Hotărârea nr. 470/2019

HCLS3 nr.470 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 octombrie 2019 - 2 ianuarie 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprooare nr. 630820/CP/16.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Referatul nr.. 630134/16.09.2019 al Secretarului General al Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 629934/16.09.2019 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

 • -  Adresa nr. 630198/16.09.2019 a Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 123 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • -  Pct. 1.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol Unic Se alege doamna consilier VĂDUVA IULIANA în funcția de președinte de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 octombrie 2019 - 2 ianuarie 2020, care va conduce ședințele Consiliului Local al Sectorului 3 și va semna hotărârile adoptate de acesta.

NR. 4TO

DIN 24.09.2019Q^ntr.

semnează pentru legalitate

Secretar general

Marius Mihăiță

1

Y

t


PSIMÂRIA^^

CABINET PRIMAR


SECTORULUI <

•          BUCUREȘTI^^J


TELEFON (034 r;j:} jj3 ex sj - iS FAX {004 c. s) 318 0304 E-MAIL ixbinetprin'arț, p im.srie3.rn Calea Dudești nr. 151, Sector 3,051084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

„.........^.SjLd.

o„.........

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3

în perioada 2 octombrie 2019 - 2 ianuarie 2020

Având în vedere referatul nr. 630134 din 16.09.2019 al Secretarului General al Sectorului 3 privind necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 octombrie 2019 până la data de 2 ianuarie 2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3

TELEFON (o J4 021) 3?8 O?   * i8 FAX [oo-i t»i) 31X «3 04 E-MAIL secretar@pCm.3irje3.fo

Calea Dud ești nr* igi, Sector 3, 031034, București

Nr. 630134/16.09.2019

REFERAT

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 octombrie 2019 - 2 ianuarie 2020

Având in vedere:
 • •  Prevederile pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 123 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 • • Faptul că mandatul doamnei VĂDUVA IULIANA, aleasă în funcția de președinte de ședință prin HCLS 3 nr. 348/25.06.2019, expiră în data de 02.10.2019;

Propun promovarea prezentului proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă dej0 luni, începând cu data de 2 octombrie 2019 până la data de 2 ianuarie 2020, conform a t. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.                          ; //


ENERAL, I^ĂIȚĂ

întocmit,

Camelia Cojanu

I A M I I Semnat digital de

COJANU CAMELIA

CAMELIA


Data: 2019.09.16 13:49:51 +03'00'

DIRECȚIA ASISTENTĂ LEGISLA1IVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

TELEFON ('>04 v3 ț* <1 ;8 FAX (fi;>4 cv’J       04 E-MAIL < or%i‘iu^          jr>

Calea Dudesti »:r. sector 3, 031084, București

Nr. 629934/16.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada

2 octombrie 2019 - 2 ianuarie 2020”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 348/25.06.2019, doamna VĂDUVA IULIANA a fost aleasă președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 02.10.2019.

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Codul Administrativ, Consiliul Local alege dintre membrii săi un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 octombrie 2019 până la 2 ianuarie 2020.

DIRECTOR EXECUTIV Florentina Neacșu

N EACSU FLORENTIN A        Date: 207 9.09.16 13:25:57 +03’00'

Sef Birou

9

Camelia Cojanu

f [A Ml I Semnat digital de LUJHIMU COJANU CAMELIA

CAMELIA


Data: 2019.09.16 12:41 +5 +03’00'

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

TELEFON R>L:4 țjjfi ti; - .-J5 FAX (ț«z4 qxJ       04 E-MAIL < urhi-it4^pTfr'!ân(:$ rc>

Ca led Dudosti #1?. 191 sector 3. 031084, București

CĂTRE,

CABINET PRIMAR

UKF. dTOTtI 3303>Wk

HEM PETSESCU

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 octombrie 2019 — 2 ianuarie 2020”

Anexat va transmitem următoarele documente:

 • ■ proiectul de hotărâre;

* referatul nr.630134/16.09.2019 al Secretarului General al Sectorului 3;

 • ■ raportul de specialitate nr.629934/16.09.2019 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;


întocmit,

Camelia Cojanu

("fA I A AlI I Semnat digital de COJANU CAMELIA

CAMFI IA Data:2019 09-16

V/AJVILLI/A 14:05:44 +03'00'

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței nrdinarp/pYtranrfUnarp din

Comisia de administrație publica locala, juridică, apararea ord: drepturilor cetățenilor, întrunhă^n ședința din data


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităîn ședința din data deXv-"$â--\2<2/^?-.....> a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL ■proiectnt'cle hotărâre-merrțîSnăt mafsusr-


BĂETICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN