Hotărârea nr. 466/2019

HCLS3 nr.466 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind continuarea implementării în perioada anului școlar 2019- 2020 a proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”

*                                 J                                                              J

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2011, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 632456/CP/17.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.94835/16.09.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 94837/16.09.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.630217/CP/l 6.09.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 112 alin. (3) lit. q), art. 133 alin. (1) lit. h), art. 136 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 159/2012 privind aprobarea Proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă continuarea implementării în perioada anului școlar 2019 - 2020 a Proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”, derulat de

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 în colaborare cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor și Primăria Sectorului 3.

Art.2. Pentru implementarea Proiectului în perioada anului școlar 2019 - 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura finanțarea sumelor reprezentând cheltuieli directe cu programul social și activitatea sportivă în valoare de 64.699,85 lei.

Art.3. Descrierea Proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București” și a activităților derulate în perioada anului școlar 2019 - 2020, precum si bugetul proiectului, sunt prevăzute în Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează pentru legalitate secretar general jMarius Mihătță


NR. 466

DIN 24.09.2019
FUNDAClbN

Realmadrid


str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www ,dga spc3 .ro


ANEXA Ia HCLS3

Iq UCL53- M

FUNDAȚIA REAL MADRID

ȘCOALA SOCIALĂ DE FOTBAL, BUCUREȘTI

Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal, București este o inițiativă a Fundației Real Madrid implementată în România în parteneriat cu Asociația FDP -Protagoniști în educație. încă de la înființarea acestei Școli (2013), Primăria Sectorului 3 -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au devenit parteneri locali în acest proiect, în fiecare sezon derulat.

Obiectivul proiectului este de a sprijini integrarea socială a peste 45 de copii proveniți din familii defavorizate din zona periferică a Sectorului 3, București. Prin practicarea sportului, ne propunem să oferim noi oportunități copiilor defavorizați motivându-i să meargă la școală și întărind angajamentul lor față de aceasta prin frecventarea ei cu regularitate. Proiectul contribuie la dezvoltarea cognitivă, fizică și socială a copiilor, dezvoltându-le acestora spirit de echipă, stimă de sine, autonomie, respect, egalitate, motivație, sănătate, indiferent de talentul atletic al acestora, fără nici o intenție de formare de viitori jucători profesioniști.

Asociația FDP - Protagoniști în educație este o organizație nonguvernamentală creată în anul 1996 a cărei misiune este oferirea de oportunități socio-educative și de integrare profesională persoanelor aflate în situație de risc social.

Fundația Real Madrid întruchipează sufletul Clubului Real Madrid și pune în practică aceeași energie plină de grijă. Zi de zi, fundația își asumă provocarea de a schimba viețile persoanelor în dificultate. Până acum fundația a pus bazele a peste 200 Școli de Fotbal în 65 de țări din toată lumea.

Perioada 2012-2015

în noiembrie 2012 au avut loc primele activități de pregătire a debutului școlii: trainingul antrenorilor și prezentarea echipamentelor sportive. Fundația Real Madrid a realizat transferul metodei de învățare specifice Școlii Sociale de Fotbal prin prezența timp de două zile la București a antrenorului oficial al Fundației Real Madrid, domnul Nicola Giampiero, care a pregătit antrenorii ce vor fi implicați în cadrul Școlii Sociale de Fotbal București. Inaugurarea oficială: a avut loc în luna februarie 2013 în prezența Ministrului Educației Naționale domnul Remus Pricopie, a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoiță, a reprezentanților Ambasadei Spaniei la București: secretar Luis Tejero și consilier Maria Mendez, a directorului general al Fundației Real Madrid domnul Julio Gonzalez, a doamnei Georgiana Iliescu, din partea Fundației Vodafone România. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Centrului Sportiv Apoi io din Sectorul 3, București.


Beneficiari: 40 copii cu risc de abandon școlar, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani. Copiii frecventează școli din Sectorul 3, București în care a fost evaluat un risc de abandon școlar crescut în rândul copiilor (au fost selectați copii din școlile nr, 67 și nr. 55). Elevii provin din familii cu situație socio-economică dificilă, părinții au un nivel scăzut de educație și nu văd școala ca pe o șansă mai bună pentru copiii lor, motiv pentru care nu fac tot ce le stă în putință pentru a-i trimite pe aceștia la școală.

Servicii și bunuri furnizate: echipament sportiv necesar desfășurării antrenamentelor, transport asigurat de Ia școlile de unde provin copiii către sălile de antrenament, asigurarea de o gustare pe durata antrenamentelor. Toate acestea au fost asigurate ca rezultat al implicării comune între Asociația FDP - Protagoniști în educație și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Activitățile principale:

Antrenamentele de fotbal: au fost organizate 2 zile pe săptămână cu durata de o oră și jumătate. Ca urmare a selecției copiilor organizată de Asociația FDP - Protagoniști în educație în colaborare cu conducerea școlilor din care aceștia proveneau, având ca și criterii situația socio-economică a familiei, dorința și implicarea acesteia în cadrul proiectului. S-au format două grupe a câte 25 de copii fiecare.

Antrenamentele s-au desfășurat în două locații: sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 20 (zona Trapezului) și Centrul Sportiv Apollo (zona Energeticienilor). Supervizarea antrenamentelor a fost realizată de către o echipă formată din 2 antrenori, conform metodologiei Fundației Real Madrid.

Monitorizarea parcursului școlar s-a realizat prin comunicarea cu cadrele didactice în vederea cunoașterii evoluției participării școlare, a rezultatelor, a impactului și schimbărilor pe care copilul le-a înregistrat în mediul școlar.

Participarea la competiții sportive: proiectul a prevăzut participarea la o competiție sportivă (meci de fotbal dintre două echipe din Liga I), în calitate de spectatori pentru 25 de copii care au fost însoțiți de voluntari.

implementat și în anul școlar 2015 - 2016 pentru școală prin sport.

Perioada 2015 - 2016

Asociația FDP - Protagoniști în educație împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3, au proiectul inovativ de creștere a motivației


Beneficiari: pentru această perioadă, s-au avut în vedere 50 copii cu risc de abandon școlar, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani. Acești copii au frecventat școlile din Sectorul 3, București în care a fost evaluat un risc de abandon școlar crescut în rândul copiilor (au fost selectați copii din școlile generale nr. 67, nr. 55, extinzându-se și în școala generală nr.22). Elevii provin din familii cu situație socio-economică dificilă, părinții având un nivel scăzut de educație și nu consideră școala ca pe o șansă mai bună pentru copiii lor. Din acest motiv nu depun eforturile necesare pentru susținerea acestora în școală.

Antrenamentele de fotbal: au fost organizate 4 antrenamente pe săptămână, având aceeași durată de o oră și jumătate în grupe de câte 25 de copii fiecare. Antrenamentele s-au desfășurat în locațiile puse la dispoziție de către Primăria Sectorului 3 prin Direcția de învățământ: sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 20 (zona Trapezului] și sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 22 - Mexic.

Servicii și bunuri: la începutul sezonului 2015 - 2016 au fost furnizate copiilor echipamente constând în bluză și pantaloni de sezon rece, pantofi sport și ghiozdane fiind folosite produsele primite în septembrie 2015 din partea Fundației Real Madrid și echipamentele nefolosite din sezoanele anterioare.

Monitorizarea parcursului sportiv: s-a realizat constant, consilierul proiectului participând la minim 40% din antrenamentele sportive, iar lunar au avut loc întâlniri la sediul Asociației FDP - Protagoniști în educație cu cei doi antrenori și coordonatorul de proiect. în cadrul întâlnirilor au fost stabilite obiectivele antrenamentelor și au fost analizate dificultățile întâmpinate cu identificarea de soluții.


Monitorizarea parcursului școlar: consilerui a efectuat periodic vizite în școli pentru a discuta cu cadrele didactice și directorii de școli despre situația școlară și progresul copiilor, pentru a înregistra numărul de absențe nemotivate și a rezultatelor semestriale.

Participare competiții sportive:

Cupa Mexic ediția II

în vederea dezvoltării spiritului de echipă, copiii au participat la Cupa Mexic ediția II, competiție sportivă (fotbal băieți și fete volei] organizată de Școala Gimnazială Mexic.

Școala Socială Sportivă de Fotbal Fundația Real Madrid a obținut locul II în cadrul competiției de fotbal, fiecare jucător a primit câte o diplomă și medalie, iar cupa a fost înmânată căpitanului de echipă.

Copa Alma 2016

Fundația Real Madrid a organizat în perioada 2-6 iulie 2016 a III ediție a competiției Copa Alma. Pentru a doua oară consecutiv, fundația marelui club spaniol a invitat echipa Școlii Sociale de la București alături de alte 8 echipe din Spania, Portugalia, Rusia, Maroc și Ungaria.

Astfel 12 dintre cei 45 de copii care fac parte din proiectul implementat în București au participat în orașul Monte Gordo, de lângă Vila Real de Santo Antonio, regiunea Algarve la competiția Copa Alma.

Echipa Școlii Sociale de la București, România a primit Cupa Respect, fiecare echipă obținând câte o cupă în raport cu comportamentul de care a dat dovadă pe toată durata competiției.

Perioada 2016-2017

Asociația FDP - Protagoniști în educație împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, au implementat și în anul școlar 2016 - 2017, proiectul inovativ de creștere a motivației pentru școală prin sport.

Beneficiari: în cadrul proiectului au fost înscriși un număr de 45 copii aflați în situații de risc de abandon școlar care trăiesc la periferia orașului București, Sector 3, elevi ai Școlilor Gimnaziale Mexic, Școala Gimnazială nr. 55 și Școala Gimnazială nr. 67.

în urma recomandărilor primite din partea cadrelor didactice din școlile partenere, asistentul social împreună cu coordonatorul de proiect a verificat situația socială a fiecărui copil. S-au întocmit anchete sociale și s-a realizat un dosar individual de documente pentru fiecare copil în parte. în vederea participării copiilor la activitățile proiectului, părinții și-au exprimat acordul și au semnat un acord de parteneriat cuprinzând responsabilitățile părților implicate.

Antrenamentele de fotbal: săptămânal s-au efectuat 4 antrenamente având aceeași durată de 1 oră și jumătate, aceștia au fost împărțiți în 2 grupe, în funcție de vârstă și de programul școlar. Antrenamentele au fost suspendate pe parcursul vacanțelor școlare. Antrenamentele s-au desfășurat în locațiile puse la dispoziție de către Primăria Sectorului 3 prin Direcția de învățământ: sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 55, București și sala de sport a Școlii Gimnaziale Mexic, București. în completarea programului sportiv Asociația FDP - Protagoniști în educație a închiriat în perioada martie - iunie o sală de sport Antilopa în zona Republica, Pantelimon.

în sezonul 2016 -2017 s-au efectuat 55 de antrenamente.

 • •  Prezența cumulată a grupei mici (clasele I -IV) a fost de aprox. 80%

 • •  Prezența cumulată a grupei mari (clasele V - VIII) a fost de aprox. 50%

Grupa Mică (clasele I - IV) participare:

 • •  0% - 25% -1 copil

 • •  26% - 50% - 0 copii

 • •  51% - 75% - 5 copii

 • •  76% -100% -15 copii

Grupa Mare (clasele V - VIII) participare:

 • •  0% - 25% - 2 copii

 • •  26% - 50% -11 copii

 • •  51%-75%-10 copii

 • •  76% -100% - 2 copii

Servicii: transportul copiilor la antrenamente de ia școlile de proveniență la sala de sport și retur, precum și sandwichurile care au fost oferite copiilor pe durata antrenamentelor au fost asigurate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Monitorizarea parcursului sportiv: s-a realizat constant, consilierul proiectului participând la minim 80% din antrenamentele sportive, iar lunar au avut loc întâlniri la sediul Asociației FDP - Protagoniști în educație și cei doi antrenori și coordonatorul de proiect. în cadrul întâlnirilor au fost stabilite obiectivele antrenamentelor și au fost analizate dificultățile întâmpinate cu identificarea de soluții.

Monitorizarea parcursului școlar: consilerul a efectuat periodic vizite în școli pentru a discuta cu cadrele didactice și directorii de școli despre situația școlară și progresul copiilor. Nu a existat niciun abandon școlar, însă au fost luate în evidență 4 situații urmând a fi monitorizate și pe perioada vacanței școlare.

Participare competiții sportive:

Copa Alma 2017

Fundația Real Madrid a organizat în perioada 26 - 28 iunie 2017 a patra ediție a competiției Copa Alma. Pentru a treia oară consecutiv, fundația marelui club spaniol a invitat echipa Școlii Sociale de la București, alături de alte 9 echipe din Spania, Portugalia, Rusia, Maroc și Ungaria. Astfel 12 dintre cei 45 de copii care fac parte din proiectul implementat în București au participat în capitala Portugaliei, Lisabona, la competiția Copa Alma.Echipa Școlii Sociale Sportive România a primit Cupa COMPANERISMO (Prieteniei), fiecare echipă obținând câte o cupă în raport cu comportamentul de care a dat dovadă pe toată durata competiției. Costurile de cazare, masă și transport au fost acoperite de către organizatori, contribuția participanților fiind reprezentate de costurile necesare cu realizarea documentelor pentru plecarea copiilor din țară.

în cadrul acestui eveniment, în data de 10 octombrie 2016, copiii au jucat fotbal în echipe mixte cu adulți, angajați Cargill, sub forma unui campionat. 19 persoane din mai multe țări, angajați ai Cargill, au fost prezenți în România pentru formare internă. Cu această ocazie au participat la un eveniment în care au avut ocazia să joace fotbal cu copiii școlii sociale sportive. în urma acestui eveniment, s-a format o relație strânsă între Asociația FDP și compania Cargill.

Campionatul RBLS (ediția I)

Evenimentul a fost organizat în data de 16 noiembrie 2016 de către FDP în parteneriat cu liderii de afaceri din România. Fundația Romanian Business Leaders (RBLS) este o comunitate de antreprenori, manageri și profesioniști din diferite domenii. în cadrul acestui eveniment, copiii au jucat fotbal în echipe mixte cu adulți sub forma unui campionat. O echipă a avut onoarea de a-1 avea coechipier pe invitatul special (Miodrag Belodedici).Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu liderii de afaceri din România. Fundația Romanian Business Leaders este o comunitate de antreprenori, manageri și profesioniști din diferite domenii. în cadrul acestui eveniment, în data de 5 mai 2017 copiii au jucat fotbal în echipe mixte cu adulți sub forma unui campionat.

Vizita Fundației Real Madrid în România

Doamna Leticia Olavarria (ofițer proiecte Europa) a asistat la toate activitățile sociale (educaționale și sportive) la care au participat copiii în zilele de luni și marți (27, 28 martie 2017). Evenimentul principal l-a reprezentat antrenamentul oficial desfășurat cu copiii din clasele I-IV, antrenament care a fost găzduit luni după-amiază (17:00 - 18:30) în cadrul sălii de sport din Școala Gimnazială nr. 55. Cu această ocazie au fost invitați directorul școlii gazdă, domnul Boțea Vasile, împreună cu doamna Carmen Duca, Director Direcția Programe, Proiecte și Comunicare și doamna Roxana Spulber, Consilier Asistent, Serviciul Strategii, Programe și Proiecte, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Perioada 2017 - 2018

Asociația FDP - Protagoniști în educație împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, au implementat și în anul școlar 2017 - 2018, proiectul inovativ de creștere a motivației pentru școală prin sport.

Beneficiari: în cadrul proiectului au fost înscriși un număr de 45 de copii aflați în situații de risc de abandon școlar care trăiesc la periferia orașului București, Sector 3, elevi ai Școlilor Gimnaziale Mexic, Școala Gimnazială nr. 55 și Școala Gimnazială nr. 67.

în urma recomandărilor primite din partea partenerilor (cadre didactice din școli; personal calificat din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecția copilului) și a apelurilor telefonice primite la sediul Asociației FDP - Protagoniști în educație din partea părinților

care locuiesc în zonele menționate, asistentul social împreună cu coordonatorul de proiect/ consilierul a verificat situația socială a fiecărui copil întâlnind individual părinții elevilor, la domiciliul acestora. Au fost întocmite anchete sociale și s-au realizat dosare individuale de documente pentru fiecare copil în parte. în vederea participării copiilor la activitățile proiectului, părinții și-au exprimat acordul și au semnat un contract de parteneriat cuprinzând responsabilitățile părților implicate.

Antrenamentele de fotbal: săptămânal s-au realizat 4 antrenamente având aceeași durată de 1 oră și jumătate, aceștia au fost împărțiți în 2 grupe, în funcție de vârstă și de programul școlar.

Antrenamentele au fost suspendate pe parcursul vacanțelor școlare. Antrenamentele s-au desfășurat în locațiile puse ia dispoziție de către Primăria Sectorului 3 prin Direcția învățământ: sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 116, București și sala de sport a Școlii Gimnaziale Mexic, București.

în sezonul 2017 - 2018 s-au efectuat 72 de antrenamente.

 • •  Prezența cumulată a grupei mici (clasele I - IV) a fost de aprox. 67%

 • •  Prezența cumulată a grupei mari (clasele V - VIII) a fost de aprox. 78%.

Grupa Mică (clasele I - IV) participare:

 • •  0% - 25% - 4 copii

 • •  26% - 50% - 3 copii

 • •  51%-75%-6 copii

 • •  76% - 99% -12 copii

 • •  100% -1 copil

Grupa Mare (clasele V- VIII) participare:

 • •  0% - 25% - 0 copii

 • •  26% - 50% - 1 copil

 • •  51%-75%-8 copii

 • •  76% - 99% - 8 copii

 • •  100% - 2 copii

Servicii: transportul copiilor la antrenamente de la școlile de proveniență la sala de sport și retur, precum și sandwich-urile care au fost oferite copiilor pe durata antrenamentelor au fost asigurate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Servicii medicale: Peste 14 copii din Sectorul 3 au beneficiat de intervenții stomatologice gratuite oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila” prin intermediu] Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Monitorizarea parcursului sportiv: s-a realizat constant, consilierul proiectului participând la minim 80% din antrenamentele sportive, iar lunar au avut loc întâlniri la sediul FDP cu cei trei antrenori. în cadrul întâlnirilor au fost stabilite obiectivele antrenamentelor și au fost analizate dificultățile întâmpinate cu identificarea de soluții. Conform cerințelor Fundației Real Madrid antrenorii au întocmit rapoarte privind obiectivele sociale, educaționale, tehnice-tactice, fizice-motorii și cu privire la regulile de fotbal, acestea fiind transmise prin intermediul coordonatorului de proiect către reprezentantul Fundației Real Madrid.Monitorizarea parcursului școlar: consilierul a efectuat periodic vizite în școli pentru a discuta cu cadrele didactice și directorii de școli despre situația școlară și progresul copiilor. Nu a existat niciun abandon școlar, însă a fost luat în evidență următorul caz, urmând a fi monitorizat și pe perioada vacanței școlare:

Școala Gimnazială nr.55: 1 copil de clasa a II a declarat repetent

Monitorizarea tehnică - financiară: periodic au fost transmise către Fundația Real Madrid rapoarte sportive, tehnice și financiare. Lunar a fost transmisă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 situația transporturilor realizate ( tur- retur pentru antrenamentele de fotbal) și a sandwich-urilor la finalul antrenamentelor.

Participarea la competiții sportive:

Copa Alma 2018

Fundația Real Madrid a invitat pentru a patra oară consecutiv Școala Socială Sportivă București să participe la Copa Alma Europe, competiție care reunește în fiecare an Școli Sociale Sportive pe care fundația marelui club spaniol le-a dezvoltat în peste 200 de țări. Copa Alma 2018 s-a desfășurat în perioada 3-6 iulie 2018, în orașul Vila Real de Santo Antonio din Portugalia și a avut la start 10 Școli Sociale Sportive: 4 din Portugalia, 2 din Maroc, Rusia și România. Delegația echipei din București a fost compusă din 10 copii (8 copii din sectorul 3), un antrenor, Cristi Preda și coordonatorul proiectului, Dorin Agapie. în urma rezultatelor de pe terenul de joc și a punctajului acordat de adversari și de către reprezentanții Fundației Real Madrid pentru respectarea valorilor FRM, echipa din România (București) a câștigat Cupa Stimei de Sine. în cadrul secțiunii "Copa Alma Got Talent", copiii au prezentat un dans tradițional românesc și au câștigat locul 2.Competiția TELEPERFORMANCE

Copiii cei mari (clasele V - VIII) din Sectorul 3 au jucat fotbal, în echipe mixte, cu adulți, angajați Teleperformance, sub forma unui campionat. Clasamentul final a fost realizat luând în considerare atât rezultatele de pe terenul de joc, cât și punctajele oferite de copii, în mod reciproc, pentru respectarea valorilor Fundației Real Madrid, prin comportamentul manifestat. La final, copiii au primit medalii, diplome, tricouri și mingii din partea invitațiilor.

Competiția #RESPECT

Cu ajutorul Federației Române de Fotbal a avut loc organizarea competiției #Respect în cadrul căreia s-a jucat fotbal. Au fost formate 4 echipe compuse din 42 de copii, din clasele I - IV, din ambele sectoare (3 și 6). Federația Română de Fotbal a asigurat transportul, apa, gustările, asistența medicală și cadourile pentru copii (medalii și tricouri).


Competiția VODAFONE

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Fundația Vodafone România. Competiția a avut loc în sectorul 6, sub forma unui campionat cu rezultatul final compus din scorul de pe teren și punctajele oferite reciproc de către copii pentru respectarea valorilor FRM. La final, copiii au primit medalii din partea angajaților Vodafone.


11
La începutul sezonului 2017 - 2018 Fundația Real Madrid a subcontractat unui grup de firme, StoneSoup & Ideofactum, evaluarea proiectului Școala Socială Sportivă București.

Obiectivul general este de a realiza o evaluare a impactului, cât mai sistematică, mai critică și mai obiectivă a activităților sportive și socio-educative susținute de FRM, prin evalurea proiectului.

Obiectivul specific este de a evalua performanța proiectului din București față de rezultatele așteptate și realizarea obiectivelor sale.

Prima vizită de evaluare a fost realizată în perioada 1-3 martie 2018. în cadrul primei întâlniri au participat la interviuri de grup toți angajații FDP - Protagoniști în educație alături de personalul de la StoneSoup și de reprezentantul FRM, respectiv Leticia Olavarria ( Project Officer International Area - Asia and Europe).

A doua vizită de evaluare a fost realizată în perioada 14 - 22 iunie 2018. în cadrul acestei vizte, un expert-evaluator a susținut interviuri individuale și de grup, cu reprezentanții partenerilor proiectului (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6), directori de școli partenere, colaboratori (antrenori, voluntari), personal FDP și cu beneficiarii direcți (copii și părinți).

Ulterior, în perioada iulie - septembrie 2018 StoneSoup & Ideofactum vor emite un raport final de evaluare. Acest raport va servi drept instrument de învățare relevant pentru a înțelege rezultatele oferite de proiect, impactul intervenției asupra populației vizate și, mai important, pentru a atrage lecții învățate și recomandări pentru a le integra în alte intervenții din portofoliu FRM și pentru a îmbunătăți performanța proiectelor FRM.Perioada 2018 - 2019

Asociația FDP - Protagoniști în educație împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, au implementat și în anul școlar 2018 - 2019, proiectul inovativ de creștere a motivației pentru școală prin sport.

Beneficiari: în cadrul proiectului au fost înscriși un număr de 45 de copii aflați în situații de risc de abandon școlar care trăiesc la periferia orașului București, Sector 3, elevi ai Școlilor Gimnaziale Mexic, Școala Gimnazială nr. 55 și Școala Gimnazială nr. 67.

în urma recomandărilor primite din partea partenerilor (cadre didactice din școli; personal calificat din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecția copilului) și a apelurilor telefonice primite la sediul Asociației FDP - Protagoniști în educație din partea părinților care locuiesc în zonele menționate, asistentul social împreună cu coordonatorul de proiect/ consilierul a verificat situația socială a fiecărui copil întâlnind individual părinții elevilor, la domiciliul acestora. Au fost întocmite anchete sociale și s-au realizat dosare individuale de documente pentru fiecare copil în parte. în vederea participării copiilor la activitățile proiectului, părinții și-au exprimat acordul și au semnat un contract de parteneriat cuprinzând responsabilitățile părților implicate.

Antrenamentele de fotbal: săptămânal s-au realizat 4 antrenamente având aceeași durată de 1 oră și jumătate, aceștia au fost împărțiți în 2 grupe, în funcție de vârstă și de programul școlar.

Antrenamentele au fost suspendate pe parcursul vacanțelor școlare. Antrenamentele s-au desfășurat în locațiile puse la dispoziție de către Primăria Sectorului 3 prin Direcția învățământ: sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 116, București și sala de sport a Școlii Gimnaziale Mexic, București.

în sezonul 2018 - 2019 s-au efectuat 74 de antrenamente.

 • •  Prezența cumulată a grupei mici (clasele I - IV) a fost de aprox. 72%

 • ♦  Prezența cumulată a grupei mari (clasele V - VIII) a fost de aprox. 66%.

Grupa Mică (clasele I - IV) participare:

 • •  0% - 25% -1 copil

 • •  26% - 50% - 5 copii

 • •  51% - 75% - 6 copii

 • •  76%-99%-13 copii

 • •  100% - 0 copii

Grupa Mare (clasele V- VIII) participare:

 • •  0% - 25% - 3 copii

 • •  26% - 50% - 3 copii • •  51% - 75% - 8 copii

 • •  76% - 99% - 7 copii

 • •  100% - 0 copii

Servicii: transportul copiilor la antrenamente de la școlile de proveniență la sala de sport și retur, precum și sandwich-urile care au fost oferite copiilor pe durata antrenamentelor au fost asigurate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Servicii medicale: Un număr de 10 copii din Sectorul 3 au beneficiat de intervenții stomatologice gratuite oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie "Caro! Davila" prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Monitorizarea parcursului sportiv: s-a realizat constant, consilierul proiectului participând la o parte din antrenamentele sportive, iar lunar au avut loc întâlniri la sediul FDP cu cei trei antrenori. în cadrul întâlnirilor au fost stabilite obiectivele antrenamentelor și au fost analizate dificultățile întâmpinate cu identificarea de soluții. Conform cerințelor Fundației Real Madrid antrenorii au întocmit rapoarte privind obiectivele sociale, educaționale, tehnice-tactice, fizice-motorii și cu privire la regulilele de fotbal, acestea fiind transmise prin intermediul coordonatorului de proiect către reprezentantul Fundației Real Madrid.

Monitorizarea parcursului școlar: consilierul a efectuat periodic vizite în școli pentru a discuta cu cadrele didactice și directorii de școli despre situația școlară și progresul copiilor. La finalul semestrelor anului școlar coordonatorul de proiect a solicitat școlilor partenere rezultatele copiilor din cadrul proiectului. Nu a existat niciun abandon școlar.

Monitorizarea tehnică - financiară: periodic au fost transmise către Fundația Real Madrid rapoarte sportive, tehnice și financiare. Lunar a fost transmisă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 situația transporturilor realizate (tur- retur pentru antrenamentele de fotbal) și a sandwich-urilor la finalul antrenamentelor.

Activități socio-educaționale:

Spectacol Gașca Zurli

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 a oferit 15 invitații pentru copii, grupa mică, la un spectacol organizat cu ocazia Zilei de 1 Iunie. Copiii au fost extrem de emoționați și bucuroși să își vadă gașca favorită.

Evenimentul a fost organizat pentru a sărbători 6 ani de program, împreună cu toți copiii incluși în proiect, împreună cu cei 3 antrenori, voluntari și parteneri ai proiectului ( DGASPC Sector 3, DGASPC Sector 6, sponsori privați precum Mercedes Benz România ). Au fost formate 4 echipe mixte de adulți și copii, care au jucat alternativ meciuri amicale de fotbal, mima, treasure hunting, ștafeta, desen.

Evenimentul a fost promovat de programul național de televiziune Prima TV, pe paginile lor de Facebook, pe pagina proiectului și pagina DGASPC Sector 3.

Copa Alma 2019

Fundația Real Madrid a invitat pentru a cincia oară consecutiv Școala Socială Sportivă București să participe la Copa Alma Europe.

Copa Alma 2019 s-a desfășurat în perioada 24 - 27 iunie 2019, în orașul Felcsut din Ungaria. Delegația echipei din București a fost compusă din 10 copii, un antrenor, și coordonatorul proiectului, Iulia Nicolae. Au fost formate echipe mixte din copiii tuturor țărilor participante, care au fost împărțite în trei ligi: liga respect, liga motivație și liga egalitate. în cadrul secțiunii "Copa Alma Got Talent”, copiii au prezentant unul dintre cele mai populare jocuri românești "Brașoveanca".

în urma rezultatelor de pe terenul de joc și a punctajului acordat de adversari și de către reprezentanții Fundației Real Madrid pentru respectarea valorilor FRM, echipa din România ( București ] a câștigat trofeul #sănătate.


Pentru perioada 2019 - 2020

Pentru anul școlar 2019 - 2020 ne propunem continuarea derulării activității Școlii Sociale de Fotbal București pentru un număr de 45 de copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani, proveniți din familii cu o situație socio-economică precară, de pe raza sectorului 3.


16RESPONSABILITĂȚILE PARTENERILOR:

Asociația FDP - Protagoniști în educație este responsabilă de coordonarea activităților educative din cadrul școlii, constând în consiliere pentru părinți și elevi și activități extracurriculare educative precum evenimente de socializare), și pentru management-ul proiectului. împreună cu școlile nr. 67, 55 și Școala Gimnazială Mexic, va selecta grupul de elevi, beneficiari ai proiectului. De asemenea, pentru realizarea activităților, Asociația FDP - Protagoniști în educație asigură o echipă formată din 2 antrenori de fotbal care vor realiza antrenamentele copiilor, conform metodologiei Fundației Real Madrid, un operator consiliere, un responsabil comunicare și un coordonator al Proiectului.

Fundația Real Madrid va asigura formarea antrenorilor și va superviza implementarea activităților sportive oferind asistență tehnică, sprijinind mobilizarea resurselor și asigurând vizibilitatea în mass-media.

Primăria Sectorului 3 prin Direcția de învățământ va asigura accesul în locațiile puse la dispoziția proiectului în vederea desfășurării antrenamentelor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3 va asigura echipamentul sportiv necesar desfășurării antrenamentelor, echipamentul copiilor (tricou, pantaloni scurți, pantaloni lungi, jambiere, pantofi sport, genți, articole de igienă personală), transportul copiilor de la școlile de unde provin către sălile de antrenament și o gustare pe durata antrenamentelor.

în sezonul 2018 - 2019, DGASPC Sector 3 a cheltuit în cadrul acestui proiect suma de 44.843,34 lei reprezentând cheltuieli cu asigurarea transportului copiilor și gustarea pe durata antrenamentelor.

Bugetul proiectului: anexa

ȘEF SERVICIU, LUCIAN RISIPITUDIRECTOR EXECUTIV CARMEN DUCA


J2 /q UCLS3 /Uh, /«?£ 09, &0l9


BUGETUL PROIECTULUI ȘCOALA SOCIALA SPORTIVA BUCUREȘTI FDP - Protagonist) in Educație & Fundația Real Madrid 2019 - 2020

Categorie de buget

(ex resurse umane, administrative, activltati directe cu beneficiarii etc)

Unitati (ex bucăți/ persoane/ ore etc)

Cost/ Unitate (lei)

Număr

Unitati

Cost total (lei)

SOLICITAT

Sursa de finanțare pentru contribuție ONG

(ex. resurse proprn-voluntari, sponsorizare de la compania X, in natura = servicii primite direct)

Primăria Sector 3 (Direcția Invatamant 53)

Primăria Sector 3

(DGASPC S3)

Voluntari (servicii in natura)

* ^Asociația FDP - Protagoniști Tn educație

Resurse Umane

Antrenori București Sector 3

(2 antrenori x 130 ron/antrenament x 4 antrenamente/saptamana x 8 luni]

luni

2 99

0

B             2392

0

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

23 920

Antrenori Handbal

(1 antrenori x 24 ore/luna, 2000 lei/luna)

luni

1501

3            1

3               15 00

0

FDP/sponsorlzare (daca se va identifica)

15 000

Antrenori Dans

(1 antrenori x 24 ore/luna, 2000 lei/luna)

Iluni

1501

1

15 00

3

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

15 000

Manager proiect (part time, 4 ore/zi x 12 luni)

luni

2 85-

1

34 24

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

34 248

Asistent social/tutor (part time, 4 ore/zi x 2 luni)

luni

285-

570

3

FDP/Sponsorizare (daca se va Identifica)

5 708

Consilier/pslhopedagog/psiholog proiect (part time, 4 ore/zi x 12 luni)

luni

2 63t

12

3156

FDP/Sponsorizare (daca se va Identifica)

31560

Profesor laborator de meditații (1 data/saptamana x 100 ron x 22 sapatamani)

. ședința

|                              IOC

22

220C

Voluntari

2200

Expert comunicare (part time 2 ore/zi x 12 luni)

• Funi

1432

12

17184

FDP/sponsorlzare (daca se va identifica)

17184

Manager financiar (part time 1 ore/zi x 12 luni)

luni

1431

12

17172

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

17 172

Subtotal categorie

î

161992

«ta

-•

0

2200

159792

Antrenamente sportive . • .

1

Sala Sport Sector 3 (Direcția Invatamant) (4 antrenamente/saptamana x 1.5 ore/antrenament x 120 ron/ora x 26 saptamani)

sesiune

180

104

18720

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------

In natura Direcția Invatamant S3 (Primăria Sectorului 3)

18720

Uniforme sportive S3

(L5 - 45 copii x 422.33ron/copil)

buc

422.33

45

19004.85

1

1. . ..

In natura DGASPC Sector 3 (Primarla Sectorului 3)

19004.85

Activități educaționale

19004.85

0

0

Activitatl educaționale (vizite cinema, teatru, spectacole destinate copiilor s.a. sau firme, companii, duburl de sport s.a.)

I bilet

55

92

5060

F

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

5060

Participare la o competiție sportiva (COPA ALMA 2019 - organizator Fundația Real Madrid) in străinătate

competiție

25000

1

25000

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

25000

Materiale consiliere

activitate

500

1

500

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

500

Participarea evenimente sportive (spectatori evenimente sportive)

bilete

7D

92

6440

FDP/Sponsorizare (daca se va Identifica)

6440

Subtotal categorie

370001

-----------«------------------------

0

0

0

37000

Transport

]

Transport copii antrenamente Sector 3

(70 euro/antrenament x 4 antrenamente/saptamana x 26 saptamani)

antrenament

332.5

104

34580

In natura DGASPC Sector 3 (Primăria Sectorului 3)

34580

Transport copii vizite educaționale (vizite cinema, teatru, spectacole destinate copiilor s.a. sau firme, companii, duburi de sport s.a.) (600 ron x 1 transport tur-retur X 6 luni)

vizita

600,

4

2400

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)           j

i

1

4

j

2400

Transport participarea evenimente sportive (spectatori evenimente sportive)

eveniment

1

1

1000

4

4000

FDP/Sponsorizare (daca se va Identifica)

i

l

4000

Transport (combustibil echipa proiect)

uni

177.27]

11

1950

i

FDP/Sponsorizare (daca se va identifica)

r

1950

Subtotal categorie

42930

!

0 1

34580

o:

8350

Hrana & Donat»

Gustare la antrenamente București Sector 3

(1 euro/copll x 90 sandwichuri/saptamana x 26 saptamani)

sandwlch

4.75

2340

11115

n natura DGASPC Sector 3 (Primăria Sectorului 3)

11115

Donații (hrana, produse curățenie, haine, electrocasnice, s.a.)

tachet/familie

300

48

14400

n natura - donații & campanii

14400

Promovare proiect

-

25515

0

11115

0

14400

Servicii promovare - Realizare roli-up, spider, flyere, bannere s.a.

uc

1500

1

1500

F

DP/Sponsorlzare (daca se va identifica)

1500

Campanie media promovare                                       1

jni

400

9

3600

F

DP/sponsorizare (daca se va identifica)

3600

logistica & organizwe

5100

0 1

0

0

5100

Trusa prim ajutor (L3 - 2 truse x 200 ron)                                  b

uc

200

2

400

F

DP/Sponsorizare (daca se va identifica)

400

Asigurări accidente persoane (66 copii + 3 antrenori)                      p

olița

0

0

0

F

DP/Sponsorizare (daca se va Identifica)

0

Materiale sportiv-dldactlce (mingii, copete, conuri, scara coordonare s.a.) s<

!t

800

1

800

F

Df’/SjîgnsprizJi’SbWșca se va identifica)

800

Subtotal categorie

1

w

..         = su.. T :

"" o        z . nrr.-rr

-—- ■ ■ ■m.bsL.'; ------ 5

V      1200 L "T

TOTAL (lei)

L

i          r

311461.851

/T*

18720             |       64699.85       i

2200

225842Șef serviciu Strategii, Proiecte șl Relații cu Societatea Civilă Lucian Rijjpțcu

Director executiv Carmen D

CABINET PRIMARTELEFON {004 021) jîfî 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprmar^pnmaneȚ.ro

Caîea Dudeștî nr. 191, Sector .3, 0310^4, București


SECTOR 3


REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

N,


a proiectului de hotărâre privind continuarea implementării

în perioada anului școlar 2019- 2020 a proiectului Data -..-r..........................

"Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București"


Proiectul "Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București" a fost implementat în România de Fundația Real Madrid, aparținând celebrului Club de Fotbal Real Madrid, în parteneriat cu Asociația F.D.P. - Protagoniști în educație, având ca partener local Primăria Sectorului 3 - Direcția învățământ și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3. Acesta se derulează începând din anul 2012 în baza Hotărârilor de Consiliu Local Sector 3 nr. 159/05.10.2012, nr. 42/08.02.2013, nr. 134/22.05.2014, nr. 60/31.03.2015, nr. 193/20.08.2015, nr. 187/30.08.2016, nr. 360/25.08.2017, respectiv nr.388/31.08.2018.

De activitățile acestui program vor beneficia 45 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani ce provin din familii cu o situație socio-economică dificilă, cu părinți al căror nivel de educație este scăzut și care au dificultăți în găsirea unui loc de muncă sau chiar a unei surse temporare de venit.

Copiii participanți în cadrul programului frecventează școlilele publice: Școala Gimnazială nr. 67, Școala Gimnazială nr. 55 și Școala Gimnazială Mexic din București, Sector 3, aceștia fiind deja integrați în activitățile socio-educative și de prevenire a abandonului școlar realizate de Asociația FDP - Protagoniști în educație.

Asociația FDP - Protagoniști în educație este responsabilă de coordonarea activităților educative din cadrul școlilor, constând în consiliere pentru părinți și elevi și activități extracurriculare educative precum și evenimente de socializare, și pentru managament-ul proiectului. împreună cu conducerea școlilor implicate, va selecta grupul de elevi, beneficiari ai proiectului. De asemenea, Asociația FDP asigură o echipă formată din 2 antrenori care va coordona antrenamentele copiilor, conform metodologiei Fundației Real Madrid.

Primăria Sectorului 3 prin Direcția învățământ va pune la dispoziție cu titlu gratuit, terenurile de sport din cadrul unităților de învățământ Sector 3, București sau alte săli de sport în care beneficiarii să poată desfășura antrenamentele.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura transportul


copiilor de la școlile de unde provin către sălile de antrenament și retur, precum și o gustare în fiecare zi de antrenament și echipamentul sportiv.

Bugetul serviciilor furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, conform estimărilor, însumează valoarea de 64699,85 lei.

Ținând seama de cele prezentate precum și al Direcției Generale de Asistență Socială și Pr de hotărâre pe care îl supun aprobării Consirtul de specialitate nr. 94835/16.09.2019 Rector 3, am inițiat prezentul proiect i 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016 679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1
sir. Parfumului., nr 2-4 sector 3> Sucurețtr www.dgASpc3.ro telefon (004) 0372 1*6 ’oo fax (004) 037* ia6 toi e-mall office <g>dgespc3 ro


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Ope«ATO» OE DATE CU CAftACTEH PERSONAL NR I33S9

protecția copilului regOJtură. INTRARE NR — —

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind necesitatea continuării implementării în perioada anului școlar 2019 - 2020 a Proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”

>                                                                                                                   J                                                »                                                                                            9

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 propune cotinuarea proiectului inovativ în România “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”, implementat în România de Fundația Real Madrid aparținând celebrului Club de Fotbal Real Madrid, în parteneriat cu Asociația FDP - Protagoniști în educație, având ca partener local Primăria Sectorului 3 - Direcția învățământ și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Obiectivul proiectului este acela de a sprijini integrarea socială a 45 de copii, cu vârste cuprinse între 7-14, care provin din familii defavorizate din București, Sector 3.

Proiectul se derulează începând din anul 2012 în baza Hotărârilor de Consiliu Local Sector 3 nr. 159/05.10.2012, nr. 42/08.02.2013, nr. 134/22.05.2014, nr.60/31.03.2015, nr.193/20.08.2015, nr. 187/30.08.2016, nr. 360/25.08.2017, nr.388/31.08.2018.

Prin practicarea sportului ne propunem să oferim, în continuare, noi oportunități copiilor defavorizați motivându-i să meargă la școală și întărind angajamentul lor față de aceasta prin frecventarea ei cu regularitate.

Sportul este considerat parte integrantă a educației de calitate, contribuind la dezvoltarea abilităților generice (asumarea responsabilităților, concentrarea asupra obiectivelor și auto-motivarea) și la transmiterea valorilor inerente sportului: respectul pentru reguli, fair-play, respectul celui care câștigă pentru cel care pierde și acceptarea de către cel care pierde a faptului că cel care câștigă este cel mai bun în acel moment.

Intemalizarea acestor valori contribuie la succesul integrării socio-educative a copiilor și a tinerilor.

De activitățile acestui program vor beneficia 45 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani ce provin din familii cu o situație socio-economică dificilă, cu părinți al căror nivel de educație este scăzut și care au dificultăți în găsirea unui loc de muncă sau chiar a unei surse temporare de venit.

Copiii participanți în cadrul programului frecventează școlilele publice: Școala Gimnazială nr. 67, Școala Gimnazială nr. 55 și Școala Gimnazială Mexic din București, Sector 3, aceștia fiind deja integrați în activitățile socio-educative și de prevenire a abandonului școlar realizate de Asociația FDP - Protagoniști în educație.

în perioada 2012 - 2017 în cadrul Proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”au fost înscriși un număt de aproximativ 180 de copii aflați în situații de risc de abandon școlar, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani care trăiesc la periferia orașului București, sector 3, elevi ai Școlilor Gimnaziale Mexic, Școala Gimnazială nr. 55 și Școala Gimnazială nr. 67.

In sezonul 2012 - 2015 antrenamentele de fotbal au fost organizate 2 zile pe săptămână cu durata de o oră și jumătate. S-au format două grupe a câte 25 de copii fiecare.

în sezonul 2015 - 2016 au fost organizate 4 antrenamente pe săptămână, având aceeași durată de o oră și jumătate în grupe de câte 25 de copii fiecare.

In sezonul 2016 -2017 s-au efectuat 55 de antrenamente, cu o durată de o oră și jumătate în grupe de câte 25 de copii fiecare.

In sezonul 2017-2018 au fost înscriți un număr de 45 de copii și a avut loc un număr de 72 de antrenamente, cu o durată de o oră și jumătate în grupe de câte 25 de copii fiecare.

 • •  Prezența cumulată a grupei mici (clasele I -IV) a fost de aprox. 67%

 • •  Prezența cumulată a grupei mari (clasele V - VIII) a fost de aprox. 78%

Grupa Mică (clasele I - IV) participare:

 • •  0% - 25% - 4 copii

 • •  26% - 50% - 3 copii

 • •  51%-75%-6 copii

 • •  76% - 99% - 12 copii

 • •   100% -1 copil

Grupa Mare (clasele V - VIII) participare:

 • •  0% - 25% - 0 copii

 • •  26% - 50% - 1 copil

 • •  51% - 75% - 8 copii

 • •  76% - 99% - 8 copii

 • •  100%-2 copii

în sezonul 2018-2019 au fost înscriți un număr de 45 de copii și s-au efectuat un număr de 74 de antrenamente, cu o durată de o oră și jumătate în grupe de câte 25 de copii fiecare.

 • •  Prezența cumulată a grupei mici (clasele I -IV) a fost de aprox. 72%

 • •  Prezența cumulată a grupei mari (clasele V - VIII) a fost de aprox. 66%

Grupa Mică (clasele I - IV) participare:

 • •  0% - 25% - 1 copil

 • •  26% - 50% - 5 copii

 • •  51%-75%-6 copii

 • •  76% - 99% - 13 copii

 • •  100% - 0 copii

Grupa Mare (clasele V - VIII) participare:

 • •  0% - 25% - 3 copii

 • •  26% - 50% - 3 copil

 • •  51% - 75% - 8 copii

 • •  76% - 99% - 7 copii

 • •  100%-0 copii

Pentru anul școlar 2019-2020.

In cadrul Proiectului, Fundația Real Madrid va asigura formarea antrenorilor și va superviza implementarea activităților sportive oferind asistență tehnică, sprijinind mobilizarea resurselor și asigurând vizibilitatea în mass-media.

Asociația FDP - Protagoniști în educație este responsabilă de coordonarea activităților educative din cadrul școlilor, constând în consiliere pentru părinți și elevi și activități extracurriculare educative precum și evenimente de socializare, și pentru managament-ul proiectului. împreună cu conducerea școlilor implicate, va selecta grupul de elevi, beneficiari ai proiectului. De asemenea, Asociația FDP asigură o echipă formată din 2 antrenori care va coordona antrenamentele copiilor, conform metodologiei Fundației Real Madrid.

Primăria Sectorului 3 prin Direcția învățământ va pune la dispoziție Proiectului cu titlu gratuit terenurile de sport din cadrul unităților de învățământ Sector 3, București sau alte săli de sport în care beneficiarii să poată desfășura antrenamentele.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura transportul copiilor de la școlile de unde provin către sălile de antrenament și retur, precum și o gustare în fiecare zi de antrenament și echipamentul sportiv.

Bugetul serviciilor furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, conform estimărilor, însumează valoarea de 64699,85 lei.

Luând în considerare cele prezentate, vă solicităm continuarea în anul școlar 2019-2020 a Proiectului Școala Socială de Fotbal București și susținerea financiară în valoare de 64699,85 lei reprezentând cheltuieli directe cu programul social și activitatea sportivă.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind continuarea implementării în perioada anului școlar 2019- 2020 a Proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (2) lit. m) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR GENERALII IOANA FRÂNCU C 1iJUNCT


DIRECȚIA PROIECTE ȘI COMUNICARE DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN DUCADirecția Generală De Asisten


și Protecția cori


DIRECȚIA GENERALĂ DE

ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 FĂ !^E@HSTRATURĂ W NR     .

DATA...........<7^ O $ ?&> / ?


OPERATOR OE DATE CU CARACTER PERSONAL HR H3?9

stt Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București wwwufgaspcj.ni

telefon (004) 037a ia6100

&x (094) 0372 >26 101 e-nutU Office® dgaspcj.roREFERAT DE SPECIALIț^’g

privind necesitatea continuării implementării în perioada

Proiectului “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fo

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 propune cotinuarea proiectului inovativ în România “Fundația Real Madrid Școala Socială de Fotbal București”, implementat în România de Fundația Real Madrid aparținând celebrului Club de Fotbal Real Madrid, în parteneriai cu Asociația FDP - Protagoniști în educație, având ca partener local Primăria Sectorului 3 - Direcția învățământ și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Obiectivul proiectului este acela de a sprijini integrarea socială a 45 de copii care provin din familii defavorizate din București, Sector 3.

Proiectul se derulează începând din anul 2012 în baza Hotărârilor de Consiliu Local

Sector 3 nr. 159/05.10.2012, nr. 42/08.02.2013, nr. 134/22.05.2014, nr.60/31.03.2015,

nr. 193/20.08.2015, nr. 187/30.08.2016, nr. 360/25.08.2017, nr,3 88/31.08.2018.

Prin practicarea sportului ne propunem să oferim, în continuare, noi oportunități copiilor defavorizați motivându-i să meargă la școală și întărind angajamentul lor față de aceasta prin frecventarea ei cu regularitate.

Sportul este considerat parte integrantă a educației de calitate, contribuind la dezvoltarea abilităților generice (asumarea responsabilităților, concentrarea asupra obiectivelor și auto-motivarea) și la transmiterea valorilor inerente sportului: respectul pentru reguli, fair-play, respectul celui care câștigă pentru cei care pierde și acceptarea de către cel care pierde a faptului că cel care câștigă este cel mai bun în acel moment.

Intemalizarea acestor valori contribuie ia succesul integrării socio-educative a copiilor și a tinerilor.

De activitățile acestui program vor beneficia 45 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani ce provin din familii cu o situație socio-economică dificilă, cu părinți al căror nivel de educație este scăzut și care au dificultăți în găsirea unui loc de muncă sau chiar a unei surse temporare de venit.

Copiii participanți în cadrul programului frecventează școliiele publice: Școala Gimnazială nr. 67, Școala Gimnazială nr. 55 și Școala Gimnazială Mexic din București, Sector 3, aceștia fiind deja integrați în activitățile socio-educative și de prevenire a abandonului școlar realizate de Asociația FDP - Protagoniști în educație.

Fundația Real Madrid va asigura formarea antrenorilor și va superviza implementarea activităților sportive oferind asistență tehnică, sprijinind mobilizarea resurselor și asigurând vizibilitatea în mass-media.

Asociația FDP - Protagoniști în educație este responsabilă de coordonarea activităților educative din cadrul școlilor, constând în consiliere pentru părinți și elevi și activități extracurriculare educative precum și evenimente de socializare, și pentru managament-ul proiectului. împreună cu conducerea școlilor implicate, va selecta grupul de elevi, beneficiari ai proiectului. De asemenea, Asociația FDP asigură o echipă formată din 2 antrenori care va coordona antrenamentele copiilor, conform metodologiei Fundației Real Madrid.

Primăria Sectorului 3 prin Direcția învățământ va pune la dispoziție Proiectului cu titlu gratuit terenurile de sport din cadrul unităților de învățământ Sector 3, București sau alte săli de sport în care beneficiarii să poată desfășură antrenamentele.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va asigura transportul copiilor de la școlile de unde provin către sălile de antrenament și retur, precum și o gustare în fiecare zi de antrenament și echipamentul sportiv.

Bugetul serviciilor furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, conform estimărilor, însumează valoarea de 64699,85 lei.

Având în vedere cele prezentate, vă solicităm continuarea în anul școlar 2019-2020 a Proiectului Școala Socială de Fotbal București și susținerea financiară în valoare de 64699,85 iei reprezentând cheltuieli directe cu programul social și activitatea sportivă.

Șef Serviciu

LuciaiuRisipitu

DIRECTOR EXECUTIV CARMEN DUCA


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC IOANA FRÂNCUAsociația FDP - Protagoniști în educație

Nr\5k / U d1-Slo\o>__________

Către: DGASPC Sector 3,


SCRISOARE DE INTJ

PRIVIND SEMNAREA CONVENȚIESubscrisa, Asociația FDP - Protagoniști în educație, cu sediul in Mun. București, sector 2, str. Albești nr. 14, cod fiscal nr. 9019287, prin director executiv, Simona Carobene, vă comunicăm prin prezenta solicitarea de reluare, pentru sezonul 2019-2020, a parteneriatului pentru proiectul “Școala Socială Sportivă” implementat de către asociația noastră, în parteneriat cu Fundația Real Madrid (Spania) în zona „Faur-Republica” din sector 3, București, pentru un număr de 45 de copii.

Menționăm că încă de la înființarea Școlii Sociale Sportive (din anul 2013), Primăria Sectorului 3 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcția de învățământ au devenit parteneri locali în acest proiect.

în vederea reluării parteneriatului cu DGASPC Sector 3 și Direcția învățământ Sector 3 (Primăria Sector 3), vă comunicăm atașat raportul sezonului 2018-2019.

Va mulțumim,                                              Director Executiv
Școala Socială Sportivă București

fuho*c*uc,

Realmadrid


Raport proiect

Școala Socială Sportivă

(sezon 2018-2019)


Proiectul Școala Sociala Sportiva este implementat in București, Romania, de către Asociația FDP - Protagoniști in Educație din anul 2013, in parteneriat cu Fundația Real Madrid (Spania).

Parteneri:

 • •  Primăria Sectorului 3 (Direcția Invatamant Sector 3 & DGASPC Sector 3)

 • •  Școala Gimnaziala nr. 55 & Școala Gimnaziala Mexic (Sector 3)

DGASPC Sector 6 & Școala Gimnaziala nr. 153 (Sector 6)

Sponsori:

 • •  Johnson & Johnson

 • •  Laureus Sports for Good

 • •  Fundația Real Madrid

Scop: prevenirea abandonului școlar pentru 65 de copii aflati la risc de excluziune sociala.

 • •  45 de copii din zona periferica a sectorului 3 București (zona Faur-Republica)

 • •   20 de copii din zona periferica a sectorului 6 București (zona Giulesti-Sîrbi).


Cuprins

BENEFICIARI:.

DERULAREA ANTRENAMENTELOR SPORTIVE

PARTICIPARE ANTRENAMENTE

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE

CONSILIERE PSIHOLOGICA

CONSILIEREA COPIILOR

CONSILIEREA PĂRINȚILOR

ACTIVITATI EDUCAȚIONALE

PROGRESUL ȘCOLAR AL COPIILOR

LABORATORUL DE MEDITAȚII

ACTIVITATI SOCIO-EDUCATIONALE

Spectacol Gașca Zurli

Workshop-uri nutriție

Vizita la Academia Kinderland

Vizita la fabrica de ciocolata Heidi

Atelier ceramica.....................................................................

Vizita medic stomatolog

ACTIVITATI SPORTIVE

„Meciul Prieteniei"

„Turneul prieteniei"

Meciul Teleperformance

Vizita la Muzeul Sportului

Spectatori finala campionatului României pe National Arena

Ziua Scolii Sociale Sportive in București

Evenimentul "Old boys"

COPA ALMA 2019

#Ziua 1-24 iunie 2019......................................................................................................................20

ah

#Ziua 2-25 iunie 2019......................................................................................................................21


Școala

Socială

Aii A       P R1M A R1A

Sportivă București

FțJI SECTORULUI ■<

CONSILIUL LOCAL SECTOR b

Direcția Generală de

Asistență Socială și țflM Protecția Copilului#Ziua3-26 iunie 2019

#Ziua4-27 iunie 2019

SELECȚIA VOLUNTARILOR

MONITORIZARE TEHINCA-FINANCIARA

Anexa 1 - Beneficiari sector 3

Anexa 2 - Beneficiari sector 6

Anexa 3 - Echipa proiectului


CONSILIUL LOCAL SECI OR o


Școala

Socială

Sportivă BucureștiîSv.V Direcția Generală de

iii f Ml) Sm,ulii
BENEFICIARI:

65 de copii aflati in situații de risc de abandon școlar, care trăiesc la periferia orașului București, 45 din sector 3 (zona Faur-Republica), respectiv 20 din sector 6 (zona Giulesti-Sîrbi) elevi ai școlilor gimnaziale Mexic, nr. 55, nr. 67 si nr. 153.

In urma recomandărilor primite din partea partenerilor (cadre didactice din scoli; personal calificat din cadrul direcțiilor de asistenta sociala si protecția copilului) si a apelurilor telefonice primite la sediul Asociației FDP - Protagoniști in educație din partea părinților care locuiesc in zonele menționate, asistentul social impreuna cu coordonatorul de proiect/consilierul a verificat situația sociala a fiecărui copil intalnind individual părinții elevilor, la domiciliul acestora. Au fost întocmite anchete sociale si s-au realizat dosare individuale de documente pentru fiecare copil in parte, in vederea participării copiilor la activitatile proiectului, părinții si-au exprimat acordul si au semnat un contract de parteneriat cuprinzând responsabilitățile pârtilor implicate.

DERULAREA ANTRENAMENTELOR SPORTIVE

Obiectivele generale, specifice, conținutul si activitatile sportive implementate au fost stabilite avand la baza metodologia de lucru a Fundației Real Madrid fiind promovate 7 valori:

 • •  Spirit de echipa

 • •  Autonomie

 • •  Stima de sine

 • •  Respect

 • •   Egalitate

 • •  Motivație

 • •  Sanat

Antrenamentele sportive (fotbal) din cadrul proiectului au fost realizate de către trei antrenori. Doi dintre aceștia (Pitila Ion si Preda Cristian Eugen) au colaborat cu FDP - Protagoniști in educație incepand cu sezonul 2013 - 2014, iar in sezonul 2017-2018 s-a inceput colaborarea cu domnul antrenor Vladescu Daniel pentru antrenamentele din sectorul 6.

Antrenamentele reprezintă o activitate conexa la educație, obiectivul fiind acela de a promova participarea la activitati sportive tuturor copiilor, fara discriminări, indiferent de sex, rasa, religie, etnie, proveniența sociala.

CONSILIUL LOCAL SEC fOR o


Școala

Socială

Sportivă București
Au fost incheiate convenții de parteneriat cu cele trei scoli in care sunt școlarizați copiii inscrisi in proiect (Școala Gimnaziala Nr. 55, Școala Gimnaziala „Mexic" si Școala Gimnaziala Nr. 153). Elevii selectați din sectorul 3 au fost impartiti in 2 grupe, in funcție de varsta si de programul școlar, iar in sectorul 6 a fost formata o grupa. Conform contractului de parteneriat, DGASPC Sector 3 impreuna cu Direcția de Invatamant Sector 3 au identificat si au pus ia dispoziție doua săli de sport: sala de sport a Scolii Gimnaziale Nr. 116 si sala de sport a scolii gimnaziale „Mexic". In sectorul 6 sala de sport a fost pusa la dispoziție de către Școala Gimnaziala nr. 153.

In sectorul 3 transportul copiilor pentru antrenamente, de la școlile de proveniența la sala de sport si retur a fost asigurat de către DGASPC Sector 3. De asemenea, prin intermediul DGASPC Sector 3 s-au oferit copiilor la finalul antrenamentelor sandwichuri.

PARTICIPARE ANTRENAMENTE

Saptamanai s-au realizat 6 (sase) antrenamente:

Sector 3

 • •   Luni, 16:00 -17:30 (grupa l-IV) - sala sport Sc. Gimnaz. Nr. 116

 • •   Marti, 16:00-17:30 (grupa l-IV)- sala sport Sc. Gimnaz. Nr. 116

 • •  Joi, 8.30 -10:00 (grupa V-VIII) - sala sport Sc. Gimnaz. Mexic

 • •  Vineri, 08:30 -10:00 (grupa V-VIII) - sala sport Sc. Gimnaz. Mexic

Sector 6

 • •   Luni, 15:30 -17:00 - sala sport Sc. Gimnaz. Nr. 153

 • •   Miercuri, 17:00 -18:30 - sala sport Sc. Gimnaz. Nr. 153

In funcție de programul școlar al copiilor, fiecare copil a participat la 2 antrenamente pe saptamana.

In sezonul 2018 - 2019 s-au efectuat 131 de antrenamente (74 in sector 3 si 57 in sector 6). Antrenamentele au fost suspendate pe parcursul vacantelor școlare.

CONSILIUL LOCAL SLCIUK o


LD


aa cuȘcoala Sociala Sportivă București

Direcția Generali de


Grupa l-IV (sector 3)

Grupa V-VIII (sector 3)

Grupa (sector 6)

Prezenta cumulata aprox. 72%

Prezenta cumulata aprox. 66%

Prezenta cumulata aprox. 85%

0% - 25% -1 copil 26% - 50% - 5 copii 51% - 75% - 6 copii 76% - 99% -13 copii 100% - 0 copii

0% - 25% - 3 copii

26% - 50% - 3 copii 51%-75%-8 copii 76% - 99% - 7 copii 100% - 0 copii

0% - 25% - 4 copii 26% - 50% - 2 copii 51% - 75% - 5 copii 76% - 99% -12 copii 100% - 4 copii


MONITORIZAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE

S-a realizat constant, consilierul/ coordonatorul proiectului participând la o parte din antrenamentele sportive, iar lunar au avut loc intalniri la sediul FDP cu cei trei antrenori. In cadrul intainirilor au fost stabilite obiectivele antrenamentelor si au fost analizate dificultățile întâmpinate cu idenficarea de soluții. Conform cerințelor Fundației Real Madrid antrenorii au întocmit rapoarte privind obiectivele sociale, educaționale, tehnice-tactice, fizice-motorii si cu privire la regulile de fotbal, acestea fiind transmise prin intermediul coordonatorului de proiect către reprezentantul Fundației Real Madrid.

CONSILIERE PSIHOLOGICA

CONSILIEREA COPIILOR

Sub forma de grup, dar si sub forma de sesiuni individuale, aceasta activitate a fost realizata in vederea conștientizării importantei educației, cu scopul de a creste motivația pentru școala. Suplimentar anumite sesiuni de consiliere au vizat aspecte necesare unei vieți mar bune, respectiv dezvoltarea comportamentelor aferente celor șapte valori care stau la baza metodologiei de lucru a Fundației Real Madrid.

CONSILIEREA PĂRINȚILOR

Realizata sub aceeași forma ca si consilierea copiilor, lucrul cu părinții a avut aceleași obiective, respectiv conștientizarea importantei educației si dezvoltarea comportamentelor aferente celor șapte valori care stau la baza metodologiei de lucru a Fundației Real Madrid.

ACTIVITATI EDUCAȚIONALE

PROGRESUL ȘCOLAR AL COPIILOR

Consilierul a efectuat periodic vizite in scoli pentru a discuta cu cadrele didactice si directorii de scoli despre situația școlara si progresul copiilor. La finalul semestrelor anului școlar coordonatorul de proiect a solicitat școlilor partenere rezultatele copiilor din cadrul proiectului.

LABORATORUL DE MEDITAȚII

Atelierul de meditații reprezintă o activitate de tipul after-school, in cadrul caruia au putut participa saptamanal, copiii de clasele V-VII, din sector 3, care au avut nevoie de suport educațional, împreuna cu 3 voluntari (studenti si persoane angajate) din sectorul 3 si angajați ai DGASPC sector 6, 33 copii au putut face temele si au discutat acele aspecte din materia de școala unde intampina probleme.

CONSILIUL LOCAL SECI OR o


Școala

Socială

Sportivă București


Direcția Generală de

Asistență Socială și ti, ./ Protecția Copilului Sector 6
ACTIVITATISOCIO-EDUCATIONALE

Spectacol Gașca Zurli

Partenerul DGASPC sector 3 a oferit invitații pentru 15 copii din sectorul 3, grupa mica la un spectacol organizat cu ocazia zilei naționale a copilului. Micuții au fost extrem de emoționați si bucuroși sa isi va da gașca favorita.


bb

Cl,Școala

Socială

Sportivă București


-»*•
Direcția Generala de

Asistență Socială și ’ bL, Protecția CopiluluiWorkshop-uri nutriție

Toți copiii inscrisi in program au primit vizita medicului nutritionist Ioana Coțofana de la Clinica de Nutriție Kilostop, care le-a vorbit despre ce inseamna un stil de viata sănătos, ce alimente sunt bune pentru organism. De asemenea, in funcție de alimentele preferate ale copiilor, au fost propuse meniuri pentru fiecare zi a saptamanii. Mulțumim doamnei doctor, care le-a vorbit micuților sportivi despre importanța alimentației sănătoase, despre sport și despre o viață echilibrată.PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUR f J T|


CONSILIUL LOCAL S£C 1 OR o țjSjAi- Direcția Generali de

Asistența Socială și

1 Protecția Copilului

W Sector 8

Vizita la Academia Kinderland

Copiii de la Școala Socială Sportivă - Fundația Real Madrid vor să învețe și să trăiască sănătos. Pentru că sunt curioși, micuții sportivi din sectorul 6 au vizitat Akademia Kinderland unde, prin jocuri și demonstrații au aflat multe din tainele unei nutriții sănătoase.

Copiii din sectorul 3 au fost sărbătoriți cu ocazia Zilei Copilului prin jocuri și distracție la Akademia Kinderland. Ateliere de creație, jocuri distractive, food corner, studio foto, demonstrații interactive, zonă de relaxare, iată ingredientele unei zile de neuitatl

Mulțumim Akademia Kinderland pentru momentele frumoase oferite copiilor!

CONSILIUL LOCAL SLCIUK o


ti rt CUȘcoala

Socială Sportivă București


O

tubȘcoala

Socială

Sportivă București
CONSILIUL LOCAL SLGlOR o

Direcția Generală de

I;'T<3 Asistența Socială si

Protecția CopiluluiVizita la fabrica de ciocolata Heidi

La seminarul de creație de ciocolată Heidi ChocoWorld organizat de Heidi Chocolate, copiii din clasele I-IV (grupa mica din sectorul 3) au descoperit istoria ciocolatei și a ingredientelor sale iar sub îndrumarea maeștrilor ciocolatieri au învățat să facă praline și figurine de ciocolată. La final, copiii au plecat acasa cu tabletele de ciocolata si bomboanele făcute chiar de ei.

Școala Socială

Sportivă BucureștiCONSILIUL LOCAL SfeCIOSt bAtelier ceramica

inspirație, pasiune, creativitate, iată ingredientele unui atelier de ceramică reușit!Școala Socială

Sportivă BucureștiCONSILIUL LOCAL SECTOR o

Direcția Generală da

Asistență Socială și l*rotecția Copilului Sector 6
Vizita medic stomatolog

De ce trebuie să ne îngrijim dinții, cum și cât timp trebuie să îi periem, rolul aței dentare în prevenirea cariilor, iată ce au aflat astăzi copiii de la Școala Socială Sportivă - Fundația Real Madrid de la doamna doctor Diana Popescu de la DentAlex2000. Copiii au înțeles că și spălatul pe dinți este un sport pe care trebuie să-l practice de două ori pe zi! Mulțumim pentru această experiență atât de utilă!


ACTIVITATI SPORTIVE

Pentru a promova valorile sportive si pentru a implica alti voluntari din companii/ parteneri locaii, au fost organizate 8 evenimente sportive pe parcursul sezonului 2018-2019, precum:

CONSILIUL LOCAL SbLlOR o

Școala Socială Sportivă București


primâria SECTORULUI BUCUREȘTI


Direcția Generală tfe

Asistență Socială și țjCvț I’rotecția Copilului


„Meciul Prieteniei"

Echipa FDP a jucat un meci amical cu copiii din grupa mica (sector 3). La finalul meciului, copiii au primit dulciuri.


„Turneul prieteniei"

19 copii din sectorul 6 si 22 copii din Cojasca/lazu, județul Dambovita (copii care provin din sate cu comunități de rromi) au jucat mai multe meciuri amicale. Clasamentul final a fost realizat luând in considerare rezultatele de pe terenul de joc, dar si punctajele oferite de copii, in mod reciproc, pentru respectarea valorilor Fundației Real Madrid, prin comportamentul manifestat. Meciul de fotbal a adus multă bucurie în sufletele lor, fiecare dintre ei având ocazia să-și demonstreze talentul și să-și facă noi prieteni. La final, copiii au primit rucsacuri, tricouri, pixuri, brelocuri si dulciuri.


CONSILIUL LOCAL btC IOK bȘcoala

Socială

Sportivă București
Meciul Teleperformance                                             LH

Copiii cei mari (21 copii din clasele V-VIII) din sectorul 3 au jucat fotbal, in echipe mixte, cu adulti, angajați Teleperformance. La final, copiii au primit dulciuri din partea invitatilor.                  £

CONSILIUL LOCAL SLCIOR 6


PRFMÂRIA

SECTORULUI ■<

BUCUR E j


ScAfc Direcția Generală de

Asistență Socială și

■ ’1 Al. Protecția CopiluluiVizita la Muzeul Sportului

15 copii din sectorul 6 au mers in vizita la muzeul sportului din București, care găzduiește o expoziție dedicata istoriei sportului romanesc. Expoziția este formata din imagini, text, medalii, trofee, echipament sportiv, săbii, kaiace etc.

Copiii au fost bucuroși sa afle informații interesante despre marii sportivi romani care au castigat titluri la competiții europene si mondiale.CUHSIUUL LUUAL StClUR b ffiyjrV Direcția Generală de

Asistență Socială și v Protecția CopiluluiSpectatori finala campionatului României pe National Arena

22 copii din sectoarele 3& 6 au fost spectatori la finala de campionat, meci disputat intre CFR

Cluj si FCSB pe Arena Naționala, astfel avand posibilitatea sa fim alaturi de alti spectatori si saȘcoala Socială

Sportivă București


primAbia

SECTORULUI ■<

BUCUflEȘTI^J


CONSILIUL LOCAL SbCIOft o

Direcția Generală de

Asistență Socială și tW'/ l*roteeț'a Copilului sISB Sector 6
Ziua Scolii Sociale Sportive in București

Evenimentul a fost organizat pentru a sărbători 6 ani de program, impreuna cu toti copiii incluși in proiect, impreuna cu cei 3 antrenori, voluntari si parteneri ai proiectului (DGASPC sector 3, DGASPC sector 6, sponsori privați precum Mercedes Benz Remania).

Au fost formate 4 echipe mixte de aduiti si copii, care au jucat alternativ meciuri amicale de fotbal, mima, treasure hunting, ștafeta, desen.

Evenimentul a fost promovat de programul național de televiziune Prima TV, pe paginile lor de Facebooksl pagina de Facebook a proiectului.

CONSILIUL LOCAL SECTOR OȘcoala

Socială

Sportivă București


-e-

«...


phimAria

SECTORULUI ■<

BUCUR E Ș T


Pag. 19Școala

Socială

Sportivă București
CONSILIUL LOCAL SECIOK oDirecția Generafâ de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6Evenimentul "Old boys"

15 copii din sectoarele 3&6 - foști fotbaliști faimoși ai echipelor Dinamo si Rapid, au organizat un meci caritabil pe stadionul Dinamo din București, pentru un olimpic care se afla in scaun cu rotile. Copiii din Școala Sociala Sportiva au fost invitați sa joace in deschiderea meciului timp de 30 de minute un meci amical cu Naționala Jurnaliștilor. Copiii au fost impresionați sa joace pe un teren adevarat de fotbal si au ramas ca si "copii de minge" pe toata durata meciului foștilor fotbaliști.


COPA ALMA 2019

#Ziua 1-24 iunie 2019

Cu emoții, entuziasm si dorința de a juca fotbal am ajuns la Copa Alma Europa (ediția 2019) organizata de Fundacion Real Madrid in Felcsut, Ungaria. Academia Ferenc Puskăs, gazda competiției Copa Alma 2019 își întâmpină echipele: Spania, România, Azerbaijan, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Salesianos, VRSA. încântați să ne întâlnim competitorii!


Școala

Socială

Sportivă BucureștiPag. Z U


îfeU' Direcția Generală de

TrtrT-i S>iH.ilt *1

CI ți,l l -iprluliii Sector 6#Ziua 2-25 iunie 2019

După extragerea echipelor am făcut poza oficiala si am inceput activitatea pe terenul de joc, intitulata „integration tournament". Au fost formate echipe mixte din copiii tuturor tarilor participante, care au fost impartite in 3 ligi: liga respect, liga motivație si liga egalitate.

Dupa-amiaza am mers cu totii in capitala Ungariei, Budapesta. Ne-a fost prezentat centrul vechi al orașului.


Școala Socială

Sportivă București

aia

PRIMARI A

SECTORULUI ■<

BUCUREȘTI.!

CONSILIUL LOCAL SSCIOR o

Direcția Generală de

Asistență Socială și r jMro Protecția Copilului
77 ’3Ed


CONSILIUL LOCAL SLC1OH oȘcoala

Socială

Sportivă București

#Ziua 3 - 26 iunie 2019

Am inceput dimineața cu jocuri de echipa si meciuri de fotbal. Primul meci a fost cu Salesianos-Portugalia apoi cu Ucraina.

Dupa-amiaza, mult așteptata Secțiune "Copa Alma Got Talent" a vibrat pe ritmurile unuia dintre cele mai populare jocuri românești "Brașoveanca", moment dansat și trăit cu intensitate de către sportivii noștri.

Pag. Z O


CONSILIUL LOCAL SfcCIOR o

Școala Socială

Sportivă BucureștiPRIMA RIA

SECTORULUI ■<

Sucun e a
Pag. 24


CONSILIUL LOCAL SBCTOft o


Școala

Socială

Sportivă București


PRIMĂRIA

SECTORULUI ■< bucur e ; ti^J#Ziua4-27iunie2019

Cu totii am stat cu gândul la festivitatea de premiere. Ricardo Gallego, ambasador al Fundației Real Madrid a venit sa ne felicite la final si astfel sa incheie o Copa Alma plina de bucurii I

Echipa României a primit trofeul #sanatate, fiecare dintre echipe primind un trofeu conform valorilor promovate de Fundația Real Madrid.

La final, cu totii am mers la petrecerea de ramas bun, profitând de prilej sa dansam si sa schimbam adrese de facebook si numere de whatsapp cu ceilalți copiii


Pag. Z □
PRIMĂRIA

SECTORULUI <

6UCUR EȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR b

Pirectfa Generaîă de

"73Asistență Socială și Jfă. / Protecția Copilului
SELECȚIA VOLUNTARILOR

Pentru realizarea selecției voluntarilor, coordonatorul de proiect a început din luna septembrie 2018 o campanie de promovare a proiectului, planificând intalniri de promovare/informare, cu scopul identificării de voluntari. Campania de promovare a proiectului a fost continua, pe toata durata de implementare a proiectului.

in urma selecției au fost intocmite contracte de voluntariat cu toate persoanele selectate.

MONITORIZARE TEHINCA-FINANCIARA

Periodic au fost trimise către Fundația Real Madrid rapoarte sportive, tehnice si financiare. Lunar a fost transmis către DGASPC Sector 3 situația transporturilor realizate (tur-retur pentru antrenamentele de fotbal) si a sandwich-urilor la finalul antrenamentelor.

CN


CONSILIUL LOCAL SfeClUft o


PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI


Direcția Generali de

Asistență Socială și

Protecția CopiluluiAnexa 1 - Beneficiari sector 3


Nr. Crt.

Nume prenume copil

Data nașterii

Școala

Observații

1

Anghel Alexandru-Constantin

27.01.2009

55

înlocuire abandon

2

Anghel Miruna-Geoigiana

27.01.2009

55

in locuire abandon

3

Bodocean Ana-Maria

19.09.2004

55

4

Bordianu Ana Maria

17.01.2010

55

5

Bordianu Ștefania Cristina

30.01.2008

55

5

Bunda Antonio Marian

04.01.2009

55

7

Cândea Robert-Cristian

19.04.2006

55

8

Chiper Eduard Alexandru

08.04.2010

55

9

Constantin Andrei Cristian

23.07.2005

55

10

Constantin lonut Denis

29.01.2009

55

11

Copelea Andrei ionut

27.02.2008

55

12

Cristea Marius Alexandru

31.07.2006

55

13

Cucueteanu Cristiano-Florin

20.12.2011

55

14

Daraiu Bianca-Gabriela

23.05.2007

55

15

Diniță Anton io-ionuț

10.02.2009

55

16

Diniță Marius Gabriel Iulian

05.10.2010

55

17

Dinu Mario Gabriel

03.10.2008

55

18

Dragan Daniela Ștefania

19.02.2010

55

19

Dumitru Andrei - Daniel

22.07.2004

55

20

Dumitru Cristian - Ștefan

30.04.2008

55

21

Florea Geani - Adrian

09.01.2005

55

22

Florea Ștefan - Cătălin

14.09.2009

55

23

Hussein George-Alexandru

05.10.2006

55

24

Hussein Mihai-Gabriel

18.05.2008

55

25

lordache Andrei Gabriel

19.07.2007

55

26

Lupascu Romeo-Cristian

07.06.2009

Mexic

27

Lupescu Cristina Maria

22.03.2005

55

28

Lupescu Lazar

30.01.2009

55

29

Mircea Marius lonut

12.01.2006

55

30

Paraschiv Ștefan - Andrei - Eugen

26.12.2005

55

31

Parfeni Florin Marian

14.09.2003

55

32

Popescu Andrei Nicolae

14.11.2005

55

33

Porojan Andreea-toana

08.01.2008

55

Abandon sem 1

34

Rusu Andreea

30.03.2003

55

35

Rusu Ionela - Florentina

07.10.2006

55

36

Savu Robert-Costin-Andrei

05.08.2005

55

37

Simion Elena Florentina Alexandra

10.10.2008

55

38

Spiridon Visarion

01.08.2007

Mexic

Abandon sem 1        |


Pag. 2 7Școala

Socială

Sportivă București


CONSILIUL LOCAL SLCIOH o y&U» Direcția Generali de

^yy^Asistență Socială și Protecția Copilului39

Stânculescu Robert Gabriel

10.01.2005

55

40

Ștefana Andrei Robert Patrie

26.10.2011

55

41

Ștefana Darius Liviu Marian

28.09.2009

55

42

Stroe Carmen-Alexandra

06.02.2009

Mexic

43

Tosum Anda Geazmin

02.09.2010

55

44

Voicu Gabriel Drago;

23.06.2009

55

45

Zâne Karina-Maria

18.01.2012

55

46

Zâne Mihnea-Alin

10.04.2008

55


Anexa 2 - Beneficiari sector 6


Nr crt

Nume/Prenume

Data Nașterii

Școala

Observații

1

Calomfir Alexandru

153

iniocuire abandon

2

Cioaca Maria-Alina

05.08.2007

153

3

Ciucur Gabriela lanola Valentina

03.12.2007

153

Abandon sem 1

4

Constantin Alberto-David

19.07.2009

153

5

Constantin Albert-Yanis

03.08.2009

153

Reinscris semestrul II

6

Constantin Andreea Camelia

01.12.2007

153

7

Cretu Andreea-Alexandra

31.12.2006

153

iniocuire abandon

8

Gheorghe Florin-llie

07.01.2010

153

iniocuire abandon

9

loniță Francisco David

01.11.2008

153

10

loniță Maria Rebeca

02.12.2007

153

Abandon sem 1

11

Lăture Mario-Andrei-Alexandru

16.05.2009

153

Abandon sem 1

12

Nedea Bianca Nicoleta

08.05.2006

153

13

Nedelcu David Cristian

26.12.2007

153

14

Nedelcu Vaîentina-Roxana

02.09.2005

153

15

Panait Denisa

21.02.2005

153

iniocuire abandon

16

Partenie Bianca Alexandra

01.05.2008

153

Abandon sem 1

17

Petre David Cristian

03.02.2007

153

18

Petra Doru-Daniel

18.09.2006

153

iniocuire abandon

19

Radu Ana Andreea

04.05.2008

153

20

Radu Iustin Gabriel

27.01.2006

153

21

Radu Lucian Constantin

22.05.2009

153

22

Tomescu Florentin-ionut

10.11.2007

153

23

Surdu Maria-Karina

27.06.2009

153

Abandon sem 1

24

Tudor Adria n-Mihai

06.10.2005

153

iniocuire abandon

25

Turlea Elena Bianca

30.12.2008

153

26

Zissu Aiberta Mariana

12.08.2008

153

Abandon sem 1


Pag. 2 8Școala Socialâ Sportivă București


PRiMÂ RIA SECTORULUI euCUR E Ș Ti


CONSILIUL LOCAL SECI OR o

■e °iv>{ Direcția Generala de

Asistență Socială și Protecția Copilului SectorBAnexa 3 - Echipa proiectului

Dorin Mihail Agapie (august-noiembrie 2018) Andrei Radu (noiembrie 2018-martie 2019) lulia Nicolae (aprilie-iunie 2019) (coordonator proiect & consilier) lulia Nicolae

(Asistent social)

Adi Duica

(Manager financiar)

Ion Pitila Cristian Cristian Eugen Preda Daniel Vlădeascu (antrenori)

Diana Mărită (Fundrasing & PR)

Andrei - Silviu Neacsu Timeea- Emilia Ciudin Alexandru Marica lonela-Daniela Ion (voluntari)

Pag. 2 9


CONSILIUL LOCAL SfcCIOK o


Școala

Socială

Sportivă București

Direcția Generali detelefon (004) 0372 126 100


fax (004) 0372 126101 e-mall 0fFice@dgaspc3.ro


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță

Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. m) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea continuării implementăriii în perioada anului școlar 2019-2020 a Proiectului “Fundația Realmadrid Școala Socială de Fotbal București”

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Proiecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea' ordinii do zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .. ........&.&-.W1S........ ..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNISECRETAR,

HONTARU VALERICA

£

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


9J *

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul .‘rrA......de pe ordinea de zi /     ~

suplimentai ut ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinaro din-dnta dc

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proieCTrrl-de-hotărâre iiiHllțiiindt-fflai sus.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul         de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de              ..........

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri. agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media. întrunită în ședința din data de               ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..£?/...... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU jVFCfST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, VĂDUVA IULIANATUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN


GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FÂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA