Hotărârea nr. 473/2019

HCLS3 nr.473 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434/04.09.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.637553/CP/20.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr 636877/20.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 636881/20.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 434/04.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434/04.09.2019 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191", în cuantum de 5.210.343,98 lei (inclusiv TVA).


2.Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 104.206,88 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191


Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii

434/04.09.2019, rămân neschimbate.


Consiliului Local al Sectorului 3 nr.


DIN 24.09.2019


PREȘEDINTE IULContrâsdnnnează pentru legalitatei

Z/SeSi retar general

___ri J f riu&MIhăiță j

1(7


J W i riu&Mihăiță


h Hetss <uh, W

Justificare

DENUMIRE

COD

>MI5

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

L

vcrniuarc i vx

3=(1«)

4

5

B»(4+5}

8

9=(7+8)

1.1. Obținerea sl amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea amplasamentulul-demolari, demontări, dezafectări, defnsan, evacua» materiala rezultate, devfen re te la de utilitarii din amplasament si alte 1ucran necesare conform HG 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

38

0.00

0,00

ofoo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru rcamenaprea spatiilor verzi si aducerea terenului la starea inițiala

1.3. Amenajări pentru protecția mediului $j aducerea terenului la starea inițială

12

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

oj»

0,00

050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l.l. ■ Asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

Cheltuieli aferente racordam la rețete de utilttati si alte tipuri de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Proiectare și asistență tehnica
Cheltuieli aferente studiilor de teren (geotehnice, geologice, hldrogeologire hldrogeotehnice. fotogrammetrie^, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție} a altor studii speaffce

3.1. Studii

14

42

2.000,00

380,00

0,00

2.380,00

2.000,00

38Q.DD

2380,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate prin lege

3.2. Documentații-suport șl cheltuieli pentru obțrnerea de avize, acorduri șl autorizații

14

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente expertiian tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice m conformitate cu

Cheltuieli aferente certificării performantei energetice, inclusiv auriitului ehergetn al dadim,

Cheltuieli aferente elaboram tuturor fazelor de proiectare

 • 33. Expertfeare tehnică

 • 34. Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

3.5. Proiectare

14

44

49.150,50

9.338,60

0,00

58/489,10

49.150,50

9.338,60

58.489,10

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice drn partea proiectantului pe perioada executa» lucrărilor

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

4.237,00

805,03

0,00

5.042,03

4.237,00

805,03

5.042,03

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente serviciilor de dirigentie de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

33.2. Dlrlgenție de șantier

14

46

71290,34

13.545,16

84.83530

71.290,34

13545,16

84.835,50

0,00

0,00

0,00

TOTAL

126.677,84

24.068,79

150.746,63

126.677,84

24.068,79

150 74653

0,00

050

6,00

investiția de bază

3,21

1

Cheltuieli aferente investiției de baza (lucran de terasamente de sistematizare verticala, de amenajau exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de instalații);

Cheltuieli aferente montajului utilajelor, echipamentelor tehnologice si funcționale

 • 4.1. Construcții șl Instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

15

3552370,64

674.950,42

4.227321,OE

3552.370,64

674.950,42

4.227321,06

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice si funcționale care necesita montaj si celor care nu necesita montaj;

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna fiinctlonalitateuiadlni

 • 4.3, Utilaje, echipament funcționale care necesit

 • 4.4. Utilaje, echipament funcționale rare nu neoe echipamente de țranspi 43. Dotări!

fel

) 4

J ?

n

54

387.986,85

73.717,5C

0,0(

461.70455

387.986,85

73.717,5(

461.704,35

0,0C

0,0c

0,00

—           \ o\

UA 7//%^

/o /
10,74

11.5. - Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse șl neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării da sahtier, necesare execuției (ucranlcw.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

57

58535,52

11.197,75

0,00

70.133,27

58.935,52

11.197,75

70.133,27

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli conexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării dc șantier

16

58

5.243,97

0,00

5.243,97

5.243,97

0,00

5.243,97

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat In construcții si taxelor pentru acord un. wze conforme și autorizații, conform legulatiel in vigoare

5.2. Comisioane, cote, taxe, cortul creditului

17

59

39.599,81

0,00

0,00

39,599,81

39599,81

0,00

39-599,81

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli diverse sl neprevăzute In limita a IO».

5,3. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

1*

60

202.785,62

38329,27

241.314,89

202.785,62

38.529,27

241.314,89

0,00

o,oo

0,00

TOTAL

306.564,92

49.727.02

356.29134

306.564,92

49.727/12

356.291,94

□x»

oxro

0,00

5,15

11.5. ■ Informare șl publicitate

Cheltuieli aferente serviaifor de informare și publicitate pentru proiect, m conformitate cu Ghidului solicitantului

5,4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolante

1

17

9.000,00

1.710,00

0,00

10,710,00

9.000,00

1.710,00

10.710,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente serviciilor de informare 91 publicitate pentru proiect.- in conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4 Cheltuieli de informare șl publicitate Anunt/comu picat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicatde presă la finalizarea proiectului

18

3.000,00

570,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

12.000/»

2.280,00

14.280,00

12.000,00

2.280,00

14.280,00

0,00

0,00

0,00

318.564,92

52.007,02

370.571,94

318.564,92

52.007,02

370.571,94

0,00

0,00

0,00

| TOTAL GENERAL

4.385.600,25

824.743,731

5.210.343,98

4.335.600,25

824.743,73

5.210.343,98

0,001 0,00

1     wol


CABINET PRIMAR
Prin Hotărârea nr. 434/04.09.2019 Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 191" și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma Online MYSMIS, se impune modificarea conținutului bugetului cererii de finanțare conform solicitării, în sensul că valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191", va fi în cuantum de 5.210.343,98 lei (inclusiv TVA) și nu de 5.209.729,99 lei (inclusiv TVA) iar cofinanțarea de la bugetul Sectorului 3 va fi de 104.206,88 lei, și nu de 104.194,60 lei.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 636877/20.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă

*                            r

£tr. Parfumului nr. 2-4, sector 3, 030842 București WKVW.primarieJ.ra

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fe« (004 021J 318.03.04 ornai! siratEgi1@primane4.ro

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII §1 PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA INTRARE / IEȘIRE


RAPORT DE SPECIALITATE a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434/04.09.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 434/04.09.2019 s-a aprobat proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma ordine MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolele 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434/04.09.2019 se modifică după cum urmează:

 • -  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”, în cuantum de 5,210,343.98 lei (inclusiv TVA).

 • -  Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 104,206.88 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191”.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434/04.09.2019 privind aprobarea privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul


Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă

»                                           r

Programului Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor DOR---

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șt PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318.03.04 e-mail strategii@prlmarie3.r0


nuUkxOA


CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019 și Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434/04.09.2019.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /    .

suplimentareâ^rdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .. ....... .., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...3........

de pe ordinea dc-zi / suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare; și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...J........ de pe ordinea de zi / suplimentare^lordinii de zi a ședinței ordinare/extrap/dinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                   ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....3......de pe

ordin^xfcf zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraj^dinare, și consideră că acesta A FOST / NU^A-FtiST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret,

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU w MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe orinea dezi /

suplimentarelor dinii de zi a ședinței ordinare/oxtrnordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea7ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANĂ

MEMBRI:             1

PELINARU CORNEL       '

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN