Hotărârea nr. 468/2019

HCLS3 nr.468 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 159/18.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea A.D.P.B. S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 179/09.05.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 630799/CP/l 6.09.2019 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 627522/13.09.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 2687/29.08.2019 a societății A.D.P.B. S.A. înregistrată cu nr. 610074/PS3/29.08.2019;

Demisia d-lui Fătu Adrian, înregistrată cu nr. 523663/23.08.2019;

 • -  Comunicarea din 08.08.2019 a Spitalului Clinic de Urgență - Secția Clinică Anestezie și Terapie Intensivă;

 • -  Adresa nr. 627541/13.09.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 3 pct. 2 lit. a) și art. 643 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • -  HCLS 3 nr. 159/18.07.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a SC A.D.P.B. SA, modificată prin HCLS 3 nr. 179/05.09.2017;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectare a drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de demisia domnului Fătu Adrian ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății A.D.P.B. S.A.

Art.2. Se constată imposibilitatea domnului Pelinaru Cornel de a reprezenta Consiliul Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății A.D.P.B. S.A.

Art.3. Stabilește ca domnul Dobre Alexandru, desemnat prin HCLS 3 nr. 159/18.07.2016, să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor a societății A.D.P.B. S.A.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvemanță Corporativă, și societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
DIN 24.09.2019CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021^ 318 03 23 - *8 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAfL cabînețprifnar^p/imonej.ro Calea Dudeștr nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

„ ^J33

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3

nr.159/18.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea A.D.P.B. S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 179/09.05.2017

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA, al cărei acționar majoritar este Sectorul 3 al Municipiului București, a fost înființată în baza HCLS 3 nr. 30/1997 și are ca obiect pricipal activități de întreținere peisagistică, respectiv întreținere și reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

Potrivit art. 3, pct. 2 lit a) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 3 al Municipiului București - în calitatea sa de autoritate publică tutelară a întreprinderii publice Administrarea Domeniului Public București SA - are competența de a-și numi reprezentanți în AGA la această societate.

Prin HCLS 3 nr. 159/2016, modificată ulterior prin HCLS 3 nr. 179/09.05.2017, a fost aprobată desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Sector 3 în AGA la Administrarea Domeniului Public București SA, respectiv:

 • 1. Dobre Alexandru;

 • 2.  Pelinaru Cornel;

 • 3.  Fătu Adrian.

Cei trei consilieri au fost împuterniciți să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale și a regimului aplicabil al incompatibilităților, în condițiile legii, dând dovadă de profesionalism și competență în exercitarea funcțiilor încredințate și manifestând o bună colaborare cu toate structurile societății.

Prin cererea înregistrată cu nr. 523663/CP/23.08.2019, dl. Fătu Adrian a renunțat la numirea ca reprezentant în AGA la Administrarea Domeniului Public București SA.

De asemenea. Consiliul Local al Sectorului 3 a fost informat de către Spitalul Clinic de Urgență - Secția Clinică Anestezie și Terapie Intensivă, prin adeverința din 08.08.2019, despre internarea d-lui Pelinaru Cornel, începând cu data de 17.07.2019, pentru tratament și investigații, starea de sănătate a acestuia făcând imposibilă prezența la aducările generale ale societății.


CABINET PRIMAR

Având în vedere prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane", și luând în considerare faptul că desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 3 ar putea conduce la apariția unor eventuale dificultăți în stabilirea votului, propun să fie un singur reprezentant, respectiv domnul Dobre Alexandru care a fost desemnat prin HCLS 3 nr. 159/2016.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 627522/13.09.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


£ * MAI L gu«r n aritacarpor at iva @p r im aneș. ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 627522/13.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.159/18.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor Ia societatea A.D.P.B. S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 179/09.05.2017

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, CUI 10020943, J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este “Activități de întreținere peisagistică”, cod CAEN 8130, având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu un procentaj de 96.65% aport la capitalul social și alțî investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.

Administrarea Domeniului Public București SA are o structură organizatorică pe sistem piramidal, având ca organ suprem de conducere Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea este administrată în sistem unitar, administrarea fiind asigurată de către Consiliul de Administrație.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.l 11/2016, Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară pentru societatea Administrarea Domeniului Public București SA.

în calitatea sa de autoritate publică tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze în toate acțiunile întreprinse o maximă transparență a activității desfășurate și a deciziilor pe care le ia cu privire la întreprinderile publice, inclusiv printr-o bună comunicare, la nivel de conducere, dar și de lucru, între reprezentanții săi și reprezentanții altor entități, cu responsabilități în domeniul guvemanței corporative.

Astfel, acesta își desemnează reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor la o întreprindere publică în scopul exercitării competențelor sale de monitorizare și evaluare a performanțelor consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționar că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății.

Prin HCLS 3 nr. 159/18.07.2016, modificată ulterior prin HCLS 3 179/09.05.2017, au fost desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrarea Domeniului Public București SA din rândul consilierilor locali, următorii reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 3:

 • 1. Dobre Alexandru;

 • 2. Pelinaru Cornel;

 • 3. Fătu Adrian.

Demisia înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 523663/23.08.2019 aduce la cunoștință renunțarea domnului Fătu Adrian la mandatul de reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrarea Domeniului Public București SA, începând cu data de 23.08.2019.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prin Adeverința din 08.08.2019 Spitalul Clinic de Urgență - Secția Clinică Anestezie și Terapie Intensivă informează Consiliul Local al Sectorului 3 despre internarea d-lui Pelinaru Cornel începând cu data de 17.07.2019 pentru tratament și investigații.

Adresa nr. 2687/29.08.2019 a societății Administrarea Domeniului Public București SA, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 610074/29.08.2019, solicită o componență a reprezentării Consiliului Local al Sectorului 3 care să permită exercitarea transparentă și eficientă a votului în Adunarea Generală a Acționarilor.

în conformitate cu prevederile:

•Art.131 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, intrat în vigoare de la 05 iulie 2019:

"'Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale

Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale. ” • Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • — Art. 3, pct. 2, lit. a) "Autoritateapublică tutelară are următoarele competențe:

a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora

 • — Art. 643 "(7) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

 • (2) Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol. “

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 159/18.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea A.D.P.B. S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 179/09.05.2017, în sensul desemnării unui singur reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrarea Domeniului Public București SA, în persoana domnului Dobre Alexandru, în urma încetării prin demisie a mandatului de reprezentant al d-lui Fătu Daniel și a anunțului privind problemele de sănătate

Qadpb s.a


RC: 3401960111997 CF19026943

BCR: RO999 RNCB 0074 0092 2307 9001

TREZORERIE SECTOR 3:9087 TREZ 7005 069X XXOO 3061


Q S.C. ADPB S.A.

Către,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI sectwÎ

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

1 CABINET PRIMAR

In atentia: Cabinet Primar - dl. Robert Sorin NEGOITA

1 Data.^^r

Prin prezenta, subscrisa Societate ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI

S.A. (S.C. ADPB S.A.), având sediul social in București, Str. Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3,

avand numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/9601/1997, C.U.I. 10020943, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Director General, avand in vedere adresa dvs. 527237/27.08.2019 prin care ne aduceți la cunoștința faptul ca domnul FATU ADRIAN -reprezentant Consiliul Local al Sectorului 3 in Adunarea Generala a Acționarilor ADPB S.A., si-a depus demisia prin adresa înregistrata la PS3 cu nr. 523663/23.08.2019, va solictam respectuos sa aveți in vedere, pentru următoarea ședința programata de CLS3, stabilirea reprezentării Consiliului Loca! Sector 3 in calitate de acționar majoritar in cadrul Adunării Generale a Acționarilor ADPB S.A. intro maniera eficace din perspectiva organizatorica, astfel incat exercitarea votului Consiliului Local sa se realizeze in mod transparent si eficient.

Avand in vedere cele prezentate anterior, va rugam dispuneți in consecința.

Va mulțumim!

Cu deosebita considerație,

on;


:rSubiect: Adeverința consilier Pelinaru Cornel

de la: Serviciul Relații Consiliul Local <consiliu@primarie3.ro>

Dată: 8/29/2019, 2:51 PM

Către: marta.cepareanu@primarie3.ro

Buna ziua!

Va transmitem atașat, adeverința medicala a domnului Pelinaru Cornel - Consilier Local al Sectorului 3, din care rezulta imposibilitatea participării la ședințele AGA ale societății ADPB SA.

—Atașamente:---------------------

adeverința PELINARU CORNEL.pdf

771 KB


ldinl


8/29/2019, 3:07 PM


' ^manager5». 89


. Fax director                     ■ V
W’iMB

WiiU«


Ora inreg.: 12:14:08

Proveniența: FATU ADRIAN

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: înștiințare

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: ÎNȘTIINȚARE- DEMISIE DL FATU ADRIAN DIN DATA23 AUGUST 2019

Nr. File: 1

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediui Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36; 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Către Consiliul Local Sector 3

DEMISIE

Subsemnatul Fatu Adrian, consilier local in cadrul Consiliului Local Sector 3, vă rog să luați act de demisia mea din funcția de reprezentant al consiliului local în Adunarea Generala a Acționarilor a Societății Administrația Domeniului Public București ce se afla in subordinea Consiliului Local Sector 3, urmând să încetez activitatea la data de 23 august 2019.

Data

Semnătură


23.08.2019

PRIMĂRIA^J

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Nr. 627541/13.09.2019ELENA PETREStU


Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 159/18.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 3 în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea A.D.P.B, S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 179/09.05.2017, însoțit de raportul de specialitate, în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit de, Cornelia Pivniceru


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice șl respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de^zi /

suplimentai ca ordinii de zi a ședinței ordinare/e*traoidiiiaie diii dah*~de.^.^...'..EJ....a

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ..^h)......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL prSteetaLde holăiâre llieaționaL mai SUS'T'PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin ar e/extraojdinaFe din data de

Comjșia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de.............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul. .....13....... .. de pe

ordinea de zi / suphmgitarea-jLtfdîTrii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.............fU....................................................................

PREȘEDINTE,

POPESCU ROMEO

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL