Hotărârea nr. 469/2019

HCLS3 nr.469 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum fi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 632418/CP/17.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 630273/16.09.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 630284/16.09.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • - Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.l, Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a unui contract cu societatea Drum Concept SRL, având ca obiect vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfa și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25 pentru suma de 6.910.000 lei +TVA, contract prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                    __________


Conifaăemnează pentru legalitate / Secretar general / || Marius Mihăiță


DIN 24.09.2019


jfid IfCtSj O.

^<3 !   03.

CONTRACT DE VÂNZARE

Părțile:

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, camera A6, sectorul 3, cu adresa de corespondentă în str. Chiciurei, nr. 39-45, et. 1, sectorul 3, București, telefon: 0374471189, e-mail: office@activesector3.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, CUI RO 31012790, cont R035UGBI0000022022893 deschis la Garanti Bank, reprezentată prin Președinte C.A., Florentin CORBULEANU, numită în continuare “Vânzătorul”, pe de o parte, și

DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în București, str. Chiciurei nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, sectorul 3, telefon /fax 021.346.22.23, e-mail office@drumconcept.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/8739/2009, CUI RO 25872722, cont RO75 BRDE 441S V898 1529 4410, deschis la BRD Sucursala Unirea, reprezentată prin Administrator Florentina PREDUȚ, numită în continuare “Cumpărătorul”, pe de altă parte,

A intervenit prezentul contract de vânzare, asupra căruia părțile convin să îl încheie în următoarele condiții:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Vânzător a bunurilor mobile aflate în proprietatea Vânzătorului, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 parte integrantă a prezentului contract, numite în continuare “Bunurile”.

n. TERMENUL CONTRACTULUI, PREȚUL

Art. 2. (1) Prețul prezentului contract este de 6.910.000 lei + T.V.A. și este un preț ferm, agreat de părți.

 • (2) Părțile stabilesc ca plata să se efectueze în cinci tranșe, facturabile separat, astfel:

 • > Avans 1: 12,16 % din valoarea contractului + T.V.A., reprezentând suma de 840.000 lei + T.V.A. la data semnării prezentului contract;

 • > Avans 2: 21,96 % din valoarea contractului + T.V.A., reprezentând suma de 1.517.500 lei + T.V.A. Ia data 15.05.2020;

 • > Avans 3: 21,96 % din valoarea contractului + T.V.A., reprezentând suma de 1.517.500 lei + T.V.A. la data 15.06.2020;

 • > Avans 4: 21,96 % din valoarea contractului + T.V.A., reprezentând suma de 1.517.500 lei + T.V.A. la data 15.07.2020;

 • > Valoare finala: 21,96 % din valoarea contractului + T.V.A., reprezentând suma de 1.517.500 lei + T.V.A. la data 15.08.2020;

 • (3) Părțile convin și acceptă ca dovada datei plătii prețului se face cu ordinele de plată emise de cumpărător pentru sumele si in contul vânzătorului prevăzut mai sus,


deschis contul cumpărătorului.

(4) Vânzătorul declară că acordă cumpărătorului dreptu/ —— \*\ O* \ i ett pi ■ A- k I

smtoireLȘr’să obțină de la instituția de

credit la care își are deschis contul menționat mai sus, conform dispozițiilor art. 1504 alin. 2 din Codul Civil, confirmarea scrisă a efectuării plății prin virament în contul său.

(5) Părțile stabilesc de comun acord faptul că termenele prevăzute la alin.(2) sunt maximale, Cumpărătorul având dreptul să achite tranșele de preț în avans, caz în care soldul tranșelor viitoare urmează a se diminua în mod corespunzător. Plata în avans nu afectează în niciun fel obligația Cumpărătorului de a plăti integral tranșele de preț în termenele stabilite.

Art.3. (1) în cazul în care Cumpărătorul nu plătește oricare dintre tranșele stabilite în termenele prevăzute la art. 2 alin.(2), prezentul contract este rezoluționat de drept, din culpa exclusivă a cumpărătorului, fără punere în întârziere, fără altă formalitate si fără intervenția instanțelor de judecată, în temeiul dispozițiilor art. 1553 Cod Civil, prezenta clauză reprezentând pentru părți un pact comisoriu. In acestă situație părțile vor fi repuse în situația anterioară, iar cumpărătorul se obligă să plătească 30 % din valoarea contractului, adică suma de 2.073.000 lei cu titlu de daune interese. In cazul în care Cumpărătorul a efectuat plăți mai mari decât această valoare, acesta va fi îndreptățit la rambursarea diferenței dintre suma plătită și penalitatea de 30 % din valoarea contractului, adică suma de 2.073.000 lei, în termen de 30 de zile de la data la care bunurile au fost retumate Vânzătorului. In acest caz bunurile vor fi predate în aceleași condiții existente la momentul preluării, mai puțin uzura normală, în caz contrar, Vânzătorul este îndreptățit să primească daune reprezentând contravaloarea reparațiilor necesare aducerii bunurilor în starea inițială, starea de la momentul preluării, conform proceselor verbale de predare-primire.

 • (2) îndeplinirea condițiilor pactului comisoriu va fi constatată printr-o notificare emisă de către Vânzător, după expirarea termenului de plată al oricăreia din cele 5 tranșe prevăzute la alin.(2).

 • (3) Rezoluțiunea contractului de vânzare este irevocabilă de la data notificării de rezoluțiune, transmisă de Vânzător cu confirmare de primire a cumpărătorului. Notificarea de rezoluțiune va fi însoțită de fotocopii de pe notificarea transmisă conform prevederilor alin. (4) de mai sus și de documentul bancar care atestă necreditarea contului vânzătorului cu sumele ce reprezintă tranșa neachitată.

Art.4. (1) Subscrisa cumpărătoare, prin reprezentant declar că am luat la cunoștință ca neplata uneia din cele 5 tranșe atrage intervenția pactului comisoriu și rezoluțiunea prezentului contract, din culpa exclusivă a cumpărătorului, fără punere în întârziere prealabilă, fără altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată, în temeiul dispozițiilor art. 1553 Cod Civil, prezenta clauză, reprezentând pentru părți un pact comisoriu.

 • (2)    Subscrisa, cumpărătoare, prin reprezentant, declar ca am cunoștință că în cazul intervenției sancțiunii rezoluțiunii de drept a contractului, pățile vor fi repuse în situația anterioară, și mă oblig să plătesc 30 % din valoarea contractului, adică suma de 2.073.000 lei cu titlu de daune interese, precum si daune în cazul în care bunurile nu vor fi predate în același condiții existente la momentul preluării, mai puțin uzura normală. Daunele vor reprezenta contravaloarea reparaților necesare aducerii bunurilor în starea inițială, starea de la momentul prelăurii, conform proceselor verbale de predare-primire.

 • (3)    Subscrisa, cumpărătoare, prin reprezentant declar în mod expres că sunt de acord ca, în situația în care nu achit una din cele 5 tranșe în termenul stabilit în art.2 alin.(2), contractul de

punere în întârziere prealabile, fără altă formalitate si


temeiul dispozițiilor art. 1553 Cod Civil, prezenta clauză, reprezentând pentru părți un pact

comisoriu.

 • (4) Subscrisa, cumpărătoare, prin reprezentant declar expres că sunt de acord ca, în cazul rezoluțiunii contractului conform clauzelor de mai sus, Vânzătoarea să își recupereze bunurile descrise în Anexa nr.l, inclusiv orice adăugiri sau îmbunătățiri aduse acestora, de oriunde s-ar afla, acestea fiind proprietatea exclusivă a Vânzătoarei. Cumpărătoarea declară în mod expres faptul că Vânzătoarea, în cazul recuperării bunurilor ca urmare a rezoluțiunii prezentului contract, nu este în niciun fel responsabilă pentru pierderile suferite de Cumpărătoare ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale pe care aceasta din urmă și le-a asumat față de terți.

DI. PREDAREA BUNURILOR

Art. 5. Predarea bunurilor spre folosință se va efectua etapizat, astfel:

 • 5.1.       Statia mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip BETONAT 11-345, la data prezentării de către cumpărător a dovezii plății aferente primei tranșe stabilite conform Cap. II. Termenul contractului, prețul, art. 2. (2);

 • 5.2.       Stația complet automatizată de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase și componentele sale:

 • - Instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, cu capacitate de producție de 150 până la 300 tone/ora;

 • - Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, cu o capacitate de produție de 10 tone/ora;

 • - Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CP A 15-30, care asigură o capacitate de producție de 30 tone/ora,

vor fi predate în perioada cuprinsă între 01.12.2019 până cel mai târziu la data de 10.01.2020.

In datele stabilite mai sus, in cadrul pct. 5.1. si 5.2., din Art. 5 , Cap. III Predarea bunurilor, Vânzătorul va pune Bunurile ce formează obiectul contractului etapizat la dispoziția Cumpărătorului, ocazie cu care vor încheia de fiecare dată cate un proces-verbal de predare-primire. Odată cu bunurile vor fi predate și documentația tehnică, manualele de operare și alte documente necesare pentru operarea în siguranță a instalațiilor.

Art. 6. Prin semnarea fiecărui proces-verbal de predare-primire, Cumpărătorul acceptă în mod expres să preia bunurile în starea în care se află. în procesele verbale de predare primire se va specifica locația în care vor fi relocate Bunurile (echipamentele).

IV. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 7. Transmiterea dreptului de proprietate asupra Bunurilor se efectuează la data încasării integrale a prețului, adică la data plății ultimei tranșe prevăzute în art.2 alin.(2). în acest sens, Părțile vor semna un act adițional la prezentul contract, prin care se va constata plata integrală a prețului și transferul dreptului de proprietate.

V. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 8. Să transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor către Cumpărător la data încasăriiArt. 9. Să furnizeze Cumpărătorului documentația: instrucțiunile și docuinentațRMtecesară


pentru pregătirea instalării și punerii în funcțiune a bunurilor (echipamentelor).

Art. 10. Să supervizeze instalarea, punerea în funcțiune și instruirea persoanelor în exploatarea cărora intră bunurile (echipamentele).

Art. 11. In situația prevăzută la art. 3, alin. (1) să ramburseze Cumpărătorului diferența dintre suma plătită de către Cumpărător până la data rezoluțiunii contractului și penalitatea de 30% din valoarea contractului, în condițiile art. 3, alin. (1).

VI. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 12. Să plătească Vânzătorului prețul contractului, în condițiile și termenele prevăzute in prezentul contract.

Art. 13. Să preia posesia Bunurilor și să procedeze la instalarea și punerea în funcțiune a acestor echipamente sub supervizarea Vânzătorului.

Art.14. (1) Până la data transferului de proprietate, Cumpărătorul nu are dreptul să încredințeze unei alte persoane operarea sau utilizarea bunurilor și nici să schimbe locația actuala bunurilor, fără acordul scris prealabil al Vânzătorului.

 • (2) Până la data transferului de proprietate, pentru orice intervenție și/sau reparație a bunurilor ce constituie obiectul prezentului contract, a căror valoare depășește 1.000 de Euro, Cumpărătorul va solicita și obține acordul scris prealabil al Vânzătorului, în caz contrar contractul se consideră rezoluționat de drept, din culpa exclusivă a cumpărătorului, fără punere în întârziere, fără altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată, în temeiul dispozițiilor art. 1553 Cod Civil, prezenta clauză reprezentând pentru părți un pact comisoriu. In acesta situație părțile vor fi repuse în situația anterioară, iar toate sumele achitate până în acel moment de către cumpărător cu orice titlu, nu vor fi restituite cumpărătorului, ele urmând a fi reținute de către vânzător cu titlu de daune interese.

 • (3) îndeplinirea condițiilor pactului comisoriu va fi constatată printr-o notificare emisă de către Vânzător, după constatarea intervenției, reparației

 • (4) Rezoluțiunea contractului de vânzare este irevocabilă de la data notificării de rezoluțiune, transmisă de Vânzător cu confirmare de primire a Cumpărătorului. Notificarea de rezoluțiune va fi însoțită de fotocopii de pe notificarea transmisă conform prevederilor alin. (3) de mai sus.

VIL GARANȚIA ACORDATĂ ECHIPAMENTELOR

Art. 15. Vânzătorul are obligația de a garanta că bunurile vândute prin prezentul contract sunt în stare de funcționare. Bunurile se vând în condiția “As is”. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de instalarea și punerea în funcțiune a bunurilor fără sau cu nerespectarea supervizării sale sau de către persoane care nu au fost instruite în acest sens, conform art. 10.

VIH. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Art. 16. Părțile vor trata detaliile contractului ca fiind confidențiale, în măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfășurarea obligațiilor contractuale sau respectarea obligațiilor prevăzute de Lege. In acest sens, prin excepție, Cumpărătorul este de acord ca Vânzătorul să-și execute obligațiile legale în conformitate cu HCL S3 nr. 121/28.03.2018.Art.17. (1) Părțile sunt de acord cu prelucrarea dateielor cu derularea prezentului contract, cu respectarea întru prevederilor legale aplicabile.

r personal strict necesare pentru egulamentului U.E.679/2016 și a


(2) Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:


 • • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

 • • informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore;

 • • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

 • (3) Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentara sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizării obiectului principal al contractului.

 • (4) Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

 • • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura ca persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces și ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

 • • se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

 • • se vor asigura că pot verifica și stabili daca și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura ca, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Părți;

 • • se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala se vor asigura ca datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 18. Prezentul contract reprezintă interesul comun, oficial și legal al părților, care se obligă sa-1 execute întocmai și la termenele asumate, întru totul cu bună credință, sinceritate și


Prezentul contract a fost negociat și agreat în privința fiecărei clauze și a tuturor prevederilor, reprezentând voința liberă, exclusivă și completă a Părților cu privire la obiectul contractului și a conținutului său. In cazul în care vreo prevedere a acestui contract este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă din vreun motiv, aceasta nu va afecta valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții din prezentul contract, Părțile angajându-se să modifice, să completeze sau să înlocuiască toate sau oricare dintre prevederile nule, ilegale sau inaplicabile cu dispoziții legale, aplicabile și valabile, care să producă un rezultat economic cât mai apropiat de cel avut în vedere inițial de către Părți, fără a necesita renegocierea vreunei clauze a prezentului contract.

Art. 19. Prezentul contract poate fi modificat în tot sau în parte doar prin act adițional.

Art. 20. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

Art.21. Orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa în primul rând prin mediere. în cazul în care procedura medierii eșuează, părțile vor supune litigiului soluționării de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat astazi,.........................., în 2(douâ) exemplare originale, cu aceeași

valoare juridică și forță probantă fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,

DRUM CONCEPT S.R.L.,


Administrator.


PREDUȚ Florentina
E ȘEDINȚAANEXAI

La

Contractul de Vânzare nr................/.


Nr. Crt.

Descriere echipament

Cantitate

Pret/Lei +

TVA

1.

Stație complet automatizată de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase, compusă din:

 • - Instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, cu capacitate de producție de 150 până la 300 tone/ora = 4,945,000.00 lei

 • -  Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, cu o capacitate de producție de 10 tone/ora = 305.000 lei

 • - Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA 15-30, care asigură o capacitate de producție de 30 tone/ora = 1.050.000 lei.

Ans.

6.300.000

2.

Stație mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip BETONAT 11-345

Buc.

610.000

Preț total

6.910.000 Lei

(fără TVA)

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., DRUM CONCEPT S.R.L.,

Președinte Consiliu Administrație,

Administrator,PREDUȚ Florentina


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 cxi) j i 03 1? - 28 FAX (J04 os 1) 318 03 04 E-MAIL eabinctprlmarjfiprlrianeț.ro

Calea DmiatLnr-im. Sertnr ?. nvrofop Bururești

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea vânzării unor mijloace mobile aflate în patrimoniul societății

în urma aprobării de către Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prin Hotărârea nr. 54/12.09.2019, a vânzării unor mijloace mobile aflate în patrimonial societății, prin adresa nr. 9219/16.09.2019, înregistrată cu nr. 629616/CP/16.09.2019, s-a solicitat, în temeiul prevederilor art. 12 lit. m) și o) din Actul Constitutiv, inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe vânzarea:

stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000

statiei mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip BETONAT 11-345

Astfel cum rezultă din Nota de fundamentare nr. 75/11.09.2019 întocmită de societate, vânzarea acestor mijloace mobile este motivată de eliminarea unor cheltuieli, după cum urmează: El        Ansamblul ce constituie stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA

4000, propusă spre vânzare, este amplasată pe un teren privat, situat în Șos. de Centură, nr. 111, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov, pentru ocuparea căruia societatea plătește o chirie lunară în valoare de 12.000 Euro exclusiv T.V.A.

întrucât societatea deține în patrimoniu și o stație (mobilă) de preparat mixturi asfaltice tip "MBA 3000+", care are capacitatea tehnică de a asigura necesarul de produse de mixturi asfaltice pentru a respecta angajamentele și comenzile asumate, și având în vedere faptul că această stație mobilă poate fi amplasată pe terenul proprietatea societății, situată în comuna Glina, jud. Ilfov, păstrarea stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000 nu se mai justifică.

în ceea ce privește vânzarea stației mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip BETONAT 11-345, justificarea acesteia este data de existența în patrimoniul societății a unei hale de producție beton și prefabricate din beton, în prezent în exploatare, care asigură necesarul de producție de beton atât pentru deservirea halei proprii de prefabricate, cât și pentru comenzile de beton ale clienților, stația mobilă propusă spre vânzare nefiind în prezent utilizată.

în ceea ce privește prețul de achiziție a acestor mijloace propuse spre vânzare, acesta a fost de 6.557.426,47 lei fără TVA, fiind compus după cum urmează:

Stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase împreună cu componentele sale: 5.976.764,54 lei fără TVA.

- Stația mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix: 580.661,93 lei fără TVA.

Având în vedere că în perioada exploatării stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase, valoarea de inventar a suferit o depreciere prin amortizare în valoare de 166.021,28 lei


CABINET PRIMAR

fără TVA, în prezent, valoarea netă a a acesteia fiind de 5.810.743,26 lei, iar valoarea totală de inventar a echipamentelor propuse spre vânzare fiind de 6.391.405,19 lei fără TVA.

Urmare asigurării publicității intenției de vânzare a instalațiilor anterior descrise, societatea a primit o ofertă de preț din partea societății Drum Concept SRL, în valoare totală de 6.910.000 lei fără TVA, prețul ofertat asigurând recuperarea investiției, precum și un adaos comercial, după cum urmează:

Stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000 compusă din: Instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA 15-30: 6.300.000 lei fără TVA.

- Stație mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip Betonat 11-345: 610.000 lei fără TVA.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 630273/16.09.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAILguvtfrnantacorporatlva@primarie3.ro

Str Intrarea Odobești nr. $-7, Sector 3,032158, București

Nr.630273/16.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare a unor ansambluri de stații de asfalt și beton către S.C. Drum Concept S.R.L. în valoare de 6.910.000 lei +TVA

Având în vedere:

 • - adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.9219 /16.09.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr, 629616/16.09.2019

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr.54 din 12.09.2019 prin care se aprobă încheierea contractului de vânzare către S.C. Drum Concept S.R.L

 • - Nota de fundamentare nr.75/11.09.2019 a Consiliului de Administrație care motivează oportunitatea încheierii contractului de vânzare

 • - Răspunsurile primite din partea societăților publice pentru care Primăria Sectorului 3 este autoritate publică tutelară la oferta societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.:

 • - negație din partea ADPB SA cu nr. 2758/04.09.2019

 • - negație din partea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cu nr. 3032/04.09.2019

 • - negație din partea Internet și Tehnologie S3 SRL cu nr. 1518/04.09.2019

 • - negație din partea Algorithm Residential S 3 SRL nr. 8740/04.09.2019

 • - negație din partea Smart City Invest S 3 SRL nr. 2644/04.09.2019

 • - negație din partea OPS 3 Ordine și Protecție S 3 SRL nr. 982/04.09.2019

 • - negație din partea Algorithm Construcții S 3 SRL cu nr. 7020/05.09.2019

 • - negație din partea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL cu nr. 268/05.09.2019

Oferta financiară primită din partea S.C. Drum Concept SRL cu nr. de intrare 8749/04.09.2019

Contractul de vânzare încheiat între Administrare Active Sector 3 S.RL.și S.C. Drum Concept SRL - model

Conform prevederilor art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Adunarea Generală a Asociaților: „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății,,

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investirile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000 pe care societatea dorește să o vândă este instalată pe o proprietate privată în Șos. de Centură, nr. 111, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov iar societatea plătește o chirie lunară în valoare de 12,000 Euro exclusiv T.V.A.

De asemenea, societatea deține în proprietate și o stație mobilă pentru producerea betonului marfa si a betonului rutier model LiebherT Mobilmix 2.25 pe care dorește să o vândă pentru faptul că nu este utilizată în prezent, necesarul de beton fiind asigurat de stația fixă aflată în patrimoniul Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL precizează că ca prețul de achiziție a echipamentelor a fost:

 • -  pentru stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase împreună cu componentele sale: - 5.976.764,54 lei fără TVA.

 • -  pentru stația mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix: - 580.661,93 lei fără TVA. în total prețul de achiziție a echipamentelor a fost de 6.557.426,47 lei fără TVA.

Prețul ofertat de către S.C. Drum Concept SRL este de 6.910.000 lei +TVA,

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru încheierea unui contract de vânzare către S.C. Drum Concept SRL a ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25 pentru suma de 6.910.000 lei +TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.


a2J9

1$     02    3019


E-mail:

www.actbjes3.fo


SECTOR 3

Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR


si

>

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:

Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

......

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea semnării și încheierii unui contract de vânzare între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Drum Concept S.R.L.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Drum Concept S.R.L, având ca obiect vânzarea stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase, compusă din:

 • - Instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, cu capacitate de producție de 150 până la 300 tone/oră;

 • - Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, cu o capacitate de producție de 10 tone/oră;

 • - Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA

15-30, care asigură o capacitate de producție de 30 tone/oră, precum și a statiei mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip BETONAT 11-345.


Ctrttflcat nr 0930400582 din 08.03.2019

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată și funcționează, în conformitate cu dispozițiile Consiliului Local sector 3, în temeiul Legii 31/1990privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, având ca obiect principal de activitate Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., Art. 12.1 Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: lit.h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății, lit.m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget, Ut. o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.

Astfel, având în vedere prevederile actului constitutiv, în susținerea solicitării noastre, vă comunicăm următoarele aspecte referitor la capacitatea de producție mixturi asfaltice:

 • V Societatea noastră deține în patrimoniu atât stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, descrisă mai sus, cât și o stație (mobilă) de preparat mixturi asfaltice tip “MBA 3000+ ”

 • V Ansamblul ce constituie stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, propusă spre vânzare, este amplasată pe un teren privat, situat în Șos. de Centură, nr. 111, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov, pentru ocuparea căruia societatea noastră plătește o chirie lunară în valoare de 12.000 Euro exclusiv T.V.A.

 • V Stația mobilă are capacitatea tehnică de a asigura necesarul de produse de mixturi asfaltice pentru a ne respecta angajamentele și comenzile clienților actuali, iar societatea noastră are în proprietate un imobil constituit din teren intravilan situat în comuna Glina, jud. Ilfov, pe care se poate amplasa stația mobilă eliminând astfel costurile ocazionate de închiriere.

Din aceste considerente rezultă oportunitatea valorificării uneia dintre cele două stații, respectiv a Stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, capacitatea de producție necesară la acest moment putând fi asigurată doar de cea mobilă. Totodată, prin exploatarea terenului aflat în proprietatea societății și reorganizarea activității specifice de producție în comuna Glina, se vor elimina cheltuielile privind chiria lunară, asigurând o eficientizare a transportului prin apropierea de sectorul 3, și implicit reducerea considerabilă a costurilor de producție și livrare. Astfel, avem oportunitatea să obținem și un beneficiu prin scăderea cheltuielilor lunare cu amortizarea de la aprox 32 mii lunar in acest moment, la aprox 19 mii lei lunar pentru stafia ce ar urma sa se monteze la Glina.

rxi

Referitor la capacitatea de producție de beton, adăugăm:


CD 0J3 ro o_

Z Societatea noastră deține în patrimoniu o hală de producție beton și prefabricate din beton, în prezent în exploatare, precum și o stație mobilă pentru producerea betonului marfă si a betonului rutier modelLiebherr Mobilmix 2.25,

V Instalația fixă, aflată în exploatare în prezent, asigură necesarul de producție de beton atât pentru deservirea halei proprii de prefabricate, cât și pentru comenzile de beton ale clienților,

J Stația mobilă nu este în uz, neexistând comenzi suplimentare care să necesite exploatarea acesteia.

Din aceste motive este oportună valorificarea uneia dintre cele două stații, respectiv a Stației mobile pentru producerea betonului marfă si a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, capacitatea de producție necesară la acest moment fiind asigurată doar de cea fixă, aflată în strânsă conexiune cu hala de prefabricate, deasemenea în exploatare.

Menționăm ca prețul inițial de achiziție a echipamentelor a fost 6.557.426,47 lei fără TVA, compus după cum urmează:

 • -  Stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase împreună cu componentele sale: 5.976.764,54 lei fără TVA.

 • - Stația mobilă pentru producerea betonului marfa și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix: 580.661,93 lei fără TVA.

Totodată, în perioada exploatării stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase, valoarea de inventar a suferit o depreciere prin amortizare în valoare de 166.021,28 lei fără TVA, deci, zw prezent, valoarea netă a echipamentelor propuse spre vânzare este de 6.391.405,19 lei fără TVA.

Astfel, ca urmare a asigurării publicității intenției de vânzare a instalațiilor anterior descrise, societatea noastră a primit o ofertă de preț din partea societății Drum Concept SRL în valoare totală de 6.910.000 leifără TVA. Menționăm faptul că prețul propus asigură recuperarea investiției, precum și un adaos comercial, și se compune după cum urmează:

Stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000 compusă din: Instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CP A 15-30: 6.300.000 lei fără TVA

- Stație mobilă pentru producerea betonului marja și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip Betonat 11-345: 610.000 lei fără TVA.


în consecință, propunem aprobarea încheierii contractului de vânzare între Administrare Active Sector 3 SRL și Drum ConeceptSRL, având ca obiect vânzarea ansamblul ce constituie stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25 pentru suma de 6.910.000 lei +TVA, și aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de Președintele Consiliului de Administrație.

La prezenta solicitare, anexăm:

 • 1.    Forma propusă spre aprobare a Contractului de vânzare între Administrare Active Sector 3 SRL și Drum Concept SRL.

 • 2.    Oferta financiară primită din partea Drum Concept SRL.

 • 3.     Răspunsurile primite din partea societăților comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3.

 • 4.    Nota de fundamentare prezentată Consiliului de administrație.

 • 5.    Hotararea Consiliului de administrație.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea semnării și încheierii unui contract de vânzare, în forma prezentată, între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Drum Concept S.R.L. având ca obiect vânzarea stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase, compusă din: instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA 15-30, precum și a statiei mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip BETONAT11-345.

Cu deosebita considerație,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Președinte Consiliu de Administrație,


Oj

QjO ro o.


DRUM CONCEPT


Strada Chlciurel, nr. 39 - 45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București E-mafl: offlce@drumconcept.ro Nr. de Inreg. CC.: J40/8739/2009 CUI: RO25872722 Telefon 1 lax : 021.346.22.23

Nr. ieșire 1384/ 04.09.2019


Către,


Societatea ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3 S.R.L.

B-duf Basarabia, nr. 256G, bloc D Center, Sector 3, București

Referitor la : anunțul de vânzare echipamente publicat pe site-ul instituției

Stimați Domni,

Subscrisa, DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în București, Str. Chlciurei nr. 39-45, mezanin, biroul nr. 2, nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București 340/ 8739/ 2009, cod unic de înregistrare RO 25872722, vă prezentăm oferta noastră de preț pentru achiziționarea următoarelor echipamente:


Nr. crt.

Descriere echipament

Cant.

Oferta de preț

1.

Stație complet automatizată de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase, compusă din-

 • -   Instalație pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Bennlnghoven, BA 4000, cu capacitatea de producție de 150 până la 300 to/ oră;

 • -  instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationlce, mode! Massenza Embac 4000x2, cu o capacitate de producție de 10 to/ oră;

Instalație pentru prepararea bitumuri modificate cu polimeri, modei Benninghoven CPA 15-30, care asigură o capacitate de producție de 30 to/ oră,

cf. specificațiilor tehnice și amplasării din anunțul de vânzare.

ans.

6.300.000 lei fără T.V.A.

2.

Stație mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier, modei Llebherr Mobilmix x 2.25, tip BETONAT 11-345, cf. specificațiilor tehnice și amplasării din anunțul de vânzare.

buc.

610.000 lei fără T.V.A.

Valoare totală ofertă de preț [lei fără T.V.A.)

6.910.000 lei fără T.V.A.

QtfjlLIFA*

u

SRENI50 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015 SR OH SAS 18001:2003


DRUM CONCEPT


Nr, ieșire 1408/ 09.09.2019

7     <9 9 J

'         u/"”)

Către,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3 S.R.L.

B-dul Basarabia, nr. 256G, bloc D Center, Sector 3, București

Referitor la

: Invitația la negocierea clauzelor contractuale de vânzare - cumpărare echipamente

Stimați Domni,

Subscrisa, DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în București, Str. Chiciurei nr. 39-45, mezanin, biroul nr, 2, nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București 140/ 8739/ 2009, cod unic de înregistrare RO 25872722, urmare a răspunsului dumneavoastră la oferta prezentată de subscrisa pentru achiziționarea echipamentelor care fac obiectul anunțului de vânzare publicat pe site-ul instituției șl a invitației transmise pentru negocierea clauzelor contractului de vânzare - cumpărare în data de 09.09.2019, vă rugăm să fiți de acord cu reprogramarea acestei întâlniri pentru data de 10.09.2019 ora 11:00, la sediul dumneavoastră, conform invitației.

Vă aducem la cunoștință că echipa de specialiști desemnată să negocieze din partea DRUM CONCEPT S.R.L. clauzele contractului va fi condusă de Director General Ing. Ec. Florentina - Marina Preduț.

Așteptăm confirmarea dumneavoastră cu privire la data și ora propuse pentru


SREN1S0 9001:2015

SR£N ISO 14001:2015

SR OHSAS 18001:2008


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. s". Chiciurei 39-45, st. 1, sector 3. București Telefon: +40 374 471 139

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

y/ 00

în atenția:   Consiliului de Administrație

Referitor: Aprobarea încheierii contractului de vânzare între Administrare Active Sector 3 SRL și Drum Concept SRL, având ca obiect vânzarea stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase compusa din:

 • - Instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, cu capacitate de producție de 150 până la 300 tone/oră;

 • - Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, cu o capacitate de producție de 10 tone/oră;

 • - Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA 15-30, care asigură o capacitate de producție de 30 tone/oră, precum și a stafiei mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip BETONAT 11-345 și implementare hotărâre de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 14.1 literele a) și b) și art. 14.2. litera g) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, respectiv aprobarea încheierii contractului de vânzare a stafiei de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000 împreuna cu componentele sale, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, și implementarea hotărârii de către Președintele Consiliului de Administrație.

în susținerea celor de mai sus, reiterăm următoarele, referitor la capacitatea de producție de mixturi asfaltice:

S Societatea noastră deține în patrimoniu atât ansamblul ce constituie stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, cât și o stație (mobilă) de preparat mixturi asfaltice tip “MBA 3000+ ”

J Ansamblul ce constituie stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, propusă spre vânzare, este amplasată pe un teren privat, situat în Șos. de Centură, nr. 111, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov, pentru ocuparea căruia societatea noastră plătește o chirie lunară în valoare de 12.000 Euro exclusiv T.V.A.

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012

IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corepondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Capital social subscris: 100.020.000 lei


 • V  Stația mobilă are capacitatea tehnică de a asigura necesarul de produse de mixturi asfaltice pentru a ne respecta angajamentele și comenzile clienților actuali, iar societatea noastră are în proprietate un imobil constituit din teren intravilan situat în comuna Glina, jud. Ilfov, pe care se poate amplasa stația mobilă, eliminând astfel costurile ocazionate de închiriere.

Din aceste considerente rezultă oportunitatea valorificării uneia dintre cele două stații, respectiv a ansamblului ce constituie Stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, capacitatea de producție necesară la acest moment putând fi asigurată doar de cea mobilă. Totodată, prin exploatarea terenului aflat în proprietatea societății și reorganizarea activității specifice de producție în comuna Glina, se vor elimina cheltuielile privind chiria lunară, asigurând o eficientizare a transportului prin apropierea de sectorul 3, și implicit reducerea considerabilă a costurilor de producție și livrare. Astfel, avem oportunitatea sa obținem si un beneficiu prin scăderea cheltuielilor lunare cu amortizarea de la aprox 32 mii lunar in acest moment, la aprox 19 mii lei lunar pentru stafia c ear urma sa se monteze la Glina.

Referitor la capacitatea de producție de beton, reamintim:

 • V  Societatea noastră deține în patrimoniu o hală de producție beton și prefabricate din beton, în prezent în exploatare, precum și o stație mobilă pentru producerea betonului marfa si a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25,

 • V  Instalația fixă, aflată în exploatare în prezent, asigură necesarul de producție de beton atât pentru deservirea halei proprii de prefabricate, cât și pentru comenzile de beton ale clienților,

 • V  Stația mobilă nu este în uz, neexistând comenzi suplimentare care să necesite exploatarea acesteia.

Din aceste motive este oportună valorificarea uneia dintre cele două stații, respectiv a Stației mobile pentru producerea betonului marfa si a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, capacitatea de producție necesară la acest moment fiind asigurată doar de cea fixă, aflată în strânsă conexiune cu hala de prefabricate, deasemenea în exploatare.

Menționăm ca prețul de achiziție a echipamentelor a fost:

 • -  stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase împreună cu componentele sale: -5.976.764,54 leifără TVA.

 • -  stația mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix: - 580.661,93 leifără TVA.

 • - Prețul total de achiziție a echipamentelor este în valoare de 6.557.426,47leifără TVA.

In perioada exploatării stafiei de asfalt, mixturi asfaltice si emulsii bituminoase a suferit o depreciere prin amortizare in valoare de 166.021,28 lei fara TVA. Valoarea neta a echipamentelor propuse spre vanzare este de 6,391,405,19 lei.

Astfel, ca urmare a asigurării publicității intenției de vânzare a instalațiilor anterior descrise, am primit o ofertă de preț din partea societății Drum Concept SRL în valoare totală de 6.910.000  &

OJ Q.


Iei +TVA. Menționăm faptul că prețul propus asigură recuperarea investiției, precum și un adaos comercial, și se compune după cum urmează:

 • - Stația de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000 compusă din: Instalație modernă pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA 15-30, = 6.300.000 Iei +TVA

 • - Stație mobilă pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25, tip Betonat 11-345 - 610.000 lei +TVA.

în consecință, propunem aprobarea încheierii contractului de vânzare între Administrare Active Sector 3 SRL și Drum Conecept SRL, având ca obiect vânzarea ansamblul ce constituie stației de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25 pentru suma de 6.910.000 lei +TVA, și aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de Președintele Consiliului de Administrație, inclusiv prin semnarea contractului de vânzare atașat la prezenta notă, în scopul asigurării bunei desfășurări a tranzacțiilor.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Elaborat,Florentin Cj

Șef Serviciu Economic și de Gestiune,

Moldoveanu Cătălin

ȘefServiciu Patrimoniu,


0J bn ruADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L str. Ciixiurei 39-45. ei'. 1, sector 3, Bucurași' Telefon: 3-40 374 471189

E-mail: office@activesector3.ro www.actives3.ro


Hotararea Consiliului de Administrație nr. 54/12.09.2019

Consiliul de Administrație al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 12.09.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 Ut. a, 14.3 Ut. a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S. R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”

Hotărăște:


ART.l - Aproba încheierea contractului de vânzare intre Administrare Active Sector 3 SRL si Drum Concept SRL a următoarelor echipamente:

a)stafie de asfalt, mixturi asfaltice si emulsii bituminoase compusa din:

 • - Instalație moderna pentru prepararea mixturilor asfaltice, model Benninghoven, BA 4000, preț de vanzare: 4,945,000.00 lei fara TVA

 • - Instalație pentru prepararea emulsiei bituminoase cationice, model Massenza Embac 4000x2, preț de vanzare: 305.000 lei fara TVA

 • - Instalație pentru prepararea bitumurilor modificate cu polimeri, model BENNINGHOVEN CPA 15-30, preț de vanzare: 1.050.000 lei fara TVA.


b)statie mobila pentru producerea betonului marfa Mobilmix 2.25, tip BETONAT11-345, preț de vanzare:


si a betonului rutier model Liebherr

10.000 leifara TVA.Prețul total de vanzare a echipamentelor este: 6.910.00


Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința di


Corbuleanu Florentin — Președinte C.A.


Mateescu Anca - Membru C.A. , (Jbijj


Recoseanu Ileana - Membru C.A.Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.


Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A. I)

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

romania2019.eu

Președinția României ta Consiliul Uniuni Europene

Nr. 630284/16.09.2019

E-MAIL guvtrt1antacorf30rattva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr, 5.7, Sector 3,032138, BucureștiCătre,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru încheierea unui contract de vânzare către S.C. Drum Concept SRL a ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfa și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25 pentru suma de 6.910.000 lei +TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, pentru inițierea proiectului menționat.


Compartiment

Guvernantă Corporativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

T

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


> L

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea

supHmeatarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/eștraordmare din data de.. ......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,


HONTARU VALERICA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice șl respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordini


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extriTOnllliui e din dala de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/witraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVORADIL pFoiccteLde hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR,

VASILIU MARIANA^


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN