Hotărârea nr. 464/2019

HCLS3 nr.464 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 634595/CP/l 8.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 633829/18.09.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 633830 /18.09.2019 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.320.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.346.409,94 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 14.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.360.409,94 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 227.872,00 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură, conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne în sumă de 566.175,63 mii lei, precum și estimările 2020-2022 în structură, conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 - 2022, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 951.032,58 mii lei și credite de angajament în sumă de 498.526,90 mii lei conform Anexei nr. 11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.l 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

președ: iuliIhtrasemnează pentru legalitate i /Secretargeneral Marius Mihăiță

NR.

DIN 24.09.2019

PRIMĂRIA'*^


CABINET PRIMARTELEFON (004 02!) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Ciibtrîtprimar^prirmriej.ro 084, BucureștiREFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

G*h535

Nr'""'j$.....sT&ng


a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 633829/18.09.2019 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.320.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei devenind 1.346.409,94 mii lei.

 • •  La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei.

 • •  Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.334.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.360.409,94 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bug.

  HCLS3nr.

  421/2019

  Propuneri rectificare

  Influente

  (+/-)

  CHELTUIELI - TOTAL

  50.02

  1 334 015.95

  1360 409.94

  26 393,99

  1

  Autoritati publice și acțiuni externe

  51.02

  286 328.54

  288 366.64

  2 038.10

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7 568.77

  7 568.77

  0.00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  89 309.85

  89 309.85

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  188,60

  188,60

  0,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  7 289,74

  7 289,74

  0.00

  6

  învățământ

  65.02

  189 217.98

  194 183.87

  4 965.89

  7

  Sănătate

  66.02

  103,00

  103,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  202 434.28

  203 084.28

  650,00

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  184.109,03

  182.534,03

  -1 575,00

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  112 811.57

  112 811.57

  0,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  190 045.82

  200 045.82

  10 000.00

  12

  Transporturi

  84.02

  64 608.77

  74 923.77 |

  10 315.00

 • •   Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se majorează cu suma de 10.000,00 mii lei, devenind 227.872,00 mii lei.

 • •  Se aprobă bugetul creditelor interne in valoare de 566.175,63 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, am inițiat prezentul proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004021) 318 03 23- 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economicglprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 633.829/18.09.2019


RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2019

In conformitate cu :

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  OUG nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

• Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.320.015,95 mii lei, se majoreaza cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.346.409,94 mii lei, ca urmare a majorării prin redimensionarea veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

• La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi

utilizat in suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 421/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

857 479,28

860 349,61

2 870,33

1. VENITURI CURENTE, din care:

856 388,28

859 258,61

2 870,33

Impozite si taxe locale

250 000,00

250 000,00

0,00

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

Sume defalc, din TVA (11.02)

157 973,00

157 973,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)

645 246,00

645 246,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

1 091,00

1 091,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații     (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-196 830,72

-193 860,39

2 870,33

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

462 536,67

486 060,33

23 523,66

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

196 830,72

193 960,39

-2 870,33

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

20 335,81

20 335,81

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect. (45.02)

270,90

270,90

0,00

VI. Sume primite de la UE/altr donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

245 099,24

271 493,23

26 393,99

TOTAL VENITURI buget local

1 320 015,95

1 346 409,94

26 393,99

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3

Nr.421/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.334.015,95

1.360.409,94

26.393,99

DIRECȚIA ECONOMICĂ

F

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

857.479,28

860.349,61

2 870,33

Cheltuieli de personal

10

188 047.00

186 047.00

-2 000,00

Bunuri si servicii

20

299 947,24

304 933,77

4 986,53

Dobânzi

30

89 284.85

89 284.85

0,00

Fonduri de rezerva

50

500.00

500.00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

92 257.69

92 257.69

0,00

Alte transferuri

55

27.148,36

27.148,36

0,00

Asistenta sociala

57

69.957,64

69.957,64

0,00

Alte cheltuieli

59

27 892.00

27 892.00

0.00

Rambursări de credite

81

63 030.50

63 030.50

0.00

Plăti ef.in anii prec.si recup.in an

85

-586.00

-702,20

-116,20

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

476 536,67

500.060,33

23.523,66

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

96 463.13

106 463.13

10 000.00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:

56+58

4 614.31

4 614.31

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

320 370,16

278.393,82

13.523,66

Rambursări de credite

81

55 089.07

55 089.07

0.00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

> Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu

suma de 2.038,10 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital -investiții.

> Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 4.965,89 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare cu suma de 3.585,33 mii lei in special pentru servicii topografice dar si pentru amenajari terenuri sport, dotări etc, iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.380,56 mii lei - cheltuieli de capital, lucrări

de investiții pentru unitățile de invatamant.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 650,00 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare cu suma 1.150,00 mii lei pentru bunuri si servicii ( amenajare rastele biciclete), iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma 500,00 mii lei, lucrări de investiții la subcap.întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.

 • > Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta Sociala - se diminuează cu suma de 1.575,00 mii lei, astfel: Secțiunea de funcționare diminuare cu 2.000,00 mii lei la cheltuieli de personal ca urmare a reorganizării direcției iar la Secțiunea de dezvoltare, suplimentare cu 425,00 mii lei pentru cheltuieli de investiții (dotări) necesare bunei desfășurări a activitatii direcției.

> Capitolul 74.02 - Protecția mediului - se majoreaza cu suma de 10.000,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare , transferuri intre unitati ale administrației publice la Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

> Capitolul 84.02 - Transporturi - se majoreaza cu suma de 10.315,00 mii lei, din care la Secțiunea de funcționare cu suma de 135,00 mii lei pentru bunuri si servicii ( studiu oportunitate), iar la Secțiunea de dezvoltare, majorare cu 10.180,00 mii lei cheltuieli de capital.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr. 421/2019

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI -TOTAL

50.02

1 334 015,95

1 360 409.94

26 393,99

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

286 328.54

288 366.64

2 038.10

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 568.77

7 568.77

0.00

3

Tranzacții privind datoria publica

55.02

89 309.85

89 309.85

0,00

4

Aparare

60.02

188,60

188,60

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

7 289,74

7 289,74

0.00

6

Invatamant

65.02

189 217.98

194 183.87

4 965.89

7

Sanatate

66.02

103,00

103,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

202 434.28

203 084.28

650,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

184.109,03

182.534,03

-1 575,00

10

Locuințe, servicii sl dezvoltare publica

70.02

112 811.57

112 811.57

0,00

11

Protecția mediului

74.02

190 045.82

200 045.82

10 000.00

12

Transporturi

84.02

64 608.77

74 923.77

10 315.00

• Bugetul centralizat al creditelor interne, se diminuează cu suma de 5.000,00 mii lei devenind 566.175,63 mii lei, conform hotărârilor de aprobare a tragerilor anuale de către CAIL, suportând si modificări in structura ca urmare a execuției bugetare la acesta data.

• Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii in suma de 217.872,00 se majoreza cu suma de 10.000,00 mii lei, devenind 227.872,00 mii lei ca urmare a majorării bugetului la Direcția Generala de Salubritate Sector 3 la secțiunea de dezvoltare- cheltuieli de capital.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 951.032,58 mii lei si credite de angajament in suma de 498.526,90 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019.


Director Investiții Achiziții,TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economrc@primane3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. 633.830/18.09.2019


Către,

CABINET PRIMAR


b-f Ouc&h/

P/e/pr/7/z

4° /


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,OCTAVIANG


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi /      ~

suptifflentarea ofdflMrde-zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ****** ••     •••     4^

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........X4..7..6?y:.....2<?/Y......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordin» de zi a ședinței ordinare/esXraordiaase, și consideră că acesta A FOST / NU-AJOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNKJĂ-AȘRIANA

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN