Hotărârea nr. 463/2019

HCLS3 nr.463 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS 3 nr. 210/16.04.2019, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.634785/CP/18.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.633661/18.09.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  HCLS3 nr. 151/27.04.2017 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2018, aferente Contractului de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2018, HCLS 3 nr. 468/11.10.2018, HCLS 3 nr. 595/19.12.2018 și HCLS3 nr.210/16.04.2019; Adresa nr.633665/18.09.2019 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 210/16.04.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 referitoare la Contractul de credit pentru investirii nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, rămâne nemodificată.

Art.2. Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 210/16.04.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 referitoare la Contractul de credit pentru investirii nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (l)Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;

(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3.roNR.

DIN 24.09.2019


lei

Nr crt.

Denumirea obiectivelor de investiții

Nr. Hotarare Consiliu aprobare indicatori

Valoare C+M

Propunere anterioara

Diferente

■■ I Propunere actuala

0

1

2

3

4

5

6

1

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3- 47 blocuri

104/29.03.2017

78 897 955.47

0.00

0.00

2

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3 - 7 blocuri

102/29.03.2017

11 095 088.25

0.00

0.00

3

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-6 blocuri

103/29.03.2017

10 006 956.28

0.00

0.00

4

Modernizare si reabilitare parc Pantelimon

466/27,09,2018

75 313 894.89

34 000 000.00

34 000 000.00

5

Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal

560/28,11,2018

102 374 690.90

42 674 000.00

10 379 000.00

53 053 000.00

6

Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7 - Colegiul tehnic Mihai Bravu

286/03,07,2018

4 055 000.00

4 055 000.00

4 055 000.00

7

Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul tehnic „ Anghel Saligny"

396/31,08,2018

3 366 492.52

3 367 000.00

-3 367 000.00

0.00

8

Reparații si investiții oorp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

397/31.08.2018

1 011 226.93

1 012 000.00

-1 012 000.00

0.00

9

Lucrări de creștere a eficientei energetice , modernizare si extindere (inclusiv Taxe ISC, consultanta tehnica ,altele)- Cresa Trapezului

238/18.06.2018

12 323 900.18

6 000 000.00

-6 000 000.00

0.00

10

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu

70/28,02,2017

6 356 103.67

5 892 000.00

5 892 000.00

11

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport ia Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca

70/28,02,2017

4 413 1 89.64

1 000 000.00

1 000 000.00

12

Extindere Școala Gimnaziala nr. 81

133/07.04.2017

3 357 410.45

2 000 000.00

2 000 000.00

TOTAL    ........

312 571 909.18      100 000 000.00

o.oo

| 100 000 000.00DIRECȚIA ECONOM Octavlan GhetuSef Serv. Investiții Lucrări P Marius Popescu


CABINET PRIMAR


SECTOR 3


REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

n,

□«:. ./m^l


a proiectului de hotarare privind modificarea HCLS 3 nr. 210/16.04.2019,

referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local, și ținând seama de execuția bugetară la această dată, de stadiul de execuție a lucrărilor, precum și de raportul comun de specialitate nr. nr.633661/18.09.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 210 din 16.04.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 , referitoare la Contractul de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.DIRECȚIA ECONOMICĂNR.         fi .09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 210/16.04.2019, referitoare la Contractului de credit pentru investiții

Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse in anexe, ținând cont de execuția bugetara la acesta data si stadiul de execuție a lucrărilor, precum si hotararea CAIL de aprobare a tragerilor aferente anului 2019, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 210/16.04.2019 , referitoare la Contractul de credit pentru investiții Nr.0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexelor la prezenta.DIRECȚIA ECONOMICĂ

îNR.       / fi .09.2019


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat:

• Proiectul de Hotarare privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 210/16.04.2019, referitoare la Contractului de credit pentru investiții Nr.0119/2018 /69755/ 19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Nota de Fundamentare

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotărâre

 • -  Anexe

Cu stimă,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZkL... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNI^bAJ^RIANA MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

----—— -—------------—

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extramTliHare din da

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...i.u........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinase/extraordinare, și consideră ca-acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVOR AfîlL-pwioctul de-hotărâre menționat mai-sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANSECRETAR, VASILIU MARIANA

VOINEAINOCENȚIU-IOAN