Hotărârea nr. 462/2019

HCLS3 nr.462 din 24.09.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS3 nr.277/29.05.2019 referitoare la Contractul de credit

nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 634787/CP/18.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.633807/18.09.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  HCLS3 nr. 298/11.11.2016 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2017, modificată și completată prin HCLS3 nr. 2/26.1.2017, HCLS3 nr. 41/28.2.2017, HCLS3 nr. 516/31.10.2017, HCLS3 nr. 555/20.11.2017, HCLS3 nr. 631/7.12.2017, HCLS3 nr. 110/12.03.2018, HCLS3 nr. 129/28.03.2018, HCLS3 nr. 156/26.04.2018, HCLS3 nr. 222/30.05.2018, HCLS3 nr. 413/31.08.2018, H.C.L.S.3 nr. 421/14.09.2018, H.C.L.S.3 nr. 509/30.10.2018, H.C.L.S.3 nr.277/29.05.2019;

 • - Adresa nr. 633.817 /18.09.2019 a Direcției Economice.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

 • -  HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 • -  Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexele nr. 1 și nr. 3 la HCLS 3 nr.277/29.05.2019 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A., rămân nemodificate.

Art.2. Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr.277/29.05.2019 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A., se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

 • a)  hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b)  valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

 • c)  gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • d)  durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e)  dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții.

DIN 24.09.2019

Anexa la Hotararea Consiliului Local sector 3 nr.lei

Nr cri.

Denumirea obiectivelor de investiții

Lista credit aprobata anterior

Diferente +/-

Propunere actuala

1

Amenajare si modulare luminoasa perimetrala lac Titan

o.oc

0.00

2

Reamenajare amfiteatru parc Titanii

o.oc

0.00

I 3

Modernizare instalație iluminat in parcul Titanii

o.oc

0.00

4

Modernizare instalație iluminat in parcul Gh Petrascu

o.oc

0.00

5

Lucrări capitale de modernizare - Grădiniță nr 71    (

corp A)

0.00

0.00

6

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Str Fizicienilor nr 14, Bl 2A

0.00

0.00

7

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Sos Mihai Bravu nr 394,

0.00

0.00

I 8

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-10 blocuri

0.00

V \     o.oo

9

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

1 c( fete hi IM

1

fe I 0.00

10

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

Vi.

l

0.00

I 11

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

xEsPure

XL.'ul

0.00

12

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

13

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

0.00

14

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-str Brândușelor nr 11, bl H1, sc

0.00

0.00

I 15

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-Aleea Solidarității nr 3, bl M18

0.00

0.00

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, astfel:

0.00

0.00

16

Str. Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A-B

0.00

0.00

17

Al. Barajul Lotru nr. 2, bl. N7

0.00

0.00

18

Al. Codrii Neamțului nr. 13, bl. NB1, sc. 1-4

0.00

0.00

I 19

Al. Școlarilor nr. 10, bl. S24

0.00

0.00

20

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

0.00

0.00

21

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6

0.00

0.00

I 22

B-dul Camil Ressu nr. 34, bl. A10

0.00

0.00

23

B-dul Camil Ressu nr. 56, bl. D1A

0.00

0.00

I 24

B-dul Camil Ressu nr. 9 bl. 58

0.00

0.00

25

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 27, bl. Y9C

0.00

0.00

26

B-dul Theodor Pallady nr. 17, bl. U27

0.00

0.00

27

B-dul Theodor Pallady nr. 23, bl. V10

0.00

0.00

28

B-dul Theodor Pallady nr. 19, bl. P4

0.00

0.00

I 29

B-dul Camil Ressu nr. 47, bl. N9

0.00

0.00

30

Str. Postăvarul nr. 11, bl. E5

0.00

0.00

31

Str. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 2-3

534 169.25

534 169.25

32

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 6, bl. PM 43, sc. 1-3

0.00

0.00

33

Sos Mihai Bravu nr. 327, bl. 54,sc A,B

0.00

0.00

34

Str. Călușarilor nr. 1, bl. 50

0.00

0.00

35

3-dul Nicolae Grigorescu nr. 13, bl. L5

0.00

0.00

36 !

Str. Campia Libertății nr. 45, bl. MC2

0.00

0.00

I 37 î

Str. Lotrioara nr. 5, bl. V31

0.00

0.00

38 J

Str. Aurel Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

0.00

0.00

39 f

Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. 2bis

0.00

0.00

40 f

Str. Lugojana nr. 4, bl. 12

0.00

0.00

41   5

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr. 4, bl. 51, sc. 1

0.00

0.0042

Str. Alunelului nr. 2, bl. 32

0.0(

)

0.00

43

Str. Alunelului nr. 1 bl. 40

o.ot

)

0.00

44

Al. Barajul Sadului nr. 2, bl. Z11A

0.0(

)

0.00

45

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. J38

o.ot

)

0.00

46

Calea Vitan nr. 201, bl. 51

o.ot

)

0.00

47

Calea Vitan nr. 221, bl. 9

o.ot

)

0.00

48

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1

o.ot

)

0.00

49

Str. Codrii Neamțului nr. 11, bl. 2

o.oc

)

0.00

50

Str. Plt. Petre D. lonescu nr. 3, bl. X15

o.oc

0.00

51

Str. Postăvarul nr. 22, bl. 12

o.oc

i

0.00

52

Al. Vasile Goldis nr. 2A, bl. 1

o.oc

0.00

53

Str. Adrian Carstea nr. 70, bl. 35, sc. 1-2

o.oc

0.00

54

Str. Baba Novac nr. 13A, bl. 2

o.oc

0.00

55

Str. Brailita nr. 9, bl. D9B

o.oc

0.00

56

Str. Călușarilor nr. 3, bl. 24

o.oc

0.00

57

Str. Danubiu nr. 5, bl. 20H

o.oc

0.00

58

Str. Traian Popovici nr. 128, bl. B4A

0.00

0.00

59

Intrarea Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

0.00

0.00

60

Intrarea Barsei nr. 10, bl. G5

0.00

0.00

61

Str. Voronet nr. 18, bl. A22

0.00

0.00

62

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7

0.00

0.00

63

Str. Schitului nr. 9, bl. 40

0.00

000

64

Str. Călușarilor nr. 4, bl. 43A, sc. 1-2

0.00

^X     o.oo

65

Str. Istriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

0.00

r-7

V \     o-oo

66

Str. Alexander Von Humboldt, Nr.5, BI.V23A

0.00

S V. 1      MO

67

Str. Brailita, Nr.7, BI.D9A

0.00

lat

f £ §       o-oo

68

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 33, bl. A1

0.00

Vx

0.00

69

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 5, bl. M4

0.00

^xy    mo

70

B-dul Theodor Pallady nr. 31 bl. N3B

0.00

0.00

71

Intrarea Horbotei nr. 1, bl. M1

0.00

0.00

72

Str. Alunelului nr. 3, bl. 45

0.00

0.00

73

Str. Moreni nr. 4, bl. 6G

0.00

0.00

74-

Str. Rasinari nr. 4, bl. N10

0.00

0.00

75

Str. Gruiul Argeșului nr. 1 bl. 31A

0.00

0.00

76

Sos Mihai Bravu nr. 295, bl. 15

0.00

0.00

77

Str. Racari nr. 20, bl. 46

0.00

0.00

78

Al. Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1-2

0.00

0.00

79

Al. Barajul Dunării nr. 12, bl. M8

0.00

0.00

80

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 10, bl. 61

0.00

0.00

81

Al. Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 1-2

0.00

0.00

82

Al. lanca nr. 2, bl. V18

0.00

0.00

83

Al. Marius Buteica Emanoil nr. 2, bl. 68

0.00

0.00

84

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 41, bl. P108, sc. A

0.00

0.00

85

Str. Plt. Nedelcu Ion nr. 15, bl. H12

0.00

0.00

86

Str. Danubiu nr. 9, bl. 6F

0.00

0.00

87

Str. Burdujeni nr. 1 Bl. N13

0.00

0.00

88

Str. Danubiu nr. 3 Bl. 20C

987 779.12

987 779.12

89

Str. Liviu Rebranu nr. 37 Bl. M16 sc. 1-3

0.00

0.00

90

Str. Rotunda nr. 7 Bl. H20

274 373.96

274 373.96

91

Al. Blajel nr. 13 Bl. V6

0.00

0.00

92

Str. Liviu Rebreanu nr. 18 Bl. A5

0.00

0.00

93

Al. Textilistilor nr. 1 Bl. MY1 Sc. 1

535 913.30

535 913.30

94

Al. Stanila nr. 3 Bl. H9

0.00

0.00

95

Str. Poștașului nr. 4 Bl. 10 sc. 1-4

0.00

0.00

96

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 8 Bl. B6 sc. 1

838 042.44

838 042.44

97 1

Str. Nicolae Sebe nr. 1 Bl. W2

0.00

0.00

98 J

Str. Cozla nr. 4 Bl. A9

0.00

0.00

99 >

M. Fetești nr. 9-15 Bl. F1

1 996 108.96

1 996 108.96

100 i

Str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74B

320 180.52

320 180.52

101 f

Str. Caloian Judetu nr. 2 Bl. D21B

0.00

0.00

102 f

Str. Caloian Județul nr. 8 Bl. D19B

0.00

0.00

103 £

Str. Ramnicu Valcea nr. 4 Bl. S19

0.00

0.00

104 S

Str. Alexandru Vlahuta nr. 1 Bl. M49

0.00

0.00

105 C

lalea Calarasilor nr. 245-247 Bl. B1

109 881.26

109 881.26 ,

 • 106 ÎAl. adrian Carstea nr. 11 Bl. 36 sc. 2

 • 107  Str. Prevederii nr. 5 Bl. PM11A sc. C+D

 • 108 iBd. Camil Ressu nr. 3 Bl. 13A

 • 109  Str. Plt. Petre lonescu nr. 1 Bl. X14

 • 110  Str. Anastasie Panu nr. 10 Bl. B7

 • 111  Sos. Mihai Bravu nr. 388 Bl. B2B

 • 112  Al. Marius Emanoil Buteica nr. 6 Bl. 72

 • 113 Istr. Ramnicu Valcea nr. 28 Bl. 15A

 • 114  Str. Foișorului nr. 24 Bl. F14C sc. 1+3

 • 115 [Str. Jean A. Steriadi nr. 40 Bl. M11

 • 116  Al. Fizicienilor nr. 27 Bl. 2A

 • 117  Str. Apostol Mărgărit nr. 2 Bl. 107

 • 118  Al. Giurgeni nr. 1-5 Bl. F6

 • 119  Al. Fetești nr. 3-5 Bl. F3

 • 120 Istr. Cozla nr. 6 Bl. A8 sc. 2

 • 121  Str. Alexandru Moruzzi nr. 6 Bl. B6 sc. 1 +2

 • 122 [Str. Alexandru Moruzzi nr. 10 Bl. V57

 • 123  Bd. Camil Ressu nr. 23 Bl. 55

 • 124  Bd. Camil Ressu nr. 40 Bl. C13

 • 125  Str. Liviu Rebreanu nr. 39 Bl. PM22 sc. 1

 • 126 [Str. Liviu Rebreanu nr 39 Bl. PM22 sc. 2

 • 127  Str. Anastasie Panu nr. 30 Bl. A16

 • 128  Str. Daniel Barcianu nr. 3 Bl. A2

 • 129  Al. Marius Emanoil Buteica nr. 8 Bl. 62

 • 130  Bd. Camil Ressu nr. 13 Bl. 58B

 • 131 [Str. Liviu Rebreanu nr. 39 Bl. PM22 sc. 3

 • 132  Str. Jean Steriadi nr. 24-28 Bl. M9

 • 133  Str. Prevederii nr. 9 Bl. PM20

 • 134  Str. Postăvarul nr. 24 Bl. 13             ~

 • 135  Str. Matei Basarab nr. 108 bl. 74A

 • 136  Str. Agatha Barsescu nr. 10 Bl. V19

 • 137  Cal. Călărașilor nr. 177 Bl. 45

 • 138  Str. Cozla nr. 2 Bl. F4

 • 139  Str. Vlaicu Vodă nr. 25 Bl. 34C

 • 140  Str. Codrii Neamțului nr. 19 Bl. NB2

 • 141  Str. Codrii Neamțului nr. 66 Bl. N19

 • 142  Al. Giurgeni nr. 2 Bl. F14

 • 143 Al. Banu Udrea nr. 3 Bl. 6

 • 144 |AI. Barajul Cucuteni nr. 3 Bl. A14 sc. 1

 • 145

 • 146

 • 147

 • 148

 • 149

 • 150

 • 151

 • 152

 • 153 ___

 • 154 |AI. Barajul Cucuteni nr. 2 Bl. M4A

 • 155 Istrada Gura Vadului nr.6, bloc G21-22

  Str. Constantin Brancusi nr. 5 Bl. D13 Str. Banu Udrea nr. 12 Bl. H5

  Str. Moise Nicoara nr. 38 Bl. C4

  Str. Moise Nicoara nr. 39 Bl. A3

  Str. Voronet nr. 11 Bl. D6

  [Sos. Mi hai Bravu nr. 286 Bl. 2

  Al. Barajul Lotru nr. 1 Bl. M4B

  Al. Barajul Sadului nr. 7C Bl. M4A3

  Al. Barajul Sadului nr. 1 Bl. N5


  • 156

  • 157

  • 158

  • 159

  • 160

  161

  162

  • 163

  • 164

  • 165

  • 166

  • 167

  • 168


Strada Valea Buzăului nr.3, bloc G13 Strada Ciucea nr.4, bloc P106___________

Strada Prevederii nr.10, Bloc D5, Scara 1 Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.A Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.B Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.C Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.D Bd.Theodor Pallady nr.16, bloc M3B______

Bd.Theodor Pallady nr.12, bloc M3H______

Bd. Ramnicu Sarat nr.8, bloc 21A________

Str.Prevederii nr.8, bloc D 3_______________

Bd.Nicolae Grigorescu nr.47, bl.C2________

Str. Ramnicu Valcea nr.31, bl. 17 A, sc.1-2

966 711.71

764 879.41

1 932 218.07

__________0.00

924 223.27

605 590,04

332 282.82

574 520.00

820 845.00

__________0.00

369 778.20

__________0.00

__________0.00

__________0.00

126 010,70

1 664 416.31

_________0.00

___________0.00'

301 780.51 '

263 859,23 '

215 831.75'

974 035.02 '

838 799.88' __________0.00'

247 347.73 ~

191 850,41 "

__________0.00"

_________0.00 ~

_________0.00 ~

186 775.60 '

_________0.00 ~

_________0.00 ~

_________0.00 ~

_________0.00 ~

_________0.00 ~

_________0.00 ~

1 073 055.65

________0.00 ~

________0.00 ~

________0.00 ~

________0.00

308 296.14

527 230.02

1 299 560,18

________0.00

________0.00

295 818.77

1 402 427.75

0.00

________0.00

________0.00

_______0.00 ~

________0.00

285 701.44

230 590,23

253 306.89

269 544.29

0.00

0.00

0.00

224 037.23

0.00

0.00170

Aleea Suraia nr.4, bloc 21 B

0.0(

3

0.00

171

Str. Fizicienilor nr.16, bloc 10 A

O.OC

)

0.00

172

Str. Fizicienilor nr.20, bloc 20 A

767 439.4Î

î

767 439.43

173

Str. Fizicienilor nr.18A, bloc 11

o.oc

)

0.00

174

Aleea Mizil nr.2, bloc G17, sc A+B

o.oc

)

0.00

175

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. A

325 312.8:

J

325 312.83

176

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. B

556 832.32

556 832.32

177

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. C

659 065.31

659 065.31

178

Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr.4, bl.20 B1

o.oc

0.00

179

Str. Lugojana nr.10, bl.15 D

o.oc

0.00

180

STR. PREVEDERII NR. 7, BL. PM11B

179 172.74

179 172.74

181

BD. CAMIL RESSU NR. 30 BL. A8BIS

O.OC

0.00

182

STR. RAMNICU SARAT NR. 11 BL. 19A

0.00

0.00

183

BD. CAMIL RESSU NR. 28 BL. A8

0.00

0.00

184

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 1B, BL. M7C

0.00

0.00

185

ALEEA VLAHITA NR. 1 BL. PM18BIS

0.00

0.00

186

STR. LIVIU REBREANU NR. 13, BL. N2

0.00

0.00

187

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 65, bloc D11

0.00

0.00

188

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64, bloc U21

0.00

0.00

189

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 57, bloc PM1

0.00

0.00

190

Str. Prevederii nr. 4, bloc M29C

0.00

0.00

191

Str. Prevederii nr. 11 A, bloc M29E

0.00

0.00

192

Str. Becatei nr. 4, bloc R4 sc. C

61 919.58

61 919.58

193

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. A

388 753.80

388 753.80

194

Str. Vlahita nr. 3, bloc PM18

1 793 039.18

1 793 039.18

195

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. B

56 176.22

56 176.22

196

13. Str. Rarau nr. 2, bl. V71

0.00

0.00

197

16. Al. Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45

0.00

0.00

198

Al. Bucovina nr. 7, Bl. G2

0.00

0.00

199

Str. Ghita Serban nr. 10, bl. 8A

0.00

0.00

200

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. E

31 175.88

31 175.88

201

Str. Matei Basarab nr.60, bl.L108, Sc.B

82 975.51

82 975.51

202

Str. Zemes nr.1A, bl. M29B

0.00

0.00

203

Str. Ilioara nr.14, bl. M30C

0.00

0.00

204

Aleea Madarasi nr.11, bl.D1

0.00

0.00

205

Amenajare spatii verzi zona XVIII (Str. Liviu Rebreanu -Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - Str. Ion Agarbiceanu ) -HCLS3 nr 246/30.10.2015

644 044.89

ZF

/

l c/ h Sf-

A

p/ P m44 044.89

206

Amenajare spatii verzi zona XIII Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - HCLS3 nr 205/30.09.2015

426 318.77

426 318.77

207

Amenajare spatii verzi zona IV (Th Pallady - Drumul ntre Tarlale - Drumul Gura Racului - Drumul gura Crivatului - B-dul 1 Decembrie) - HCLS3 nr 141 130.06.2015

366163.63

366 163.63

208

Amenajare spatii verzi zona XIX (Str. Postăvarul - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Pallady - Bd. Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda -Meea Lunca Mureșului - Str. Lunca Bradului - Bd. Micolae Grigorescu) - HCLS3 nr 246/30.10.2015

249 583.03

249 583.03

209 (

Amenajare spatii verzi zona IX (Str. Fizicienilor - B-dul Damil Ressu - B-dul Theodor Pallady - Splaiul Unirii)

265 550.32

265 550.32

210 ;

E

Amenajare spatii verzi zona XIV (Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului -5tr. Vasile Goldis - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. îasarabia - Str. Lucretiu Patrascanu)

107 253.46

107 253.46

/

211 C

C

Amenajare spatii verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie - Dr. Gura Crivatului - Dr. Gura racului - Dr. Intre tarlale - Sos. Gării Cățelul - Sos. Dudesti Pantelimon - Bdl Basarabia)

146 048.98|

146 048.98

212

Amenajare spatii verzi zona XVI (Bd. Basarabia - Str. Campia Libertății - Str. Baba Novac ~ Str. C-tin Brancusi - Bd. Nicolae Grigorescu)

82 798.11

82 798.18

213

Amenajare spatii verzi zona XX (Str. Liviu Rebreanu -Str. Lunca Bradului - Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - Str. Rotunda - Str. Firidei - Bd. Cărnii Ressu)

46 882.12

46 882.12

214

Modernizare loc joaca si miniparc Str. Rotunda Bl. H20

335 622.3S

335 622.35

215

Modernizare loc joaca BJ.BISTRITA - BL.Z1

148 796.22

148 796.22

216

Modernizare loc joaca BJ.BISTRITA - BL.Z12

141 605.6C

141 605.60

217

Amenajare peisagistica, piața urbana , fântâni arteziene si sistematizare pe verticala Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac - C-tin Brancusi) - amenajare spatii verzi

202 458.42

202 458.42

218

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr. 82

1 731 955.46

1 731 955.46

219

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr. 55

1 113 585.51

1 113 585.51

220

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 160

656 720.72

656 720.72

221

Grădiniță nr. 216 (corp A) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

222

Grădiniță nr. 196 - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare -H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

o.oo

223

Grădiniță nr. 231- -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare -H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

Z Jfr Zr---

0.00

224

Grădiniță nr. 239 (corp B) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

_

j >)

^4./ 0.00

225

Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

0.00

0.00

226

Str. Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1,2

2114 879.79

2 114 879.79

227

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

2 652 102.17

2 652 102.17

228

Str. Agatha Barsescu nr. 11, bl. V11, sc. 1

1 005 634.29

1 005 634.29

229

Str.Tomis nr.10,bl C 5

1 324 355.09

1 324 355.09

230

Emil Garieanu nr. 12, bl. A1 sc1

1 096 299.18

1 096 299.18

231

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 3

397 333.53

397 333.53

232

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 1,2,4,5,6

2 091 408.98

2 091 408.98

233

Strada Campia Libertății, nr. 64, Bloc 34A

6105 735.09

6 105 735.09

234

Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 36,bloc S1D sc. 1,2

2 010 541.50

2 010 541.50

235

Str. Theodor D. Sperantia, nr. 98, bl.S28

3 014 214.93

3 014 214.93

236

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2 Sc. 1,2 / Str. Emil Garieanu nr.10 bl.A2 Sc.3

2 547 000.00

2 547 000.00

237

STR ANIVERSARII BL 39A

438 650.08

438 650.08

238

M.Textilistilor nr. 7, bl. MY12

1 869 475.11

1 869 475.11

239

str. Liviu Rebreanu nr. 43, bl. Z23

1 017 074.87

1 017 074.87

240

U Suraia nr.8, bl.51

2131 431.78

2131 431.78

241

Str. Foișorului nr. 13, bl. F8C, sc. 1-2

295 795.40

295 795.40

242

Str. Cozla nr. 8A, bl. A32

0.00

0.00

243 i

Str. Minis nr. 8, PM91, sc. 1 +2

0.00

0.00

244 f

Str.Schitului nr.11 ,bl. 11B

0.00

0.00

245 f

Str.Fizicienilor nr.18,bl.11A

0.00

0.00

246 î

Str.Tomis nr.1,bl.H6

0.00

0.00

247 S

Str.Sos.Mihai Bravu nr.292,bl.5

0.00

0.00

248 S

Str.Baba Novac nr.3,bl.S2

0.00

0.00

249 S

>tr.AI.Barajul Bicaz nr.11C,bl.M32A

0.00

0.00

250 S

Str Gura lalomitei nr 14, Bl PC10

0.00

0.00

261

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Scoate Gimnaziala Federico Garcia Lorca

3

278 966.2

4    / /

r-----

278 966.24

252

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Nicolae Labis ( fosta nr 89) - HCLS3 nr 70/28.02.2017

4 636 725.0!

(t a \ A

\ v i

f*Ti

1

Lj 1

.§ /4 636 725.09

253

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Liviu Rebreanu ( fosta nr 21)

2 574 290.0(

)    -2 187 455.6t

386 834.35

254

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr 196)

493 400.0(

-493 400.0C

0.00

255

Extindere Școala Gimnaziala nr 81

394 970.0C

-394 970.0C

0.00

256

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 3

680 000.0C

-84 950.58

595 049.42

I 257

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 24

807 611.94

-716.19

806 895.75

258

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 68

785 097.51

-1 023.93

784 073.58

I 259

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 69

884 045.49

-2 547.51

881 497.98

260

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 70

681 172.80

-17 996.83

663175.97

261

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 71 A+B

0.00

0.00

| 262

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 70 (Cezar Bolliac)

1 000.00

-1 000.00

0.00

263

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala Leonardo Da Vinci

1 000.00

-1 000.00

0.00

264

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 78

1 000.00

-1 000.00

0.00

265

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 92

630 948.07

-160 742.76

470 205.31

I 266

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 112

595 940.69

-82.53

595 858.16

267

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 116

819 996.18

-358 970.58

461 025.60

268

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 200

661 535.84

-4 677.78

656 858.06

| 269

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 20

880 657.27

-699.31

879 957.96

270

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr 22 ( Mexic)

631 035.39

-161 463.20

469 572.19

271

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Liceul Teoretic Decebal

1 000.00

-1 000.00

0.00

272

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Colegiul Tehnic M. Bravu

1 624 318.43

-343 796.30

1 280 522.13

273

Creșterea performantei energetice la blocurile de ocuinte din sectorul 3- B-dul 1 Decembrie 1918 nr 45, Bloc J41

2 125 051.77

-6 791.34

2 118 260.43

274 I

E

Creșterea performantei energetice la blocurile de ocuinte din sectorul 3- B-dul 1 Decembrie 1918 nr45, Bloc J42

2 182 485.64

-14 245.64

2 168 240.00

(

275 I

E

Creșterea performantei energetice la blocurile de ocuinte din sectorul 3- B-dul 1 Decembrie 1918 nr45, Bloc J43

1 435 845.84

-4 648.21

1 431 197.63

276 î

Creșterea performantei energetice la blocurile de ocuinte din sectorul 3- Str. Tomis nr 12, Bloc C1

1 824 008.01

-522 921.71

1 301 086.30

277

c

Colegiul tehnic C.Nenitescu -Lucrări capitale de rastere a eficientei energetice si modernizare corp C4

200 000.00

-5 780.03

194 219.97

278 u

Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7 - Colegiul shnic Mihai Bravu

1 000 000.00

-1 000 000.00

0.00

279 ,l

JC

.ucrari de amenajare si modernizare a locurilor de >aca si a spatiilor verzi adiacente - Crasa Greierasul

852 000.00

-443 738.31

408 261.69
2&0

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 239 A+B

300 000.00

-3 214.68

296 785.32

281

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 240 A+B

300 000.00

-3 235.15

296 764.85

282

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 241 - Peștișorul de Aur

300 000.00

-3 605.14

296 394.86

283

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 231

300 000.00

-2 974.61

297 025.39

284

Lucraride reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 284 (adiacent Școala Gimnaziala nr 55)-corp A

300 000.00

-3133.17

296 866.83

285

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3

3 803 956.51

-3 803 956.51

0.00

286

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 71 A

674 999.01

-43.76

674 955.25

287

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 71 B

589 986.98

-181 693.62

408 293.36

288

Lucrări de investiții la Bloc C5 - Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul tehnic „ Anghel Saligny"

0.00

3 367 000.00

3 367 000.00

289

Reparații si Investiții corp C - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

0.00

850 475.02

850 475.02

290

Lucrări de creștere a eficientei energetice , modernizare si extindere (inclusiv Taxe ISC, consultanta tehnica ,altele)- Cresa Trapezului

0.00

6 000 000.00

6 000 000.00

TO7^L~

100 000 000.00

0.00

100 000 000.00


DIRECȚIA ECONOMIC Octavian Ghetu
I PUBLICE


DIRECȚIA INVESTIȚII ACHIZIȚII,

oceanuPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCABINET PRIMARSECTOR 3


CABINET PRIMAR


REFERAT DE APROBARE


Nr...

Data


M osjote


a proiectului de hotărâre privind privind modificarea HCLS3 nr.277/29.05.2019 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse în anexe, ținând cont de execuția bugetară la această dată și stadiul de execuție a lucrărilor, de hotărârea CAIL de aprobare a tragerilor aferente anului 2019, precum și de raportul comun de specialitate nr.633807/18.09.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S/ 3 nr. 277/29.05.2019 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A. pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


PRIMĂRIA


DIRECȚIA ECONOMICĂNR. £32 &#//& .09.2019

RAPORT

la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.S.3 nr.277/29.05.2019 privind modificarea si completarea HCLS 3 nr.509/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr.421/14.09.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC BankS.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții de interes public local cuprinse in anexe, ținând cont de execuția bugetara la acesta data si stadiul de execuție a lucrărilor, precum si hotararea CAIL de aprobare a tragerilor aferente anului 2019, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr.277/29.05.2019 privind modificarea si completarea HCLS3 nr.509/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr.421/14.09.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A., modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexelor la prezenta.


Director Investiții Achiziții,’. Investiții Lucrări Publice, Marius PopescuDIRECȚIA ECONOMICĂNR.^3,^/ & .09.2019


Către,

CABINET PRIMARAvând in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alaturat:

• proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.S.3 nr.277/29.05.2019 privind modificarea si completarea HCLS 3 nr.509/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr.421/14.09.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Nota de Fundamentare

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotarare

 • -  Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi/ p

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordiftare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........23.:..0!%.:.■2&I3L , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZX?.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr-aordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONȚARU VALERICA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordmea de zi /

wiphmentaroa- ordinii de zi a ședinței ordinare/ejrtraordinarediirdata de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......uL.... de pe ordinea de zi / «jplimentaiea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAYORABitrproiectul dePELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

...zW'SVOINEAINOCENȚIU-IOAN