Hotărârea nr. 465/2019

HCLS3 nr.465 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul DGASPC Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 630764/CP/l 6.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate înregistrat cu nr.94242/13.09.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr.94255/13.09.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr.630204/CP/l 6.09.2019 ;

conformitate cu prevederile:

 • -  Art.159 din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea pesonalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.392 alin.(l), art. 417, art.552 și art. 610 alin.(l) din Ordonața de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

 • -  HCLS3 nr. 19/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractual din cadrul familiei "Administrație"" utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3;

 • -  HCLS3 nr. 153/26.04.2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  HCLS3 nr.391/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.10.2019 se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Drepturile salariale ale Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 se stabilesc prin Decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Art.3 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 465

DIN 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

ANEXA la H.C.L.S 3 NR...


1A09.M


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL D.GA.S.P.C. SECTOR 3 STABILITE CONFORM LEGII CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2019

Nr.crt

FUNCȚIA PUBLICĂ

Legea 153/2017

de conducere

de execuție

Grad/ Treapta

Gradație

Nivel studii

Salariu bază brut

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

n

S.S.

12600

2

Director general adjunct

n

S.S.

11760

3

Director executiv

n

S.S.

9230

4

Șef serviciu

n

S.S.

8218

5

ȘefbiroufAudit)

ii

S.S.

8597

6

Șefbirou

n

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Auditor

superior

0

S.S

5791

2

1

6225

3

2

6536

4

3

6863

5

4

7035

6

5

7211

7

Auditor

principal

0

S.S

4720

8

1

5074

9

2

5328

10

3

5594

11

4

5734

12

5

5877

13

Auditor

asistent

0

S.S

3967

14

1

4265

15

2

4478

16

3

4702

17

4

4820

18

5

4941

19

Consilier/Consilier juridic/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

5448

20

1

5857

21

2

6150

22

3

6458

23

4

6619

24

5

6784

25

Consilier/Consilier juridic/Consilier achiziții nnhlira

principal

0

S.S.

4548

26

1

4889

27

1

-------------11 -Kv ■<

2

5133

28

3

5390

29

4

5525

30

5

5663

31

Consilier/Consilier juridic/Consilier achiziții niihlfce

asistent

0

S.S.

3910

32

1

4203

33

2

4413

34

3

4634

35

4

4750

35

5

4869

37

Consilier/Consilier juridic/Consilier achiziții nnhltae

debutant

0

S.S.

3878

38

1

4169

39

2

4377

40

3

4596

41

4

4711

42

5

4829

43

Referent de specialitate

superior

0

SSD

4272

44

1

4592

45

2

4822

46

3

5063

47

4

5190

48

5

5320

49

Referent de specialitate

principal

0

SSD

4236

50

1

4554

51

2

4782

52

3

5021

53

4

5147

54

5

5276

55

Referent de specialitate

asistent

0

SSD

4013

56

1

4314

57

2

4530

58

3

4757

59

4

4876

60

5

4998

61

deferent

superior

0

S.M.

3738

62

1

4018

63

2

4219

64

3

4430

65

4

4541

66

5

4655

67

Referent

principal

0

S.M.

3720

68

1

3999

69

2

4199

70

3

4409

71

4

4519

72

5

4632

73

Referent

asistent

0

S.M.

3706

74

1

3984

75

2

4183

76

3

4392

77

4

4502

78

5

4615

79

leferent

debutant

0

S.M.

3319

80

1

3568

81

2

3746

82

3

3933

83

4

4031

84

5

4132
Nr.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

Legea 153/2017

de conducere

de execuție

Grad/ Treapta

Gradație

Nivel studii

Salariu bază brut

1

2

3

4

5

6

7

ii

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Șef birou

II

S.S.

6497

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

IA

0

S.S.

4441

2

1

4774

3

2

5013

4

3

5264

5

4

5396

6

5

5531

7

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

4284

8

1

4605

9

2

4835

10

3

5077

11

4

5204

12

5

5334

13

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

4006

14

1

4306

15

2

4521

16

3

4747

17

4

4866

18

5

4988

19

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

3365

20

1

3617

21

2

3798

22

3

3988

23

4

4088

24

5

4190

25

Referent

IA

0

SSD

3450

26

1

3709

27

2

3894

28

3

4089

29

4

4191

30

5

4296

31

Referent

IA

0

S.M.

3420

32

1

3677

33

2

3861

34

3

4054

35

4

4155

36

5

4259

37

Referent

I

0

S.M.

3408

38

1

3664

39

2

3847

40

3

4039

41

4

4140

42

5

4244

43

Referent

II

0

S.M.

3388

44

1

3642

45

2

3824

46

3

4015

47

4

4115

48

5

4218

49

leferent

debutant

0

S.M.

3054

50

1

3283

51

2

3447

52

3

3619

53

4

3709


54

5

3802

55

-

Mediator sanitar

0

S.M.

3265

56

1

3510

57

2

3686

58

3

3870

59

4

3967

60

5

4066

61

Magaziner

0

M/G

2981

62

1

3205

63

2

3365

64

3

3533

65

4

3621

66

5

3712

67

Administrator

i

0

M

3590

68

1

3859

69

2

4052

70

3

4255

71

4

4361

72

5

4470

73

Administrator

ii

0

M

3440

74

1

3698

75

2

3883

76

3

4077

77

4

4179

78

5

4283

79

Curier

0

M/G

3012

80

1

3238

81

2

3400

82

3

3570

83

4

3659

84

5

3750

85

Maistru mecanic

i

0

M/G

3462

86

1

3722

87

2

3908

88

3

4103

89

4

4206

90

5

4311

91

Muncitor calificat

i

0

M/G

3224

92

1

3466

93

2

3639

94

3

3821

95

4

3917

96

5

4015

97

Muncitor calificat

ii

0

M/G

3170

98

1

3408

99

2

3578

100

3

3757

101

4

3851

102

5

3947

103

Muncitor calificat

m

0

M/G

3103

104

i

3336

105

2

3503

106

3

3678

107

4

3770

108

5

3864

109

Muncitor calificat

IV

0

M/G

2887

110

1

3104

111

2

3259

112

3

3422

113

4

3508

114

5

3596

115

Muncitor necalificat

0

M/G

2819

116

--—

1

3030
117

2

3182

118

3

3341

119

4

3425

120

5

3511

121

îngrijitor

0

M/G

2764

122

1

2971

123

2

3120

124

3

3276

125

4

3358

126

5

3442

127

Șofer

I

0

M/G

3304

128

1

3552

129

2

3730

130

3

3917

131

4

4015

132

5

4115

Nota:

■ Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim

- Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%

- Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021} jîS 03 23 - 28 FAX (004 02!) 318 03 04 E-MAIL cabine!primar®'prim2r:a3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.......

.....

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul DGASPC Sector 3

Prin Hotărârea Consiliului Local sector 3 nr. 19/29.01.2018 au fost stabilite salariile de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul DGASPC Sector 3 începând cu 01.01.2018.

Consiliul Local al Sectorului 3, prin Hotărârea nr. 391/30.07.2019, a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, reorganizare care va intra în vigoare începând cu data de 01.10.2019. începând cu aceeași dată în structura instituției va exista funcția de consilier achiziții publice ca urmare a schimbării denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50% potrivit prevederilor art. 392 alin.(l) și art. 610 alin.(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

Schimbările legislative intervenite au determinat și modificarea grilei de salarizare, în sensul introducerii funcției de consilier achiziții publice, funcție publică salarizată conform prevederilor art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, pentru care se stabilește, cu consultarea Sindicatului DGASPC Sector 3, același salariu de bază ca și pentru funcția de consilier /consilier juridic (funcție publică), fără a modifica cuantumul salariilor de bază pentru celelalte funcții din grilă.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 94242/13.09.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrat cu nr.630204/CP/16.09.2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


1 țț

EGOIȚĂ

^/CORF. DISPOZ

S a a n a /1 n 1 o


O pe «A TOR O£ OATS CU CARACT«« PRK3C*F4AL Nit 13389

jjtr. PnrivrrniluV nr. 2—** sector 3,. BuCurrețti www.dgaspcț.ro

t®îcffcn (o<M-} 037» ta.i& wo

R*x (004) ©372 ’2& ici B-maH Office


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 REGISTRATURA-

INTRARE. NR ES&^âiâ

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrulfamiliei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul DGASPC Sector 3

în conformitate cu prevederile art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, conform cărora "Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”.

Prin Hotărârea Consiliului Local sector 3 nr. 19/29.01.2018 au fost stabilite salariile de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul DGASPC Sector 3 începând cu 01.01.2018.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 s-a reorganizat conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.391/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare care va intra în vigoare începând cu data de 01.10.2019. începând cu aceeași dată în structura instituției va exista funcția de consilier achiziții publice ca urmare a schimbării denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50% potrivit prevederilor art. 392 alin.(l) și art. 610 alin.(l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

Schimbările legislative intervenite au determinat și modificarea grilei de salarizare, în sensul introducerii funcției de consilier achiziții publice, funcție publică salarizată conform prevederilor art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, pentru care se stabilește, cu consultarea

rr"*"'-

■w


CQN5HTUL LOCAL AL SECTORULUI puc u w r: 5T1^.JF

Sindicatului DGASPC Sector 3, același salariu de bază ca și pentru funcția de consilier /consilier juridic (funcție publică), fără a modifica cuantumul salariilor de bază pentru celelalte funcții din grilă.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea grilelor cu salariile de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” stabilite pentru DGASPC Sector 3 începând cu 01.10,2019.


Director Executiv Direcția Resurse Umane

Cerasela Antonescu

Șef Serviciu Managementul Resurselor Umane Cecilia Cucoș


ttaiefiM* (004) 037* too


fax (ocmji 037a ia;© icn e-rnail cfiniee<3>df;fisp<3.ro


Către:


SINDICATUL DGASPC SECTOR 3


în atenția domnului Președinte Florian BrândoiReferitor la : invitație la consultare cu privire la grilele de salarizare propuse în vederea promovării unui proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație ’’ utilizate în cadrul DGASPC Sector 3 începând cu data de 01.10.2019

în conformitate cu prevederile art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare vă convocam în data de 13.09.2019 ora 10, la sediul DGASPC Sector 3 din str. Parfumului nr.2-4, sector 3 București, sala de întâlniri de la etajul I, în vederea consultării grilelor de salarizare propuse pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul DGASPC Sector 3, în scopul promovării unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul DGASPC Sector 3 începând cu data de 01.10.2019.

După cum bine cunoșteți, începând cu data de 01.10.2019 vor intra în vigoare prevederile HCL Sector 3 nr.391/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare și începând cu aceeași dată în structura instituției va exista fimcția de consilier achiziții publice înființată în conformitate cu prevederile art. 392 și art. 610 din OUG: nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

Singura modificare intervenită în grilele de salarizare supuse consultării, este introducerea funcției de consilier achiziții publice ca și funcție publică salarizată conform prevederilor art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, funcție care va fi salarizată cu același salariu de bază ca și funcția de consilier /consilier juridic (funcție publică) fără a modifica cuantumul salariilor de bază.

Cu considerație,

DIR1 MIHArecutiv Direcția Resurse Umane Cerasela Antonescu


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de datr cu caracter pe«sq«ai. nb. 13339

str. Parfumului, nr, 2-4 sector 3, București wwwuigftspcj.ro

telefon £004) 0372 too fox (004.)      12$

e-mail 0lF1ce@tdgaspc3.ro


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

l<&.z>g.2oiei


Nr.


Data.


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență Administrativ, cu completările și modificările ulterioare, vă rugăm introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 a unui proiec stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale dinCONF. ,

3903 m


in otărâre privind cadrul familiei


ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul DGASPC Sector 3 începând cu data de 01.10.2019.

Prin Hotărârea Consiliului Local sector 3 nr. 19/29.01.2018 au fost stabilite salariile de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul DGASPC Sector 3, în temeiul prevederilor art.ll din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, conform cărora "Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”.

începând cu data de 01.10.2019 vor intra în vigoare prevederile HCL Sector 3 nr.391/30.07.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare și începând cu aceeași dată în structura instituției va exista funcția de consilier achiziții publice înființată în conformitate cu prevederile art. 392 alin.(l) și art. 610 alin.(l) din OUG: nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extpaordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de a a ședinței ordinare/e vtrn ordi n are, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNI0t^^ANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

>

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,


HONTARU VALERIC A


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi Z suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/^Xtraordinaxe-dm-data^ie

Comisia de administrație publică locală, juridică apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrurțiiăjn ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .,4*$.’...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proieefflTele hotărâre menționat marsus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN