Hotărârea nr. 472/2019

HCLS3 nr.472 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.637538/CP/20.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr 636870/20.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 636881/20.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 433/04.09.2019, privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154'' și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154", în cuantum de 2.614.186,87 lei (inclusiv TVA) ".

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 52.283,74 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019 rămân neschimbate.

președ: iulipontraserrțhează pentru legalitate

Secretar general Marius Mihăiță

DIN 24.09.2019

Anex A- .la ^cls 3 /u)i i^A. /ju, ■09.4019'

Justificare

DENUMIRE

COD

>MIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE

CHELTUIEU ELIGIBILE

CHELTUIEU NEELIGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

vornicBre i vr

3=(l+2)

4

5

«■(4+5)

Zzikîl

8

9=(7+B)

1.1. - Obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea a mp las am en tu lui-demolări, demonta n, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utllttatl din amplasament si alte lucrări necesara conform na 907/2016

1,2. Amenajarea terenului

12

71

□,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru reamenajarea spatiilor verzi si aducerea terenului la starea Inițiala.

1,3. Amenajări pentru protecția mediului ți aducerea terenului la starea Inițială

12

39

o,co

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.' Asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilltati $j alte tipuri de rețete exterioare.

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

03»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Proiectare asistența tehniciCheltuieli aferente studiilor dț teren (geotehnlce, geologice, hklrogaologlce hidrogeotehnlce, fotogram metri ce, topografice si dc stabilitate a terenului pe care se ampla» ea za obiectivul de investiție} sl altor studii specifice.

3.1. Studii

14

42

2.000,00

380,00

2.380,00

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate prin lege.

3.2. Documentațil-supart țl cheftuleH pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

14

43

0,GO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente expertizari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice In conformitate cu prevederile legislației In vigoare);

Cheltuieli aferente certificării performantei energetice, Jndusrv auditulul energetic al clădirii

Cheltuieli aferente elaborarfl tuturor fazelor de proiectare.

 • 3.3. Expertiza re tehnică

 • 3.4. Certificarea performanței energetice ți subitul energetic a| clădirilor

 • 3.5. Proiectare

14

44

20.527,00

3.900,13

0,00

24.427,13

20.527,00

3.900,13

24.427,13

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

3.8.1, Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

2.690,00

511,10

0,00

3.201,10

2.690,00

511,10

3.201,10

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente serviciilor de dlrlgentie de șantier asigurata pe perioada execuției lucrărilor

3.8,2. Dirigențle de șantier

14

46

35.620,59

6.767,99

42.388,98

35.620,99

6.767,99

42.388,93

0,00

0,00

0,00

11.4. Investiția de bală

TOTAL

60.837,99

11.559,22

72397,21

60.837,99

11.559,22

72.397,21

0,00

0,00

0,00

3,08

_

Cheltuieli aferente investiției de baza (lucrări de terasamente, de sistematizare verticala, de amenajan exterioare, de rezistenta, de arhitectura, de Instalații), Cheltuieli aferente montajului utilajelor, ech [|Ja m entete r teh n ol og| ce si fu ndlona le.

 • 4.1, Construcții țl Instalații

 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl

15

53

1.777.269,76

337.681,25

2.114.951,01

1.777.269,76

337.681,2S

2.114.951,01

0,00

0,00

0,00
Cheltuieli aferente utilajelor, echipa mente lor de transport, echipamentelor tehnologice si funcționale care necesita montaj si celor cam nu necesita montaj;

Cheltuieli aferente dotărilor necesare pentru buna funcționalitate a clădirii.

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

197.217,04

37.471,24

234.683,28

197.217,04

37.471,24

234.688,28

d,do

0,00

0,00

TOTAL

1.974.486,80

375.15239

2.349639,29

1.974.486,80

375.152,49

2.349.639,23

0,00

0,00

0,00

10,92


Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse șl neprevăzute


Cheltuieli aferente organizării de șantier necesare execuției lucrărilor.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

15

57

29.447,46

5.595,02

0,00

35.042,48

29.447,46

5.595,02

35.042,48

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli eatiexe organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

16

58

2,650,44

0,00

1,00

2.650,44

2.650,44

0.00

2.650,44

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat In construcții s| taxelor pentru acorduri, avize conforme șl autoTlzatil, conform legislației In vigoare.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17

59

19.749,34

0,00

0,00

19.749,34

19.749,34

0,00

19.749,34

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli diverse sl neprevăzute în limita a 10%.

5.3. Cheltuieli diverse șl neprevăzute

18

60

101.200,09

19.228,02

120428,11

101.200,09

19.228,02

120.428,11

0,00

0,00

0,00

TOTAL

153.047,33

24.823,04

177.870,37

153.04733

24.823,04

177.870,37

0,00

0,00

0,00

11.5. Informare ;l publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de Informare și publicitate pentru proiect. In conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete autocolante

8

17

9.000,00

1.710,00

10.710,00

9.000,00

1.710,00

10.710,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente scrvldltor de informare și publloiate pentru proiect. In conformitate cu Ghidului solldtantuluL

5.4 Cheltuieli de Informare șl publicitate Anunț/comunlcat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunlcat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3.000,00

570,00

3.570,00

3.000,00

570,00

3.570,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

12.000,00

2.280,00

14.280,00

12.000,00

2.280,00

14.280,00

0,00

0,00

0,00

165.047,33

27.103,04

192.150,37

165.047,33

27.103,04

192.150,37

0,00

0,00

0,00

| TOTAL GENERAL

2.200.372,12|  413.814,75

1

| 2.614.186,87| 2.200.372,12

413.814,75

2.614.186,87

0,00| 0,00

o,oo|


CABINET PRIMARTELEFON ;o<>4 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabin0tprimargprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191. Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...£.^O.<£

Data

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019

Prin Hotărârea nr. 433/04.09.2019 Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot -Grădinița nr. 154” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS, se impune modificarea conținutului bugetului cererii de finanțare conform solicitării, în sensul că valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, va fi în cuantum de 2.614.186,87 lei (inclusiv TVA) și nu de 2.613.880,06 lei (inclusiv TVA) iar cofinanțarea de la bugetul Sectorului 3 va fi de 52.283,74 lei, și nu de 52.277,60 lei.

Ținând seama de cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 636870/20.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului

 • 3.


  -I»..


  ir *•  Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă


Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3. O30842 București www.primariej.ro

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECȚIA STRATEGII $1 PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE


telefon [004 021)    03 23 - zi

fax (004021) 318.03.O4 c-mail strategh@primanej.ro

RAPORT DE SPECIALITATE a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 433/04.09.2019 s-a aprobat proiectul cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma Online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolele 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019 se modifică după cum urmează:

 • -  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”, în cuantum de 2,614,186.87 lei (inclusiv TVA).

 • -  Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 52,283.74 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154”.

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019 privind aprobarea privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul


Direcția Strategii’ și Programe de Dezvoltare Durabilă

Programului Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor Bianc^\TUDOR__

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318.03.04 e-mait strategii@primarie3.r0


CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 433/04.09.2019 și Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434/04.09,2019.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Referatele de aprobare

-Proiectele de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe ordinea -de zi /  . _

suplimentareat'/Lrdinii de zi a ședinței ordin ar e/extraor dinar e din data de

trognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....2*......


Comisia de studii, progn

data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....<2......

’5


de pe ordinea de -gi / suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordinare/exfr&erdtfieffe, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABI-E proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

SECRETAR,HONTARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIUM:..


77/


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....3^..... de dinea de zi / suplimentarea4>rdinii de zi a ședinței ordinare/extrapriîinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Jr........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi ’a ședinței ordinare/extraprifinare, și consideră că acesta A FOST / NU AzFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEIAyORABlL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........f. de pe ord» suplimentarea4>r dinii de zi a ședinței ordin ar e/extraor dinar c din data de

dinea dc-zi /  _


ică, apărarea ordmii publice și respectarea ix±v~ Jlxx                                   a analizat proiectul de

de pe oithtiud dCzi / suplimentarea/ordinii de zi a ședinței


Comisia de administrație publică locală, juridic drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ./ hotărâre înscris la punctul            <

ordinare/extraerdmare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PEL1NARU CORNEL

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,

VASILIU MARIANA ,