980 mp

Adc=1980mp

Ac = 660mp

Lucrările de intervenție constau in demolarea construcției existente si construirea unui corp de grădiniță cu regim de inaltime P+2E. La nivelul parterului vor fi organizate spatii pentru anteprescolari, iar nivelurile superioare vor conține spatii pentru preșcolari. Accesul la nivelul parterului se va realiza separat de accesul la etajele superioare. La nivelul solului cat si pe terasa de peste etajul doi se vor organiza spatii pentru activitatile in aer liber.

2. Durata de realizare a investiției: 9 luni

întocmit, Asocierea: CONCRE BAU ST YARD FORTIORIS.R.L.

ȘEF SERVICIU INVESTIȚn, LUCRĂRI PUpLIȘEF SERVICIU A UNITĂȚI RELAȚIIANGEEIC

CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

...639^/

REFERAT DE APROBARE a proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 13,14 și 15 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București -Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • >    Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 154;

 • >    Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 191;

 • >    Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta Grădiniță nr. 239);

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr.639431/23.09.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre.


ROBERTi


? □ rî^^mfemnitate cu Regulamentul Uniunii Eui'opene-5016/679 în

aza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexelor nr. 13,14 și 15 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (OI) solicită actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Având în vedere următoarele aspecte:

 • •  necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice,

 • •  prevederile cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

și ținând cont de adresele Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmise prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective, astfel:

 • 1.  Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154 - de la valoarea totală 2,613,880.06 lei (inclusiv TVA) la 2,614,186.87 lei (inclusiv TVA),

 • 2.  Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191 - de la valoarea totală 5,209,729.99 lei (inclusiv TVA) la 5,210,343.98 lei (inclusiv TVA),

 • 3. Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor (fosta Grădiniță nr. 239) de la valoarea totală 7,178,295.96 lei (inclusiv TVA) la 8,471,766.42 lei (inclusiv TVA).


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „ devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixl de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”.

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018, modificată și completată cu HCL S3 nr. 342 și HCL S3 nr. 351/25.06.2019 și, în același timp, inclusiv documentația tehnico-economică, conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea Anexelor nr. nr. 13, 14 și 15 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ modificată și completată cu HCL S3 nr. 342 și HCL S3 nr. 351/25.06.2019, conform Anexelor nr. 1-3.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂ * LTURĂ,ȘEF SERVICIU AD1         LE

UNITĂȚI DE ÎNVJ         II


CU UNITĂ        JLT
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚIITELEFON {004021} 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investițitad1i2itii@primarie3.ro

Calea Dudețti tir. 191, Sector 3, 031084, BucureștiDomnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând cont de adresele Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmise prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

1. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 13, 14 și 15 la Hotărârea Consiliului Local nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIRII ȘI ACHIZIȚII,

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT.CULTURĂ,

ȘEF SERVIC iu INVESTIȚII, LUCRARKPI

UBLICE


M ARIUS POP CSCUtele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea-de^I/

suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^1........

de pe ordinea de w / suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,- și consideră că acesta A FOST / NU A FOS/F în tocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,


HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


4

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......7......de pe ordineande zi /

suplimentare^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                            a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......tf.........de pe ordinea de zi / suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      .

*dinea de zi /<.


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ori

suplimentare^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de 1 suplimentareamrdinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /.NU AJOJST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul dePREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA