Hotărârea nr. 47/2019

HCLS3 nr.47 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 101, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.3948 l/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35940/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 101, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 47

DIN 31.01.2019
CABINET PRIMA

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Oata....2£T/^

TELlfON >4 021) > 03 ej ■: f AX    ; 011)3180^ E-MAIL cab •

C     Dudr 'i r s 191, sector 3, v rioS'., 8lk iresț

l' turnatpnmt1nc3.ro

i. www.pr1mar1c3.ro


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 101, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pînă la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Dudești nr. 101, Sector 3, București, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 101, Sector 3, București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Lq hotărâre pe care îl supun dezbateri;


tor 3, am inițiat prezentul proiect de nsiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67k* 20(6 in set ti îndeplini ii atr -uțiilor legale I). ■ ele pot fi dezvăluite unor terți în ha a unui temei legal justificat. Vă p treji exercita drepturile prec ăzute in Regulament LE 6772016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adre .i Primăriei Sector 3.

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 4r. L&f 7 la adresa: ___C/tZ.'.                         _____________> Și a constatat următoarele:
Comisia,

~^Ț~O V <**»I £ e             <s»

...                yj........4.9X.ÎJ .j:......

...               ........C$>.         .......

Clădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă                 !,Lfa / U /__________

Data                     __

* indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.

Cornișă, streașmă, atic*

1

Punctaj

Punctaj > acordat '■

□ Fără degradări

i            0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă

f reparația punctuală.

1-2

1                                                                        (

i                                                            i

i

1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate i. 1. ACOPERIȘ

înveli toare*

Punctaj

Punctaj acordat

Zi Nu este cazul

i Nu există

□ Fără degradări

0

aA

□ Degradări minore

t învelitoarea lipsește și/sau e î i degradată parțial (maxim

10% din suprafața totală).   ■

Este suficientă reașezarea   ;

materialului învelitorii și remedieri locale.

1-2

i

I

, □ Degradări medii

i

j

învefitoare lipsește și/sau e degradată în proporție mare ! (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

3-7

1

i

□Degradări majore

1

învelitoare lipsește și/sau e I degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

8-12

1

i

1

1

i

! Jgheaburi, burlane și elemesate de tmichigerie*

» *

Punctaj r

Punctaj acordat

• UNu este căzui

Nu există

~~........ î

i □ Fără degradări

.                               _______ i____o.

!

□Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1-2

-

. J Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

*“7

J.

4*

i

......'Degradări majore

|

Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua J de canalizare. Necesită înlocuire totală.

I

8-12 '

1                                                            j

<. r *                j

1

1

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

! 2. FAȚADE

: -

Tencuială*

Punctaj

Punctaj

i

- - -

acordat

j □Fără degradări

...........0

i

i Degradări punctuale și

i incidentale ale tencuielii.

1 j

1

3 Degradări minore

Fără

igrasie. Posibilă remediere i punctuală. .

1-2

i

' Degradări locale ale

'Degradări medii

: tencuielii (10-30% din

I suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

3-7

1

1

1

1

Porțiuni de tencuială ce cad, j se desprind și/sau sunt

I

i î

1

1

i

■ Li Degradări majore

! puternic umede, tencuială j

i degradată peste 30% din

8-12

i

suprafață. Suprafețele se | _______________refac totai._______;          _ _      ___;

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Ș Zugrăveală*                                                 i Punctaj i Punctaj

i                      acordat

□ Fără degradări

r           r

0

□ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.

1-2

JDegradări medii

Zugrăveala exfoliată parțial ; (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.                 4-?

3

iDegradări majore

i

1

Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor.

Suprafețele se refac total.

4

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.
Degradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială

3-7

i

1

1

I

;        i

1

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate

~ ~   .......™T

-------------],

Degradări majore

peste 30% din lungime.

8-12

!

Umiditate vizibilă. Necesită ; înlocuire totală. Risc pentru !

trecători

!

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


Tâmplărie*

Punctaj

1L .

Punctaj acordat

□ Fără degradări

n

1___ ____I____u.    J__

□Degradări minore

• Vopsire’defectuasă

i (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie.

Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

i

A Z.

1

i

!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ’i

1 Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

1

3

1

i i

j

1 Degradări majore

i

i

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsa (cel puțin un element). Necesită înlocuire | completă.

4

1

1

1

1

i

Elemente de tâmplărie- ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

Eternei» te decorative* □Nu este căzui

j;]_Fără degradări__

□ Degradări minore

------------------I------------------------ n

Punctai        Punctaj |

acordat ;i incomplete și/sau afectate în ,


3, DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj acordat j

.□Nu este cazul

□ Fără degradări

i

0

A

'Degradări medii

i Coșuri de fum cu cărămizi

: desprinse, oare prezintă risc '

: de cădere. Coșuri de fum    i      1-7

care prezintă elemente de    '                 '    <----   ;

| decorațiuni lipsă.              !                   •

.J Degradări majore

ț Elemente din lemn rupte și/sauriipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

1

1

i

i

8-12

1

i

1

î

1                                                           i

1

i                                                                       1

;                                                           i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.

componente ale șarpantei.

; Pereți”5

Puncta.]

Puncta.] acordai

□Fără degradări

o

□Degradări medii

1

1

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic

1-7

l

d

1

autorizat.

Crăpături de dimensiuni

; mari, structură slăbită si/sau 1 deformată, elemente

, componente ale structurii

1

1

I

■ 1

i

f

I

1

1

1

jDegradări majore

î verticale lipsă parțial sau j totai. Clădire ruină. Risc

8-24

i

i

i

i pentru trecători.Reabilitarea !

j se va face în baza unui

i

; proiect, de consolidare și

1

_....... J_____

! reparații capitale, ori se va j

! desființa în baza unui

____________________; proiect tehnic autorizat. i___L___________■-----D

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie dm piatră, lemn, beton, etc.


Punctaj


□ Degradări minore


□ Degradări medii


j Nu există____

r_.............~Ț ' 0

■ Zugrăveala și/sau vopsitoria >

( împrejmuirii sunt exfoliate i 1-2

! incidental. Posibilă

j remedierea punctuală.__2p______

I Elemente decorative

> componente lipsă, iar

i zugrăveala și/sau vopsitoria :       3

; împrejmuirii sunt exfoliate I

! în proporție de peste 10%    ;□Degradări majore


| din suprafață.__________,__________

Împrejmuirea prezintă deformări, degradări,

înclinări structurale vizibile. \        4

împrejmuirea lipsește

; parțial. Risc pentru

[ trecători.•j □ Degradări medii


■ "î Degradări majore


' timp de factori atmosferici și biologici__

Elemente decorative care

: lipsesc de pe fațade,

! inclusiv cele îndepărtate în

! mod abuziv.

-<-----------

' Elemente decorative

j desprinse, care prezintă risc

! de cădere. Elemente de

i tinichigerie care lipsesc.

; Risc pentru trecători.* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

I □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ; timp ui ui, etc.


i

----------------------------------------| ! □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

! clădiri _____________ _____ __________

. □ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a i

. Regulamentului local de urbanism, etc._________________________ ____________ ___j

! OBSERVAȚII

--Pisnctajuli total După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). PumcUjui de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluăm, punctajul maxim al respectivei categorii neevaiuate se va scădea din punctajul maxim de .100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de jrefermță.

.....Punctajul praeeaitoai Reprezintă valoara exprimată în procente în urma împărțirii punctaj ului total la punctajul de referință (puctaj lotai/punctaj de referință (PT/PRxlOO).

i Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat împarte.

i Cazona de impozitare a clădirii____________

j a Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20%

;__________________________________________________________________________________________________' ___

i o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctaj procentual între 21 % și 40%

I

I □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 41% și 60%

i n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61% și JJSO%________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și , 100%

PUNCTAJ

! TOTAL

PUNCTAJ

REFERINȚĂ

PUNCTAJ      'CATEGORIA »E

PROCENTUAL 1 IMPOZITARE

: &

L------- w        ------J... .

io®

T_______1 _______C____J

A

Întocmii,

/ 47.5tc/ C     6 gr

fi " b fi. ^6
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........        ... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de z4 a ședinței ordinare din data de.........,k.Z.'...£2Z2..^.Z..l....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........Z/4..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de--zi- a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR,

HONȚARU yALERICA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

......... de pe ordinea de zi /

.......


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .JlZ.Ă..<?.Z.:...^.Zz, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi7 suplimentarea~bfdmii-de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul................de pe ordinea de zi /

suphmentai^a-jardiftiHfe zi a ședinței ordinare din data de ..                ___________

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .^p..-..p..(...‘ZZ?7.^...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul         ........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJTATOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: ..........T...                                  .............FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL