Hotărârea nr. 460/2019

HCLS3 nr.460 din 24.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

a Pieței Alba Iulia aflată în proprietatea publică a Municipiului București în vederea reabilitării si modernizării

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinara, azi 24.09.2019

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 634793/CP/l 8.09.2019 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 634588/18.09.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

  • -  Adresa nr. 634605/18.09.2019a Direcției Administrarea Domeniului Public, în conformitate cu prevederile:

  • -  OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 3, a Pieței Alba Iulia și a perimetrului de la intersecția Bulevardului Decebal cu Bulevardul Burebista și cu Bulevardul Unirii, având datele de identificare înscrise în Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul reabilitării și amenajării.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public și celelalte structuri din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Con,

—L

tfaSemnează pentru legalitate

Secretar general Marius MihâitâNR. 460

DIN 24.09.2019

1. Piața Alba Iulia - de la intersecția Bulevardului Decebal, cu Bulevardul Burebista și cu Bulevardul Unirii.PRIMĂRIA'*'^

CABINET PRIMARTELEFON (004«.- 21J j’8 <3 ?? * ?8 FAX (cm o-’)   ^3' 4 EMAIL cabhi^p^nT^r^pimarie^ro

Calea Dudeștf rr 191, Sector 3. 031034, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. .....,

loUO^M-

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a Pieței Alba lulia aflată în proprietatea publică a Municipiului București în vederea reabilitării și modernizării

Conform prevederilor Hotărârii nr. 254 din 29.05.2008 a Consiliului General al Municipiului București privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea HCGMB nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Străzilor administrează rețeaua principală de străzi a Municipiului București.

Constatând faptul că realizarea în zona arterelor mari de circulație (trotuare, spații verzi, parte carosabilă, acostamente, piste pentru bicicliști, suprafețe adiacente parcaje etc) a oricăror construcții și instalații, în orice scop, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea construcțiilor și numai cu acordul prealabil al Administrației Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului București.

Având în vedere prevederile art. 166 alin. (2) lit. g) coroborat cu alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 634588/18.09.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 0715 E-MAIL domeniu.public@prin1arie3.ro

Str, Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. Ieșire: 634588/18.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2905.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare, prin care Administrația Străzilor, administrează rețeaua principală de străzi ale Municipiului București, și pentru a păstra identitatea Sectorului 3, viitoarele proiecte de sistematizare urmează să îmbine reperele de patrimoniu ale sectorului, cu cerințele modeme ale Bucureștiului.

în același plan de priorități sunt incluse și problemele de protecție a mediului, în conformitate cu standardele europene, resistematizarea parcărilor, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a spațiilor de recreere pentru toți cetățenii Sectorului.

Prezentul proiect de hotărâre privind transmiterea Pieței Alba Iulia - de la B-dul Decebal până la B-dul Unirii, precum și a perimetrului Rondului Pieței Alba Iulia, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, având în vedere că atât Bulevardul Decebal (de la Piața Alba Iulia până la Șos. Mihai Bravu), cât și Bulevardul Burebista (de la Piața Alba Iulia până la str. Unității - Calea Dudești) au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 prin adoptarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 318/19.07.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local al Sectorului 3.

Aprobarea trecerii Pieței Alba Iulia în administrarea Consiliului Local Sector 3, va crea cadrul legal necesar demarării unor proiecte necesare reabilitării, modernizării și utilizării acesteia în folosul comunității locale pentru crearea unor condiții mai bune și o dezvoltare durabilă a Sectorului 3 și a zonei.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în


Ținând seama de art.3 alin (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct.III din anexa și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Constatând faptul că realizarea în zona arterelor mari de circulație, a oricăror construcții și instalații, în orice scop, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea construcțiilor și numai cu acordul prealabil al Administrației Străzilor din subordinea Primăriei Municipiului București, vă înaintăm astfel, spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, de către Consiliul General al Municipiului București, a Pieței Alba Iulia aflată în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea reabilitării și modernizării.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV, MANEA FLORINSECTORULUI <

BUCUREȘTI.!


-------www.prlmarie3.r0TELEFON (004021) 341 0715 - 23 FAX (<.04O2>) 341 07 15E-MAILdomer.;u.pub';<g>primaric3.fo

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNr. 634605/18.09.2019Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, de-la Consiliul General al Municipiului București a Pieței Alba Iulia și a perimetrului adiacent acesteia în vederea reabilitării și modernizării

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV. MANEA FLORIN


Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confiuinitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmare^din data de.....

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............. ..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


/5


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe <

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinaKe din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/oxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotâfâre-mențirmalrmai-sus^

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN