Hotărârea nr. 467/2019

HCLS3 nr.467 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 630806/CP/16.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 6474/12.09.2019 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  Adresa nr. 6462/12.09.2019 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 3 și art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.2 alin. (2) art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCGMB nr. 469/26.07.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 să hotărască în vederea înființării unui serviciu public de interes local de salubritate, amenajare și întreținere a spațiilor verzi cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3;

 • - HCLS3 nr. 357/ 14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectare a drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa 2 - ”Statul de funcții” la HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, modificată prin HCLS

3 nr. 422/28.08.2019, rămân neschimbate.NR.

DIN 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXA A HCLS3 NR.09.2019


STAT DE FUNCȚII


NR. crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr.

posturi

grad/ treapta

nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

1

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director General

1

11

S.S

2

Director

2

II

S.S

3

Sef Serviciu

5

II

S.S

4

Sef Birou

11

II

S.S

Total

19

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

11

IA

S.S

2

inspector de specialitate

16

1

S.S

3

Inspector de specialitate

27

II

S.S

4

Inspector de specialitate

8

deb.

S.S

5

Consilier juridic

1

1

S.S

6

Consilier juridic

2

II

S.S

7

Consilier juridic

1

deb.

S.S

8

Referent

10

IA

M

9

Referent

23

1

M

10

Referent

25

II

M

11

Muncitor calificat

76

1

M

12

Muncitor necalificat

273

G

13

Muncitor necalificat

560

II

G

14

Șofer

248

G

rotai C.M.

1281

rotal(IA+IB)

13001întocmit,

Șef Birou Re^rse Umane, SSM și SU Matei Andreea


CABINET PRIMAR


TELEFON (OO<O2îJ p8 03 23 • 38 FAX (004 021) 3^8 03 04 E-MAIL cabinetprimzr^Sprînw^ej.ro

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 033084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR tf3ot<9G


Nr.


REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019

Prin Hotărârea nr. 286/29.05.2019 Consiliului Local Sector 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin Hotărârea nr. 422/28.08.2019.

în vederea optimizării prestării serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

 • •   Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte, aflat în subordinea Direcției Administrative, se reorganizează prin transformarea unui post de Inspector de specialitate grad debutant într-un post de Inspector de specialitate grad I și va avea o structură de 1+4 posturi de natură contractuală,

 • •   Biroul Administrativ și Gestiune aflat în subordinea Serviciului Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte se reorganizează prin transformarea unui post de Referent treapta I într-un post de Inspector de Specialitate grad debutant și va avea o structură de 1+5 posturi de natură contractuală,

 • •   Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane se reorganizează prin transformarea unui post de Inspector de specialitate I în Inspector de specialitate grad II și va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 6474/12.09.2019 al Direcției Generale de Salubritate Sector, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care ÎI supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3INTRARE kl rc.1L/

IEȘIRE Nr'          ..............

Ziua .IX... Luna ...&S.........Anul £<2/5

E                                  __

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3


Raport de specialitate

privind modificarea Anexei nr. 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de juneții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1.     Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.     Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.     Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4.     Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5.     Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

In conformitate cu referatul Serviciului Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte, referatul Biroului Administrativ și Gestiune și referatul Serviciului Juridic, Administrativ și Resurse Umane, în vederea optimizării prestării activității, se propune reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 prin transformarea posturilor, după cum urmează:

Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte, aflat în subordinea Direcției Administrative, se reorganizează prin transformarea unui post de Inspector de specialitate grad debutant într~un post de Inspector de specialitate grad I și va avea o structură de 1+4 posturi de natură contractuală, astfel:

 • •  Șef Serviciu - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad IA - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post

Biroul Administrativ și Gestiune aflat în subordinea Serviciului Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte se reorganizează prin transformarea unui post de Referent treapta I într-un post de Inspector de Specialitate grad debutant și va avea o structură de 1+5 posturi de natură contractuală, astfel:

Șef Birou - 1 postDIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3


 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post

 • •  Referent treapta I - 1 post

 • •  Referent treapta II - 1 post

Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane se reorganizează prin transformarea unui post de Inspector de specialitate I în Inspector de specialitate grad II și va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală, astfel:

 • •  Șef Birou-1 post

 • •  Inspector de specialitate grad II - 3 posturi

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi

 • •  Referent treapta IA - 1 post

 • •  Referent treapta II - 1 post

Anexăm prezentului propunerea privind statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Structura organizatorică a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 rămâne neschimbată.

igramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de


Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea O Organizare și Funcționare, modificată și compl^tață/prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019.


Director Direcția Administrativă, Septimi


Șef Serviciu Juridic, Contencios și R.U.,


Roxana-Beatrice SmadaȘef Birou Resurse Umane, SSM și

Andreea AffateiDIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

F

REFERATPrin prezentul propunem reorganizarea Serviciului Achiziții Administrativ si Urmărire Contracte, după cum urmeaza:

Serviciului Achiziții Administrativ si Urmărire Contracte, aflat in subordinea Direcției Administrative se reorganizează prin transformarea unui post de Inspector de specialitate debutant intr-un post de Inspector de specialitate grad I si va avea o structura de 1+4, după cum urmeaza:

 • 1.  Scf Serviciu - 1 post;

 • 2. Inspector de specialitate IA - 1 post;

 • 3. Inspector de specialitate 1-2 posturi;

 • 4.  Inspector de specialitate II 1 post;

DIRECTOR DIRECȚIA ADMINISTRATIVA

Septimiu MihaiBaciju, întocmit

Sef Serviciul Achiziții, Administrativ si Urmărire Contracte ANA PUT AN ' XPrin prezentul propunem reorganizarea Biroului Administrativ si Gestiune, după cum urmeaza:

Biroul Administrativ si Gestiune, aflat in subordinea Serviciului Achiziții, Administrativ si Urmărire Contracte, se reorganizează prin transformarea unui post de Referent treapta I intr-un post de Inspector de specialitate grad debutant si va avea o structura de 1+5, după cum urmeaza:

 • 1.  Sef Birou - 1 post;

 • 2.  Inspector de specialitate I - 2 posturi;

 • 3.  Inspector de specialitate debutant - 1 post;

 • 4.  Referent I - 1 post;

 • 5.  Referent II - 1 post

Sef Serviciul Achiziții, Administrativ si Urmărire Contracte ANA PUT AN

- ..

întocmit

Sef Birou Administrativ si Gestiune

Dorin Daniel Slamnescu


Prin prezentul propunem reorganizarea Biroului Comercial, după cum urmează:

Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane se reorganizează prin transformarea unui post de inspector de specialitate grad I în inspector de specialitate grad II și va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 11-3 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Director Direcția Adipinistralivă

întocmit,

Șef Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane Roxana-Beatrice Smada / /;DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr..................

Ziua     Luna      ......Anul .^1^

E-MAIL:resurse.sa Iubritate@primarie3.ro

TEL:+40720777523

Z OM'


PRIMĂRIA SECTORULUI 3 Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind

Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 aprobate prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus, raportul de specialitate și ștatul de funcții.


Șef Serviciul Juridic, Contencios și R.U., Roxana Beatrice Smada

Șef Birou Resurse Umane, SSM și SU Matei Andreea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ofdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      „

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimenlafoa-ordinii de zi a ședinței ordinare/exteaordinarc din


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         analizat proiectul de

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de


hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinerer și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL ANEF A VOR A BTT prni cctuLde-hotărâre mei 1 țiOîîat mai su s.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,


VASILIU MARIANA

6^DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extrapr^mtFe din data de         .15...

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul....................de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/'extrayj^fcrSreTși consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NJiEAVORABlf? proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................. 7.                 ............................................................

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

SECRETAR,

BELU-SIMAELENA-DANIELA

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL