Hotărârea nr. 461/2019

HCLS3 nr.461 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.632415/CP/17.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 629975/16.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 629992/16.09.2019 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 286/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectului de investiții .Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, modificată prin HCLS 3 nr. 507/30.10.2018;

 • -  HCLS 3 nr. 348/07.08.2018 privind atribuirea contractului având ca obiect de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu”;

 • -  Contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea cu 90 de zile a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.DIN 24.09.2019CABINET PRIMAR

TELEFON (004 321^ 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabtnetprimângîprin-iârî rf3.r0 jșii

Calea Purtări nr ini, SprlAr 3 QJ1A? I Bi.rn,

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

având ca obiect „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, autoritatea locală colaborează cu unitatea școlară și operatorii economici pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională.

Astfel, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din Sectorul 3, unde operatorii economici au solicitat înființarea de clase în sistem dual pentru calificările de „bucătar” și „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație", a fost aprobată implementarea obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu", care vizează dezvoltarea unei cantine moderne, în care elevii pot deprinde elementele teoretice și practice ale calificărilor profesionale solicitate de societățile care activează în industria HoReCa.

în acord cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, a fost atribuit societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în baza HCLS 3 nr. 348/07.08.2018.

Astfel, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 164930/14.08.2018 între Sectorul 3 și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., executarea lucrărilor de construire fiind autorizată prin autorizația de construire nr. 57/25.01.2019, cu o durată de execuție a lucrărilor de 12 luni, de la data începerii efective a lucrărilor.

întrucât în decursul lucrărilor de desfaceri și descoperiri, prevăzute în proiect, au fost identificate defecte majore ale structurii de rezistență, altele decât cele prevăzute în expertiza tehnică inițială, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a solicitat proiectantului general, Asocierea Concrete & Design Solutions SRL - Bau StarkSRL- Yardman SRL - Fortiori Consulting SRL, emiterea de dispoziții de șantier prin intermediul cărora problemele legate de structura de rezistență a clădirii să poată fi remediate. Astfel, termenul de finalizare a lucrărilor va trebui decalat cu 90 de zile, conform solicitării societății Algorithm

Residențial S3 S.R.L.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 629975/16.09.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă- Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiejșjf^j Sectorului 3.


care îl supun aprobării Consiliului Local al
TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 07 vj FAX (004 021} 318 03 37 E-MAIL proiecte@primarie3.ro

Șos. Mi hai Bravu nr. 428. Sector 3,030328, București

Nr. 629975/16.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 90 de zile, prin act adițional, a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Sectorul 3 al Municipiului București urmărește încă din anul 2018 dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual la colegiile și liceele cu profil tehnic din sector, învățământul dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3,4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, autoritatea locală asigură colaborează cu unitatea școlară și operatorii economici pentru identificarea și planificarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, consolidări și a obiectivelor de investiții, necesare pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională. Totodată, în cadrul finanțării complementare și suplimentare din bugetul local, asigură sumele necesare pentru cheltuielile de investiții, reparații capitale, consolidări și alte categorii de cheltuieli necesare, care nu simt acoperite din sumele alocate din bugetul de stat.

Astfel, la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din sectorul 3, unde operatorii economici au solicitat înființarea de clase în sistem dual pentru calificările de „bucătar” și „ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație”, a fost aprobată implementarea oiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, care vizează dezvoltarea unei cantine modeme, în care elevii pot deprinde elementele teoretice și practice ale calificărilor profesionale solicitate de societățile care activează în industria HoReCa.

întrucât prin HCLS3 nr. 303/17.07.2018 a fost aprobat acordul de prioritizarea a întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii către Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de lucrări aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu” a fost atribuit, în conformitate cu normele procedurale interne nr. 58497/05.04.2018 și în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

ulterioare, societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Acest lucru a fost consemnat prin HCLS3 nr. 348/07.08.2018, în consecință fiind semnat contractul de lucrări nr. 164930/14.08.2018 între Sectorul 3 al Municipiului București și S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L.

Executarea lucrărilor de construire a fost autorizată prin autorizația de construire nr. 57 din 25.01.2019, cu o durată de execuție a lucrărilor de 12 luni, de la data începerii efective a lucrărilor.

întrucât în decursul lucrărilor de desfaceri și descoperiri, prevăzute în proiect, au fost identificate defecte majore ale structurii de rezistență, altele decât cele prevăzute în expertiza tehnică inițială, S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. a solicitat proiectantului general, Asocierea Concrete & Design Solutions SRL - Bau Stark SRL - Yardman SRL - Fortiori Consulting SRL, emiterea de dispoziții de șantier prin intermediul cărora problemele legate de structura de rezistență a clădirii să poată fi remediate.

Astfel, Asocierea Concrete & Design Solutions SRL - Bau Stark SRL - Yardman SRL -Fortiori Consulting SRL a emis mai multe dispoziții de șantier, după cum se poate vedea din adresa nr. 624877/11.09.2019 a S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. anexată prezentului raport de specialitate, din care a rezultat necesitatea efectuării mai multor lucrări ce nu au fost prevăzute în graficul de execuție inițial. în consecință, termenul de finalizare al lucrărilor prevăzut în contractul de lucrări 164930/14.08.2018 va trebui decalat cu 90 de zile, conform solicitării a S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Ca urmare a solicitării nr. 624877/11.09.2019 a S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L., Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a solicitat punctul de vedere al proiectantului (Asocierea Concrete & Design Solutions SRL - Bau Stark SRL -Yardman SRL - Fortiori Consulting SRL) și al dirigintelui de șantier (S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.) prin adresele 627116/12.09.2019, respectiv 627117/12.09.2019, care au declarat ca fiind justificabilă cererea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

în consecință, pentru prelungiriea termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu” cu 90 de zile, este necesară încheierea unui act adițional la contractul de lucrări, motiv pentru care, în prealabil, se impune ca acest demers să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004 02}) 340 401> /341 07ii FAX (004 021} 318 03 37 E*MAIL pnaie ctegi prim ariejro

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3,030328, București

Nr. 627116/12.09.2019

Către,

SC YAJRDMAN SRL

Ref. la: solicitare ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL cu privire la prelungirea termenului de execuție „Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Prin prezenta vă transmitem solicitarea societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, înregistrată Ia Primăria Sectorului 3 sub nr. 624877/11.09.2019, cu privire la prelungirea termenului de execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Vă rugăm să analizați solicitarea și să ne transmiteți dacă este justificabilă prelungirea termenului de execuție, conform celor expuse de către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

SECTORut(7


ȘEF SERVICIU,

Pompiliujoan

Buzduga


■      cPCT


YARDMAN S.R.L.

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romanla CUI RO 28250562, Reg. Com. J23/3644/2014

IBAN: RO31 RZBR 0000 0600 1343 7245 Raffelsen Bank - Ag. Aviației Tel.: +40 730 557500

tmall: yardman3rup@gmail.c0m

iYi

YARDMaN


Către,

Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila Serviciul Politici, Programe si

Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Primăria Sectorului 3

Subscrisa YARDMAN S.R.L, persoana juridica romana cu sediul in Oraș Voluntari, Str. Garoafelor nr. 13a, Jud. Ilfov, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3644/2014, cod unic de înregistrare RO28250562, cont IBAN R031RZBR0000060013437245 deschis la Raiffeisen BANK, avand in vedere adresa nr.627116 din 12.09.2019, primita de la direcția dumneavoastră, va instintam, ca in urma analizării solicitării ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, cu privire la prelungirea termenului de execuție, pentru obiectivul de investirii „Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, va informam ca este justificabila cererea.

Cu deosebit respect,

YARDMAN SRL
TELEFON (004 02i) 340 40 11 f 341 07 ii FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL p'ofeete@) prim a rfe3 . ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428. Sector 3, 030328, București

Nr. 627117/12.09.2019

Către,

SC EPTISA ROMÂNIA SRL

Ref. Ia: solicitare ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL cu privire Ia prelungirea termenului de execuție ,Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Prin prezenta vă transmitem solicitarea societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 624877/11.09.2019, cu privire la prelungirea termenului de execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare și dotare cantină Corp C5, C6, CI - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Vă rugăm să analizați solicitarea și să ne transmiteți dacă este justificabilă prelungirea termenului de execuție, conform celor expuse de către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.


ȘEF SERVICIU, Pompiliu Ioan Wan Buzduga j^uASbcroR^ —seSvojl ____sgestionarea relațiilor cu COMUNITATEA

BUCURE51''AUT. NR. 00020948

DOMENII/SUBDOMENII'

2.3

Nr.inreg.: 624877

Data inreg.: 11.09.2019

Ora inreg.: 12:29:47

Proveniența: Algorithm Residentian S3 SRL

Telefon: 0720669229

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, Calea Vitan, nr. 242, et. parter, ap. C3,C4,C5, sector. 3 Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Adresa-solicita prelungire termen de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7-Colegiul Tehnic Mihai Bravu"

Nr. File:5

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr, 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL      @ gg

O QDI                                     Nr.ottErtTStaa Mr.crWe.l-2M» Mr«rtBcJt-«7J

V                                                130 8001:2008      14MH:2004 DHSAS 13001:2

Algorithm

Residential 53 s.r.l.


Sediu! Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

NR z m JW

Către : PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - BUCUREȘTI

DIRECȚIA STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA - SERVICIUL POLITICI, PROGRAME SI GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

Adresa de înaintare

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in București, Calea Vitan nr. 242, corp B - înregistrata la ONRC sub J40/5481/20I7, cod unic de înregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

In cadrul contactului nr. 164930/14,08,2018 , prin prezenta ,va înaintam următoarele:

Solicitare prelungire termen de execuție - pentru obiectivul de investiții "Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu " - in 1 exemplar original.


'SalgoruhmU

. RESIDENTIAL S31

•       SRL     y

Cu SllTn&x 3   Ț7//

S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL


Jir. wrttfcrt: MS2 JUtwMWI; 2*M Nr. orfktt: 17;

130 9001:2008 «O «W1:2flM OH SAS 18001:2

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

SOLICITARE PRELUNGIRE TERMEN DE EXECUȚIE LUCRĂRI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „ AMENAJARE SI DOTARE CANTINA CORP C5, C6, C7 - COLEGIUL TEHNIC MIHAIBRAVU ”

Contract nr.164930/14.08.2019

In decursul executării lucrărilor de desfaceri si decopertari prevăzute in proiect, s-au constatat defecte majore ale structurii de rezistenta cu influente negative asupra stabilitatii clădirii -altele , decât cele prevăzute in expertiza tehnica .

Pentru remedierea acestor defecte si punerea in siguranța a clădirii au fost emise Dispoziții de Șantier de către Proiectantul General - Asocierea : CONCRETE &DESIGN SOLUTION SRL-BAU STARK SRL-YARDMAN SRL-FORT1ORI CONSULTING SR - după cum urmeaza :

 • 1) D.S.nr.01/YRDM.34/08.03.2019

SUBSOL

-cota pardoseli suport de la nivelul subsolului va fi uniformizată si adusa la cota actuala a holului de acces;

-se vor zidi golurile de pe axul F/8-9 ;

PARTER

-cota pardoseli suport de la nivelul parterului va fi uniformizată si adusa la cota actuala a spațiului P.04

 • 2) D.S.nr.02/YARDM.34/12.03.2019

- din podul construcției C5-1 se vor desface toate volumele de zidărie existente care nu au corespondenta in parter-astfel,volumele ramase in pod risca sa se darame ca urmare a susținerii excentrice pe trunchiul de zidărie adiacent.

-in podul corpului C5-1 s-a dispus prinderea panelor intermediare pe grinzile cu zăbrele din lemn transversale prin adaugarea de profile de tip conectori metalici pentru lemn-cf. planșei R03-rev.01 -prinderea căpriorilor pe pane se va completa cu profile de tip conectori pentru lemn- cf. planșei R03-rev.01

-structura din lemn a podului va fi tratata si ignifugată conf. scenariului la foc

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Rou                                 Fax: 0314.334,451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithniresidential@gmaiLcom

constructiis3.ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRLSediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

-nișele din axele C/13 si C/14 se pot desface din subsol pe toata verticala pana inclusiv in pod -condiție obligatorie aplicabila si la nisa din axul

11/E

-se vor inchide cu zidărie structurala portanta golurile ferestrelor din axul F/5-9

-pentru ușile adiacente axului E/ll si E/14 se vor mari golurile pana la l,20m cu amplasare de buiandrugi conf. detalii atașate.

 • 3) D.S.nr.03/YARDM.34/15.03.2019

-revizii asupra detaliilor de execuție goluri si consolidări stâlpi subsol si parter in vederea armonizării acestora cu stadiul de degradare structural constatata in urma decopertarii elementelor de rezistenta a clădirii.

 • 4) D,S.nr.04/YARDM.34/18.03.2019

-cadrele asociate intervenției (il 1) sunt mai inalte cu 10 cm

-golurile de trecere din axele 4-5/E-F dimensiunea orizontala va fi de l,40m.

-pentru realizarea camasuirii elementelor din parter B/2,B/3,E/2,E/3 se vor practica slituri verticale in zidărie pentru inglobarea armaturii din secțiunea rectangulara.Se va recurge la popirea locala a plăcilor din beton in vederea descărcării de sarcina a elementului de zidărie vertical ce urmeaza a fi

camasuit.

 • 5) D.S.nr.05/YARDM.34/22,03,2019

Subsol:

-reparații de suprafața cu reinglobarea armaturii pentru grinzi si placi-tavan camera C3 in subsol axele C-D/15-16

-consolidare si reparații de suprafața cu reinglobarea armaturii pentru grinzi si placi-tavan camera CI 1 subsol,axele 12-14/E-F,consolidare grinzi si soluție de realizare gol de fereastra ax 14/E-F.

 • 6) D.S.nr.O5-revO l/YARDM.34/26,03,2019

-pentru consolidare tavan camera CU subsol,axele 12-14/E-F se va desface local zidaria in axele

12/E si 14/E si se realizează fundațiile F12E si F14E;

-se montează profilele buiandrug ale golului ce urmeaza a se practica in peretele din axul 14/E-F

-se va realiza stâlpul de beton armat S12E pana la cota -0.67m,carcasa stâlpului S14E

-se vor conecta profilele buiandrug din ax 14 pe talpa profilului HEA200 a stâlpului S14E

Algorithm Resideniial S3 SRL C.LLL: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Te]: 0314.334.452

Calea Vitan nr. 242               Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314334.451

București Sector 3 031295                                  R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm residential@gmaiLcom


S.C ALGORITHM RESIDENTIALS 3 SRL       @

Mr.Mrtfcrt.3w2                       Hr.Cfrtfcrt^tî

JW 9004:2008  480 1^001:2004 OHSAS IBOUIi

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

-se desface acoperirea de beton a intradosului grinzii din subsol ax 13/E-

F si se curata armaturile pentru a fi inglobate in camasuiala grinzii;

-se desface acoperirea de pe partea inferioara a plăcii de peste subsol ax E-F/12-14

-se va realiza o grinda noua de beton adiacent ax E/12-14 cuplata cu stâlpii S12E si S14E si se consolidează grinda din beton existenta ax 13/E-F prin camasuire;

-se aplica lucrări de reparații suprafețe beton cu reinglobarea armaturilor in zonele afectate ale planseului;

-realizarea stâlpului S14E implica desfacerea bulbului de zidărie existent

pe poziție si turnarea stâlpului se va face etapizat pentru a cuprinde si rezemarea buiandrugului nou aferent noii ferestre ax 14/E-F subsol cu inaltimea de 1.20m si parapet de 0.90m cu desfacere zidărie existent.

 • 7) D.S.nr.06/YARDM.34/29,03,2019

-datorita constatării unei degradări excesive a armaturii plăcii peste subsol din ax 12-14/E-F (parțial),se va popi si apoi se va demola zona hasurata intre aceste axe urmandu-se a se arma si retuma cu beton nou cf. detalii atașate acestei D.S.

- grinda de peste subsol ax 13/E-F se va prelungi pana pe peretele de culoar intre axele E-D.

-golurile din axul 11 parter vor fi intarite cu buiandrugi de beton cf.detalii atașate;

-se va realiza un perete de zidărie portanta confinata in zona bucătărie parter cf. detaliu atașat;

-se va realiza pe poziție o grinda de beton armat ax E/2-3 parter ce va rezema pe cămășile de beton a stâlpilor adiacenti axe2/E si 3/E pentru a se evita o cedare gravitaționala a grinzii improprii din zidărie descoperite in acest loc in urma decopertarilor.

 • 8) D.S.nr.07/YARDM.34/03,04,2019

-aspecte modificatoare asociate intervenției (i6)din subsol conf.R01-rev.03, rezultate in urma modificării temei de arhitectura.

 • 9) D.S.nr.08/YARDM.34/05.04.2019

-in urma constatării in teren a faptului ca stâlpul de zidărie portanta din axul 4/D este in fapt o nisa de ventilație ,iar grinda de beton existenta este poziționala pe axul D al stâlpului Jar descărcarea se face pe coaja de zidărie a nișei si nu pe un volum consistent de zidarie;ca urmare se dispune amplasarea unui element vertical din beton sub căpătui grinzii in vederea unei bune descărcări gravitaționale.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314334.452

Reg. Corn J4Q/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.coni

constructiis3.ro

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Q (gj

—                                                                                                                                                                                    ** ewHfcrt: MM Nr.Mrttett :âj« Hr.ctfHMt r 1

»                                                                                                                                           ou 9001:2008 ISD           OMSAS 180D1

Algorith m       Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

“*Residential S3 s.r.l.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 10) D.S.nr.09/YARDM.34/10,04,2019

-intervenție structura acoperiș ax E-F/2-4 cu montarea profilelor metalice intre popii existenti cu comier L50x5 conform detalii atașate prezentei D.S.

 • 11) D.S.nr.l l/YARDM.34/12,04,2019

-schimbarea soluției de consolidare asociate planseului peste parter din corpul C5-2 axele B,2si 3 folosindu-se o soluție non-invaziva pentru finisajul existent la etaj;

-camasuirea pereților din axul A,B si E se va opri la nivelul plăcii peste parter;

-stâlpul din axul 3ZB se va consolida conform det (i6b) din anexa 1 a acestei D.S.

 • 12) D.S. -Anexa 2/YARDM.34/15,04,2019

-montare profile suplimentare (juguri) pentru susținerea tavanului fals corp C5

Durata acestor lucrări nu a fost prevăzută in graficul de execuție inițial (anexa la contractul de antrepriza) pe cale de consecința urmare a celor prezentate ,va rugam sa luati in considerare aprobarea decalării termenului de finalizare lucrări cu 90 de zile fata de termenul de finalizare inițial.


Algorithm Rezidențial S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Cam J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Rod                                 Fax; 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro
Nr. 629992 /16.09.2019

Către,

Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 90 de zile, prin act adițional, a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 629975/16.09.2019 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 164930/14.08.2018 aferent obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.întocmit,

Expert, Mihai Boțea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul______de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂIJNJCt^DRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z..^. de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extracp’dinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de......&•?.(.3.........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...L.Q,.....de pe

ordinea de zi / suplimențarga-ordînii de zi a ședinței ordinare/extrapfâinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:. /.


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU
MEMBRI.

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN
GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul J.c?........de pe ordinea de zi /

suplimentarea» ordinii de zi a ședinței ordinare/exteaordinar£_din-data-de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...(Qa....... de pe ordinea de zi / suplimontarea^ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordmare, și consideră că acesta A FOST / MU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVORABILpE&îeettrl de hotărâre menționat mai sus?"


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

SECRETAR, VASILIU MARIANA c-7


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

s

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN