Hotărârea nr. 46/2019

HCLS3 nr.46 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 39478/CP/25.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35947/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 17.01.2019 și nota de constatare din data 17.01.2019 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 39000/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

A

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 46

DIN 31.01.2019


SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARTELEFON


ROMÂNIA


.........AîW

......ÎS'ȘJW


-’W- FAX -o,? oii) r ■ qj 04 E*WAîL -a w ;i > ț.ro

C ea D -■ ti nr. i î. se* tor j, o <4, București, www.primane3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019 pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Dudești nr. 98 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 17.01.2019 și fișa de evaluare din 17.01.2019 și aconcluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Calea Dudești nr. 98, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în co fermitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baz.i unui teniei legal justificat. \ ă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679’2016. printr-o cerere scrisă, semn. și datată transmi 1 pe adresa Primăriei Sector 3

Anexa nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de -$(■        la adresa:

__C JrH*           kMy* J $__________ _______, și a constatat următoarele:

1. Teren :


3. Măsuri dispuse :


.<h A.    .........JL


Anexa nr. l'bde evaăuareClădiri neîngrijite situate în Sectorul 3 al Municipiului București


Evaluarea aspectului general al imobilului:

Adresă 6^/ . 41a       ^9___

Data____(______


1 înveli toare*                                                      ■    Punctaj

1

I

Punctaj acordat

□ Nu este cazul

Nu există

1

□ Fără degradări

0

□ Degradări minore

i învelitoarea lipsește și/sau e i

i degradată parțial (maxim

; 10% din suprafața totală). ;       1-2

Este suficientă reașezarea j materialului învelitorii și remedieri locale.

1

i

1

I -.,1

□ Degradări medii

x               ..— ------- - -1iu—~

Invedtdare lipsește și/sau e degradată în proporție mare ! (10-30% din suprafața      î      3-7

totală), coamele sunt neetanșe.

Necesită înlocuire și fixare.

t

1

□Degradări majore

învelitoare lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața          8-12

totală, coamele sunt neetanșe.

Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire (

1

. ■ 1

i

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă, etc.Cornișă, streașmă, atic*

Punctaj

, Punctaj acordat

□ Fără degradări

i             0

□ Degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate . punctual. Nu sunt urme de umiditate.. Suficientă reparația punctuală.

1-2

i

i

i

Elementele de închidere sunt desprinse și degradate iDegradări medii

parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă i pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială i

3-7

Elementele de închidere


. simt desprinse și degradate

□ Degradări majore         ; peste 30% din lungime.           8-12

' Umiditate vizibilă. Necesită ’ ; înlocuire totală. Risc pentru __________i trecători__j __

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.


j Jgheaburi, iburiane șs elemeaite de tinichigerie*

Punctaj

Punctaj acordat i

! [JNu este căzui

Nu există

i DFără degradări

______ .     _L    0..... _

□ Degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor.

1

1-2

' "                i

□ Degradări medii

Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială

3-7

1

1

,                                                    j

l

__i

i

1

|

□Degradări majore

Jgheaburi și buri ane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare-. Necesită înlocuire totală.

8-12

i

..

I

/□>. ■

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există), etc.

' 2. FAȚADE

1

_'__________ J

Tencuială*

Punctaj

j Punctaj i

1

_____ _ _ ______ . . _______________________________________________________________1_____________________________________________________

acordat

□Fără degradări

0

1

^Degradări mmore

! Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii.

Fără

igrasie. Posibilă remediere punctuală. .

1-2

.....                I

1

i

|

: Degradări medii

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.

j

3-7

|

□Degradări majore

Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială

8-12

j

J

1

1

degradată peste 30% din

suprafață. Suprafețele se

________refac total. _____j _ _ ___.__i

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există.

i Zugrăveală*


□ Degradări minore


.] Degradări medii


’j Degradări majore


~1--------------

H----

i Zugrăveala exfoliată j incidental. Posibilă

' remedierea punctuală.__

Zugrăveala exfoliată parțial i (10-30% din suprafața ' fațadelor). Suprafețele se l rezugrăvesc. j Zugrăveala exfoliata și/sau j decolorată peste 30% din ; suprafața fațadelor. : Suprafețele se refac total.*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.


Tâmplărie*

Punctaj

Puncta-j acordat

□ Fără degradări

i            0

i □ Degradări minore

Vopsire "defectuasă j (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplăne. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.

*

i

i

!

1

; 1 Degradări medii

Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element): Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.

3

—          I

I

i

i

i

' J Degradăm. majore

i

Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă/cel puțin un element). Necesită înlocuire j completă.

;                                                                       1

__1

1                                                                       .

4

1                                                           ;

1

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces.

' Elemente decorative*

Punctaj

Punctaj acordat j

□ Nu este căzui

...... ,L                                              !

□Fără degradări

n u

i Elemente decorative

□ Degradări minore

; incomplete și/sau afectate în ,       1 -2

3. DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

Șarpantă*

Punctaj

Punctaj

■ acordat i

□Nu este cazul

Fără degradări__      ___j_______             0

; Coșuri de fum cu cărămizi

Degradări medii

desprinse, care prezintă risc i de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de i decorațium lipsă.

i                                                                     ’

1-7

..□Degradări majore

i Elemente din lemn rupte j și/sauriipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători.

i                                                                       :

1                                                                       1

1

î                                                           I                 .                              i

8-12       i       --- !

1

■s

;                                                           i

î                                                           i

i

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.,

componente ale șarpantei.

■ Pereți*

Punctaj        Punctaj

; acordat

□Fără degradări

0

□Degradări medii

1

Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizai.                       .

,         j                    i

i                                            !

1                                                                       :

Crăpături de dimensiuni

V

; mari, structură slăbită și/sau

deformată, elemente

i componente ale structurii

vegradăn majore

! verticale lipsă parțial sau i total. Clădire ruină. Risc

8-24

i pentru trecători .Reabilitarea ;

: se va face în baza unui

j proiect de consolidare și

i reparații capitale, ori se va |

■ desființa în baza unui

____________î proiect tehnic autorizat. j___ s__ i indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.


; □ Nu este cazul

□Fără degradări__

□Degradări minore


□Degradări medii


□Degradări majore


I Nu există

i ~                                         ‘ " “ț

ȚZugrăveala și/sau vopsîtorîă ‘

i împrejmuirii sunt exfoliate

i incidental. Posibilă

l remedierea punctuală. " T Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitona ! împrejmuirii sunt exfoliate i în proporție de peste 10% din suprafață.__!

împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile, j

! împrejmuirea lipsește

I parțial. Risc pentru

] trecători.j
; □ Degradări medii


•"! Degradări majore


’ timp de factori atmosferici ;

, și biologici___j________

Elemente decorative care

! lipsesc de pe fațade,          i 3

! inclusiv cele îndepărtate în

j mod abuziv.___ .____

i Elemente decorative

; desprinse, care prezintă risc :

! de cădere. Elemente de ;       4

i tinichigerie care lipsesc.

î Risc pentru trecători.;
* Indiferent de materialul din care sunt aicătuiteistuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.


* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative.

j □ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea ;; timpului, etc.


i □ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei

i clădiri_____________________

□ Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a

; Regulamentului locai de urbanism, etc._____________ ____.

i

I


iOBSERVATE

J.-----------J---,A/v

c

Pawctajid tara! După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare). Punctajul de referință. In cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de .! 00 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

i Punctajul procentual. Reprezintă valoara exprimata în procente în urma împărțirii ~țsk? 'Ș®?'   • «\

■ punctajului total la punctajul de referință (puctaj lotal/punctaj de referință (PT/PRxlOO). ț^o ț Punctajul procentual se calculează pentru flecare imobil evaluat în parte.__jț


i_CaUgoria. de impozitare a clădirii_____________

I □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctaj procentual între 2% și 20% i o Categoria 4. Supraimpozitare cu 200%) pentru punctaj procentual între 21% și 40%

; □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300%o pentru punctaj procentual între 41%) și 60%

î n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61%> și HȘO%____________________________

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81%) și ; 100%___________‘____ ~_____

; PUNCTAJ

rPUNCTAJ

PUNCTAJ

' CATEGORIA DE

! TOTAL

REFERINȚĂ

PROCENTUAL

| IMPOZITARE

L .     ’        ■

L'TE.

U 2____! ______L_ _____.

Întocmit


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORTreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea jirdinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........^.(2.<;.£.?...."..^6'./.î............ ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.........z.i.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNjeĂ-AinUANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONTARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. ........ de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședipța din data de                ......a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...lZr^~... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de -___zi_a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUWFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control


RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul         ..........de pe ordinea de zi /

supIimenta^ea-ordTnii de zi a ședinței ordinare din data de         L....GW.:...


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședipța din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...............TÂ. TV.                      .................................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIANGALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL