Hotărârea nr. 471/2019

HCLS3 nr.471 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a Bulevardului Unirii aflat în proprietatea publică a Municipiului București în vederea reabilitării și modernizării

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 637029/CP/20.09.2019 ai Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 636540/19.09.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

  • -  Adresa nr. 636544/19.09.2019 a Direcției Administrarea Domeniului Public, în conformitate cu prevederile:

  • -  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, a Bulevardului Unirii de la intersecția Piața Alba Iulia cu Piața Unirii, având datele de identificare înscrise în Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul reabilitării și

amenajării.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și/celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. / I


PREȘEEț


NR.

DIN 24.09.2019Anexa nr. 1 la HCLS3 NR. IfW

1. Bulevardul Unirii - de la Piața Alba Iulia până la Piața Unirii.

'W.-g HCIS

HA W /09.&19
CABINET PRIMAR

TELEFON (004 02)) 318 cj 23'28 FAX (004 Oii) 318 03 04 E-MAIL cab>nețprimar^prtmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191 > Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a Bulevardului Unirii aflat în proprietatea publică a Municipiului ucurești în vederea reabilitării și modernizării

Conform prevederilor Hotărârii nr. 254 din 29.05.2008 a Consiliului General al Municipiului București privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea HCGMB nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Străzilor administrează rețeaua principală de străzi ale municipiului București.

Constatând faptul că realizarea în zona arterelor mari de circulație (trotuare, spații verzi, parte carosabilă, acostamente, piste pentru bicicliști, suprafețe adiacente parcaje etc) a oricăror construcții și instalații, în orice scop, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea construcțiilor și numai cu acordul prealabil al Administrației Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului București.

Având în vedere prevederile art. 166 alin. (2) lit. g) coroborat cu alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ținând seama de raportul de specialitate nr. 636540/19.09.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL dcmeniu.public@primarie3.r0

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158» București

Nr. Ieșire: 636540/19.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform prevederilor art.3 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 318/19.07.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor, în cea a Consiliului Local al Sectorului 3, a fost aprobată trecerea Bulevardului Decebal și a Bulevardului Basarabia, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Luând în considerare atât Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2905.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București, abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin care Administrația Străzilor, administrează rețeaua principală de străzi ale Municipiului București, cât și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 318/19.07.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor, pentru a păstra identitatea Sectorului 3, viitoarele proiecte de sistematizare urmează să îmbine reperele de patrimoniu ale sectorului, cu cerințele modeme ale Bucureștiului.

Prezentul proiect de hotărâre privind transmiterea Bulevardului Unirii - de la Piața Alba Iulia până la intersecția cu Piața Unirii (conform poziției 268 din anexa HCGMB 254/29.05.2008) din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, având în vedere că atât Bulevardul Decebal Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

(de la Piața Alba Iulia până la Șos. Mihai Bravu), cât și Bulevardul Burebista (de la Piața Alba Iulia până la str. Unității - Calea Dudești) au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 prin adoptarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 318/19.07.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local al Sectorului 3.

Aprobarea trecerii Bulevardului Unirii în administrarea Consiliului Local Sector 3, va crea cadrul legal necesar demarării unor proiecte necesare reabilitării, modernizării și utilizării acestuia în folosul comunității locale pentru crearea unor condiții mai bune și o dezvoltare durabilă a Sectorului 3 și a zonei.

Constatând faptul că realizarea în zona arterelor mari de circulație, a oricăror construcții și instalații, în orice scop, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea construcțiilor și numai cu acordul prealabil al Administrației Străzilor din subordinea Primăriei Municipiului București, vă înaintăm astfel, spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, de către Consiliul General al Municipiului București, a Bulevardului Unirii - de la Piața Alba Iulia, până la intersecția cu Piața Unirii, aflată în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea reabilitării și modernizării.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV, MANEA FLORIN


Șef Serviciu Administrarea Domeniului Publi i Parcuri Constantin^scju Ștefani


www.primarie3.r0TELEFON (004 021) 341 0715 - 28 FAX (004 021) 34I 0715 E-MAIL domeniu.puHic9prinurie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032138, București


Nr. 636544/19.09.2019Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, de la Consiliul General al Municipiului București a Bulevardului Unirii - de la Piața Alba Iulia până la intersecția cu Piața Unirii, în vederea reabilitării și modernizării

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV. MANEA FLORIN


Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în

scopul îndeplinirii atribufiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă putefi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.....Z.....de pe ordineu-dej^i / p

suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordin ar e/extraordinare din data de .


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........

de pe ordinea de--gi / suplimentareafordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:ICAWDRIANA


SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL


.V. dp np


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinpa dfczi /

suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...1...................


Comisia de administrație publică locală, juridicii apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de j......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul....../I........de pe ordinea-de~zr/ suplimentarea^ordinii de zi a ședinței

ordinare/extracudinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii


publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de


hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANA,


BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN